8
Ngic-ngigac 4 taosen nosing gumecebawec
Mat 15:32-39
Dameng iwa ngic-ngigac habutowadi hatacmac Yesula kwesilu kpaduckeibong. Aime nosing mikac aime Yesudi mic-tengtengfocine wacebame welebong yanguc edocebawec, “Ngic-ngigac yago yenge nosingngineng mikac hadeng habackang biyac naholec gaebongka yengele kwelene sowalegac.+ Gocne yenge mac-himong dalickacni kwesiibong. Aime nosing mikacte salecebabe macnginang hikegacgu yefewa donge lolic aiyeledaickale, migabac.”
Inguc mime mic-tengtengfocine yengi yanguc miibong, “Nongileng himong kisiwa misaine mikacka gagabeleng. Ilec nosing wenuwacni baebengka habutowa yago yelebeng nobong gebecebadaicte?”
Inguc mibong Yesudi yanguc uwayelewec, “Ngenge bret edomeng balu gagaing?”
Mime yengi “bret 7” miibong.
Inguc mibong ngagelu Yesudi ngic-ngigac habu himongka walu ngiyeningte edocebawec. Edocebalu bret 7 balu Wapong kwele-madic micnolu bauckelu mic-tengtengfocine yeleme yengi ngic-ngigac habuwa yeleibong. Ailu ye misa-sic gogoc kpisicne gocne balu gaibong, yogo inguchac Wapong kwele-madic micnolu yeleningte edocebawec. Edocebame yelebong yenge yogo nobong gebecebame, nosing tofaine ngiyewec, yogo balu kpaduckebong damba 7 aiwec. Aime ngic-ngigac 4 taosen ngama ingucne yengi iwa ngiyeibong. Yenge nosing nobong motome salecebame hikeibong. 10 Hikebong Yesu ye yogowacni mic-tengtengfocine yengeholec gombawa felu Damanuta himongka hikeibong.
Aibaba fulune
Mat 16:1-4
11  Farisaio yenge kwesilu Yesuholec yowangineng fec-wac aiwec. Yenge tapiliine lokwesacka lolu pasile maa monic honocmengkacni bame nganiningte micnoibong. 12 Inguc mibong asuinedi ngageme umaleme yanguc miwec, “Ngic-ngigac aling yanguctihac gagaing, ngenge omale pasile maa nganinogale milu gagaing? Foinac, ngic-ngigac aling yago ngengela pasile maaine monic nalic mi fikengeledaicte, yogo noine edocngebagabac.”+ 13 Inguc milu ngic yogo hegilecebalu gombawa hatacmac felu lifuc nebocina hikeibong.
Wasec sowacne
Mat 16:5-12
14 Dameng iwa mic-tengtengfocine yenge bret ngigecebame moniyang sugu gombawa ngiyeme hikeibong. 15 Aime Yesudi sawang-yowa milu yanguc edocebawec, “Ngenge Herode nga Farisaio yengele yisle* ngani-motolu gadabiyeng.”+
16 Inguc mime yengungtihac mingagec ailu yanguc miibong, “Nongileng bretnonggeng mikac. Ilec ailu inguc migac.”
17 Inguc mibong ye kwelenginang biyac ngage-motolu yanguc edocebawec, “Ngenge omale bret mi balu kwesigaingte mingagec aigaing? Ngenge kwelengineng fongkeicnele ailu wiyac monic mi ngage-motogaing, me?+ 18-19  Ngenge dongenginengti wiyac mi nganicaigaing, me? Ailu hedecnginengti yowa mi ngagecaigaing, me? Na bret 5 bauckelu ngic 5 taosen gumecebabe tofaine ngiyewec, yogo kpaduckebong damba edomeng wakewec, yogo ngigecngebawec, me?”
Uwayeleme yengi “damba 12” miibong.+
20  “Aime hatacmac bret 7 bauckelu ngic-ngigac 4 taosen gumecebabe tofaine ngiyeme kpaduckebong damba edomeng wakewec?”
Uwame yengi “damba 7” miibong.
21 Inguc mibong yedi yanguc edocebawec, “Ngenge yakumac inguchac mi ngage-motogainghac, me? Yis yogo nosingte mi migabac.”
Donge-pisic monic dongeine bamadickewec
22 Aime yenge Besaida himongka hike sulumebong, ngic-ngigac yengi ngic donge-pisic monic Yesula bakwesilu moleinedi bauwanale dogbac aicnoibong. 23 Inguc aibong ye donge-pisic moleina balu mac-aling fagaing yogo hegilecebalu lobina mengocke hikelu dongeina sofockelu moleinedi feina lolu yanguc uwacnowec, “Ga wiyac monic nganigic, me?”
