6
Macfocine yenge Yesu hegileibong
Mat 13:53-58; Luk 4:16-30
Yesu ye himong yogo hegilelu yeicne mac-himongngina hikeme, mic-tengtengfocine yenge ye balaibeibong. Aime Sabat dameng aime ye kpakpaduc macka felu yowa edocebalu weduyeleme ngic-ngigac ngagelu ngiyeibong, yenge mimedec ailu yanguc miibong, “Ngage-ngage-motoc yogo madi weducnowec? Ailu bole-yowa yogo madi lacnowecte moledi pasi damuineholec ingucne balu gagac?+ Ye mac-baba ngic. Ye Mariale madec, nga Yakobos nga Yosefe, ailu Yude nga Saimon yengele haengineng, ailu sengfocine yenge nongilengkolec gacaigaing. Ye ngic yogo, me?” Yenge inguc milu lobe-yowa aicnolu ye hegileibong.
Aime Yesudi yanguc edocebawec, “Ngic-ngigac yenge Wapongte siduc-mimi ngic yele alang bacaigaing. Nga macfocine nga sac-tofafocine ailu golowacfocine, yengi sugu yele alang mi bacaigaing.”+ Aime ye pasi damuineholec monic yengela babalesoc mi aiwec. Ye ngic-ngigac huckolec efecne sugu moledi oiyacebame madickeibong. Aime yenge ye mi ngagesingkeibongte ye ngagelu kwatackewec. Ailu ye mac-aling falewecka, iwa lolicke hikelu yowa edocebalu weduyelewec.
Bole-yowa yelewec
Mat 10:5-15; Luk 9:1-6
Yesudi mic-tengtengfocine 12 wacebame weleyackeibong. Welebong ngic-ngigac yengelacni aleng wonongkolec yebicebaningte bole-yowa tapiliineholec yelelu yaeckang yaeckang heucebalu salecebawec. Ailu ye yanguc milu edocebawec, “Ngenge yefele babafic monic mi balu hikedaing. Yasu sugu badabiyeng. Ngenge nosing me hiye mi balu hikedaing. Ailu moneng monic anggbangka mi umengkedaing.+ Ngenge hige-ebec sugu holedaing. Nga ngakpi yaeckang mi holelu hikedaing. I yangucte, mac hikedabiyengte iwa ngic-ngigac yengi baficngebadaingte.” 10 Inguc milu yanguc edocebawec, “Ngenge hikecgu mac-aling monicka sulumebong ngic yengi mac kwelina bacngebalu febong, ngenge mac iwa sugu ngiye-fangkec aidaing. Aibong motome, mac-aling yogo hegilelu mac-himong monicka hikedaing.
11  “Nga mac-himong monicka hikebong ngic yengi mi hefolecngebalu yowangineng mi ngagedaingtewa, ngenge higenginangkocni lube webong wame mac-himong yogo hegilelu hikedaing. Aime ngic yenge yogo nganilu Wapongti amengineng baduyeledaicte, yogo ngage-motodaingte.”+
12 Yesu ye inguc milu salecebame hikelu ngic-ngigac kwelengineng hefaliyeningte Wapongte yowa edocebalu weduyeleibong. 13 Ailu yenge aleng bocyac yebicebaibong. Ailu ngic-ngigac huckolec helocti hosoyelelu bamadicebaibong.+
Yoane weibong
Mat 14:1-12; Luk 3:19-20; 9:7-9
14 Yesule siduc yogo himongne himongne sawelu hikeme ngictau Herodedi yowa yogo ngagewec. Gocnedi ngagelu yanguc miibong, “Yoane misa-lowacti homackacni gboliye fangkelu gagac, ye Yesu. Ilec ailu tapili facnogacte pasi damuineholec balu gagac.”+
15 Inguc mibong ngic gocne yengi ngagelu miibong, “Yogo Wapongte siduc-mimi ngic wacine Elaiya.”
Nga gocnedi ngagelu miibong, “Ye Wapongte siduc-mimi ngic hocne. Siduc-mimi ngic esecne gaibong, yenge ingucne.”
