5
Aleng yebiyewec
Mat 8:28-34; Luk 8:26-39
Aime lifuc falockelu Gerasa ngic-ngigac yengele himong nebocina ediyec neboc hikeibong. Hike sulumelu Yesu ye gombawacni wawec. Iwa ngic monic aleng wonongkolec gawec, yedi dongesiwacni kwesilu Yesu bafuwawec. Ngic yogo ye dongesiwa* ngiye-fac ailu gawec. Game ngic monicti ye hatac nalic mi witickedaicte. Yenge senti witickenogale aibibiyeibong. Ngic yengi dameng bocyac hige-moleine senti witickebong, ye sen yogo welockeyackewec. Aime higeine aen sen sugucnedi witickeibong, yogo inguchac welockeyackewec. Aime ngic yenge ye balu damongkenogale aibibiyeibong.
Ngic yogo ye deboc hadeng dongesiwa nga fegengka aukwelu yeuctihac socine posadi helockelu gawec. Ailu ye dalickahac domalu Yesu nganilu gasacke hikelu ketadi holecnowec. 7-8 Holecnome Yesudi aleng wonongkolec yelacni yebiyeme ofelu hikenale edowec. Inguc edome ngic yedi dacineholec aukwelu yanguc miwec, “Yesu Wapong Feicnetowale Madec, ga nala wenuc ainogale ngagegic? Na Wapongte haicka edocgugabac, ga doicka mi locnudamec.”+
Inguc mime Yesudi yanguc uwacnowec, “Ga wacgone ma?”
Uwacnome miwec, “Na wacne Habutowa. I yangucte, nonge bocyac.” 10 Ye inguc mime Yesudi yenge yebicebame himong yogo mi hegileningte dogbac ailu micnowec.
11 Aime himong iwa bec habu sugucne monic fegengka yogowahac sulukwelu gaibong. 12 Gaebongka aleng yengi yanguc milu dogbac aicnoibong, “Ga salecnubaengka becka haunang.” 13 Inguc mibong Yesudi ngageyelelu yebicebame yenge baickelu bec-habu yengela hauibong. Haubong bec yenge fegengkacni gasackelu lifucka haulu misa nolu homayackeibong. Aime bec homaibong, yengele dzalengineng yogo 2 taosen ingucne.
14 Homabong bec-damong yenge hangoc hikelu taonka nga mac-gogocka ngic-ngigac gaibong, yengela hikelu pasi fikewec, yogolec siduc edocebabong yenge yogo nganinogale kwesiibong. 15 Aime yenge Yesula kwesilu nganibong, ngic aleng habutowaholecti esecne gawec, ye ngage-ngageine dulungkeme ngage-motolu ngakpi-kpoluc holelu ngiyeme, yenge ye nganilu hangocebawec. 16 Aime ngic dongenginengti pasi fikeme nganiibong, yengi ngic alengkolec, yela pasi ingucnehac fikewec, ailu bec yengele siduc yogo momoc ngic-ngigac edocebaibong.
17 Aime yenge yowa yogo ngagebong motome, Yesu ye yengele mac-himongngineng yogo hegilelu hikenale dogbac aicnolu edoibong.
18 Inguc edobong ye gombawa feme, ngic alengkolecti madickewec, yedi Yesuholec hikenale dogbac aicnolu edowec. 19 Edome Yesudi kpatalacnolu yanguc miwec, “Ga macgona hikelu Sugucnedi gale kweleine sowaleme wiyac sasawa aigelegac, yogolec siduc agofocgone edocebadamec.” 20 Inguc mime ye hikelu Yesudi pasi sasawa yela bawec, yogolec siduc Dekapolis himongka ngic-ngigac yowa-siduc yogo milu edocebawec. Edocebame yenge yogo ngagelu mimedec aiibong.
Adu monic bagboliyewec
Mat 9:18-26; Luk 8:40-56
21 Aime Yesu ye gombawa felu hatacmac lifuc falockelu kwesi domame, ngic-ngigac bocyacti yele yowa ngageningte hikelu kpaduckeibong. 22 Kpaduckeebongka kpakpaduc macte damong monic, wacine Yairus, yedi kwesilu Yesule higewa wafalu 23 dogbac aicnolu yanguc miwec, “Adune homanogale aigac. Ga welelu molegone feina loengka madickelu gana.” 24 Inguc edome ngagelu yeke hikeebocka, ngic-ngigac habutowadi hepacnagulu ye balaibeibong.
