8
Selo-boic ngigac
Yesu ye Oliwa kupicka felu ngiyewec. Ngiyeme mac saenogale aime, iwacni walu hatacmac Wapongte Ibu-macte sobengka fewec. Feme ngic-ngigac yenge yela kwesiibong. Aime iwa ngiyelu Wapongte yowa weduyelewec. Weduyeleme Wapongte yefe-yowale wewedu ngic, nga Farisaio yenge ngigac monic selo-boic aibaba aime nganilu Yesula bakwesilu haicnginang lobong domawec.
Domame Yesu yanguc uwacnoibong, “Wewedu, ngigac yago ye selo-boic aibaba aime nganilu balu kwesigabeleng. Aime yefe-yowawa Mosesdi ngigac ingucne posadi wickelu holebeng homanale ung-yowa yogo edocnubawec. Ga yakumac wenuc migic?”+ Yenge Yesudi yowa monic wenuc mime ngagelu yowawa lonogale milu lokwesacka loibong.*
Inguc aibong Yesu ye ngosockelu gbongnginedi himongka kwelengkewec. Kwelengkelu domame yenge uwacnoluhac domabong, yanguc edocebawec, “Ngengelacni ngic monic bikicine mikac gagac, yedi molickelu posa wickeme wickedaing.”+ Inguc milu hatacmac ngosockelu himongka kwelengkewec. Aime yenge Yesule yowa yogo ngagelu hifanginengte silicka sugucnedi molickelu Yesu hegilelu hikeyackebong, gocne yenge lobe hikeibong. Aime ngigac ye yeicnac domawec.
10 Domame Yesudi fangke nganilu yanguc uwacnowec, “Ngigac, ngic yago yenge wenuwa hikegaing? Ga sowacneholec milu yowawa locgunogale monic mi domagaing, me?”
11 Uwacnome miwec, “Sugucnene, miyac.”
Inguc mime Yesudi yanguc edowec, “Na inguchac ga sowacne baba milu mi mimoctocgudacte. Ga hikelu bikic hatacmac mi bafuwadamec.”]+
Yesu yeuctihac fungineine mime yegengkewec
12 Aime yogolec lobeina Yesu ye hatacmac yowa taockelu ngic-ngigac yanguc edocebawec, “Na himongtowale ngic-ngigac ngengele angoc. Monic ye na balaibecnudaicte, ye kundungte yefe monic mi balaibedaicte. Ye gagale angoc badaicte.”+
13 Inguc mime Farisaio yengi yanguc edoibong, “Gageuctihac funginegone miyengka yegengkegac, yogo yefe mi fagac. Yowagone yogo nalic mi ngagedabelengte.”
14 Aime Yesudi bafaliyelu yanguc edocebawec, “Naneuctihac funginene mibe yegengkegacka, yogo noine aigac. Na wenuwacni kwesiiba, ailu wenuwa hikedacte, yogo naneuc ngagegabac. Ngenge na wenuwacni kwesiiba nga wenuwa hikedacte, yogo mi ngagegaing.+ 15  Ngenge himong-ngic silicnginang ngic-ngigac aibabangineng wosaelu funginengineng micaigaing. Nga nabac ngic monic wosaelu fungineine mimile bole mi bagabac.+ 16  Na neicnac bole yogo mi balu gagabac. Mamac salecnuwec, yeholec bole balu gagabelec. Ilec nani mimocto-mimoctole bole bagabacka, yogo noine aigac.+ 17  Yefe-yowanginang yowa yanguc kwelengkeicne fagac, ‘Ngic yaeckangti yowa miminginec moniyanghac aime yowanginec noine aigac.’+ 18  Naneuctihac miyegengnagube, Mamacne salecnuwec, yedi inguchac baficnulu miyegengnugac. Ilec ailu nale yowa noine aigac.”+
19 Inguc mime Farisaio yengi yanguc uwacnoibong, “Gale mamac ye wenuwa gagac?”
Mibong Yesudi bafaliyelu yanguc edocebawec, “Ngenge na mi ngagecnugaing, ailu Mamacne inguchac mi ngagegaing. Ngenge na ngagecnudabongka midec, ibac Mamacne inguchac ngagedabong.” 20 Yowa yogo, Ibu-macte kweline monicka ibu katapa ngiyelu gawec, iwa ngic-ngigac edocebalu weduyelewec. Aime ngic monicti balu muc-macka mi lowec. I yangucte, ye inguc aicnoningte dameng fawechac.+
21 Aime Yesudi hatacmac yanguc edocebawec, “Na hikebe ngenge basacnulu bikicnginengkolec galu homadaingte. Nga na hikedacte, iwa ngenge nalic mi fudaingte.”+
22 Inguc mime Yuda ngic-ngigac yengi yanguc miibong, “ ‘Na hikedacte, iwa ngenge nalic mi fudaingte.’ Ye omale inguc migac? Yeuctihac wehomanagunale migac, me?”
