7
Wapongte mimipang yowadi yefe-yowa ewaligac
Mat 15:1-9
Yerusalemkocni Farisaio nga Wapongte yefe-yowale wewedu ngic gocne yengi Yesula kwesilu kpatulelu gaibong. Gabong iwa Yesu mic-tengtengfocine gocne yengi molengineng mi suwelu nosing moc banoc aibong nganicebaibong.+ I yangucte, Farisaio nga Yuda ngic-ngigac sasawadi ngesa-ngambofocngineng yengele yefe-yowa balaibelu molengineng suwelubac nosing nocaigaing.* Ailu yenge maket sobengkacni kwesilu misa mi lowagaingka, ibac nosing moc mi balu nocaigaing. Ailu pasi gocne ingucne momochac aicaigaing. Yenge kap nga pele ailu benggu inguchac suwebong gbagbacne aicaigac.+
Inguc aime Farisaio nga Wapongte yefe-yowale wewedu ngic yengi Yesu yanguc uwacnoibong, “Mic-tengtengfocgone yenge molengineng mi suwelu nosing moc banoc aicaigaing. Aime yenge omale ngesa-ngambofocnonggeng yengele yefe-yowa yogo mi balaibegaing?”
Inguc mibong yedi yanguc edocebawec, “Siduc-mimi ngic Yesaiyadi ngic kwesacine ngengele hocne siduc-yowa noinebenang yanguc kwelengkewec,
‘Ngic-ngigac habu yago yenge micnginengti sugu alang bacnucaigaing. Nga kwelenginengtibac na hegilecnucaigaing. Yenge ngic-ngigac yowa weduyelecaigaing, yogo ngic ngage-ngagewa yefe-yowa yogo edocebalu weduyelecaigaing. Ailu na moc afenubong afec-afecngineng yogo nganibe noine mikac aicaigac.’ (Yes 29:13)
Ngenge Wapongte ung-yowa hegilelu ngic yengele yefe-yowa balaibecaigaing.”
Ailu hatacmac yanguc edocebawec, “Ngenge ngengileng yefe-yowa balaibeningte ailu, Wapongte ung-yowa baicke-benangkegaing. Yogolec ngage-madickegaing, me? 10  Mosesdi yowa monic yanguc miwec,
‘Ga nenggac-mamackecgone alang bayetedamec.’ (Wah 20:12; Yef 5:16)
Aime
‘Monic ye nenggacine me mamacinele sawec-yowa midaictewa, ye webong homadaic.’ ” (Wah 21:17; Dep 20:9)
11  “Ngengebac yanguc micaigaing, ‘Monicti nenggacine me mamacine edolu yanguc midaicte, “Na wiyac gocne gelenogale ngagelu migabac, yogo biyac Wapongte ibu lacnobele miiba.” ’ 12  Inguc milu ngic ye nenggacine me mamacine bafickenale kpatalacnodaingte. 13  Yefe iwa ngenge yefe-yowangineng balaibelu Wapongte yowa yogo someckecaigaing, aibaba gocne ingucne bocyac aicaigaing.”
Oma wiyacti ngic kwelewa haume wonongkolec aidaicte?
Mat 15:10-20
14 Yesu ye inguc milu ngic-ngigac habu hatacmac wacebame kwesibong yanguc edocebawec, “Ngenge hedec kwelu ngage-motoning. 15  Nosing nga wiyac ingucne yogodi ngic kweleina haume wonongkolec nalic mi aidaicte, miyac. Ngic kwelewacni ngage-ngageine ofecaigac, yogodibac ngic kweleine bame wonongkolec aidaicte.+ 16  [Monic ye hedeckolecti yowa yago aneng ngagedaic.]”
17 Ye inguc milu ngic-ngigac hegilecebalu macka feme, mic-tengtengfocine yengi nangeng yowa holelu miwec, yogolec uwacnobong yanguc edocebawec, 18  “Ngenge momoc ngage-ngage-motocngineng mikac, me? Nosing me wiyac monic lobinacni gobe kwelina haucaigac, yogodi ngic bame wonongkolec nalic mi aidaicte. Ngenge yogo mi ngage-motogaing, me? 19  Wiyac yogodi kwelewa mi haucaigac, yogo gobe kwelina sugu haulu hamacka haucaigac.” Yesu ye inguc milu nosing sasawa nonogale nalic miyackewec.
