3
Ngic moleine homaicne
Mat 12:9-14; Luk 6:6-11
Yesu ye dameng monicka kpakpaduc macka hatacmac feme ngic monic moleine neboc homaicne, ye iwa ngiyewec. Aime ngic gocne yenge Yesu yowawa lonogale ngagesiibong. Ailu ngic yogo Sabat damengka bamadickedaicte me miyac, yogolec nganibiyeibong. Nganibong Yesudi ngic moleine homaicne yanguc edowec, “Ga fangkelu nongele hewacka domac.”
Inguc milu yanguc uwayelewec, “Sabat damengka aibaba weni yogo nalic ainoga, aibaba madicne me sowacne ainoga? Ailu homanogale aigaing, yengele agong holenoga me wehomacebanoga?” Inguc mime yenge moc uc mikac ngiyeibong.+
Yenge kwelengineng fongkewecte ailu uc mikac ngiyebong, ngage-hobelelu kweleine aalickeme dongedi lengani-welengani ailu ngic yanguc micnowec, “Ga molegone sungkec!” Inguc mime ngic ye moleine sungkelu madickewec. Madickeme Farisaio yenge dameng iwahac Herodele alingfocine yengela hikelu yefe monic bafuwalu ye balu wehomanogale yowa milu hefeibong.+
Yesula kwesiibong
Luk 6:17-19
Aime Yesu nga mic-tengtengfocine yenge mac-himong yogo hegilelu Galili lifucka hikeebongka, Galili prowinswacni ngic-ngigac habu sugucnedi yenge balaibecebaibong. Aime Yudeya himongkacni ngic-ngigac, nga Yerusalem taonkacni, ailu Idumea himongkacni, nga Yodan misa nebocinacni, ailu Tair nga Saidon himongkacni, habutowa yogo yenge Yesudi pasi sasawa bawec, yogolec siduc ngagelu yela kwesiibong.
Aime ngic-ngigac bocyacti kwesilu Yesu igockedaingkale ailu, mic-tengtengfocine yengi gomba balu yele wangec lobong fanale milu edocebawec. 10 I yangucte, ye ngic bocyac bamadicebawecte ailu huckolec yenge hikelu oiyaningte hepacnaguibong.+ 11 Aime aleng wonongkolec yengi Yesu nganilu ngosockelu aukwelu yanguc miibong, “Ga hocne Wapongte madec.”+
12 Inguc milu yeicne fungine mibong yegengkedaickale ailu, Yesudi mimacebawec.+
Mic-tengtengfocine 12 bawosaecebawec
Mat 10:1-4; Luk 6:12-16
13 Aime ye kupicka felu mic-tengteng gocne kweleinedi yeicneholec ganingte ngagesiwec, yogo mime yela hikeibong. 14-15 Hikebong mic-tengtengfocine 12 bawosaecebalu Salecebaicne wac yelewec. Yeleme yenge yeholec galu ngic-ngigac yowa edocebalu weduyeleningte, nga aleng yebicebaningte bole-yowa tapiliineholec yelewec.
16 Ngic 12 bawosaecebawec, yengele wacngineng yanguc:
Saimon, wacine monic Pita wackewec.+ Ailu
17 Sebedi madeckecine, Yakobos nga
gbaine Yoane, yekele wacnginec Boaneges yetewec. Wac yogolec fungine, gbululungte madec.+
18-19 Aime Endru nga
Filip. Ailu
Batolomeu nga
Mataio. Ailu
Tomas nga
Yakobos, yogo Alfaiusle madec. Ailu
Tadeus nga
Saimon, ye Selot wackeibong. Ailu
Yudas Iskariot, yedi gacgu Yesu mudockeme badaingte.
Belsebulholec bole bacaigac, me?
Mat 12:24-32; Luk 11:14-23; 12:10
20 Aime Yesu ye macka hikeme habutowadi kwesilu kpaduckeibong. Aime mic-tengtengfocine yengeholec nosing nolu ngiyenogale sawaine monic mi fikeyelewec. 21 Aime ngic hae-gbafocine yenge inguc ngagelu yanguc miibong, “Ye kweleine sifuwegac.” Inguc milu ye banogale hikeibong.
22 Aime Wapongte yefe-yowale wewedu ngic Yerusalemkocni kwesiibong, yengi yanguc miibong, “Ye aleng yengele micne Belsebul, yele tapiliwa bole balu ngic-ngigac yengelacni aleng yebicebacaigac.”+
23 Inguc mibong Yesudi wacebalu nangeng yowa monic yanguc milu edocebawec, “Satang yeuctihac wenuc yebicnagudaicte? 24  Nga himong monicte ngic-ngigac yenge ngaba ainagulu siyeckedaingtewa, himongte ngic-ngigac yenge nalic mi gagidaingte, miyac. 25  Aime golowac monicti siyeckelu ngaba ainagudaingtewa, golowac yogo gilodaingte. 26  Aime Satang yeuctihac siyeckelu yebicnagudaictewa, ye inguchac nalic mi gadaicte. Ilec na yele tapiliwa aleng mi yebicebagabac.
27  “Ngic monicti ngic tapiliineholec, yele macka felu woc-wiyacine nalic mi ewalilu badaicte, miyac. Ye ngic tapiliineholec yogo mucti dodockelubac macine kwelina felu woc-wiyacine fagac, yogo nalic bayackedaicte.
28  “Foinac, ngic-ngigac yenge bikic haicine monic-monic aicaigaing, nga misulec aiyelecaigaing. Bikic ingucne sasawa, hegile-hegileine yogo fagac, yogo noine edocngebagabac. 29  Nga monicti Tili Asu misulec aicnodaictewa, yele sowacne nalic mi hegiledaicte. I yangucte, ye sowacneinele ameine yogo fafeginowagac.”
30 Aime yengi yanguc miibong, “Ye aleng wonongkolec.” Inguc miibongte ailu ye yowa inguc edocebawec.
Yesu nenggac gbafocine
Mat 12:46-50; Luk 8:19-21
31 Aime Yesu nenggac gbafocine yenge mac lobina hike sulumelu ngic monic salelu yanguc miibong, “Ga Yesu micnoengka wana.”+
32 Inguc mibong habu yenge Yesu hewalingke-ngiyelu yanguc edoibong, “Ngagegic, nenggac gbafocgone yenge lobina kwesi domalu ga basacgugaing.”
33 Inguc mibong yedi yanguc edocebawec, “Weni yogo yengi nale nenggac gbafocne?”
34 Inguc milu lolicke-ngiyeibong, dongeine yengela hilalu yanguc miwec, “Ngic-ngigac yago ngiyegaing, ngengi nale nenggac gbafocne aigaing. 35  Aime ngic Wapongte angac nga ngage-ngage balaibecaigaing, yengi hocne nale nenggac-sengfocne nga ngic hae-gbafocne aigaing.”
+ 3:4 Luk 14:3 + 3:6 Mat 22:15-16 + 3:10 Mat 14:36 + 3:11 Luk 4:41 + 3:12 Mrk 1:34 + 3:16 Yoa 1:42 + 3:17 Luk 9:54 + 3:22 Mat 9:34; 10:25 + 3:31 Mrk 6:3; Yoa 2:12; Sale 1:14