23 Inguc mibong yanguc edocebawec, “Ngenge dumeng himongkacni, nga nabac himongkacni miyac, na wilengkacni.+ 24  Ilec ailu biyac edocngebagabac, ngenge bikicnginengkolec galu homadaingte. Ngenge na gagabachac, yogo mi ngagesingkedaingtewa, bikicngineng falu gamehac homadaingte.”
25 Inguc mime yanguc uwacnoibong, “Aime ga maa?”
Mibong yedi yanguc edocebawec, “Na funginene biyachac edocngebaiba. 26  Na ngengele aibabangineng bocyac ngani-ngagec ailu wosaelu nalic mimoctodacte. Aime salecnuwec, ye yowa noinele fileine, ailu yelacni wiyac ngagegabac, yogo sugu himongtowale ngic-ngigac yengela mibe yegengkedaicte.”
27 Yesu ye Mamacinele ngagelu inguc edocebame yenge kauc baibong. 28 Kauc babong Yesudi yanguc edocebawec, “Ngenge Ngicte Madec bafangkebong domadaicte, dameng iwa ngenge ‘na gagabachac,’ yogo ngage-motodaingte. Naneuctihac wiyac monic mi balu gacaigabac, Mamacnedi wedunelewec, yogo migabac.+ 29  Salecnuwec, yedi naholec gagac. Na yele angac balaibelu bole balu gagabac. Ilec ailu ye hegilecnume neicnac mi gadacte.” 30 Yesu ye yowa inguc milu domaemewa ngic-ngigac bocyacti ye ngagesingkeibong.
Abrahamtacni fikesawec
31 Yuda ngic-ngigac yenge Yesu ngagesingkeibong, yenge yanguc edocebawec, “Ngenge nale yowa balaibelu gagaingka, nale mic-tengtengfocne noine aigaing. 32  Inguc ailu yowa noine ngage-motodaingte aime yowa noinedi muckacni lukecngebadaicte.”
33 Inguc mime yowaine bafaliyecnolu yanguc edoibong, “Nonge Abrahamte fikesaweckacni, monicti kwelec kwekwe mi bacnubawec. Aime madi kwelec kwekwe bacnubawecte, gagibac lukecnubanogale migic?”+
34 Inguc mibong Yesudi yanguc miwec, “Foinac, monic bikic bacaigac, ye bikic yogolec kwelec kwelu gagac, yogo noinebenang edocngebagabac.+ 35  Aime kwelec kwekweine bame gacaigac, ye mac yogolec kwelina mac-fung nalic mi gadaicte. Madectibac mac yogolec kwelina mac-fung gaginowagac. 36  Ilec Madecti lukecngebadaictewa, ngenge mucngineng mikac gadaingte, yogo foinac. 37  Ngenge Abraham gbolifocine, yogo ngagegabac. Aimebac nale yowa ngengele kwelewa mi fagacte, wehomacnunogale aigaing. 38  Na Mamacnele emewa galu wiyac ngani-ngagec aiiba, yogo hocne edocngebagabac. Aime ngengebac mamacnginengtacni aibaba nga wiyac ngagecaigaing, yogo hocne ailu gagaing.”
39 Inguc mime yanguc miibong, “Nonge mamacnonggeng Abraham.”
Mibong Yesudi bafaliyelu yanguc edocebawec, “Ngenge Abraham adu-madecfocine aidabongka midec, yele gaga nga aibaba balaibedabong.+ 40  Na ngic monicti Wapongtacni yowa noine ngagelu edocngebabe ngenge omale wehomacnunogale aigaing? Abraham ye aibaba ingucne monic mi ailu gawec. 41  Ngenge mamacnginengte gaga nga aibaba balaibecaigaing.”
