7
Falewa Ngiye-ngiyele Hombangte hikewec
Yogolec lobeina Yuda ngic-ngigac Yudeya himongka gaibong, yengele micnefocngineng yengi Yesu wehomanogale ngageibong. Ilec ailu ye iwa mi hikelu lolickelu gawec, ye Galili prowinswa sugu lolickelu gawec.+ Aime Yuda ngic-ngigac yengele Falewa Ngiye-ngiyele Hombang yogo bangkale kwesiwec.*+ Aime Yesu gbafocine yengi yanguc edoibong, “Ga himong yago hegilelu Yudeya himongka hikelu, pasigone yogo iwa baengka mic-tengtengfocgone yenge nganidaingte. Monic ye habu yengele haicka fikelu yegengkenogale ngagelu, ye sangke-sangke galu bole mi badaic. Ga pasigone yogo baengka himongtowale ngic-ngigac yenge pasigone ngani-motoningte, yegena galu badamec.” Aime gbafocine yenge inguchac ye mi ngagesingkeibong.+
Inguc aibong Yesudi yanguc edocebawec, “Nale dameng mi kwesigachac. Nga ngengele dameng, yogo damengsoc fadaicte. Himongtowale ngic-ngigac yenge kweledi nalic mi wicngebadaingte. Nga nanibac aibabangineng sowacne mifickeyelebe yegengkecaigacte kweledi wicnucaigaing. Ngenge hombangte hikedaing. Nga nabac biyac mi hikedacte. I yangucte, nale damengbenang mi aigac.” Ye inguc milu hegilelu Galili prowinswa ngiyewec.
10 Ngiyeme gbafocine yenge hombangte hikeibong. Aime ye yengele lobewa inguchac hikelu sangke-sangke gawec. 11 Inguc aime Yuda ngic-ngigac micnefocngineng yenge hombangka Yesu basackelu uwanaguibong, “Ngic yogo wenuwa?”
12 Uwanagubong ngic-ngigac habutowa bocyacti yele mingagec ailu gocnedi yanguc miibong, “Ye ngic madicne.”
Inguc mibong, gocne yengi yanguc miibong, “Miyac, ngic yogodi ngic-ngigac habutowa kwesac aiyelecaigac.” 13 Aime Yuda ngic-ngigac micnefocngineng yengele hangocebame, monicti Yesule yowa yegena mi miwec.
Hombangka yowa edocebalu weduyelewec
14 Aime hombang yogo biyac hewacina aime, Yesu ye Ibu-macka felu ngic-ngigac yowa edocebalu weduyelewec. 15 Weduyeleme ngagelu, Yuda ngic-ngigac yenge kwatackelu yanguc miibong, “Ngic yogo ye hibi-mac monicka ngage-ngage monic mi bawecti, wenucka Wapongte hibiwa yowa kwelengkeicne fagac, yogo ngage-motogac?”+
16 Inguc mibong Yesudi yanguc edocebawec, “Na yowa wedungelegabac, yogo neicne yowa miyac. Yogo salecnuwec, yele yowa.+ 17  Na yowa wedungelegabac, yogo Wapongtacni me na neicnacni migabac, yogo monicti Wapongte yowa balaibenogale ngagegac, yedi sugu ngage-motodaicte. 18  Monic ye yeicne yowa micaigac, ye yeicne wac feicne bafenogale ngagesilu yogo midaicte. Nga monic ye ngic salewec, yele wac feicne bafenogale bole bacaigac, ye ngic noine, yela pasi dondonne fagac. Yela sowacne monic mi fagac.+
19  “Mosesdi yefe-yowa ngelewec, foinac. Aime ngengelacni monictibac yogo mi balaibecaigac. Ailu ngenge omale wehomacnunogale ngagegaing?”+
20 Inguc mime habutowa yengi bafaliyelu yanguc miibong, “Madi wehomacgunogale migac? Alengti ngage-ngage yogo gelegac hocne.”+
21 Inguc mibong Yesudi yanguc edocebawec, “Na pasi monic babe ngenge yogo nganiibongte, sasawadi medecngebagac. 22  Ngagegaing, Mosesdi ngenge soc tofangineng, yogo helockeningte bole-yowa ngelewec. Moses ye yeuctihac bole yogo mi bafuwawec, yele ngambofocine yengi bafuwaibong. Ilec ailu ngenge pasi yogo balaibelu Sabat damengka bole yogo bacaigaing.+ 23  Ailu ngenge Wapongte yefe-yowa Mosesdi kwelengkewec, yogo balaibenogale Sabat damengka ngic yengele soc tofangineng helockecaigaing. Ngenge aibaba ingucne balu gacaigaing. Aime nani Sabat damengka ngic monic socine bucbuchac bamadickebe, ngenge omale ngaba ainelegaing?+ 24  Ngenge dongenginengti socka nganilu mi wosaelu midaing. Ngenge yowa dondonne ngage-wosaec ailu midaing.”
