17
Yesudi yeicnele milockewec
Yesu ye yowa yogo milu dongeine hilame honocmengka feme yanguc milockewec, “Mamac, dameng biyac welegac. Madecti gale wac feicne yogo bame yegengkenale ga Madecgonele wac feicne yogo baengka yegengkena. Ailu yele ngic-ngigac aling milu lacnoing yogo yenge yedi gaga-sanang yelenale ngic-ngigac sasawa yenge yele bagewa ganingte bole-yowa tapiliineholec ye lacnoing. Aime ga Wapong moniyangti noine gagic. Ailu saleng wawec, yogo Yesu Kristo, yenge inguc nalic ngagecnupagaing, yogo gaga-sanangte fungine.+ Na bole babele neleing, yogo bamoctoiba. Aime gale wac feicnedi himongka bole yogo bame angoleibong.+ Mamac, himong nga sawa yeke mi fikeebocka na wac feicneholecti gaholec gaiba, ga wacne feicne gaholec fawec, yogo nelenong.+
Mic-tengtengfocine yengele milockewec
“Mamac, gageuc himongtowa yagowacni ngicfocgone bawosaecebaing. Yenge gale ngic gabong, gagi yenge nale molewa locebang wacgone bayegengkeyelebe yowagone balaibelu gaibong. 7-8  Ailu mic-yowa neleing, yogo biyac yelebe baibong. Ilec wiyac sasawa gagi neleing, yogo galacni, yakumac yenge inguc ngagegaing. Aime galacni kwesiiba, yogo noinebenang ngage-motogaing. Ailu gagi noinebenang salecnung kwesiiba, yogo inguchac ngagesingkegaing.
“Ilec yengele ailu milocgugabac. Himongtowa yagolec ngic-ngigac yengele mi milocgugabac, miyac. Na gagi ngic nale molewa locebaing, yengele ailu milocgugabac, yenge hocne gale aling, 10  aime nale wiyac sasawa yogo gale, nga gale yogo nale. Aime na yengele gagawa wac feicne balu gagabac. 11  Himongtowa yagowa gaga damengne motonogale aigac. Aime yenge himongtowa yagowa gaebongka na gala fudacte. Mamac ga gbagbacne, nokilec moniyang, yogo ingucnehac yenge moniyang ainingte gagi wacgone neleing, yogo alingka ngani-damong aidamec. 12  Na yengeholec gaiba, dameng iwa wacgone neleing, wac yogowa damongebalu gabe monicti mi sangkewec, sasawadi wasecne aiibong. Yengelacni moniyang sugudi, dac-sanangte madec ailu sowalewec. Wapongte hibiwa yowa kwelengkeicne fagac, yowa yogo sasawa noine ainale inguc fikewec.+
13  “Aime nale belic-belicti yengela sawenale ailu yowa sasawa yago himongtowa yagowahac mibe yegengkeme, yakumac gala fudacte. 14  Na mic-yowagone yeleiba. Ailu kwilic kwesilu yagowa gagabacte ailu, himongtowa yagolec ngic-ngigac yenge kweledi wicnuibong. Aime silicine ingucnehac yenge kwilic kwesilu gagaingte ailu himongtowa yagolec ngic-ngigac yengi yenge kweledi wicebaibong. 15  Ga himongkacni baicebacte mi milocgugabac, miyac. Kindololo fileinedi basowalecebadaickale ailu, gagi asa bacebadamec. Yogolec ailu milocgugabac.+ 16  Na himongtowa yagowacni miyac. Aime yenge ingucnehac himongtowa yagowacni miyac. 17  Gale yowa yogo noine, aime yowa yogodi bacebame gale bingec aidaing. 18  Aime gagi na himongtowa yagowa salecnuing, ingucnehac nani yenge himongtowa yagowa salecebaiba.+ 19  Yenge yowa noine iwa galu gale bingec ainingte naneuctihac yengele ailu gale bingec aigabac.
Ngage-ngagesingkolec yengele milockewec
20  “Ailu na yengele sugu mi milocgugabac. Yengi mic-yowagone mibong ngic-ngigac yenge yowa yogo ngagelu ngagesingnudaingte, ngic-ngigac yogo yengele momoc milocgugabac. 21  Mamac, ga nale kwelewa gagic. Aime nani gale kwelewa gagabac, silicine ingucnehac yenge sasawa moniyang ainingte ailu nokilec kwelewa ganingte yengele milocgugabac. Ilec ailu gagi salecnuing, yogo ngic-ngigac himongtowa yagowacni yengi ngagesingkeningte ailu milocgugabac. 22  Nokilec moniyang gagabelec, silicine ingucnehac yenge moniyang ganingte ailu gagi wac feicne neleing, yogo biyachac yeleiba.+ 23  Yenge moniyangbenang ganingte nani yengele kwelewa gabe, gagi nale kwelewa gadamecte. Inguc fikeme himongtowa yagolec ngic-ngigac yenge gagi na salecnung waiba, yogo ngage-motodaingte. Aime ga kwelegonedi nale angac ngagelu ainelegic, silicine ingucnehac kwelegonedi yengele angac ngagelu aiyelegic, yogo ngage-motodaingte.
24  “Mamac, himong nga sawa mi fikeebocka, ga nale biyachac angacguwec, aime wac feicne neleing. Aime ngic-ngigacfocne nale molewa locebaing, yenge nale wac feicne yogo nganiningte na gadacte, iwahac nonge momoc ganangte ainelegac. 25  Aibaba dondonnele Mamac, himongtowa yagolec ngic-ngigac yenge ga mi ngagecgubong, nani ga biyachac ngagecguiba. Aime gagi na salecnung waiba, nale ngic-ngigacfocne yenge yogo ngagegaing. 26  Gagi kwelegonedi nale angac ngagelu aineleing. Kwele-angac yogodi yengele kwelewa fanale ailu na yengele kwelewa ganogale, nani gale wac biyachac mibe yegengkeme ngageibong. Ailu mibe yegengkeme ngagedaingte.”
+ 17:3 1Yoa 5:20 + 17:4 Yoa 4:34 + 17:5 Yoa 1:1 + 17:12 Yoa 6:39; 13:18 + 17:15 Mat 6:13; 2Tim 3:3 + 17:18 Yoa 20:21 + 17:22 Sale 4:32