18
Yesu baibong
Mat 26:47-56; Mrk 14:43-50; Luk 22:47-53
Milockeme motome, Yesu ye mic-tengtengfocine yengeholec hikelu Kidrong misa falockelu nebocina edi-haic yufu-bole monic fawec, iwa feibong.
Aime Yesu ye mic-tengtengfocine yengeholec dameng bocyac yufu-bole iwa kpatulelu gaibong. Ilec Yudas, Yesu mudockeme badaingte, ye inguchac yufu-bole yogo ngagegac. Ye inguc ngagelu depec-baba ngic micne nga Farisaio yengele lebe-ngic, ailu Roma yengele hudu-baba ngic bacebame kwesiibong. Yenge hifa nga angoc ailu hudule wiyac gocne momoc balu kwesiibong.
Aime Yesu ye pasi fikecnodaicte, yogo biyac ngageyackewecte ailu, yengele emewa lelu yanguc uwayelewec, “Ngenge ma basackegaing?”
Uwayeleme yengi yanguc miibong, “Yesu Nasaret-hocni, ye basackegabeleng.”
Inguc mibong Yesudi yanguc miwec, “Yogo na hocne, na gagabachac.”* Aime Yudas ye Yesu mudockenale, yengele hewacka domawec. Aime Yesudi miwec, “Yogo na hocne, na gagabachac,” dameng iwahac yenge lobe-lobe lelu himongka waweibong.
Welu fabong hatacmac uwayelewec, “Ngenge ma basackegaing?”
Mime miibong, “Yesu Nasaret-hocni.”
Inguc mibong Yesudi bafaliyelu yanguc edocebawec, “Na biyac edocngebagabac, yogo na hocne, na gagabachac. Ngenge na basacnugaingka, mic-tengteng yago yenge nalic hegilecebabong hikedaing.” Aime Yesudi yowa monic biyachac yanguc miwec,
“Ga ngic nale molewa locebaing, yengelacni monic mi hegilebe sangkewec.” (Yoa 6:39) +
Yogo sasawa noine ainale inguc miwec.
10 Aime Saimon Pita ye hudule fitec monic macineholec balu gawec, yogo fuluckelu fitec yogodi kwelec kwekwe ngic monic welu hedecine foleinapec wekwackeme wawec. Ngic yogo ye depec-baba ngic yengele damong sugucne, yele kwelec kwekwe ngic, wacine Malakus.
11 Wekwackeme Yesudi Pita yanguc edowec, “Ga hudu-babale fitecgone macina loengka hauna. Mamacti doicte aibaba nale milu alingkewec, yogo nelewec, yogo ngageng nalic hegiledacte, me? Miyac, yogo balaibedacte.”+
Yesu Annasla bahikeibong
12 Aime Roma yengele hudu-baba ngic nga yengele damong sugucne, ailu Yuda ngic micne yengele lebe-ngic yenge Yesu balu moleine hefeibong. 13 Hefelu molickelu Annasla balu hikeibong. Aime Annas ye Kaifas kwegaine ye hifa-dameng iwa depec-baba ngic yengele damong sugucne gawec. 14 Aime “ngic moniyangti ngic-ngigac yengele ailu homamebac yenge gadaingte, yogodi madickedaicte,” yogo Kaifasdi Yuda ngic biyachac milu edocebame ngagebong fawec.+
Yesu bisockewec
Mat 26:69-70; Mrk 14:66-68; Luk 22:55-57
15 Yenge Yesu balu hikebong, Saimon Pita nga mic-tengteng agoine monic, yeke Yesu balaibelu hikeiboc. Hikelu depec-baba ngic yengele damong sugucne, yele macka sulumeiboc. Aime mic-tengteng agoine nga depec-baba ngic yengele damong sugucne yeke ngagenagugaicte, ye Yesu balaibelu oda kwelina fewec. 16 Feme Pita ye oda nuinele lobina domawec. Domame mic-tengteng agoine nga depec-baba ngic yengele damong sugucne yeke ngagenagugaicte ailu, yedi walu ngigac nule damong domawec, ye edolu Pita mengockeme oda kwelina feiboc.