Inguc mime yengi yanguc miibong, “Nonge selo-boic aibaba iwacni monic mi fikeibeng, miyacbenang. Nonge Mamacnonggeng moniyang, yogo Wapong.”+
Aleng Sugucnenginengte fikesawec
42 Inguc mibong Yesudi yanguc miwec, “Na Wapongtacni kwesiiba, ailu neicne angacnele mi kwesiiba. Yedi hocne salecnuwec. Ilec ngenge Wapong mamacngineng aidecka midec, kweledi nale angac ngagedabong. 43  Aime ngenge omale nale yowa mi ngage-motogaing? Ngenge nale yowa hedec kwelu nalic mi ngagedaingte. 44  Aime Aleng Sugucnengineng, yedi hocne ngengele mamacngineng aime yele angacka aibaba fagac, ngenge yogo ainogale aingelecaigac. Ye esecnehac ngic-wewe gacaigac. I yangucte, yele ngage-ngagewa aibaba noine mi fagac, ye kwesac-ngic ailu ye kwesacka wawelu gagac. Ilec ailu ye kwesacte mamac ailu yowa kwesacine milu gacaigac.+ 45  Aime na yowa noine edocngebagabacte, ngenge nale yowa mi ngagesingkegaing. 46  Ngengelacni madi nale bikicte umac monic ngagewecka mifickena? Ailu na yowa noine migabac, aime ngenge omale mi ngagesingnugaing?+ 47  Wapongte alingfocine yenge yowaine ngagecaigaing. Nga ngengebac Wapongte alingfocine miyac. Ilec ailu yele yowa mi ngagecaigaing.”+
Abrahamte molic-molic
48 Aime Yuda ngic-ngigac yengi bafaliyelu yanguc edoibong, “Ga Samaria ngic hocne, ailu ga alengkolec gagic. Yowa yogo noine migabeleng, me?”+
49 Inguc mibong Yesudi bafaliyelu yanguc edocebawec, “Na aleng mikac. Na Mamacne alang bacnocaigabac. Nga ngengibac na alang monic mi banelecaigaing. 50  Naneicne wac feicne banogale bole mi bacaigabac. Aime monictibac wosaelu gagac, ye nale wac feicne bafenale bole bacaigac. 51  Foinac, monic ye nale yowa balaibelu gagacka, ye mi homadaicte, yogo noinebenang edocngebagabac.”+
52 Inguc mime Yuda ngic-ngigac yengi yanguc miibong, “Ga alengkolec gagic, nonge yakumac ngagecgugabeleng. Abraham ye homawec, aime siduc-mimi ngic yenge inguchac homaibong. Aime gagibac migic, ‘Monic ye nale yowa balaibelu gadaictewa, ye mi homadaicte.’ 53 Aime ga ngambononggeng Abrahamte feicne aigic, me? Ye homawec, aime siduc-mimi ngic yenge inguchac homaibong. Aime gageicnele ngageng feicne aigac, yogodi nalic aigac, me? Yogo miyac.”
54 Inguc mibong Yesudi yanguc edocebawec, “Naneuctihac wacne bafedacte, yogodi wiyac omane aidaicte. Aime Mamacne ngengele Wapongngineng gagac, ngengi yele inguc micaigaing, yedibac wacne bafegac. 55  Aime ngenge ye mi ngagegaing, naneuc ye ngagegabac. Na ye mi ngagegabac, yogo midacte, ibac ngic kwesacine ailu ngenge ingucne aidaba. Na ngagegabacte ailu yowaine balaibelu gagabac. 56  Ngambongineng Abraham ye nale dameng yogo fikeme nganinogale beliyewec. Fikeme nganilu angac ngagewec.”
57 Inguc mime Yuda ngic-ngigac yengi yanguc miibong, “Ga hifagone 50 mi aiwecti Abraham nganiing, me? Yogo nalic mi aigac.”
58 Inguc mibong Yesudi yanguc miwec, “Foinac, Abraham mi fikeemewa ‘naneuctihac inguc gagabachac,’ yogo noinebenang edocngebagabac.”+ 59 Inguc mime yenge posa balu holenogale aibong, ye sangkelu Ibu-mac lobina hauwec.
+ 8:5 Dep 20:10; Yef 22:22-24 * 8:6 Dameng iwa Roma yenge Israel ngic-ngigac damongebaibong. Aime Roma yengi sugu ngic sowacne nalic mimoctolu wehomadaingte. Ilec Yesudi mime posadi wickelu holedabongka, Roma yenge ngaba aidabong. Aime Yesu ye mime hegiledabongka, Mosesle yefe-yowa mi sanangkeme Yuda ngic micne yenge ngaba aidabong. + 8:7 Yef 17:7 8:11 Hibi esecne Yoane kwelengkewec, yogo nganilu iwacni kwelengkebong kwelengkebong ofewec, yengelacni gocne 7:53-8:11 iwa mi fagac. Ngic-ngigac yenge hibi kwelengkeicne yogo wosaelu nganibong Yoanedi mi kwelengkewec mecne. + 8:11 Yoa 5:14 + 8:12 Yes 49:6; Yoa 1:4-9; 9:5; 12:46 + 8:14 Yoa 5:31-32; 7:28 + 8:15 Yoa 12:47 + 8:16 Yoa 5:30; 8:29 + 8:17 Yef 19:15 + 8:18 1Yoa 5:9 + 8:20 Yoa 7:30 + 8:21 Yoa 7:34; 13:33 + 8:23 Yoa 3:31 8:24 Wahikeicne 3:14 iwa Wapongti Mosesholec mingagec ailu yeicne wacine wackelu “na gagabachac” miwec. + 8:28 Yoa 3:14 + 8:33 Mat 3:9 + 8:34 Rom 6:16,20 + 8:39 Mat 3:9 + 8:41 Yes 63:16 + 8:44 1Yoa 3:8 + 8:46 2Kor 5:21; 1Pi 2:22 + 8:47 1Yoa 4:6 + 8:48 Mrk 3:21-22 + 8:51 Yoa 5:24 + 8:58 Yoa 1:1