19
Yesu malicpongka weningte mimoctowec
Aime Pailatdi mime hudu-baba ngic yengi muc-hududi Yesu welu socine weloc-kwaloc weibong. Welu ngictaule duu ingucne muc-somang monic patiyelu hingoc ingucne hodocina holecnobong hauwec. Ailu yenge ngictaule ngakpi dalicne ingucne mondo-sasac holecnobong hauwec.+ Inguc ngagelu emeina welelu midelec aicnolu yanguc milu gaibong, “Ohec, Yuda ngic-ngigac yengele ngictau.” Inguc milu wepatangkelu gaibong.
Aime Pailat ye hatacmac lobina walu yanguc miwec, “Ngagegaing, na ngic yele sowacne monic mi bafuwagabacte ailu, mengockelu wagabac.” Inguc mime Yesu ye ngakpiine mondo-sasac ailu duuine somangineholec yogo socina holelu walu domame, Pailatdi yanguc miwec, “Ngenge ngic yago nganining.”
Inguc mime depec-baba ngic micne nga lebe-ngic yengi ye nganilu yanguc wackeibong, “Malicpongka weng homana! Malicpongka weng homana!”
Inguc mibong Pailatdi yanguc miwec, “Na yele sowacne monic mi bafuwagabacte ailu, ngengung mengocke hikelu malicpongka webong homana.”
Inguc mime Yuda ngic yengi ameine bafaliyelu yanguc miibong, “Ye yeicne socine bafelu na Wapongte Madec miwec. Ilec ailu nonge yefe-yowanonggeng fagac, yogo balaibelu ye homanale migabeleng.”
Inguc mibong Pailat ye yowa yogo ngagelu esecne hangockewec, yogo ewalilu hangockebenangkewec. Hangockeme ye oda kwelina hatacmac felu Yesu uwacnowec, “Ga wenuwacnibenang?” Inguc mime Yesu ye ameine monic mi bafaliyelu edowec.+ 10 Inguc aime Pailatdi hatacmac uwacnowec, “Ga omale nale yowa ameine mi bafaliyegic? Na nalic mimoctobe hikedamecte. Ailu nalic malicpongka wecgudacte, yogolec bole-yowa nga tapili nala fagac. Ga yogo mi ngagegic, me?”
11 Inguc mime Yesudi ameine bafaliyelu yanguc edowec, “Ga tapili yogo wilengkacni mi geledecka, ga nale tapili nalic mi bawadeng. Ilec yanguc aigac, na gale molewa locnugac,* yele bikicte amedi gale bikicte ame ewaligac.”+
12 Inguc mime Pailat ye iwahac Yesu wenuc lome hikenale ngagesime Yuda ngic yengi wackeibong, “Ga ngic yogo hegileng hikedaictewa, Sisale ago mi gadamecte. Monic ye yeicne wac bafelu yanguc midaicte, ‘Na ngictau,’ ye Sisale ngaba.”+
13 Inguc mibong Pailat ye yowa yogo ngagelu Yesu wenuc hegileme hikenale yefe basackewec. Basackelu Yesu mengockeme mac lobina walu mac monic wacine Posa-dakec, iwa mimocto-mimoctole mac ngiye-ngiye yogo Posa-dakec feina fawec, iwa felu ngiyewec. Mac yogo, Hibru yowawa wacine Gabata.
14 Aime Ewalicebaicnele hombang damengte efec-tafec ailu nosing kpakpaducte dameng aiwec. Aime 12 kilok bangkaleme, Pailatdi Yuda ngic-ngigac yanguc edocebawec, “Ngenge ngictaungineng nganining.”
15 Inguc mime yengi aukwelu yanguc wackeibong, “Baickenong, baickelu malicpongka weng homana!”
Inguc wackebong yanguc edocebawec, “Na ngictaungineng malicpongka webe homanale ngagegaing, me?”
