4
Samaria ngigac
Farisaio yenge Yesule siduc yanguc ngageibong, “Yedi mic-tengtengfocine bacebalu misa lowayelegac. Aime yele mic-tengtengfocine yengi Yoanele mic-tengtengfocine yengele dzale ewaligac.”+ 2-3 Yesu ye yowa inguc ngagelu Yudeya himong hegilelu Galili prowinswa hatacmac hefaliye hikewec. Yudeya himong iwa Yesu yeuctihac ngic-ngigac misa mi lowayelewec, mic-tengtengfocine yengi sugu ngic-ngigac misa lowayeleibong.
Iwa hikelu Samaria himong falockenogale ailu, Samaria yengele mac monic wacine Sika, iwa hikewec. Sika mac yogo Yakobodi madecine Yosefele himong mimoctocnowec, yogolec emeina ngiyewec.+ Aime Yesu ye Yakobole misa long monic faliicne ngiyewec, iwa yefe hikecgu tapiliine mikac aime misa long yogolec emeina walu ngiyewec. Dameng iwa 12 kilok ingucne aime ngiyewec.
7-8 Ngiyeme mic-tengtengfocine yenge nosing fuli banogale macka hikeibong. Hikebong Samaria ngigac monic ye misa filanogale kwesime, Yesudi yanguc micnowec, “Misa baweleng nobe.”
Inguc mime ngigac yedi miwec, “Ga Yuda ngicti wenucka Samaria ngigac nala misale migic?” Yuda ngic-ngigac yenge Samaria ngic-ngigac yengeholec nogumecngineng mi fawecte ngigac yedi inguc miwec.+
10 Inguc mime Yesudi yanguc edowec, “Ga Wapongti wiyac gelenogale aigac, nga madi misale uwagelegac, ga yele fungine ngage-motolu uwacnodengka, ibac yedi misa gagaineholec geledec.”+
11 Inguc mime ngigac yedi miwec, “Sugucne, ga pakec mikac. Nga misa long yogo dalicne. Aime misa gagaineholec yogo wenuwacni filadamecte? 12 Ngambononggeng Yakobodi* misa long yago nolewec. Ga ye ewaligic, me? Ye yeicne nga madecfocine ailu lama-bulumakafocine, yenge misa yagowacni nolu gaibong.”+
13 Inguc mime Yesudi bafaliyelu yanguc edowec, “Ngic-ngigac misa yago nocaigaing, yenge sasawadi misale hatacmac aiyeledaicte. 14  Aime monic ye nani misa lacnobe nodaicte, ye misale hatacmac mi aicnodaicte. Aime misa lacnodacte, yogodi yela misa dongeine ingucne fikelu gaga-sanang bafuwacnodaicte.”+
15 Inguc mime ngigac yedi miwec, “Sugucne, na misale hatacmac mi aineleme misa filanogale yagowa hatacmac mi kwesidac. Ilec ga misa yogo neleng nobe.”
16 Inguc mime Yesudi bafaliyelu yanguc edowec, “Ga hikelu ngawegone micnoengka kwesinic.”
17 Inguc mime ngigac yedi miwec, “Na ngawene mikac.”
Mime Yesudi yanguc edowec, “Na ngawene mikac migic, ga yowa yogo noine migic. 18  Ga ngic 5 biyachac bacebaing. Aime ngic yanguctihac baengka ngeke momoc gagabiyec, ye gale ngawe miyac. Yogo foinac migic.”
