4
Wasec wicke-wicke
Mat 13:1-9; Luk 8:4-8
Yesu ye lifuc mecina hatacmac hikelu ngic-ngigac yowa edocebalu weduyeleme, ngic-ngigac bocyacbenangti kpaduckelu yela kwesiibong. Inguc aibong ye gomba monicka felu iwa ngiyeme, ngic-ngigac himongka domabong mic-yowa edocebawec.+ Ailu ye nangeng yowawa siduc bocyac weduyelelu yanguc miwec,+ “Ngagegaing, wasec wicke-wicke ngic monicti huc-wasec wickenale bolewa hikewec. Hikelu wasec wickeme, wasec gocne yengi walu yefewa holeibong, yogo nango yengi kwesilu nowackeibong. Nga gocnedi posa tolowa holeibong, iwa himong efecnemac fawecte, wasec yogo kwac biyac kwodulu ofeibong. Ofebong godocngineng mi hauibongte ailu, wenacti ofelu kweme ululuwelu homaibong. Nga wasec gocnedi kpinding kwelina holeibong. Holelu kwac kwodubong kpindingti sugulelu holebong noine mikac aiibong.
“Nga wasec gocnedi himong guwecineholecka holelu kwacine kwodulu noine madicne aiibong. Monicte hucine yogo 30, nga monicte 60, nga monicte 100, inguc aiibong.” Yesu ye inguc milu yanguc edocebawec, “Monic ye hedeckolecti yowa yago aneng ngagedaic.”
Nangeng yowale fungine
Mat 13:10-17; Luk 8:9-10
10 Aime ngic-ngigac habutowa yenge hikebong, mic-tengtengfocine 12 nga ngic-ngigac gocne yeholec gacaigaing, yengi nangeng yowa yogolec funginele Yesu uwacnoibong. 11 Uwacnobong yedi yanguc edocebawec, “Wapongte ngani-damongte ngage-ngage sangkeicne, yogo ngengi ngageningte biyac ngeleicne. Aime ngic-ngigac Wapongte ngani-damongte lobina gagaing, yengebac nangeng yowa sugu ngagegaing. 12  Inguc aime
‘Yenge dongenginengti wiyac monic nganilu nalic mi ngani-motogaing.
Nga hedecnginengti yowa monic ngagelu, sifu nalic mi ngage-motogaing.
Ilec ailu yenge kwelengineng hefaliyeme bikicngineng miyac aidaickale, bikicngineng nalic mi hegiledaicte.’ ” (Yes 6:9-10) +
Wasec wicke-wickele fungine
Mat 13:18-23; Luk 8:11-15
13 Aime Yesudi yanguc edocebawec, “Na nangeng yowa migabac, ngenge yogolec fungine mi ngage-motogaing, me? Ailu nangeng yowale fungine gocne hatacmac mibe yogo inguchac wenuc ngage-motodaingte? 14  Wasec wicke-wicke ngicti Wapongte yowa wickecaigac. 15  Wasec yefewa holeibong, yogo ngic gocne yenge yowaine ngagedaingte. Aime Satang yedi biyac kwesilu yowa kwelenginang wickeicne fagac, yogo yedi baickeyelecaigac.
16  “Nga wasec posa tolowa holeibong, yogo ngic gocne Wapongte yowa ngagelu kwelenginang biyac beliyelu sebilelu badaingte. 17  Ailu yowa kwelenginang godocine mi baicnele dameng kpisicnemac fame, Wapongte yowale ailu umac me weyebic aiyelebong yenge wawedaingte.
18  “Nga wasec kpindingka holeibong, yogo gocnedi Wapongte yowa ngagedaingte. 19  Ngagelu socte gagale ngageboc, nga moneng-mafale lokwesac nga wiyac gocnele ngani-angac aicaigaing, yogodi kwelenginang haulu sugulelu yowa hole-homame noine monic mi fikedaicte.+
20  “Nga wasec gocne himong guwecineholecka holeibong, yogo ngic gocnedi Wapongte yowa ngagelu balu gabong noine fikedaicte. Gocnedi 30, nga gocnedi 60, nga gocnedi 100 bafuwadaingte.”
Hifa mac ngiye-ngiyeina lonoga
Luk 8:16-18
21 Inguc milu yanguc edocebawec, “Monicti hifa kwendangkelu pakec bageina lome someckecaigac, me? Me mac ngiye-ngiyeinele bagewa lome ngiyecaigac, me? Yogo miyac! Ye hifa yogo kwendangkelu mac ngiye-ngiyeina lome ngiyecaigac.+ 22  I yangucte, wiyac sangke-sangke fagac, yogo gacgu yegengkedaicte. Nga wiyac someckeicne, yogo gacgu fikedaicte.+ 23  Monic ye hedeckolecti yowa yago aneng ngagedaic.”