Yesu ye Mesia, me?
25 Inguc mime Yerusalem taonkacni ngic-ngigac gocne yenge uwanagulu yanguc miibong, “Ngic yogo wehomanogale mibiyeng, me? 26 Aimebac ngic ye yengele haicka yowa mime, omale yowa ameine monic mi bafaliyegaing? Ngic micne ye Mesia, yogo hocne biyac ngage-motogaing mecne. 27 Aime Mesia kwesidaictewa, ye wenuwacni kwesidaicte, yogo ngic monicti mi ngagedaicte. Aime ngic yagobac ye macine, yogo ngageyackegabeleng.”+
28 Inguc mibong Yesu ye Ibu-mac kwelina weduyelelu yogo ngagelu wackelu yanguc edocebawec, “Ngenge na wenuwacni kwesiiba, yogo ngagegaing. Naneicne ngage-ngagewa mi kwesiiba. Salecnuwec ye noine, aime ngenge ye mi ngagegaing.+ 29  Aime na salecnuwec, ye ngagegabac. I yangucte, na yelacni hocne kwesiiba.”
30 Inguc mime yenge balu muc-macka lonogale ngageibong. Aime damengngine mi kwesiwecte ailu monicti ye mi bawec.+ 31 Aime habutowa yengelacni ngic-ngigac bocyacti ye ngagesingkelu yanguc miibong, “Ngic yagodi pasile maaine bocyac bacaigac. Aime Mesiadi kwesilu pasile maaine badaicte, yogo yele pasi ewalilu badaicte, me? Yogo miyac.”
32 Habutowa yenge inguc milu sangicka yowa mingagec aiibong. Aime Farisaio yenge yogo ngagelu depec-baba ngic micnefocngineng yengeholec kpaduckelu Yesu balu muc-macka lonogale lebe-ngic salecebabong leibong.
33 Inguc aibong Yesudi yanguc miwec, “Na dameng bangkacnemac ngengeholec gadacte. Gacgu salecnuwec, yela hatacmac hefaliyelu fedacte. 34  Ngenge na basacnulu nalic mi bafuwacnudaingte. Ailu na hikedacte, iwa ngenge nalic mi fudaingte.”+
35 Inguc mime Yuda ngic yengungtihac mingagec ailu yanguc miibong, “Ngic yago ye wenuwa hikeme basackelu mi nganinangte migac? Ye alingfocnonggeng Grik himongka singsalolong kwelu gagaing, iwa hikelu Grik ngic-ngigac yowa edocebalu weduyeledaicte mecne. 36 ‘Ngenge na basacnulu nalic mi bafuwacnudaingte. Ailu na hikedacte, iwa ngenge nalic mi fudaingte.’ Yowa yogolec fungine mi ngage-motogabeleng.”