19 Inguc mime ngigac yedi miwec, “Sugucne, ga siduc-mimi ngic, yogo yakumac ngage-motogabac. 20 Ngambofocnonggeng yenge kupic yagowa Wapong afeelu gaibong. Aime Yuda ngengibac yanguc micaigaing, ‘Ngic-ngigac sasawadi Yerusalem iwa sugu Wapong afeedaing.’ ”+
21 Inguc mime Yesudi yanguc edowec, “Ngigac, ga yowane ngagesingkec, dameng monic kwesidaicte, iwa ngic-ngigac ngenge kupic yagowa me Yerusalem iwa sugu Wapong hatacmac mi afeedaingte. 22  Ngenge yele fungine mi ngage-motolu moc afeecaigaing. Bikicte ame baba nga wasecne ainogale tapili, yogo Yuda ngic-ngigac nongelacni fikewec. Aime Wapong ngage-motolu afeelu gagabeleng.+
23  “Dameng yogo kwesilu gagac, yogo biyac kwesigac. Yogowabac ngic-ngigac noine afecaigaing, yenge asuwa nga pasi noina Mamac afeedaingte. Mamacti ngic-ngigac aling ingucne yengele ngageme madickedaicte. 24  Wapong ye Asu. Ilec ailu ngic-ngigac afeenogale milu, asuwa nga pasi noina afeedabiyeng.”+
25 Inguc mime ngigac yedi miwec, “Mesia, wacine monic Kristo micaigaing, ye fikenale miicne yogo ngagegabac. Yedi kwesilu wiyac sasawa mime yegengkenoledaicte.”
26 Inguc mime Yesudi yanguc edowec, “Yogo na hocne yowa edocgugabac.”+
Yesule nosing
27 Inguc milu domame, mic-tengtengfocine yenge mackacni hefaliye kwesiibong. Kwesilu nganibong, Yesu ye ngigac yeholec yowa mingagec aiboc nganilu kwatackeibong. Aimebac monicti yanguc mi uwacnowec, “Ngigac, ga oma wiyacte uwacnogic?” Me monicti Yesu yanguc mi uwacnowec “Ga ngigac yeholec oma wiyacte migabiyec?”
28 Aime ngigac ye Yesule yowa ngagelu hebecine hegilelu macka hefaliye hikelu macfocine edocebalu yanguc miwec, 29 “Ngenge welelu nganining. Ngic monic nale aibaba esecne gaiba yogo ninic mifickenelegac. Ye Mesia mecne?” 30 Inguc mime yenge taon hegilelu Yesula kwesiningte kwesiibong.
31 Kwesiyebongkahac mic-tengtengfocine yengi nosing nonale yanguc micnoibong, “Wewedu, ga nosing noc.”
32 Inguc micnobong yedi yanguc edocebawec, “Nale nosing fagac, yogo ngenge mi ngagegaing.”
33 Inguc mime mic-tengtengfocine yengungtihac mingagec ailu yanguc miibong, “Monicti nosing bawelelu lacnome nogac mecne.”
34 Inguc mibong Yesudi yanguc edocebawec, “Salecnuwec, yele yowa balaibelu boleine bagacgu bamoctodacte, yogodi nale nosing aigac.+ 35  Ngenge yanguc micaigaing, ‘Nosing duwebeng tamacne 4 motome nosing noine aidaicte.’ Na yowa monic edocngebabe ngagening, ngenge dongengineng hilalu bolewa nganining, nosing biyac noine ailu houwelu fagac.+ 36  Inguc aime nosing noine duwe-duwe ngic, nga noine baba ngic yeke momochac beliyedabiyecte. I yangucte, noine baba ngicti boleinele fuli balu gaga-sanangte noine inguchac balu kpaduckedaicte.
37  “Aime, ‘Monicti nosing duweme, monicti noine balu kpaduckedaicte.’ Yowa inguc micaigaing, yogolec noine fikegac. 38  Ngic gocne yengi bole biyachac duweibong. Aime bole yogolec noine fikewec. Nga bole yogo ngengi mi duweibong. Aime nani bole iwa salecngebabe hikelu noine balu kpaduckeibong. Ngenge yengele bole taockelu balu gagaing.”
Samaria ngic-ngigac yengi Yesu ngagesingkeibong
39 Samaria ngigac yedi Yesule yanguc milu edocebawec, “Ye nale aibaba esecne gaiba, yogo ninic mifickenelegac.” Inguc miwecte ailu mac yogowacni Samaria ngic-ngigac bocyacti Yesu ngagesingkeibong. 40 Ilec ailu Samaria ngic-ngigac yenge Yesula kwesilu yedi yengeholec hikelu ganale micnoibong. Aime ye hikelu hadeng yaeckang yengeholec gawec.
