2
Yesu ye bikic hegile-hegile ngic
Mat 9:1-8; Luk 5:17-26
Hadeng gocne motome, Yesu ye hatacmac Kapeneam taonka hikelu macka fewec. Feme ngic-ngigac bocyacti yogo ngagelu macka wakelu nuine hedickebong, yedi Wapongte yowa edocebalu weduyelewec. Aime ngic 4 yenge ngic monic hige-moleine homaicne tengkelu yela hikeibong. Ngagebong, ngic-ngigac bocyacti kwedickelu domaibong. Ilec ailu emeina lonogale kpungkelu mac feina tengkelu feibong. Felu mac bubuine nebocine basulackebong kikungngine fikewec. Fikeme yenge Yesu domawecka iwa ngic-puling dembengkolec lobong hauwec. Haume Yesudi ngage-ngagesingngineng nganilu ngic-puling yanguc edowec, “Madecne, bikicgone biyac hegilegelegabac.”
Inguc mime Wapongte yefe-yowale wewedu ngic gocne yenge iwa ngiyeibong, yengi kwelenginang yanguc ngageibong, “Ngic yogo ye omale yowa inguc milu Wapong fecnogac! Wapong moniyangti sugu bikic nalic hegiledaicte.”
Yenge inguc ngagebong, Yesudi kwelenginang nganilu yanguc edocebawec, “Ngenge omale ngage-ngage ingucne kwelenginengti ngagesigaing? Weni yogodi efecne aigac? Ngic-puling yele yanguc minoga, ‘Bikicgone biyac hegilegelegabac’, me yanguc minoga, ‘Ga fangkelu dembenggone balu hikec.’ 10  Aime Ngicte Madec, ye himongka bikic hegilenale bole-yowa tapiliineholec facnogac, ngengi yogo ngageningte ailu yanguc mibe.” Ye inguc milu ngic-puling yanguc edowec, 11  “Na edocgugabac, ga fangkelu dembenggone balu macgona hikec.” 12 Inguc mime iwahac ngic ye fangkelu dembengngine balu ngic-ngigac yengele haicka hikewec. Hikeme ngic-ngigac sasawadi yogo nganilu kwatackelu mimedec ailu Wapong wacine bafelu yanguc miibong, “Wiyac yago mi ngani-nganiine yogo yakumac fikeme nganigabeleng.”
Yesudi Liwai wackewec
Mat 9:9-13; Luk 5:27-32
13 Aime Yesu ye mac iwacni walu lifuc mecina hikewec. Hikeme ngic-ngigac bocyacti yela hikebong wewedu bole bawec. 14 Aime hikelu Liwai Alfaiusle madec, ye takes-baba macka ngiyeme nganilu yanguc edowec, “Ga wele na balaibecnuc!” Inguc mime ye fangkelu balaibelu hikewec.
15 Hikecgu Yesu ye Liwaile macka nosing nolu ngiyeme, takes-baba ngic nga bikic-baba ngic bocyacti Yesu nga mic-tengtengfocine yengeholec nosing momoc noibong. Ngic ingucne bocyacti yenge balaibecebalu gaibong. 16 Inguc aime Yesu ye takes-baba nga bikic-baba yengeholec ngiyelu nosing nowec. Nome Farisaio yengelacni Wapongte yefe-yowale wewedu ngic gocne, yenge yogo nganilu mic-tengtengfocine yanguc uwayeleibong, “Ye omale takes-baba nga bikic-baba yengeholec nosing nogac?”+
17 Inguc mibong Yesudi ngagelu yanguc edocebawec, “Ngic-ngigac hucngineng mikac gagaing, yenge dotale mi aiyelecaigac. Nga hucnginengkolec, yengibac dotale aiyelecaigac. Aime na ngic-ngigac dondonne wacebabe nala weleningte mi waiba, miyac. Nabac bikic-baba ngic wacebabe nala weleningte waiba.”
Nosing-sawe gaga
Mat 9:14-17; Luk 5:33-39
18  Yoane mic-tengtengfocine nga Farisaio yenge nosing-sawe gacaigaing, yengelacni gocnedi kwesilu Yesu yanguc uwacnoibong, “Yoane mic-tengtengfocine nga Farisaio yengele mic-tengtengfocine yenge nosing-sawe gacaigaing. Aime gale mic-tengtengfocgone yenge omale nosing-sawe mi gacaigaing?”
19 Inguc uwacnobong Yesudi yanguc edocebawec, “Baba-tumangte ngicti agofocine yengeholec ngiyeme yenge nosing-sawe nalic gadaingte, me? Ye yengeholec ngiyedaicte iwa nosing-sawe nalic mi gadaingte. 20  Gacgu dameng monicka ngic yengi baba-tumangte ngic agofocine yengelacni baickedaingte, dameng yogowabac nosing-sawe gadaingte.
21  “Monicti ngakpi esecna kpoluc sindacine gbolicne monic mi gbododaicte. Inguc aidaictewa, suweme kpoluc susucine gbolicnedi esecne fuluckeme sulackelu yefine suguledaicte. 22  Aime monicti waing gbolicne bokong sic socine esecnedi baicne, iwa nalic mi kweme haudaicte, miyac. Waing gbolicnedi siwinelu bokong esecne kwouckeme yeke momochac sowaledabiyecte. Ilec ailu waing gbolicne yogodi bokong gbolicna socne kweme haudaicte.”
Sabatle Sugucne
Mat 12:1-8; Luk 6:1-5
23 Dameng monicka Sabat damengka Yesu ye wit bole hewacina yefe balaibelu leme, mic-tengtengfocine yenge wit noine moniyang moniyang bamoctolu baibong. 24 Bamoctobong Farisaio yengi yogo nganilu yanguc miibong, “Nganinong, yenge omale Sabat damengka aibaba mi aiaiine aigaing?”+
25 Inguc mibong Yesudi ngageme madicne mi aime yenge yanguc edocebawec, “Dawidi nga bole-ngicfocine yenge nosing mikac aime nosingte homalu aibaba aiibong, ngenge yogo wafe-ngagec mi aicaigaing, me? 26  Abiatadi depec-baba ngic yengele damong sugucne gawec, dameng iwa Dawidi ye Wapongte Ibu-macka fewec. Felu bret Wapongte ibu loicne, yogo banolu bole-ngicfocine inguchac gumecebawec. Nga bret yogo depec-baba ngic yengi sugu nalic nodaingte, ngicbenang yengibac miyac. Aimebac Wapongti yengele mi ngage-sowalewec.”+
27 Inguc milu yanguc edocebawec, “Ngicti Sabatle ailu mi fikewec, Sabat ye ngic-ngigac ngengele ailu fikewec.+ 28  Ilec ailu Ngicte Madec ye Sabatle Sugucne gagac hocne, ye aibaba madicne nga sowacnele nalic midaicte.”
+ 2:16 Mat 11:19 + 2:24 Yef 23:25 + 2:26 Dep 24:5-9; 1Sm 21:1-6 + 2:27 Yef 5:14