6
Nosing gumecebawec
Mat 14:13-21; Mrk 6:30-44; Luk 9:10-17
Yogolec lobeina Yesu ye Galili lifuc, yogolec wacine monic Tiberias, yogo falockelu nebocina edi fewec. Ailu ye huckolec yengela pasile maaine bame, ngic-ngigac yenge yogo nganiibongte ailu ngic-ngigac habutowadi ye balaibeibong. Aime Yesu ye mic-tengtengfocine yengeholec kupicka felu ngiyeibong. Aime Yuda ngic-ngigac yengele Ewalicebaicnele hombangte dameng bangkalewec.
Aime Yesu ye donge hilalu nganime ngic-ngigac habutowadi yela kwesiibong, nganicebalu Filip yanguc uwacnowec, “Nongileng nosing wenuwacni fuli balu ngic-ngigac habutowa yago yelebeng nodaingte?” Ye pasi banale ngagelu Filip lokwesac aicnolu uwacnowec.
Uwacnome Filipdi bafaliyecnolu yanguc miwec, “Entacka moneng 200* yogolecsocti nosing fuli balu kpisic-kpisic heuckelu filesoc yelebeng yengelesoc mi aidaicte!”
Inguc mime mic-tengtengfocine yengele hewackacni Saimon Pita gbaine Endrudi miwec, “Madec hakic monic yago domagac, ye bret 5 bali hucinedi flawa baicne, ailu misa-sic yaeckang balu gagac. Aime yogodi habutowa yago wenucka yelebeng andoebadaicte?”
10 Inguc mime Yesudi yanguc miwec, “Ngenge ngic-ngigac edocebabong wangiyening.” Inguc mime edocebabong kpinding fawec, iwa wangiyeibong. Ngic ngiyeibong, yengele dzalengineng yogo 5 taosen ngama ingucne. 11 Ngiyebong Yesudi bret yogo balu Wapong kwele-madic micnolu, botoc balu ngic-ngigac iwa ngiyeibong, yenge yelewec. Yeleme motome misa-sic inguchac balu botoc balu yeleme angacnginengte balu noibong.
12 Nobong gebecebame Yesudi mic-tengtengfocine yanguc edocebawec, “Nosing tofaine notiwa aibong ngiyelu sowaledaickale, ngenge yogo kpaduckeyackebong dambawa hauyackena.” 13 Inguc mime yenge bret 5 nobong gebecebawec, yogolec tofaine kpaduckeyackebong haulu damba 12 wakewec.
14 Wakeme, ngic-ngigac yenge yedi pasile maaine bawec, yogo nganilu yanguc miibong, “Foinac, ngic yago hocne siduc-mimi ngic himongka kwesinale miicne.” 15 Aime ngic-ngigac yenge kwesilu Yesu balu ngictaungineng lonogale mibong, Yesu ye biyac ngageyelelu yeicnac baickelu hatacmac kupicka fewec.+
Lifuc feina edela edela hikewec
Mat 14:22-33; Mrk 6:45-52
16 Feme mac kundung kweme mic-tengtengfocine yenge misa lifuc mecina hauibong. 17 Haubong mac kundung kwewec, dameng iwa Yesu ye yengeholec mi hikewec, yengilangkac gombawa felu misa lifuc falockelu Kapeneam hikenogale hikeibong. 18 Hikeebongka gbelong sugucnedi weme lifucka dibong sugucnehac fangkewec. 19 Aime yenge 5 me 6 kilomita yogolecsoc puli welu misa lifuc hewacina hikeibong. Hikeebongka Yesu ye lifuc feina edela edela hikelu gomba emeina leme, yenge ye nganilu hangocebawec. 20 Inguc aibong Yesudi yanguc edocebawec, “Nani welegabac. Ngenge mi hangocngebana.” 21 Inguc mime ngagelu yenge Yesu gombawa fenale ngageebongkabac, gombadi himong hikenogale ngageibong, iwa biyacbenang hike sulumeibong.
22 Mac saeme ngic-ngigac habutowa yenge lifuc nebocina edi domalu yanguc miibong, “Awecnac gomba moniyangti sugu yago fame nganibeleng. Aime Yesu ye mic-tengtengfocine yengeholec gomba iwa mi feyec, mic-tengtengfocine yenge yengilangkac felu hikebiyeng.” 23 Inguc milu domaebongka, gomba gocne Tiberias taonkacni hikelu, Sugucnedi Wapong kwele-madic micnolu ngic-ngigac bret gumecebawec, mac iwa bangkalelu kwesiibong. 24 Kwesibong yenge Yesu nga mic-tengtengfocine iwa mi nganicebaibongte ailu habutowadi Yesu basackelu gombawa felu Kapeneam taonka hikeibong.