17 Feboc kwelec kwekwe ngigac nu damong domawec, yedi Pita nganilu yanguc uwacnowec, “Ga inguchac ngic bawelegabiyeng, yele mic-tengteng, me?”
Mime Pitadi miwec, “Na miyac.”
18 Aime mac tiloine aiwecte kwelec kwekwe ngic nga lebe-ngic yenge kwesilu dac kpaduckelu fitobong ubilangkewec. Ubilangkeme socngineng babong dacine aime domaibong. Domaebongka Pita ye inguchac socine bame dacine ainale welelu hewacnginang domawec.
Yesu yeicne funginele uwacnowec
Mat 26:59-66; Mrk 14:55-64; Luk 22:66-71
19 Aime depec-baba ngic yengele damong sugucnedi Yesu mic-tengtengfocine yengele nga yeicne wewedu boleinele mi-uwac aicnowec.
20 Inguc uwacnome Yesudi bafaliyelu yanguc edowec, “Na damengsoc himongtowa yagolec ngic-ngigac yowane edocebalu gacaigabac. Galu kpakpaduc macnginang nga Ibu-macnginang milu gaiba. Aime Yuda ngic-ngigac sasawa kpaduckecaigaing, mac iwa yowa sangke-sangke monic mi milu gaiba. 21  Aime ga omale na uwanelegic? Ngic-ngigac yowa mibe ngageibong, yenge uwayelenong. Na yowa miiba, yogo yengi ngagegaing.”
22 Inguc mime lebe-ngic yengelacni monicti yele emewa domawec, yedi Yesu wepatangkelu yanguc edowec, “Ga omale depec-baba ngic yengele damong sugucnele yowa ameine alang mi bacnolu inguc bafaliyecnogic?”
23 Inguc mime Yesudi bafaliyelu yanguc edowec, “Na yowa sowacne monic migabacka, yogo mifickeengka yegengkena, me noine migabacka omale wecnugic?” 24 Inguc mime Annasdi Yesu mucti hefeicne mucineholec saleme depec-baba ngic yengele damong sugucne Kaifas, yela balu hikeibong.
Yesu hatacmac bisockewec
Mat 26:71-75; Mrk 14:69-72; Luk 22:58-62
25 Aime Saimon Pita ye dacka socine bame dadaweme domaemewa, yengi nganilu uwacnoibong, “Ga mic-tengtengfocine yengele alingkacni monic ga, me?”
Inguc mibong, yedi bisockelu yanguc miwec, “Na miyac.”
26 Inguc mime depec-baba ngic yengele damong sugucnele kwelec kwekwe ngic monic, ye Pitadi hedecine wekwackewec, yele alingkacni ngic monic yedi miwec, “Ga yufu-bolewa yeholec gaengka na nganicgugabac, me?”
27 Inguc mime Pita ye hatacmac bisockeme, iwahac kokolec ngicne hiyawec.+
Pailatle haicka domawec
Mat 27:1-2,11-31; Mrk 15:1-20; Luk 23:1-5,13-25
28 Mac saeme ubiyacte, yenge Yesu Kaifasle mackacni bahikelu gawana nga hudu-baba ngic yengele macte oda kwelina gacaigaing, iwa bahikeibong. Aime depec-baba ngic yenge Wapongte haicka wonongnginengkolec ailu Ewalicebaicnele hombangte lama madecine mi nodaingkale, milubac yenge oda kwelina mi feibong. 29 Inguc aibong gawana Pailat ye oda lobina walu yanguc uwayelewec, “Ngenge ngic yago fungine omale yowawa logaing?”
30 Inguc mime yengi ameine bafaliyelu yanguc edoibong, “Ye aibaba sowacne mi aidecka midec, nonge ye gala nalic mi balu kwesidabeng.”