37 Falewa Ngiye-ngiyele Hombang moto-motoine yogolec hadeng sugucna, Yesudi domalu wackelu yanguc miwec, “Monic ye misale homalu, ye nala kwesilu nodaic.+ 38  Aime monicti na ngagesingnudaicte, yele hocne Wapongte hibiwa yowa yanguc kwelengkeicne fagac, ‘Yele kwelewacni gagale misa dongeine ofelu hikedaicte.’ ”+ 39 Ngic-ngigac ye ngagesingkelu gagaing, yenge Tili Asu lobewa badaingte, yogolec misa ingucne miwec. Yesu ye dameng iwa honocmengka mi felu wac feicne mi bawecte ailu, Asu yogo mi kwesiwec.+
40 Aime ngic-ngigac habutowa yenge yele yowa yogo ngagelu gocnedi yanguc miibong, “Ngic yago ye hocne siduc-mimi ngicbenang kwesinale miicne.”+
41 Aime gocne yengi miibong, “Ngic yogo ye Mesia.”
Nga gocne yengi miibong, “Miyac, Yesu ye Galili prowinswacni kwesiwec. Aime Mesia ye Galili prowinswacni mi kwesidaicte.+ 42 Wapongte hibiwa yowa yanguc kwelengkeicne fagac, ‘Mesia ye ngictau Dawidile fikesaweckacni ailu Betelehem mac-alingka fikedaicte, yogo Dawidile macbenang.’ ”+ 43 Ngic yenge inguc milu Yesule ailu siyeckeibong. 44 Siyeckelu gocne yengi ye balu muc-macka lonogale miibong. Aime monicti yele socka moledi mi bawec.
Yesu mi ngagesingkeibong
45 Aime lebe-ngic yenge depec-baba ngic micne nga Farisaio yengela moc hefaliye hikebong yengi yanguc uwayeleibong, “Ngenge omale Yesu mi balu kwesigaing?”
46 Uwayelebong lebe-ngic yengi yanguc miibong, “Monicti esecne yowa ingucne monic mi mime ngageibeng.”+
47 Inguc mibong Farisaio yengi bafaliyelu yanguc miibong, “Ngenge inguchac yele kwesacka wawegaing, me? 48 Ngic micne nga Farisaio nongele hewackacni monicti ye mi ngagesingkeibong, miyacbenang.+ 49 Aime habu yogo Yesu balaibegaing, yenge yefe-yowa mi ngage-motogaing, yenge Wapongti biyachac mimoctocebawec.”
50 Inguc mibong, Farisaio yengelacni monic wacine Nikodemus, ye esecne Yesula hikewec, yedi yanguc miwec, 51 “Yefe-yowanonggengti yanguc migac, ‘Ngic monicte yowa nga aibabaine ngani-ngagec aibong motome wosaelu mimoctonoga.’ Aime ye biyac mimoctogabiyeng.”+
52 Inguc mime ameine bafaliyelu yanguc edoibong, “Ga inguchac Galili prowinswacni, me? Wapongte hibiwa yanguc wafelu nganic, siduc-mimi ngic monicti Galili prowinswacni nalic mi fikedaicte.”+
53 [Inguc milu fangkelu macnginangsoc hikeyackeibong.
+ 7:1 Yoa 5:18 * 7:2 Mosesle damengka Wapongti himong kisiwa misaine mikacka hifa 40 damongebame kpoluc-falengineng balu gaibong. Ilec yenge hombang yogo ngagesilu kpoluc-fale hatac balu hadeng 7ka kpoluc-falewa ngiyecaigaing. + 7:2 Dep 23:34 + 7:5 Sale 1:14 + 7:15 Mat 13:54; Luk 2:47 + 7:16 Yoa 12:49; 14:10 + 7:18 Yoa 8:50 + 7:19 Sale 7:53; Rom 2:21-24 + 7:20 Yoa 8:48; 10:20 + 7:22 Dep 12:3; Fike 17:9-13 + 7:23 Yoa 5:8-10,16 + 7:27 Yoa 7:41; 9:29 + 7:28 Mat 11:27; Yoa 8:55 + 7:30 Yoa 7:44 + 7:34 Yoa 8:21; 13:36 + 7:37 Dep 23:36; Yes 55:1; Yoa 4:14 + 7:38 Yes 58:11 + 7:39 Yoa 16:7; 20:22; Sale 2:4 + 7:40 Yoa 6:14 + 7:41 Yoa 1:46 + 7:42 Mige 89:3-4; Mika 5:2 + 7:46 Mrk 1:22 + 7:48 Yoa 12:42 + 7:51 Yoa 3:1-2 + 7:52 Yoa 7:41-42