5
Betesda lifucka
Yogolec lobeina Yuda ngic-ngigac yengileng hombang monic kwesime Yesu ye Yerusalem fewec. Felu Yerusalem taonka nu sugucne monic wacine Lamale nu, yogolec nebocine lifuc monic fawec. Yogo Hibru yowawa Betesda wackecaigaing, yogolec mecina dakec 5 faibong. Aime dakec yogolec kwelina ngic-ngigac hucnginengkolec, yogo donge-pisic nga hige-sowac, ailu puling ingucne bocyacti falu gaibong. [Yenge misa yogodi uc fific ainale wangec facaigaing. I yangucte, dameng gocna Sugucnele angelo monicti misa iwa kwesicaigac. Kwesime misa yogo uc fific aime, monic ye molickelu misawa haudaicte, ye hucine sasawa miyac aiyackedaicte.]*
Aime ngic-ngigac falu gaibong, yengele hewackacni ngic monic puling game hifaine 38 biyachac aiwec, ye iwa falu gawec. Aime dameng dalicne iwa gawecte ailu Yesudi ye biyac nganilu ngagewecte ailu yanguc uwacnowec, “Ga madickenogale aigelegac, me?”
Inguc mime puling yedi bafaliyelu yanguc edowec, “Sugucnene, misa uc fific aimebac na ma ngicti baficnulu lifucka locnudaicte? Na haunogale aibe gocne yengi hepacnulu haucaigaing.”
Inguc mime Yesudi yanguc edowec, “Ga fangkelu dembenggone balu hikenong!”+ Inguc miyemewa ngic ye dameng yogowahac socine madickeme fangkelu dembengine balu hikewec.
Aime wiyac yogo Sabat damengka aiwec. 10 Aime Yuda ngic yenge ngic madickewec ye nganilu yanguc edoibong, “Yakumacbac dembenggone balu hikegic, bole yogo Sabat damengka baengka mi madickegac.”+
11 Inguc mibong bafaliyelu yanguc edocebawec, “Ngic bamadicnugac yedi salecnulu migac, ‘Ga dembenggone balu hikenong.’ ”
12 Inguc mime uwacnoibong, “Ma ngicti ‘dembenggone balu hikenong’ migac?” 13 Aime ngic madickewec ye ma ngicti bamadickewec, yogo mi ngagewec. I yangucte, ngic-habutowadi domaibongte ailu Yesu ye kwelinginang hike sangkewec.
14 Aime yogolec lobeina Yesudi ngic yogo Ibu-mac kwelina bafuwalu yanguc edowec, “Ga socgone biyac madickegac. Aime umac monic sugucnehac fikegeledaickale ailu, bikic hatacmac mi bafuwadamec.”
15 Inguc mime ngic ye hikelu Yuda ngic edocebalu yanguc miwec, “Yesudi hocne na bamadicnugac.”
Yesulacni gaga
16 Yesu ye Sabat damengka bole ingucne balu gawecte ailu Yuda ngic yengi ngaba sanangnehac aicnolu gaibong. 17 Aime Yesudi bafaliyelu yanguc edocebawec, “Mamacne ye babaficte boleine bacaigac, ailu yanguctihac balu gagachac. Ilec na inguchac bole balu gagabachac.” 18 Inguc ailu Yesu ye Sabatle yefe-yowa fagac yogo mi balaibewec. Ailu yogo sugu miyac, ye taockelu Wapongte Mamacne milu ye Wapong ingucnehac aiwec. Ilec ailu Yuda ngic yenge kwelenginang aalic fikeme, Yesu wehomanogale aiibong.+
19 Inguc aibong Yesudi bafaliyelu yanguc edocebawec, “Foinac, Mamacti bole monic bame, Madec ye yogo nganilu yeuctihac bole yogo bagac. Ye yeicne ngage-ngagewa bole mi badaicte, yogo noinebenang edocngebagabac. Mamac ye bole balu gagac, Madec ye bole silicine yogohac balu gagac.+ 20  I yangucte, Mamac ye Madecinele kwele-angac ngagecnolu bole balu gagac, yogo sasawa edalilu balu gagac. Aime bole sasawa bame nganicaigaing, yogolec feicne gocne sugucnehac edalime ye bole yogo bame, ngenge yogo nganilu medecngebadaicte. 21  Mamacti ngic-ngigac homackacni bagboliyecebame fangkebong gaga yelecaigac, ingucnehac Madecti bawosaecebanogale yeicne angacine balaibelu gaga yeledaicte. 22-23  Mamacti ngic-ngigac aibabangineng wosaelu mi mimoctodaicte, miyac. Ngic-ngigac sasawadi Mamac alang bacnocaigaing, ingucnehac Madec alang bacnoningte yedi mimocto-mimoctole bole yogo Madecinele molewa loyackewec. Aime monic ye Madecine alang mi bacnolu gagac, ye Mamacti Madecine salewec, ye inguchac alang mi bacnolu gagac.+
24  “Foinac, monic ye nale yowa ngagelu Mamac salecnuwec, ye ngagesingkegac, ye gaga-sanang bagac. Ailu mimocto-mimoctole damengka yowawa mi fedaicte, yogo noinebenang edocngebagabac. Ye homac hegilelu gagawa biyachac fewec.+ 25  Foinac, ngic-ngigac kwelengineng homaicne, yenge Wapongte Madecte yowa-malac ngagelu gaga badaingte. Dameng yogo kwesidaicte. Nga yakumac biyac kwesiyec, yogo noinebenang edocngebagabac. 26  Mamac yeicna gaga fagac, silicine ingucnehac yedi Madec gaga lacnome, Madecta gaga ingucnehac fagac. 27  Aime Madecine ye Ngicte Madec. Ilec ailu Mamacti ngic-ngigac wosaecebalu mimoctocebanale bole-yowa tapiliineholec lacnowec.