Inguc mime depec-baba ngic micne yengi bafaliyelu yanguc miibong, “Nongele ngictau monic mi gagac, Sisadi sugu gagac.”
Yesu malicpongka weibong
Mat 27:32-44; Mrk 15:21-32; Luk 23:26-43
16 Inguc mibong Pailatdi malicpongka weningte yengele molewa lolu hegileyeleme, Roma yengele hudu-baba ngic yengi baibong. 17 Babong Yesu yeuctihac malicpongngine tengkeme himong bulilicine monic, wacine Hodoc-luwe wackeicne, nga Hibru yowawa Goligata, iwa balu hikeibong. 18 Yogowa hikelu Yesu malicpongka weibong. Aime yeholec ngic yaeckang neboc nga neboc wecepabong domaiboc. Aime Yesudi hewacnginac domawec, inguc wecebaibong.
19 Aime Pailat ye sowacneine yanguc kwelengkelu malicpongka lome domawec, “Yesu Nasaret-hocni, ye Yuda ngic-ngigac yengele ngictau.” 20 Aime Yesu malicpongka weibong, himong-hakic yogo taon emeina fawecte ailu, Yuda ngic-ngigac bocyacti kweleng yogo wafeibong. Kweleng yogo Hibru yowawa nga Latin yowawa, ailu Grik yowawa kwelengkeicne domawec. 21 Inguc kwelengkeicne domame Yuda ngic-ngigac yengele depec-baba ngic micnefocngineng yengi Pailat yanguc edoibong, “ ‘Ye Yuda ngic-ngigac yengele ngictau’, inguc mi kwelengkec. ‘Ngic yago yeuctihac miwec, na Yuda ngic-ngigac yengele ngictau,’ ga inguc kwelengkenong.”
22 Inguc mibong Pailatdi yanguc miwec, “Yowa biyac kwelengkegabac, yogo andoine.”
23 Aime hudu-baba ngic yengi Yesu malicpongka webong domame, ngakpi-kpolucine botoc babong habu 4 aime, sasawadi baibong. Aime ngakpi daleine monic yogo susucine mi gbodoicne, 24 yenge yogo nganilu mingagec ailu yanguc miibong, “Nongileng yago mi basulackenang. Ngakpi yago madi badaicte, yogolec loling monic ainang.”
Wapongte hibiwa yowa yanguc kwelengkeicne fagac,
“Yenge ngakpi-kpoluc botoc balu ngakpi dalene banogale loling monic aiibong.” (Mige 22:18)
Yogo sasawa noine fikenale hudu-baba ngic yenge inguc aiibong.
25 Aimebac Yesu nenggackecine, nga Kolopas ngigacine Maria, wacine monic Magadalen, yenge Yesule malicpong emeina lelu domaibong.+ 26 Domaebongka Yesudi mic-tengteng angac ngagecnolu gawec, ye nganime nenggacineholec domame, nenggacine yanguc edowec, “Ngigac, yogo gale madec aidaic.”+ 27 Inguc milu mic-tengteng yogo inguchac yanguc milu edowec, “Nganic, yogo gale nenggac aidaic.” Inguc mime dameng iwahac mic-tengteng ye Yesu nenggacine damongkelu macina gawec.
Yesu homawec
Mat 27:45-56; Mrk 15:33-41; Luk 23:44-49
28 Inguc milu Yesu ye ngagelu boleine bamoctowec. Inguc ngageme yowa Wapongte hibiwa kwelengkeicne fagac, yogo sasawa noine fikenale yanguc miwec, “Na misale ainelegac.”+ 29 Inguc mime misa bokong monic waing hobecineholecti wakeicne domawec, yenge yogo balu spans monic balu waingka kpomuluckelu hisop yoc mangngina hefelu lobong Yesule micka fewec.+ 30 Feme Yesu ye waing yogo nolu yanguc miwec, “Na bolene biyac bamoctogabac.” Inguc milu ubeine patickeme asuine hegileme ofelu hikeme homawec.
