2
Misadi waing aiwec
Hadeng yaeckang motome, Galili prowinswa Kana taonka baba-tumang fikewec. Aime Yesu nenggacine iwa hikeme, Yesu nga mic-tengtengfocine yenge iwa momoc hikeningte wacebaibong. Aime yenge waing misangineng miyac aime, nenggacinedi Yesu yanguc edowec, “Waing misangineng miyac aigac.”
Inguc mime Yesudi yanguc edowec, “Ngigac, ga wiyac migic, yogo nale miyac, nale dameng yakuhuc mi aigachac.”+
Inguc mime nenggacinedi bole-ngic yanguc edocebawec, “Ye wiyac monic ainingte edocngebame ngenge yowaine sasawa balaibedabiyeng.”
Aime Yuda ngic-ngigac yenge suwe-suwe aibabangineng balaibelu hebec misaineholec lobong ngiyecaigac. Ilec ailu hebec posadi baicne 6 inguc iwa biyac ngiyeicne. Hebec moniyang moniyang yogo yenge 100 lita, ingucti ngiyeibong.
Aime Yesudi bole-ngic yanguc edocebawec, “Ngenge misa filalu hebecka kwebong haulu wakeyackena.” Inguc mime yenge misa filalu kwebong haulu wakeyackewec.
Kwebong haulu wakeme, yedi yanguc edocebawec, “Ngenge yakumac misa yogo filalu nosing-damongta balening.”
Inguc mime yenge filalu balu leibong. Balu lebong misadi hefaliyelu waing misa aime, nosing-damongti waing misa nganilu wenuwacni bagaingte ngageme kpungkewec. Aime bole-ngic misa filalu baleibong, yengi sugu ngageibong. Inguc nganilu nosing-damongti molewa babacte ngic ye micnome welewec. 10 Weleme edolu yanguc miwec, “Aibabanonggeng yanguc fagac, molickelu waing misa madicne ngic-ngigac gumecebabeng nocaigaing. Ailu kwelengineng sifuweme waing misa angacine kpisicnemac gumecebacaigabeleng. Aime gagibac waing misa madicne sangkeng fayec. Aime yakumacbac bafuwagic.”
11 Yesu ye Galili prowinswa Kana taon iwa galu ngagesingkeningte pasile maaine yogo molickelu bawec. Balu yeicne wacine feicne inguc bayegengkeme mic-tengtengfocine yenge yogo nganilu ye ngagesingkeibong.
Woc-wiyac salebong Yesudi yebicebawec
Mat 21:12-13; Mrk 11:15-17; Luk 19:45-46
12 Gaebongka motome Yesu nga nenggac gbafocine ailu mic-tengtengfocine yenge momoc Kapeneam taonka haulu iwa hadeng gocne gaibong.+ 13 Gaebongka Yuda ngic-ngigac yengele Ewalicebaicnele hombangte dameng bangkale weleme, Yesu ye Yerusalem taonka fewec. 14 Felu nganime ngic yenge Wapongte Ibu-macte oda kwelina depecte lama-bulumaka nga tudiling nango lolu saleibong. Nga gocne yenge ngiyelu himong monickacni yengele moneng yogo bafaliyelu yengileng ibule moneng yelelu gabong nganicebawec. 15 Nganicebalu indulu monic mideckeicne balu yogodi ngic sasawa lama-bulumakafocnginengkolec Ibu-mackacni weyebic aiyeleme hauibong. Hauyackebong ngic moneng lanac-ganac gaibong, yengele moneng sotiyewec, ailu tebongineng bafaliyewec. 16 Bafaliyelu ngic tudiling nango saleibong, yenge yanguc edocebawec, “Ngenge wiyacngineng yogo baickening! Ngenge Mamacnele mac yago aibong woc-wiyac sale-salele mac mi aidaic.”
17 Aibaba yogo fikeme mic-tengtengfocine yenge yowa monic Wapongte hibiwa yanguc kwelengkeicne fawec, yogo ngagesiibong,
“Gale macte ailu sanangnehac dogbac ailu gadacte.” (Mige 69:9)
18 Yesudi inguc aime Yuda ngic yengi bafaliyelu yanguc edoibong, “Ga aibaba yogo aigamecte, pasile maaine weningucne baengka nganilu tapiligone fagac, inguc ngagedabelengte?”
19 Inguc mibong Yesudi bafaliyelu yanguc edocebawec, “Ngenge ibu-mac yago hembalackebong, na hadeng habackangte kwelina yogo bafangkedacte.”+
20 Inguc mime Yuda ngic yengi yanguc miibong, “Ngic yenge Ibu-mac yago hifa 46 inguc bagacgu badickeibong. Aime gagibac hadeng habackangte kwelina nalic bafangkedamecte migic, me?” 21 Yesubac yeicne socte ibu-macka nangeng yowa holelu miwec.+ 22 Gacgu Wapongti homackacni bagboliyeme fangkeme, mic-tengtengfocine yenge Yesudi yowa inguc miwec, yogo ngagesiibong. Ngagesilu Wapongte hibiwa yowa kwelengkeicne fagac nga Yesule yowa momoc ngagesingkeibong.+
23 Aime Yesu ye Yerusalem iwa Ewalicebaicnele hombangte damengka iwa galu pasile maaine bame, ngic-ngigac bocyacti nganilu wacine ngagesingkeibong.+ 24 Aime Yesu yeuctihac ngic-ngigac ngage-ngagengineng ngani-motoyackewec. Ilec ailu yengele angac mi balaibewec. 25 I yangucte, ye yeuctihac ngic-ngigac yengele kwelewa wiyac sasawa fawec, yogo biyac ngagewecte ailu, ngic monicte fungine uwalu ngagenogale mi aiwec.
+ 2:4 Yoa 7:30; 8:20 + 2:12 Mat 4:13 + 2:19 Mat 26:61; 27:40 + 2:21 1Kor 6:19 + 2:22 Luk 24:6-8; Yoa 12:16 + 2:23 Yoa 7:31