Marekodi
Yesule Siduc Madicne Kwelengkewec
Mimi-yegeng yowa
Mareko wacine monic yogo Yoane. Aime ye Yesule mic-tengtengfocine 12 yengelacni miyac. Ye Banabasle madec, Yerusalem iwa sugulewec. Ilec Yesu ngani-ngagec aicnowec. Mareko 14:51-52 iwa yeicne siduc kwelengkewec mecne. Lobewa ye Pol nga Pita yekeholec bole balu gawec. Aime gocnedi hibi yago wafelu yanguc ngageibong, Pita ye Yesule siduc gocne edolu weducnowec.
Yesu ye homame hifa 25 ngama ingucne motome, Marekodi molickelu Yesule siduc yago kwelengkewec. Roma ngic-ngigac yenge yanguc milu gaibong, “Tapili yogo wiyac feicne aigac.” Ilec Mareko ye Roma ngic-ngigac yengele ngagelu Yesule aibaba tapiliineholec homacne kwelengkelu Yesule yowa gocne sugu kwelengkewec.
Yowa yago hibi nebocina fagac
1:1–13 Molic-molic yowa: Yesu kwesiwec
1:14—8:21 Yesudi Galili iwa lolickelu bole bawec
8:22—10:52 Yesudi Yerusalem iwa hikegacgu bole bawec
11:1—14:42 Yesudi Yerusalem iwa bole balu weduyelewec
14:43—16:20 Yesu balu webong homawec, ailu gboliyelu fangkewec
1
Yoane misa-lowac
Mat 3:1-12; Luk 3:1-9; 3:15-17; Yoa 1:19-28
Yago Yesu Kristo Wapongte Madec, yele Siduc Madicne molickelu fikewec. Yogolec siduc Wapongte siduc-mimi ngic Yesaiyadi yanguc kwelengkewec fagac,
“Ngagegic, na mic-yowa mimine salebe yedi molickegelelu yefegone bame madickegeledaicte.” (Mal 3:1)
“Aime himong kisiwa misaine mikacka yedi yanguc sanangne wackedaicte, ‘Ngenge Sugucnele yefe wesackelu hole-wenengkening.’ ” (Yes 40:3)
Yowa yogolec silicka Yoane kwesiwec. Kwesilu himong kisiwa misaine mikacka galu ngic-ngigac kwelengineng hefaliyeme bikicngineng miyac aime misa lowaningte edocebalu weduyelewec.+ Aime ngic-ngigac yenge Yudeya himongkacni nga Yerusalem taonkacni sasawadi yela hikeibong. Hikelu bikicngineng mifickebong yedi Yodan misawa domalu misa lowayelewec.
Yoane ye ngakpiine kamel dowecinedi baicne, yogo holelu umbikaine monic sic socinedi baicne, yogodi hewacina hefelu gawec. Ailu ye ipowa nga hasengte begec misaine nolu gawec.+ Ye ngic-ngigac yowa yanguc edocebalu weduyelewec, “Ngic nale lobewa kwesidaicte, yele tapilidi nale tapili ewaligac. Na waweweine ingucnedi ngosockelu yele hige-ebecte mucine lukebe nalic mi madickedaicte.+ Na misa lowangelegabac. Nga yedibac kwesilu Tili Asudi lowangeledaicte.”