41 Yesu ye iwa game ngic-ngigac bocyacbenangti ye yowainele ailu ngagesingkelu 42 ngigac yanguc edoibong, “Nonge molickelu gale siducte ailu ngagesingkeibeng. Nga yakumacbac nongungtihac yele mickacni yowaine ngagelu ngagesingkegabeleng. Aime yedi hocne himongtowale ngic-ngigac sasawa nongileng Asa-baba ngic. Ye bikicte amenonggeng badaicte, yogo foinac ngagegabeleng.”+
Kiyale madec bamadickewec
43 Aime hadeng yaeckang motome, Yesu ye Samaria himong hegilelu Galili prowinswa hikewec. 44 Aime yeicnele biyac ngagelu yanguc miwec, “Wapongte siduc-mimi ngic monic ye yeicne himongka game, ngic-ngigac yenge ye alang mi bacnodaingte.”+ 45 Aime Galili ngic-ngigac yenge Ewalicebaicnele hombangte damengka Yerusalem taonka hikebong, Yesudi pasi sasawa bame nganiibongte ailu ye Galili prowinswa hikeme, macfocine yenge ye hefoleibong.+
46 Aime Yesu ye Galili prowinswa Kana taonka misa bafaliyeme waing misa aiwec, iwa hatacmac hefaliye hikewec. Hikeme iwa ngictaule kiya monic kwesiwec, yele madec Kapeneam taonka huc bame fawec.+ 47 Aime kiya ye Yesu Yudeya himongkacni hefaliyelu Galili prowinswa kwesilu gagac, inguc ngagelu yela hikelu madecine bame madickenale micnowec. Aime madec yogo ye biyac homanogale aiwec.+
48 Inguc mime Yesudi yanguc edowec, “Ngenge pasile maaine nga pasi mi ngani-nganiine mi nganidabongka, nalic mi ngagesingkedabong.”+
49 Inguc mime kiyadi miwec, “Sugucne, madecne homadaickale ga biyac wanong.”
50 Inguc mime Yesudi yanguc edowec, “Ga hikenong. Madecgone biyac madickelu gagac.”
Inguc mime ngic ye Yesule yowa ngagesingkelu hefaliye hikewec.+ 51 Hefaliye hikeemewa, kwelec kwekwefocine yengi kwesilu yefewa bafuwalu yanguc edoibong, “Madecgone biyac madickelu gagac.” 52 Inguc edobong, ye madickeyec, yogolec damengte uwayeleme yengi yanguc edoibong, “Awecnahac 1 kilok awelilicte, iwa socine mogungkeyec.”
53 Inguc edobong mamacine ye ngagewec, “Yesu ye dameng yogowahacbenang salecnulu miyec, ‘Madecgone ye biyac madickelu gagac.’ ” Inguc ngagelu siduc edocebame ye nga golowacfocine yenge Yesu ngagesingkeibong. 54 Yesu ye Yudeya himongkacni hefaliyelu Galili prowinswa kwesilu, ngagesingkeningte pasile maaine iwa bame alecine yaeckang aiwec.+
+ 4:1 Yoa 3:22 + 4:5 Fike 33:19; Yos 24:32 + 4:9 Esr 4:1-5 + 4:10 Yoa 7:37-38; Miye 21:6 * 4:12 Yakobo ye Samaria ngic-ngigac nga Yuda ngic-ngigac, yengele ngambo aiwec. + 4:12 Yoa 8:53 + 4:14 Yoa 6:35 + 4:20 Yef 12:5-14; Mige 122:1-5 + 4:22 2Ngt 17:29-41; Yes 2:3; Rom 9:4-5 + 4:24 2Kor 3:17; Rom 12:1; Filp 3:3 + 4:26 Mrk 14:61-62 + 4:34 Yoa 6:38 + 4:35 Luk 10:2 + 4:42 1Yoa 4:14 + 4:44 Mat 13:57 + 4:45 Yoa 2:23 + 4:46 Yoa 2:1-11 + 4:47 Mat 8:5-6 + 4:48 Yoa 2:18; 1Kor 1:22 + 4:50 Mat 8:13 + 4:54 Yoa 2:11