20 Ailu taockelu yanguc miwec, “Nga ngic kwelewacni ofecaigac, yogodibac ngic bame wonongkolec aicaigac. 21  Aime ngic-ngigac kwelewacni ngage-ngage yangucti ofecaigac. Ngage-ngage sowacne, nga selo-boic aibaba ailu hise aibaba, nga ngic-wewe. 22  Ailu ngawe-ngigac bahegilec, nga hane aibaba, ailu aibaba sowacne gocne. Nga kwesac-aibaba, ailu aibaba kosaine, nga hasowac ailu misulec. Nga soc bafefe, ailu kwele-fong. 23  Aibaba yogo sasawa yenge ngic-ngigac kwelewacni ofelu basowalecebame wonongkolec aicaigaing.”
Grik ngigacti Yesu ngagesingkewec
Mat 15:21-28
24 Aime Yesu ye mac-aling yogo hegilelu fangke hikewec. Hikelu Tair nga Saidon himongka hike sulumelu mac monicka fewec. Feme taon yogowacni ngic-ngigac yengi yogo mi ngageningte ngagewec. Ailu ye sangkelu ngiyenale kpungkewec. 25-26 Aime Fonisia himongkacni Grik ngigac monicti kwesiwec. Kwesilu Yesule higewa wangiyelu, aduinela aleng wonongkolec yebiyenale micnolu gawec. 27 Micnome Yesudi yanguc edowec, “Adu-madec yenge nosing molic-molic nolu gebecebadaic. Adu-madec yengele nosing ewalicebalu hoda yengela wickedabelengte, yogo mi madickedaicte.”§
28 Inguc mime ngigac yedi bafaliyelu yanguc edowec, “Sugucne, yogo ngagegabac. Ailu hoda yenge sifu adu-madec yengi nosing nobong kapucine tebo bageina wacaigac, yogo nocaigaing.”
29 Inguc mime Yesudi yanguc edowec, “Ga yowa inguc migicte hikec, aleng ye adugone biyac hegilegac.”
30 Inguc mime ngigac ye macina hikelu nganime aleng ye aduine biyac hegilelu hikeme, adu yogo ye mapicina waickelu fawec.
Ngic hedec-fong
31 Yesu ye Tair himongkacni hefaliyelu Saidon taon falockelu Dekapolis himongka yefe hikelu Galili lifucka hikewec. 32 Hike sulumelu nganime, ngic-ngigac yenge ngic monic hedec-fong nga yowaine yegena mi micaigac, ye bakwesilu Yesudi moledi bauwanale dogbac aicnoibong.
33 Inguc mibong ngagelu ye ngic-ngigac habu yenge hegilecebalu ngic yogo bame yekilackac lobenginang lelu lome domawec. Domame gbongnginedi hedecina lolu moleine sofockelu beluine oiyawec. 34 Oiyalu honocmengka hilame feme asuine fuluckelu miwec, “Effata!” Yogolec fungine yanguc bafaliyeicne, “Ga dulungkec!” 35 Inguc mime ngic hedecine yogowahac dulungkewec. Aime beluine hatacmac hefaliyeme yowa dondonne miwec.
36 Inguc milu Yesudi pasi fikewec, yogolec ngic-ngigac yengi mi mibong sawenale sanangnehacbenang milu mimacebawec. Mime yenge pasi fikewec yogolec siduc hatacmac mibong saweyackewec.+ 37 Inguc mibong ngic-ngigac yengi pasi yogolec bocyacbenang weleckelu mimedec ailu yanguc miibong, “Ye wiyac sasawa balu gagac, yogo madicke-benangkegac. Ye ngic-ngigac hedec-fong yengele hedec bame dulungkeme yowa ngagegaing. Ailu yowangineng mikac, yengi yowa kwegaing.”+
+ 7:2 Luk 11:38 * 7:3 Yenge molengineng wonongkolec mi ngagelu aibaba inguc aiibong. Yenge ngesa-ngambonginengte aibaba balaibenogale inguc suweibong. Yenge yanguc ngageibong, yenge aibaba yogo madicne balaibegaingka, Wapongte haicka gbagbacne aidaingte. + 7:4 Mat 23:25 7:11 Ibu yogo Hibru yowawa yefe Korban. + 7:15 Sale 10:14-15 7:16 Hibi esecne Mareko kwelengkewec, yogo nganilu iwacni kwelengkebong kwelengkebong ofewec, yengelacni gocne 7:16 iwa mi fagac. Ngic-ngigac yenge hibi kwelengkeicne yogo wosaelu nganibong Marekodi mi kwelengkewec mecne. § 7:27 Yesudi Israel ngic-ngigac yengele ngagelu adu-madec miwec. Nga Israel yengele alingkacni miyac yengele ngagelu hoda miwec. Ailu nosing yogo babaficte silic ingucne. Grik ngigacte ngage-ngagesing esoickelu yowa ingucne miwec. + 7:36 Mrk 1:43-45 + 7:37 Yes 35:5