Yesu misa lowacnowec
Mat 3:13-17; 4:1-11; Luk 3:21-22; 4:1-13
Hadeng monic Yesu ye Nasaret taon Galili prowins yogo hegilelu Yodan misawa hike sulumewec. Hikeme Yoanedi misa lowacnowec. 10 Lowacnome Yesu ye misawacni ofeme, iwahac honocmeng angkeme Asudi tudiling nangole silic ingucne ailu yela wame nganiwec. 11 Nganime honocmengkacni mic-yowa monic yanguc fikeme ngagewec, “Ga nale madec, kwelenedi gale angac ngagegabac, na ga ngani-angac aigelegabac.”+
12 Aime iwahac Asudi Yesu saleme himong kisiwa misaine mikacka hikewec. 13 Hikelu hadeng 40 gaemewa Satang yedi lokwesacka lowec. Kwesackeme sanangne domalu kate-sic yengeholec gacgume angelo yengi bafickelu gaibong.+
Yesu ye boleine fungkelu bawec
Mat 4:12-22; Luk 4:14-15; 5:1-11
14 Ngic yengi Yoane muc-macka lobong ngiyeme, Yesu ye Galili prowinswa hikelu Wapongte Siduc Madicne edocebalu weduyelelu + 15 yanguc miwec, “Dameng biyac welegac. Wapongte ngani-damongti bangkalecngebagacte, ngenge kwelengineng hefaliyeme Siduc Madicne ngagesingkening.”+
16 Aime Yesu ye Galili lifuc mecina hikecgu, Saimon nga gbaine Endru nganicepame yeke uficnginec wickelu domaiboc. Yeke misa-sic baba ngic gaiboc. 17 Nganicepalu Yesudi yanguc edocepawec, “Ngeke wele na balaibecnunic. Ngic yengi misa-sic bacaigaing, ngeke silicine yogo ingucnehac ngic-baba bole banicte wedungetedacte.” 18 Inguc mime yeke iwahac uficnginec hegilelu Yesu balaibeiboc.
19 Ailu yenge iwa lelu Yesudi Sebedi madeckecine, Yakobos nga gbaine Yoane nganicepawec. Yeke gombawa uficnginec bamadickelu ngiyeiboc. 20 Ngiyeebocka yedi nganicepalu wacepame yeke ngageiboc. Ngagelu iwahac mamacnginec Sebedi nga bole-ngicfocine gombawa ngiyeibong, yenge hegilecebalu Yesu balaibeiboc.
Aleng wonongkolec yebiyewec
Luk 4:31-37
21 Aime yenge Kapeneam taonka hikelu sulumeibong. Hike sulumelu gabong Sabat dameng aime, Yesudi kpakpaduc macka felu Wapongte yowa weduyelewec. 22 Aime yedi yowa weduyelewec, yogo ngic bolele hibi bacaigaing, yengele silic ingucne bole-yowa tapiliineholec weduyelewec. Ailu Wapongte yefe-yowale wewedu ngic yenge hibiwacni nganilu micaigaing yenge ingucne mi miwec. Ilec ailu yenge yowa weduyeleme ngagelu kwatackeibong.+
23 Aime dameng iwahac kpakpaduc macka ngic monic aleng wonongkolecti ngiyelu aukwelu yanguc miwec, 24 “Yesu Nasaret-hocni, ga nongela wenuc ainogale ngagegic? Ga basowalecnubanogale kwesigic, me? Na ngagegabac, ga Wapongte bingec.”+
25 Inguc mime Yesudi aleng wonongkolec yowa sanangne aicnolu yanguc edowec, “Ga waickelu ngickacni ofelu hikenong!” 26 Inguc mime aleng wonongkolecti ngic kpenda-kpendaelu wepackelu tapiliineholec aukwelu ofelu hikewec.+
27 Hikeme ngic-ngigac sasawadi kwatackelu medecebame yengilangkac uwanaguibong, “Yogo oma wiyac fikegac? Yogo wewedu gbolicne, ailu ye bole fileinele tapiliineholec wedunolegac. Aime aleng wonongkolec inguchac yowa edocebame yenge yowaine ngagelu balaibegaing!” 28 Aime siducinedi Galili prowinswa biyacbenang hikelu saweyackewec.+
Pita sefengngine
Mat 8:14-15; Luk 4:38-39
29 Aime yenge kpakpaduc mackacni waibong. Aime Yakobos nga Yoane yeke momoc Saimon nga Endru, yekele macka hikeibong. 30 Hikelu feibong, iwa Saimon sefengngine ye soc-dac aicnome fawec, yogolec Yesu edoibong. 31 Edobong Yesudi yela lelu moleina balu bafangkewec. Bafangkeme iwahac hucine miyac aiwec, aime yedi nosingka baficebawec.