31 Inguc mibong Pailatdi yanguc edocebawec, “Inguc aime ngenge bahikelu ngengileng yefe-yowangineng balaibelu aibabaine wosaelu mimoctoning.”
Inguc mime Yuda ngic yengi yanguc miibong, “Nonge ngic monic webeng homadaicte yogolec Roma gamangti kpatalanoleme gagabeleng.”+ 32 Yesu ye esecne yeicne yefe wenuc ailu homanale miwec, yogo sasawa noine ainale aibaba yogo fikewec.+
33 Aime Pailat ye oda kwelina hatacmac felu Yesu wackelu yanguc uwacnowec, “Ga Yuda ngic-ngigac yengele ngictau, me?”
34 Inguc mime Yesudi ameine bafaliyelu yanguc edowec, “Ga yowa yogo gageuc migic, me gocne yengi nale fungine edocgubiyengte migic?”
35 Inguc mime Pailatdi ameine yanguc edowec, “Na Yuda ngic, me? Yogo miyac. Gageicne ngic-ngigacfocgone ailu depec-baba ngic micne yengi ga nale molewa locgugabiyeng. Aime ga oma wiyac aimec?”+
36 Inguc mime Yesudi ameine bafaliyelu yanguc miwec, “Nale ngani-damong yogo himongtowa yagowacni miyac. Yogo yagowacni aidecka midec, na Yuda ngic yengele molewa nalic mi locnudabong. Aime mic-tengteng yengi nale ailu yengeholec wenagudabong. Ilec nale ngani-damong yogo himongtowa yagowacni miyac.”
37 Inguc mime Pailatdi miwec, “Foinac, ga ngictau monic, me?”
Inguc mime Yesudi ameine bafaliyelu yanguc miwec, “Gagi nale ngictau monic migic. Oc, na fikelu yowa noinele bole balu yogolec mibasanang aiyelelu mibe yegengkenale himongtowa yagowa waiba. Aime ngic-ngigac monic ye yowa noine balaibelu gagac, yedi nale yowa ngagedaicte.”
38 Inguc mime Pailatdi miwec, “Aime yowa noine weni yogodi aigac?” Inguc milu hatacmac Yuda ngic yengela hefaliye haulu yanguc edocebawec, “Na yele sowacne monic mi bafuwagabac. 39 Na ngic moniyang Ewalicebaicnele hombangte muc-mackacni baickebe wacaigac, ngengele aibaba yogo fagacte ngic yago Yuda ngic-ngigac ngengele ngictau lukengelebele ngagegaing, me?”
40 Inguc mime yengi hatacmac dacineholec aukwelu yanguc miibong, “Ngic ye miyac, Barabasbac loengka wana.” Nga Barabas yebac kindololo ngic.
* 18:5 Wahikeicne 3:14 iwa Wapongti Mosesholec mingagec ailu yeicne wacine wackelu “na gagabachac” miwec. + 18:9 Yoa 17:12 + 18:11 Mat 26:39 + 18:14 Yoa 11:49-51 18:24 Depec-baba ngic yengele damong sugucne moniyang sugu gacaigac. Molickelu Annas ye depec-baba ngic yengele damong sugucne gawec. Galu ye bole yogo hegilewec. Hegileme Kaifas yedi bole yogo bawec. Aime sifu dameng gocna yenge Annas damong sugucne wackelu gaibong. Ilec 15 yogowacni 23 iwa Annas ye depec-baba ngic yengele damong sugucne wackelu gaibong. + 18:27 Yoa 13:38 + 18:31 Yoa 19:6-7 18:32 Yuda ngic yenge ngic sowacne wehomanogale posadi holecebabong homalu gaibong. Aime Roma ngic yenge ngic sowacne wehomanogale malicpongka wecebabong homalu gaibong. + 18:32 Yoa 3:14; 12:33 + 18:35 Yoa 1:11