28-29  “Ngenge yowa yogolec mi medecngebadaic. I yangucte, ngic-ngigac dongesiwa fagaing, yenge sasawadi dameng monic kwesime yowa-malacine ngagelu dongesiwacni gboliyelu fangkedaingte. Aibaba madicne aigacgu homaibong, yenge gaga banogale gboliyelu fangkedaingte. Nga aibaba sowacne aigacgu homaibong, yenge wosaecebalu mimoctocebanale fangkedaingte.+ 30  Na wiyac monic neicne kwelele nalic mi badacte, miyac. Na wiyac hedecnedi ngagelu ngagecaigabac, yogolec silicina aibabangineng wosaelu mimoctodacte. Naneicne angac mi balaibecaigabac, miyac. Salecnuwec yele angac balaibecaigabac. Ilec ailu nale mimocto-mimoctole bole yogo dondonne aigac.+
Yesule fungine mibong yegengkeyelewec
31  “Naneuctihac funginene mibe yegengkedaictewa, yowane hatac mibe mi ngagedaingte, miyac. 32  Monicti nale fungine mime yegengkecaigac. Aime ngagebe yele yowa yogodi noinebenang aigac.
33  “Aime ngenge ngic gocne salecebabong Yoanela hikebong, yedi yowa noine yogo mime yegengkewec. 34  Monicti nale siduc mime yegengkeme yowaine nalic mi ngagesidacte, miyac. Ngenge bikicte ameine babe wasecne ainingte Yoanele yowa edocngebagabac. 35  Yoane ye silicine yangucne, hifa monicti lobeme angolecaigaing, ye silicine ingucnehac aiwec. Angoleme ngenge dameng bangkacnemac angoc yogolec beliyelu yele angocka gaibong.
36  “Wiyac nale fungine edalicngebagac, yogodi Yoanele yowa yogo ewaligac. Aime Mamacti boleine balu bamoctobele nelewec. Aime bole balu gagabac, yogodi Mamacti salecnuwec yogo mime yegengkedaicte.+ 37-38  Ailu Mamac salecnuwec, yedi hocne funginene biyachac mime yegengkewec. Ye ngic saleme ngenge ye mi ngagesingkecaigaing. Ailu Mamacte yowa-malac mi ngagelu yeicne weningucne yogo mi nganiibong. Aime yowainedi kwelenginang mi fagac.+ 39  Wapongte hibidi gaga-sanang bafuwangeledaicte, ngenge inguc ngagesingkelu hibi yogo wafe-ngagec ailu gacaigaing. Hibi yogodi hocne nale fungine mime yegengkecaigac.+ 40  Aime ngengibac nala kwesilu gaga baningte mi aingelegac.
41  “Na ngic-ngigac yenge nale wac feicne wacnugaing, yogo banogale mi ainelegac. 42  Aime ngenge Wapongte angac yogo kwelenginang mi fagac, yogo ngagegabac. 43  Aime na Mamacnele wacka kwesibe, ngenge na mi bacnulu sebicnugaing. Nga monicti yeicne wacka kwesidaictewa, ngenge ye biyac balu sebiledaingte.
44  “Ngenge ngengungtihac wac feicneholec ainogale aibong, Wapong moniyang yelacni wac feicne kwesicaigac, yogolec mi aingelegacka, ngenge na wenucka ngagesingnugaing? 45  Nani gacgu ngenge Mamacte haicka yowawa locngebadacte, ngenge inguc mi ngagedaing. Ngenge Mosesdi baficngebanale wangec gabong, aime sifu yedi yowawa locngebagac. 46  Mosesdi nale ngagelu yowa kwelengkewec. Ilec ailu ngenge yogo ngagesingkedabongka, na inguchac ngagesingnudabong.+ 47  Ngenge Mosesle hibi mi ngagesingkegaingka, nani yowa migabac, yogo wenucka ngagesingkedaingte? Yogo nalic mi ngagesingkedaingte.”
* 5:4 Hibi esecne Yoane kwelengkewec, yogo nganilu iwacni kwelengkebong kwelengkebong ofewec, yengelacni gocne 5:3b-4 iwa mi fagac. Ngic-ngigac yenge hibi kwelengkeicne yogo wosaelu nganibong Yoanedi mi kwelengkewec mecne. + 5:8 Mat 9:6 + 5:10 Neh 13:19; Yer 17:21 + 5:18 Mat 26:4; Yoa 7:1; 10:30 + 5:19 Yoa 5:30 + 5:22-23 Yoa 5:27; Sale 10:42; Filp 2:10-11; 1Yoa 2:23 + 5:24 Yoa 3:15-18 + 5:28-29 Dan 12:2; Mat 16:27; Sale 24:15 + 5:30 Yoa 5:19; 6:38 + 5:36 Yoa 3:2; 14:11 + 5:37-38 Mat 3:17; Yoa 5:32; 8:18 + 5:39 Luk 24:27 + 5:46 Sale 3:22