Honocmengte nosing
25 Basackelu lifuc nebocina hikelu bafuwalu yanguc uwacnoibong, “Wewedu, ga ma damengka yawa kwesimec?”
26 Inguc mibong Yesudi yanguc edocebawec, “Foinac, nani pasile maaine babe nganibiyeng, yogolec ailu mi basacnugaing. Ngenge nosing nogebec aibiyengte ailu basacnugaing, yogo noinebenang edocngebagabac. 27  Nosing peleckelu miyac aidaicte, ngenge yogolec boletowa mi badabiyeng. Ngicte Madecti gaga-sanangte nosing ngeledaicte, yogolec boletowa badabiyeng. I yangucte, yele feiwa Wapong Mamacti yeicne tapili yela lowec.”+
28 Inguc mime yengi yanguc uwacnoibong, “Wapongte bole banangte milu oma bole babeng madickedaicte?”
29 Inguc mibong ameine bafaliyelu yanguc edocebawec, “Wapongte bole yanguc fagac, Wapongti ngic saleme kwesiwec, ngenge ye hocne ngagesingkening.”+
30 Inguc mime yengi yanguc miibong, “Nonge ga nganicgulu ngagesinggunangte gagi oma pasile maaine monic badamecte? Ailu oma bole nalic badamecte?+ 31 Ngambofocnonggeng yenge himong kisiwa misaine mikacka mana nosing nolu gaibong, yogolec yanguc kwelengkeicne fagac,
‘Ye honocmengkacni nosing yeleme noibong.’ ” (Wah 16:4; Neh 9:15; Mige 78:24) +
32 Inguc mibong yanguc edocebawec, “Foinac, Moses ye yeuctihac honocmengte nosing mi balu ngelewec. Mamacnedi honocmengte nosing noine ngelecaigac, yogo noinebenang edocngebagabac. 33  Wapongte nosing, yogo ngic ye hocne honocmengkacni walu himongtowale ngic-ngigac yengele gaga bafuwayelewec.”
34 Ye inguc mime yanguc miibong, “Sugucne, ga nosing yogo damengsoc nolelu gadamec.”
35 Inguc mibong Yesudi yanguc edocebawec, “Naneuctihac nosing gagaineholec. Ilec monic ye nala weledaicte, ye nosingte mi homadaicte. Nga monic ye na ngagesingnudaicte, ye misale hatacmac mi aicnodaicte.+ 36  Na yanguc biyachac edocngebaiba, ngenge na biyachac nganicnuibong, ailu sifu mi ngagesingnucaigaing. 37  Mamacnedi ngic-ngigac nale molewa locebawec, yenge sasawadi nala kwesibong na mi yebicebadacte, yogo miyac. 38  Naneicne angacnele honocmengkacni mi waiba. Salecnuwec yele angac balaibenogale waiba. 39  Aime salecnuwec, yele angac nga ngage-ngage yogo yanguc, ye yeuctihac ngic-ngigac nale molewa locebawec, yengelacni monic mi hegiledacte. Aime gacgu dameng moto-motoina yenge yeucebabe fangkeyackedaingte.+ 40  Mamacnele ngage-ngage yogo yanguc, ngic-ngigac yenge Madecine nganilu ngagesingkedaingte, yenge sasawadi gaga-sanang badaingte. Aime dameng moto-motoina nani yeucebabe fangkeyackedaingte.”
41 Aime yedi yanguc biyachac miwec, “Naneuctihac nosing noine ailu honocmengkacni waiba.”
Ilec ailu Yuda ngic-ngigac yenge yowa kwekwe aicnolu 42 yanguc miibong, “Ngic yago Yesu, Ye Yosefele madec. Aime nongileng nenggac-mamackecine ngagecepagabeleng. Aime ye wenucka yanguc migac, ‘Na honocmengkacni waiba.’ ”+
43 Inguc mibong Yesudi yanguc miwec, “Ngenge yowa kwelu mi minaguning. 44  Mamacnedi ngic monic mi wackelu fuluckedaictewa, ye nala nalic mi weledaicte. Mamac salecnuwec, yedi ngic-ngigac wacebalu fulucebawec, yogo yenge nani dameng moto-motoina yeucebabe fangkedaingte.+
45  “Siduc-mimi ngic yengele hibiwa yowa yanguc kwelengkeicne fagac,
‘Wapongti ngic-ngigac sasawa weduyeledaicte.’ (Yes 54:13)
Ilec ailu ngic-ngigac yenge Mamacte yowale hedec lolu yelacni ngage-ngage baibong, yenge sasawa nala weleyackegaing. 46  Monicti Mamac mi nganiwec, miyac. Ngic moniyangti Wapongkolec gawec, yedi sugu Mamac nganiwec.+ 47  Foinac, monicti ye ngagesingkegac, ye gaga-sanangkolec aigac, yogo noinebenang edocngebagabac.+
48  “Naneuctihac gagale nosing.+ 49  Ngambofocnonggeng yenge himong kisiwa misaine mikacka mana nosing noibong, yenge homayackeibong. 50  Nosing yago hocne honocmengkacni wawec, monic yogo nolu mi homadaicte. 51  Naneuc nosing gagaineholec ailu honocmengkacni waiba. Monic ye nosing yogo nogacka ye gaga-sanang bafuwalu gaginowagac. Nosing yogo soc-biucne. Himongtowale ngic-ngigac yengi gaga bafuwaningte yeledacte.”