31 Hadeng yogowa Ewalicebaicnele hombangte efec-tafec dameng aiwec. Aime Yuda ngic-ngigac yenge ngic malicpongka wecebaibong, yengele kponggbong yogo Sabat damengka malicpongka mi domaningte ngageibong. (Sabat dameng yogo hombang sugucnebenang.) Ilec ailu hudu-baba ngic yenge malicpongka ngic higengineng welockelu bamoctocebanogale Pailat uwacnoibong.+ 32 Uwacnobong hudu-baba ngic yengi kwesilu ngic Yesuholec malicpongka wecepaibong, molickelu monicte hige weduibong, ailu monicte inguchac weduibong. 33 Weducepalubac Yesula lelu nganibong, ye biyac homawec, inguc aime higeine mi weduibong. 34 Aime hudu-baba ngic monictibac sangaladi Yesule magocka kweme sac nga misadi inguc yefe waiboc. 35 Ngenge inguchac aibaba fikewec, yogo ngagesingkeningte ailu na dongenedi nganiiba ailu yogo milu kwelengkebe yegengkegac. Ailu na wiyac mibe yegengkegac, yogodi noine aigac, yogo ngagegabac.+
36 “Yenge luweine monic mi wedudaingte.” (Wah 12:46; Him 9:12; Mige 34:20)
Yowa yogodi Wapongte hibiwa yowa kwelengkeicne fagac, yogo sasawa noine ainale inguc fikewec.
37 Wapongte hibiwa yowa monic yanguc fagac,
“Ngic kwembalackeibong, yengi dongenginengti nganidaingte.” (Sek 12:10) +
Yesu longkeibong
Mat 27:57-61; Mrk 15:42-47; Luk 23:50-56
38 Yogo motome ngic monic wacine Yosefe, Arimateahocni, yedi Pailatla hikelu Yesule kponggbong malicpongkacni bamoctonogale uwacnowec. Uwacnome Pailatdi mimoctome, Yosefe ye hikelu Yesule kponggbong bamoctowec. Ye Yesule mic-tengteng gawec. Ailu ye Yuda ngic-ngigac micnefocngineng yengele hangockeme yegena mi fikelu gawec. 39 Nga Nikodemus, ye esecne debocka Yesuholec mingagec aiiboc, yedi tokic hoine madicne wacine mira nga heloc gocne wacngineng aloi, yogodi lalickeicne, yengele umacine 30 kilo-lesoc, yogo balu kwesiwec.+ 40 Yeke yogo bakwesilu Yuda ngic-ngigac yengele kponggbong longke-longke aibaba yogo balaibelu Yesule kponggbong balu kpoluc madicnebenangti heloc hoine madicne yogoholec wabungkeiboc. 41 Aime yeke Yesu malicpongka weibong, mac yogolec emeina bole monic fawec, bole yogolec kwelina henebe monic gbolicne ngicti baicne domawec. Aime esecne ngic monic iwa mi loicne, iwa loiboc. 42 Yuda ngic-ngigac yenge dameng iwa hombangte efec-tafec aiibong. Aime dongesi yogo eme-eme fawecte, yeke Yesule kponggbong iwa loiboc.
+ 19:2 Luk 23:11 + 19:9 Mat 27:12 * 19:11 Gocne yenge yanguc ngagegaing, yogo Kaifasle migac. Nga gocne yengi yanguc ngagegaing, yogo Yuda ngic-ngigac yengele migac. + 19:11 Yoa 10:18; Sale 2:23; Rom 13:1 + 19:12 Luk 23:2; Sale 17:7 + 19:25 Mat 27:55-56 + 19:26 Yoa 13:23 + 19:28 Mige 22:15 + 19:29 Mige 69:21 + 19:31 Yef 21:22-23 + 19:35 Yoa 21:24 + 19:37 Miye 1:7 + 19:39 Yoa 3:1-2