24 Ailu Yesudi yanguc edocebawec, “Ngenge yowa yago ngage-motodaing. Ngenge wiyac umacine wosaelu ngic-ngigac yelecaigaing, aime umacine silicine ingucnehac wosaelu ameine ngeledaicte. Aime ngage-ngage-motoc hatacmac taockelu ngeledaicte.+ 25  I yangucte, monic ye wiyac gocne balu gagac, ye wiyac hatacmac lacnodaicte. Nga monic ye wiyac monic mi balu gagac, yelacni wiyac kpisicne balu gagac, yogo ewalidaicte.”+
Wasec yogo noineholec
26 Ailu hatacmac yanguc miwec, “Wapongte ngani-damongte silicine, yogo ngic monicti wasec wickecaigac, yogo ingucne. 27  Wickelu deboc hadeng fac-fangkec aiyemewa, wasec yogo kwodulu ofecaigac. Aime yogo yefe wenucka ofegac, yogo ngic ye mi ngage-motocaigac. 28  Aime himong yeuctihac wiyac basuguleme ofelu hekengngine aicaigac. Ailu noine sugulelu houwecaigac. 29  Houweme noine babale dameng aime ye noine biyac welockelu badaicte.”+
Wapongte ngani-damong nga mastet hucine
Mat 13:31-32,34-35; Luk 13:18-19
30 Yesudi hatacmac yanguc miwec, “Nongileng Wapongte ngani-damongte silicine wenuc holelu nangeng yowa mibeng nalic aidaicte? 31  Wapongte ngani-damong yogo mastet hucine ingucne. Mastet hucine yogo wasec hucine sasawa yengele kpisicnengineng. 32  Aime yogo himongka lobong ofelu sugulelu nosing-bolele mendang ewalicebalu mangngine sugucnehac aicaigac. Aime sawawa nango yengi kwesilu yogolec mangngina yafo holelu ngiyecaigaing.”
33 Yesu ye nangeng yowawa siduc ingucne bocyac milu ngic-ngigac ngage-ngagenginengte silicina Sugucnele yowa edocebawec. 34 Ailu yowa miwec, yogo nangeng yowawa sugu holelu edocebalu gawec. Edocebalu mic-tengtengfocine sugu bacebame yengilangkac hikelu fungine milu edocebame yegengkeme ngagelu gaibong.
Gbelongti yowa ngagewec
Mat 8:23-27; Luk 8:22-25
35 Aime mac aweleme Yesudi mic-tengtengfocine yanguc edocebawec, “Nongileng lifuc nebocina hikenang.” 36 Inguc mime yenge ngic-ngigac habutowa hegilecebalu Yesudi gombawa biyac felu ngiyewec, gomba iwa yenge ye mengockelu hikeibong. Hikeebongka gomba gocne inguchac balaibecebaibong. 37 Aime iwahac gbelong sugucne tapiliineholec welu dibongti gomba kwelina haulu bamungkenogale aiwec. 38 Aime Yesu ye gomba haina hodoc-kpaling holelu gung fame, mic-tengtengfocine yengi yeuckelu yanguc miibong, “Wewedu, nongileng haulu homadabelengkale, ga yogolec ngageboc mi aigic, me?”
39 Inguc mibong ye gungkacni fangkelu gbelong ngelengkelu kpatalacnolu lifuc yanguc edowec, “Ga waickelu fanong!” Inguc mime gbelong miyac aime lifuc yogo kalong kwelu moc fawec.
40 Fame Yesudi mic-tengtengfocine yengele yanguc miwec, “Ngenge omale hangoc aigaing, ngage-ngagesingngineng monic mi fagac, me?”
41 Inguc mime yenge hangoc ailu damuebame yengungtihac yanguc uwanaguibong, “Ye ma ngic, aime gbelong nga misa lifuc yeke yele yowa ngagegabiyec?”
+ 4:1 Mrk 3:7-9; Luk 5:1-3 + 4:2 Mat 13:34; Mrk 4:33-34 + 4:12 Sale 28:26-27 + 4:19 Mat 19:23-24 + 4:21 Mat 5:15; Luk 11:33 + 4:22 Mat 10:26; Luk 12:2 + 4:24 Mat 7:2 + 4:25 Mat 13:12; 25:29; Luk 19:26 + 4:29 Yol 3:13; Miye 14:15