Ngic-ngigac bocyac bamadicebawec
Mat 8:16-17; Luk 4:40-41
32 Inguc aime mac debolenogale aime, ngic-ngigac yengi ngic-ngigac huckolec nga alengkolec sasawa bacebalu Yesula kwesiibong. 33 Aime taonka ngic-ngigac sasawa yenge mac nuina kpaduckeibong. 34 Kpaduckeebongka, Yesudi ngic-ngigac huc haicine monic-monicti basowalecebaicne yenge bamadicebalu aleng bocyac yebicebawec. Aime aleng yebicebawec, yogo yenge yele fungine ngageibongte ailu, aleng yengi yele fungine midaingkale, mimacebawec.+
Wapongte yowa miwec
Luk 4:42-44
35 Aime mac mi saeemewa, Yesu ye ubiyactebenang fangkelu taon hegilelu mac monic ngic mikacka hikelu milockewec.+ 36 Milockeemewa, Saimon nga agofocine yenge ye basackelu 37 hike bafuwalu yanguc edoibong, “Ngic-ngigac sasawadi ga basacgugaing.”
38 Inguc mibong yanguc edocebawec, “Taon gocne bangkacne ngiye-hikegac, nongileng iwa hikelu na yowa edocebalu weduyeledacte. I yangucte, na bole yogo hocne banogale kwesiiba.” 39 Inguc mime yenge Galili prowinswa lolickelu hikeibong. Hikelu kpakpaduc macnginangsoc yedi yowa edocebalu weduyelewec, ailu aleng yebicebawec.+
Ngic waic-sanangkolec
Mat 8:1-4; Luk 5:12-16
40 Aime ngic waic-sanangkolec monicti yela kwesilu ketadi holelu dogbac aicnolu yanguc miwec, “Ga ngageng angacgugacka, na nalic bamadicnung gbagbackedacte.”
41 Inguc mime Yesudi yele kweleine sowaleme moleine sungkelu ngic bauwalu yanguc edowec, “Madickecte angacnugac.” 42 Mime iwahac waicine wisiyeme socine madickewec.
43 Madickeme Yesudi ngic yogo mimackelu salelu yanguc miwec, 44  “Ngagegic, socgona pasi fikegac, yogolec monic mi edodamec. Ga depec-baba ngic yela hikelu socgone gbagbacne aigac, yogo edaliyengka, Mosesdi ibule miwec, yogolec silicina balaibelu lacnodamec! Ga inguc lacnoengka yenge ibugone nganilubac ngage-motodaingte.”+ 45 Inguc mime ye hikelu sifu siduc yogo milu edocebame sawewec. Ilec ailu habutowadi kwesi-kpaduckelu domadaingkale, Yesu ye taonka hatacmac yegena mi gawec. Ye taon lobina himong kisiwa misaine mikacka sugu gacgume ngic-ngigac neboc nga nebockacni sifu ye ngagesilu kwesiyackeibong.
+ 1:4 Sale 13:24; 19:4 + 1:6 2Ngt 1:8; Mat 11:8 + 1:7 Sale 13:25 + 1:11 Mige 2:7; Yes 42:1; Mat 12:18; Mrk 9:7 + 1:13 Mige 91:11-13 + 1:14 Mrk 6:17 + 1:15 Mat 3:2 + 1:22 Mat 7:28-29 + 1:24 Mrk 5:7 + 1:26 Mrk 9:26 + 1:28 Mat 4:24 + 1:34 Mrk 3:10-12 + 1:35 Mat 14:23; Mrk 6:46 + 1:39 Mat 4:23; 9:35 + 1:44 Dep 14:1-32