9
Aime Yesudi hatacmac taockelu yanguc edocebawec, “Foinac, ngic-ngigac yago domagaing, ngengelacni gocne yenge mi homaebongkahac, Wapongte ngani-damong tapiliineholec fikelu yegengkeme nganidaingte, yogo noine edocngebagabac.”+
Yesule tapili nga wac feicne
Mat 17:1-13; Luk 9:28-36
Aime hadeng 6 motome Yesudi Pita nga Yakobos ailu Yoane mengocebame tiki dalicne monicka felu yengilangkac gaibong. Felu dongenginang socine hefaliyeme ngani-nganiine monicbenang aiwec.+ Ngakpiine dalicne yogo angolelu kwalacnebenang angocineholec aiwec. Himongtowawa monicti ngakpi kwalac-kwalac ingucne nalic mi bafuwadaicte. Aime iwahac Moses nga Elaiya yeke fikelu Yesuholec yowa mingagec aiboc nganicepaibong. Inguc aibong Pitadi Yesu yanguc edowec, “Wewedu, nongileng yagowa gabeng madickegacte fale habackang banang. Gale monic, nga Mosesle monic, ailu Elaiyale monic.” Yenge bocyacbenang hangocebawecte, Pitadi moc milu yowa madicne micnonale, ngageme kpungkewec.
Iwa domabong kaguwa monicti kwesilu somecebame, kaguwa kwelinacni yowa-malac monic yanguc fikewec, “Yogo nale Madec, kwelenedi yele angac ngagegabac. Ngenge yele yowa ngagedaing!” Yowa motome yogowahac yenge donge hilalu nganibong, Yesudi sugu yengeholec domame nganiibong. Nga ngic monic mi nganiibong.
Aime yenge tikiwacni wabong Yesudi mimacebalu yanguc miwec, “Ngenge wiyac nganigaing, yogolec siduc ngic mi edocebadaing. Gacgu Ngicte Madec homackacni gboliyelu fangkedaicte, dameng yogowabac midaing.”
10 Inguc edocebame mic-tengteng yenge yowaine balaibelu yengungtihac yanguc uwanaguibong, “Homackacni gboliyelu fangke-fangke, yogolec fungine wenuc?” 11 Yengi yanguc milu uwacnoibong, “Wapongte yefe-yowale wewedu ngic yenge wenucte Elaiyadi hatacmac molickelu kwesime Mesia lobeina kwesinale micaigaing?”
12 Inguc mibong yedi yanguc edocebawec, “Elaiyadi hocne kwesilu wiyac sasawa bame madickedaicte. Aime Wapongte hibiwa yowa yanguc kwelengkeicne fagac, ‘Ngicte Madec ye doic bocyac ngageme misulec aicnodaingte.’ Ilec wenuc ngagesigaing?+ 13  Ailubac yanguc edocngebabe, Elaiya ye biyachac hatacmac kwesiwec,* aime ngic yenge angacngineng balaibelu aibaba sowacne haicine monic-monic aicnolu gaibong, yogo yele hocne kwelengkeicne fagac.”+
Madec monictacni aleng yebiyewec
Mat 17:14-21; Luk 9:37-43
14 Yenge tikiwacni wabong mic-tengtengfocine gocne yengi yengela lelu nganibong, yenge Wapongte yefe-yowale wewedu ngic yengeholec yowangineng fec-wac aiwec. Fec-wac aiyemewa habu sugucnedi ngagelu lolickelu domaibong. 15 Domalu yenge Yesu nganilu kwatackelu biyac yela gasacke lelu wenac-madic micnoibong.
16 Inguc aibong Yesudi yanguc uwayelewec, “Ngenge omale yowangineng fec-wac aigac?”
17 Inguc mime habu yengelacni ngic monicti yanguc miwec, “Wewedu, aleng monic yowaine mikacti madecne micine badickeme gala balu kwesigabac. 18 Aime alengti dameng bocyac ye balu wepackeme himongka wawecaigac. Inguc aicnome ye hige-moleine linggangkeme micinacni sofololoc ofelu micine hedickecaigac. Aime mic-tengtengfocgone yengi aleng yebiyeningte edocebabe, yenge ngagebong kpungkeme hegilegabiyeng.”
19 Inguc mime Yesudi bafaliyelu yanguc edowec, “Dameng yagolec ngic-ngigac aling yago, ngenge ngage-ngagesingngineng mikacbenang. Na dameng dalicne ngage-ngagesing mikac ngic-ngigac ngengeholec hatacmac ganogale takicnugac. Ngenge madec yogo bawelening.” 20 Inguc mime yenge madec yogo balu lebong alengti Yesu nganilu madec yogo wepackeme himongka wawelu hefac-tafalic ailu fawec. Wawelu fame micinacni sofololoc ofewec.
