3
Nikodemus
Farisaio ngic monic wacine Nikodemus, ye Yuda ngic-ngigac yengele ngic micne monic gawec.+ Aime ye debocka Yesula kwesilu yanguc miwec, “Wewedu, ga Wapongti salecgume wewedu bole balu gagic, yogo ngagegabeleng. Ga pasile maaine bacaigic, bole ingucne monicti Wapong mikac galu nalic mi badaicte.”
Inguc mime Yesudi bafaliyelu yanguc edowec, “Foinac, monic ye hatacmac gbolicne mi fikedaictewa, ye Wapongte ngani-damongte kwelina nalic mi gadaicte, yogo noinebenang edocgugabac.”+
Inguc mime Nikodemusdi miwec, “Ngic biyac suguleicnedi wenucka hatacmac fikedaicte? Ye nenggacinele gobe kwelina nalic mi fedaicte. Ailu hatacmac nalic mi fikedaicte.”
Aime Yesudi bafaliyelu yanguc edowec, “Foinac, monic ye misa Asuholecka gbolicne mi fikedaicte, ye Wapongte ngani-damongka nalic mi fedaicte, yogo noinebenang edocgugabac. Aime ngic soc-biuckoleckacni fikedaicte, ye ngic soc-biuckolec silichac. Nga Asuwacni fikedaicte, ye Asu silichac.+ Ga hatac gbolicne fikecte edocgube mi kwatackenong. Gbelong ye yeicne angac balaibelu weme ucine ngagecaigic. Aime ye wenuwacni welecaigac ailu wenuwa hikecaigac, yogo mi ngagegic. Ngic-ngigac Asuwa fikedaingte, yenge sasawadi silicngineng ingucnehac.”
Inguc mime Nikodemusdi yanguc edowec, “Yowa sasawa migic, yogo yefe wenucka fikedaicte?”
10 Inguc mime Yesudi bafaliyelu yanguc edowec, “Ga Israel ngic-ngigac yengele wewedudi wiyac yogo wenucka mi ngage-motogic, me? 11  Foinac, nonge ngagecaigabeleng, yogo micaigabeleng. Nga nganicaigabeleng, yogo mibeng yegengkecaigac, yogo noinebenang edocgugabac. Aime ngenge yowa yogo mi ngagepangkecaigaing. 12  Na himongte wiyacka gbolicne fikeningte yowa milu edocngebabe ngenge mi ngagesingkeibong. Aime honocmengte wiyacte edocngebadactewa, ngenge yogo wenucka ngagesingkedaingte? 13  Monicti honocmengka mi fewec. Ngicte Madec honocmengkacni wawec, ye moniyangti sugu honocmengte wiyacte edocngebadaicte.
14  “Mosesdi himong kisiwa misaine mikacka hema moledi baicne bafangkelu kpembengkeme domawec,* ngic yenge aibaba silicine ingucnehac Ngicte Madec bafangkebong domadaicte.+ 15  Ilec ailu ngic-ngigac ye ngagesingkegaing, yenge sasawadi gaga-sanang badaingte.”+
16 I yangucte, Wapongti himongtowale ngic-ngigac yengele kwele-angac sugucnehac ngagewecte ailu, Madecine moniyang sugu lome himongka wawec. Ilec monicti ye ngagesingkegac, ye mi homadaicte, ye gaga-sanang bagac.+ 17 Wapongti Madecine himongtowale ngic-ngigac bikicngineng wosaelu mimoctonale mi saleme wawec, miyac. Ye himong ngic-ngigac yengele bikicte ameine bame wasecne ainingte himongka saleme wawec.+ 18 Aime monicti Madecine ngagesingkeme, ye yowawa mi logac. Nga monic ye Wapong Madecine moniyangte wac mi ngagesingkegacka, yebac yowawa biyachac mimoctowec.+
19 Yowa mimoctowecte fungine yogo yanguc, Angocti himongka kwesime, ngic-ngigac aibabangineng sowacnele ailu kundungte angac ngagelu Angoc hegileibong.+ 20 Ngic-ngigac aibaba sowacne aicaigaing, yenge aibabangineng sowacne yegena mi fikenale ailu, sasawadi Angoc lobe holecnolu Angocka mi kwesigaing. 21 Aime monic ye aibaba noine aicaigac, ye Wapongte tapiliwa boleine bacaigac, yogo yegengkenale Angocka kwesigac.