52 Inguc mime Yuda ngic-ngigac yenge yowangineng fec-wac aime yanguc miibong, “Ngic yago ye wenucka soc-biucine noleme nonangte migac?”
53 Inguc mibong Yesudi yanguc edocebawec, “Foinac, ngenge Ngicte Madecte sac nga soc-biuc mi nogaingka, gaga ngengela mi fagac, yogo noinebenang edocngebagabac. 54-55  I yangucte, nale soc-biuc, yogo nosing noine nga nale sac, yogo misa noine. Ilec ailu monic ye sacne nga soc-biucne nogacka, ye gaga-sanangkolec aigac. Aime nani dameng moto-motoina ye bagboliyebe fangkedaicte. 56  Aime monic ye nale sac nga soc-biuc nogac, ye nale kwele kwelina gagac. Aime nani yele kwele kwelina gagabac. 57  Mamac salecnuwec, yedi gaga fileine. Aime na yele ailu gaga balu gagabac. Aime monic ye soc-biucne nogac, ye nale ailu inguchac gaga balu gadaicte.+ 58  Nosing yagodi honocmengkacni wawec gagac, yogo ngambofocnonggeng nosing nolu homaibong, ingucnehac miyac. Monicti nosing yago nogac, ye galu gaga-sanang badaicte.” 59 Yesu ye yowa yogo Kapeneam iwa kpakpaduc macka ngic-ngigac edocebalu weduyelewec.
Yesu hegilelu hikeibong
60 Inguc mime ngagelu mic-tengtengfocine yengelacni bocyacti yanguc miibong, “Yowa edocnubalu wedunolegac, yogo umacnebenang, monicti yogo ngagelu nalic mi balaibedaicte.”
61 Inguc mibong Yesudi edocebalu weduyeleme, mic-tengteng yenge yowa kwekwe aiibongte ailu, yeuctihac kweleina ngageyelelu yanguc edocebawec, “Yowa yogodi heesicne aingelegac, me? 62  Aime Ngicte Madec ye esecne gawecka hatacmac hefaliye feme, ngenge yogo nganilu wenuc aidaingte? 63  Asudi gaga bafuwacaigac. Nga soc-biuc yogo babaficine mikac. Na yowa edocngebagabac, yogo asu nga gaga. 64  Aime ngengele hewackacni gocne yengibac yowane mi ngagesingkegaing.” I yangucte, ngic-ngigac weni yenge ye mi ngagesingkegaing. Aime ma ngicti Yesu mudockelu balu ngaba yengele molewa lodaicte, Yesu ye yogo biyachac ngagewec.+ 65 Inguc ailu yanguc taockelu miwec, “Ngic-ngigac gocne ngenge mi ngagesingkegaing. Ilec ailu molickelu yanguc biyachac edocngebaiba, Mamacti monic mi bawosaedaictewa, ye nala nalic mi weledaicte.”+
66 Inguc mime mic-tengtengfocine bocyacti Yesu hegilelu macnginang hikeibong, ailu yeholec hatacmac mi lolickeibong.
67 Hikebong Yesudi mic-tengtengfocine 12 yanguc uwayelewec, “Ngenge inguchac na hegilecnulu hikenogale aingelegac, me?”
68 Inguc mime Saimon Pitadi bafaliyelu yanguc edowec, “Sugucne, ma ngicta hikedabelengte? Gaga-sanangte yowa noine yogo gala fagac.+ 69 Nonge biyac ngage-motolu ngagesinggugabeleng, ga hocne Wapongte bingec ngic.”
70 Inguc mime Yesudi yanguc miwec, “Na mic-tengtengfocne 12 bawosaecngebaiba. Aime ngengelacni monictibac aleng aigac.” 71 Ngic yogo mic-tengtengfocine 12 yengelacni. Aime yedi gacgu Yesu mudockeme badaingte, yele ngagelu miwec. Yele wacine Yudas, ye Saimon Iskariot madecine.
* 6:7 Moneng wacine denarius. Aime denarius 200 yogo bulumaka 6 yengele fulingineng yogolecsoc aigac. 6:9 Bali flawa yogo wit flawa ingucne. Bali fuliine waicne, nga wit fuliine feicne. + 6:15 Yoa 18:36 + 6:27 Yoa 6:48-58 + 6:29 1Yoa 3:23 + 6:30 Mat 16:1; Yoa 2:18 + 6:31 Him 11:7-9 + 6:35 Yoa 4:14 + 6:39 Yoa 10:28-29; 17:12 + 6:42 Mat 13:55 + 6:44 Yoa 6:65 + 6:46 Yoa 1:18 + 6:47 Yoa 3:15-16 + 6:48 Yoa 6:32,58 + 6:57 1Yoa 3:24 + 6:64 Yoa 13:11 + 6:65 Yoa 6:44 + 6:68 Mat 16:16