16 Aime Herode ye yowa yogo ngagelu yanguc miwec, “Nani mibe Yoane ubeine welockeibong, yedi hocne gboliyelu gagac.”
17-18 I yangucte, esecne Herode ye gbaine Filipte ngigac wacine Herodias, ye hise balu gawec. Aibaba yogolec ailu Yoanedi Herode yanguc edowec, “Ga gbagonele ngigac balu gagic, yogo yefe monic mi fagac.” Inguc mime Herodedi Herodiasle ngage-ngage balaibelu ngicfocine edocebame, Yoane balu hefelu muc-macka loibong.+ 19-20 Aime Herodias ye Yoanele aalic ngagewec. Ngageme, Herodedibac Yoanele hangockeme damongkenale aiwec. I yangucte, Yoane ye ngic dondonne ailu gbagbacne. Ilec Herode ye yogo ngage-motolu ngani-damong aicnolu gawec. Ailu ye yele yowa ngagegacgu ngageboc aicnolu sifu yowaine ngagenale aicnowec. Nga Herodias yedibac wehomanogale ngagewec, ailu ngageme kpungkewec.
21 Gacgu Herodiasdi Yoane wenogale dameng miwec. Aime Herodele fike-fike dameng kwesime, ye ngic sugucne yele bagewa gaibong. Nga hudu-baba ngicfocine yengele damongfocngineng, ailu Galili prowinswacni ngic micne, yenge kpaducebalu noba-nosing lobeyelewec. 22 Lobeyeleme ngiyeebongka, Herodiasle adudi kwesilu haicnginang gee wewec. Weme Herode nga ngic yeholec nosing noibong, yenge yogo nganilu angac ngageibong.
Ilec ailu ngictau Herodedi adule yanguc miwec, “Ga wiyac monicte ngagelu na milocnudamecte, yogo nalic geledacte.” 23 Milu Wapongte wacka yowa sanangkenale yanguc mipangkewec, “Ga wiyac monicte milocnuyengka gele-benangkedacte. Ailu himong damongkegabac, yogolec nebocinele miyengka heuckelu geledacte.”
24 Inguc mime adu ye hikelu nenggacine yanguc uwacnowec, “Na oma wiyacte micnodacte?”
Mime nenggacinedi yanguc miwec, “Ga Yoane misa-lowacte hodocinele micnodamec.”
25 Inguc mime adu ye iwahac ngictau yela hikelu yanguc miwec, “Yoane misa-lowac yele hodoc yakumac hocne pelewa lolu nelecte ainelegac.”*
26 Inguc mime ngictau ye kweleine umalewec. Aime ngic ngiyeibong, yengele haicka yowa biyac mime sanangkewec. Ilec ailu yogo hegilenogale ngageme nalic mi aiwec. 27 Aime ye yogowahac hudu-baba ngic monic saleme hikelu Yoane hodocine welocke balu kwesinale muc-macka hikewec. Hikelu Yoane ubeine welockelu 28 hodocine yogo pelewa lolu bakwesilu adu lacnome, adu ye yogo bahikelu nenggacine lacnowec. 29 Aime Yoane mic-tengtengfocine yenge siduc yogo ngagelu hikelu kponggbongine bakwesilu longkeibong.
Nosing gumecebawec
Mat 14:13-21; Luk 9:10-17; Yoa 6:1-13
30  Salecebaicne yenge hatacmac Yesula kwesilu kpatuleibong. Kpatulelu bole sasawa baibong, ailu edocebalu weduyeleibong, yogolec siduc edoyackeibong.+ 31 Aime ngic-ngigac bocyac yenge lec-welec aiibongte ailu, yenge ngiye-ngagec nga nosing nonole sawaine monic mi fikewec. Ilec ailu Yesudi mic-tengtengfocine yanguc edocebawec, “Ngenge welebong naholec himong kisiwa misaine mikacka hikelu nongilangkac wangec gadabeleng.” 32 Inguc mime yenge yengilangkac gombawa felu himong monic ngic mikacka hikeibong.
33 Hikeebongka ngic-ngigac bocyacti ngani-motocebalu, taon falewecka, yogowacni molickelu gasacke hikelu iwa sulumeibong. 34 Hike sulumebong, Yesu ye gombawacni walu ngic-ngigac habutowa inguc nganicebalu kweleine yengele sowalewec. I yangucte, yenge lama yengi damong mikac gacaigaing, yogo ingucne gaibong. Inguc ngagelu yowa bocyac edocebalu weduyelewec.+
35 Weduyelelu game mac aweleme mic-tengtengfocine yengi yela lelu yanguc miibong, “Himong yago ngicine mikac, aime wenac haume mac biyac awelegac.+ 36 Ilec ailu ga ngic-ngigac salecebang mac-gogoc nga mac-aling falegac, iwa hikelu nosing fuli banoc aining.”