Yoanedi Yesule mime yegengkewec
22 Gacgu Yesu ye mic-tengtengfocine yengeholec Yudeya himongka hikelu iwa galu ngic-ngigac misa lowayelewec.+ 23 Dameng iwa Salim mac emeina mac monic wacine Ainon, iwa misa bocyac fawec. Ilec Yoane ye inguchac iwa game ngic-ngigac yenge yela hikebong, yedi inguchac misa lowayelelu gawec. 24 Aibaba yogo Yoane muc-macka mi loebongka fikewec.
25 Aime Yoane mic-tengtengfocine nga Yuda ngic monic, yenge Yuda yengele suwe-suwe aibabanginengte ailu yowanginengti fec-wac aiwec. 26 Aime mic-tengteng yenge Yoanela lelu yanguc edoibong, “Wewedu, ngic gaholec Yodan nebocina game gagi yele fungine miyengka yegengkeme edocnubaing, ye hocne ngic-ngigac misa lowayeleme sasawadi yela hikeyackegaing.”
27 Inguc mibong Yoanedi yanguc edocebawec, “Wapong honocmengka gagac, yedi ngic monic wiyac mi lacnodaictewa, ye yogo nalic mi badaicte. 28 Na Mesia miyac. Nabac ye yefe molickecnobele Wapongti bole-yowa yogo neleme kwesiiba. Yogolec hocne biyachac edocngebaiba. Aime ngenge ngageibong, yogo hocne mibong yegengkegac.+ 29 ‘Ngic ye ngigac bingecineholec ye ngigac badaicte. Aime ngic agoinedi yele siduc ngagelu beliyedaicte.’ Aime na ingucnehac yakumac belic-belicti kwelene wakegac. 30 Yele siducti suguleme naledi wadaic.”
31 Wilengkacni wawec, ye wiyac sasawale feicnetowangineng aigac. Aime ngic himongkacni fikeicnebac, ye himongkacni. Ilec ailu himongte yowa micaigac. Nga honocmengkacni wawecti wiyac sasawale feicne aiwec gagac.+ 32 Ailu ye wiyac wilini fagac, yogo ngani-ngagec ailu gawec, yogolec mime yegengkeme, monicti yele yowa mi sebilelu gagac.+ 33 Aime monic ye yowa yogo balu sebilegac, ye Wapongti yowa noine micaigac, yogo mime sanangkegac.
34 Wapongti ngic salewec, ye Wapongte yowa migac. I yangucte, Wapongti Tili Asu heuckelu nebocine sugu mi yelegac, miyac. 35 Mamac ye kweledi Madecinele angac ngagelu wiyac sasawa moleina lowec.+ 36 Ilec monic ye Wapongte Madec ngagesingkegac, ye gaga-sanangkolec gagac. Nga monicti Madecine lobe holecnogac, ye Wapongte aalicti yele feiwa feme gagac.+
+ 3:1 Yoa 7:50; 19:39 + 3:3 Mat 18:3; 1Pi 1:23 + 3:6 Yoa 1:13 * 3:14 Hemale siduc yogo Himong Kisiwa 21:6-9 iwa kwelengkeicne fagac. Hema hicebame ilucine kpembengkeicne yogo nganilu mi homalu gaibong. + 3:14 Him 21:9; Yoa 8:28; 12:32 + 3:15 Yoa 20:31 + 3:16 Yoa 3:36; 10:28; Rom 5:8; 8:32; 1Yoa 4:9-10 + 3:17 Luk 19:10 + 3:18 Yoa 5:24 + 3:19 Yoa 1:5,9; 8:12 + 3:22 Yoa 4:1-2 + 3:28 Yoa 1:20; Mat 11:10 + 3:31 Yoa 8:23 + 3:32 Yoa 3:11 + 3:35 Mat 11:27; Yoa 5:20 + 3:36 Yoa 3:16-18; 1Yoa 5:12