25 Aime ngigac monic iwa domawec, ye sac-dale aicnome gaemewa hifa 12 biyachac aiwec. 26 Ailu ye dota bocyac yengela hikelu madickenale doic ngagelu monengngine moc wickelu gawec. Aime socine monic mi madickewec, ye socine sowaleme gawechac. 27-28 Aime ngigac yogo ye Yesule siduc ngagelu ngic-ngigac lobenginang yefe lelu yanguc ngagewec, “Na ngakpiine oiyalu madickedacte hocne.” Inguc ngagelu Yesule ngakpi dalicne yogo oiyawec. 29 Oiyame iwahac sacine kelengkewec. Aime socine mogungkeme hucine miyac aiwec, yogo ngagenaguwec.
30 Aime Yesu ye kweleina ngageme tapiliine tofaine falockewec. Ilec ailu habutowa yengela hefaliyelu yanguc uwayelewec, “Madi ngakpine oiyagac?”+
31 Inguc mime mic-tengtengfocine yengi yanguc miibong, “Ngic-ngigac homacnedi hepacgugaing. Aime ga omale madi oiyacnugac milu uwagic?”
32 Aime Yesudi ngigac oiyawec, ye ngani-motonogale lengani-welengani aiwec. 33 Aime ngigac ye hangockeme dengdengkeme, Yesule higewa wangiyelu fungineine sasawa mifickewec. I yangucte, socina pasi fikewec, yogo ngagewec. 34 Yogo mifickeme Yesudi yanguc edowec, “Ngigac, ga ngage-ngagesinggonedi bamadicgugac. Ga socgone madickegacte kwele-mogungkolec hikenong!”+
35 Aime Yesu ye yowa milu domaemewa, ngic gocne yengi kpakpaduc macte damong yele mackacni kwesilu Yairus yanguc edoibong, “Adugone biyac homagac, ga wewedu hatacmac umac mi lacnoc!”
36 Inguc mibong Yesu ye yengele yowa ngagelu kpakpaduc macte damong yanguc edowec, “Ga kwele-umac mi ngagenong, ga ngage-ngagesingka sugu domanong.”
37 Inguc milu habu kpatalayelelu, Pita nga Yakobos ailu gbaine Yoane, yenge sugu bacebame hikeibong. 38 Hikelu kpakpaduc macte damong yele macka sulumelu nganime, hendolong sugucne ailu ngic-ngigac habu yenge kwele-sowac ailu hisonggong aiibong.
39 Aime Yesu ye mac kwelina felu ngic-ngigac yanguc edocebawec, “Ngenge omale hendolong ailu hisonggong aigaing? Adu ye mi homagac, ye gung fagac.” 40 Inguc mime yenge gouwecnoibong.
Aime yedi ngic-ngigac sasawa yebicebame mac lobina hauyackeibong. Haubong adu nenggac-mamackecine, nga mic-tengtengfocine habackang yenge sugu bacebame adu fawec, iwa leibong. 41 Lelu moleina balu yanguc edowec, “Talita koumi!” Yogolec fungine yanguc bafaliyeicne, “Adu, na edocgugabac, fangkec.”+ 42 Inguc mime adu ye yogowahac gboliyelu fangkelu lec-welec aiwec. Aime yenge ye nganilu kwatackeibong. Adu yogo ye hifaine 12 aiwec. 43 Aime Yesudi pasi fikewec, yogo mi mibong yegengkenale sanangne mimacebalu adu nosing lacnoningte edocebawec.
* 5:3 Mac iwa henebe kwelina dongesi fawec. Ilec ye mac ingucne ngiye-fac ailu gawec. + 5:7-8 Mrk 1:24 5:9 “Wacne Legion” miwec. Legion yogo ami aling monic, dzalengineng 5 taosen me 6 taosen. 5:20 Dekapolis yogolec fungine taon 10. + 5:30 Luk 6:19 + 5:34 Mrk 10:52; Luk 7:50; 17:19 + 5:41 Luk 7:14