24 Uwacnome ngic donge-pisic ye donge hilalu yanguc miwec, “Ngic yenge ngani-nganingineng yoc ingucne nganicebabe lec-welec aigaing.”
25 Inguc mime Yesudi donge feina moleine hatacmac lome madickeme donge hilalu wiyac sasawa madicne nganiwec. 26 Nganime yanguc edolu salewec, “Ga macgona hikelu mac-alingka yefe mi fedamec.”
Yesule fungine mime yegengkewec
Mat 16:13-20; Luk 9:18-21
27 Aime Yesu ye mic-tengtengfocine yengeholec Filipai himongka Sesarea taon emeina mac-aling falewecka iwa hikeibong. Yefewa hikelu yedi mic-tengtengfocine yanguc uwayelewec, “Ngic-ngigac yengi nale ma micaigaing?”
28 Inguc mime yengi yanguc miibong, “Gocne yengi Yoane misa-lowac micaigaing. Nga gocne yengi Wapongte siduc-mimi ngic wacine Elaiya micaigaing. Nga gocne yengibac Wapongte siduc-mimi ngic monic esecne wackelu micaigaing.”+
29 Inguc mibong yanguc uwayelewec, “Aime ngenge ngengung nale ma micaigaing?”
Uwayeleme Pitadi yanguc miwec, “Ga Mesia.”+
30 Inguc mime yedi wac yogo ngic monic mi edocebaningte mimacebawec.+
Yesu homackacni gboliyelu fangkedaicte
Mat 16:21-28; Luk 9:22-27
31 Aime Yesudi yanguc edocebalu weduyelewec, “Ngicte Madec ye doic homacne ngagedaicte. Aime Yuda ngic-ngigac yengele damongfocngineng, nga depec-baba ngic micne, ailu Wapongte yefe-yowale wewedu ngic, yengi ye kweledi wickelu webong homadaicte. Homame hadeng habackang motome, hatacmac gboliyelu fangkedaicte.” 32 Yowa yogo yegenabenang edocebame, Pitadi Yesu mecina mengocke lelu yekilackac domalu kpatalacnowec.
33 Kpatalacnome Yesudi hefaliyelu dongeine mic-tengteng yengela hilalu Pita kpatalacnolu yanguc edowec, “Satang, ga lobena wele-hikec. Ga wiyac ngagesigic, yogo Wapongtacni miyac, yogo ngic ngage-ngage aigac.”
Yesu balaibenogale yefe
34 Yesudi habu nga mic-tengtengfocine wacebame welebong yanguc edocebawec, “Monic ye na balaibecnunogale ngagegacka, ye yeicne soc-kweleinele angac bawalu umacte malicpongine bafangke tengkelu balaibecnudaic.+ 35  I yangucte, monic ye yeicne gagaine sebilenale ngagelu boleine badaicte, ye gagaine yogo sangkecnodaicte. Nga monic ye nale ailu nga Siduc Madicnele ailu gagaine hegiledaicte, yebac gagaine fikecnodaicte. 36  Ilec monicti himongtowa yagolec wiyac sasawa bafuwanale ailu gagaine wickeme sangkedaicte, wiyac yogo yengi ngic yogo nalic bafickedaingte, me? Yogo miyac! 37  Me monicti gagaine hatacmac bafuwanale wenuc lacnome bafuwacnodaicte? Yefe monic mi fagac. 38  I yangucte, dameng yagolec ngic-ngigac yenge bikicnginengkolec nga selo-boic alingkolec. Aime yengele kwelinacni monicti nale ngageme gameineholec aidaicte. Ailu nale yowale ngageme gameineholec aidaictewa, yela yanguc fikedaicte. Ngicte Madecti Mamacinele tapili nga hibi-angocineholec, ailu Wapong yeicne angelo yengeholec kwesidaicte. Dameng iwa yedi ngic yogolec inguchac ngageme gameineholec aidaicte.”+
+ 8:2 Mrk 6:34-44 + 8:12 Mat 12:39; Luk 11:29 * 8:15 Yis yogo flawawa sawelu basugulecaigac. Yengele ngage-ngage nga aibaba saweme ngic-ngigac balaibecaigaing, Yesudi yogo nganilu nangeng yowa holelu yis miwec. + 8:15 Luk 12:1 + 8:17 Mrk 6:52 + 8:18-19 Mrk 6:41-44 + 8:28 Mrk 6:15 + 8:29 Yoa 6:68-69 + 8:30 Mrk 9:9 + 8:34 Mat 10:38-39; Luk 14:27 + 8:38 Mat 10:33