37 Inguc mibong yedi yanguc miwec, “Ngengi nosing yelebong noning.”
Inguc mime yengi yanguc miibong, “Nonge hikelu moneng 200 yogolecsocti nosing fuli balu yelebeng noningte migic, me?”
38 Inguc mibong Yesudi yanguc uwayelewec, “Ngengela bret edomengti fagac, ngenge lelu yogo nganining.”
Inguc mime yenge yogo nganilu yanguc edoibong, “Bret 5 nga misa-sic yaeckang balu gagabeleng.”
39 Inguc mibong yedi ngic-ngigac habu balu kpindingka walu ngiyeningte edocebawec. 40 Edocebame yenge wangiyeibong, gocnedi 100, nga gocnedi 50, inguc habu balu kpindingka ngiyeibong. 41 Ngiyeebongka Yesudi bret 5, nga misa-sic yaeckang yogo bawec. Balu dongeine hilame honocmengka feme, Wapong kwele-madic micnolu bret bauckelu ngic-ngigac yelebong noningte mic-tengtengfocine yelewec. Yelelu misa-sic inguchac bauckelu botoc balu yeleme bayackeibong. 42 Balu ngic-ngigac sasawadi nogebec ailu 43 bret nga misa-sic tofaine notiwa aibong ngiyewec, yogo kpaduckebong haulu damba 12 wakewec. 44 Ngic nosing noibong, yogo yengele dzalengineng 5 taosen.
Lifuc feina edela hikewec
Mat 14:22-33; Yoa 6:16-21
45 Nowackebong motome, Yesu ye ngic-ngigac locebanogale domalu mic-tengtengfocine salecebame yenge molickelu gombawa felu Besaida taonka hikeibong. 46 Hikeebongka ye ngic-ngigac locebame hikebong milockenale kupicka fewec.+ 47 Aime mac deboleme mic-tengtengfocine yenge lifuc hewacina hikebong, Yesu yeicnac himongka gawec. 48 Game mic-tengtengfocine yenge hikeebongka mac biyac saenogale aiyemewa gbelongti wecebame yenge puli wenogale aibibiyeibong. Inguc aibong Yesu ye nganicebalu yengela haic lifuc feina edela edela hikelu ewalicebanogale aiwec.
49-50 Ye lifuc feina edela edela hikeme, yengi ye nganilu ilucti welegac, inguc ngagelu hangocebame aukweibong.+
Aime yedi iwahac yanguc edocebawec, “Nani welegabac. Ngenge ngageboc mikac sanangne domadaing. Ngenge mi hangocngebana.” 51 Inguc milu gombawa felu yengeholec ngiyeme, gbelong miyac aiwec. Aime yenge kwatacke-benangkelu mimedec aiibong.+ 52 I yangucte, yenge kwelengineng hefeicnehac fawecte ailu, nosingka pasi fikewec, yogo mi ngage-motoibong.
Ngic-ngigac bamadicebawec
Mat 14:34-36
53 Aime yenge lifuc falockelu Genesaret himongka hike sulumelu gombangineng hefebong fawec. 54 Fame gombawacni wabong ngic-ngigac yenge Yesu biyac ngani-motoibong. 55 Ngani-motolu macsoc gasacke hikelu ngic-ngigac huckolec dembengka locebalu, “Ye iwa me iwa gagac,” inguc milu iwa bacebalu kwesiyackeibong. 56 Yesu ye taonka nga mac-alingka ailu mac-gogocka hikeme, ngic-ngigac yengi ngic-ngigac huckolec bacebalu maket sobengka locebaibong. Ailu huckolec yengi Yesule ngakpi susucinele mucine oiyaningte dogbac ailu micnoibong. Aime oiyaibong, yenge sasawadi madickeibong.
+ 6:2 Yoa 7:15 + 6:4 Yoa 4:44 + 6:8 Luk 10:4-11 + 6:11 Sale 13:51 + 6:13 Yak 5:14 + 6:14 Mat 16:14; Mrk 8:28; Luk 3:19-20 + 6:17-18 Dep 18:16 * 6:25 Herodias ye Yoane homanale ngagelu hodocine nganilu ngageme Yoane ye homawec. + 6:30 Luk 10:17 + 6:34 Him 27:17; Mat 9:36 + 6:35 Mrk 8:1-9 6:37 Moneng wacine denarius. Aime denarius 200 yogo bulumaka 6lesoc fulingineng ingucne aigac. + 6:46 Luk 5:16 + 6:49-50 Luk 24:37 + 6:51 Mrk 4:39