21 Ofeme Yesudi mamacine yanguc uwacnowec, “Wiyac yago ma damengka fungkecnowec?”
Inguc mime mamacinedi yanguc miwec, “Yogo gegecne gaweckahac fikecnowec. 22 Fikecnome alengti dameng bocyac madec wehomanale dacka nga misawa wepackeme haucaigac. Aime ga nalic baficnupanogale ngagegickabac sifu kwelegone sowaleme baficnupanong.”
23 Inguc mime Yesudi yanguc edowec, “Yogo nalic aibele migic, me? Monic ye ngagesingkeme, yela wiyac sasawa nalic fikedaicte.”+
24 Inguc mime yogowahac madec mamacinedi aukwelu yanguc miwec, “Na ngagesinggube ngage-ngagesingnedi songtolegacte gagi baficnunong.”
25 Inguc mime habudi Yesula gasackelu hikebong ye nganicebalu aleng wonongkolec kpatalacnolu yanguc micnowec, “Aleng, ga hedec-fong ailu yowagone mikac. Na edocgugabac, ga madec yogo hegilelu ofe hikedamec. Ailu hatacmac hefaliyelu yela mi haudamec.”
26 Inguc mime alengti dacineholec tapiliwabenang aukwelu edepackeme wafame ofelu hikeme, madec ye homaicne ingucne fawec. Fame ngic yenge yogo nganilu biyac homagac miibong.+ 27 Inguc mibong Yesudi moleina bame hatacmac fangkewec.
28 Aime Yesu ye macka feme mic-tengtengfocine yenge yengilangkac yeholec ngiyelu yanguc uwacnoibong, “Nonge wenucte aleng yogo yebiyenangte aibibiyegabeleng?”
29 Inguc mibong yedi yanguc edocebawec, “Aleng ingucne mimilocti sugu nalic yebiyedaingte.”
Yeicne homacte hatacmac miwec
Mat 17:22-23; Luk 9:43-45
30-31 Yesu nga mic-tengtengfocine yenge mac yogo hegilelu Galili prowins falockelu hikeibong. Aime ye iwa hikelu mic-tengtengfocine weduyelewecte yanguc ngagewec, “Yawa gagabeleng, yogo ngic-ngigac mi ngagedaing.” Inguc ngagelu weduyelelu yanguc edocebawec, “Monicti Ngicte Madec balu ngic yengele molewa lodaicte, yogolec dameng bangkalegac. Lome yengi ye balu wehomadaingte. Wehomabong hadeng habackang motome, homackacni hatacmac gboliyelu fangkedaicte.”+ 32 Inguc mime yenge yogo mi ngage-motolu yowa yogolec funginele hatacmac uwacnoningte hangocebawec.+
Micne gaga
Mat 18:1-5; Luk 9:46-48
33 Aime Yesu ye Kapeneam taonka hike sulumelu macka felu mic-tengtengfocine yanguc uwayelewec, “Ngenge yefewa oma wiyacte mingagec aibiyeng?” 34 Inguc uwayeleme yenge waickelu ngiyeibong. I yangucte, yenge yefewa yengelacni madi feicne gagac, yogolec mingagec aiibong.
35 Yesu ye ngiyelu mic-tengtengfocine 12 wacebame welebong yanguc edocebawec, “Monic ye micne ganogale ngagelu, ye agofocine sasawa, yengele lobewa galu yengele mole-bafic aidaic.”+
36 Inguc milu madec hakic monic balu yengele hewacka lolu moleine elecina lolu yanguc edocebawec, 37  “Monic ye madec yangucne nale wacka ye hefolegac, ye na hefolecnugac. Nga monic ye na hefolecnugac, ye na sugu mi hefolecnugac, miyac. Ye Wapong na salecnuwec, ye inguchac hefolegac.”+
Aka mi holedaing
Luk 9:49-50
38 Aime Yoanedi Yesu yanguc edowec, “Wewedu, ngic monic ye gale wacka aleng yebicebame nganibeleng. Ailu ye nongilengkolec mi gagacte kpatalacnobeleng.”
39 Inguc mime Yesudi yanguc miwec, “Monicti nale wacka bole monic pasi damuineholec badaicte, ye nale wac biyac mi suledaicte. Ilec ngenge mi kpatalacnodaing. 40  I yangucte, monic ye nongileng ngaba mi aigac, yedi agononggeng aigac.+ 41  Foinac, monic ye ngageme ngenge Kristole aling gagaing, yogolec ailu misa ngeleme nodaingte, ye wiyac yogolec fuline badaicte, yogo noine edocngebagabac.”+
Lokwesac haicine monic-monic
Mat 18:6-9; Luk 17:1-2
42  “Entacka gocne yengi ngic monic balu balinga sugucne ubeina ubeecnolu kiwecka wickebong haudaictewa, yele umacine efeckedaicte. Aime adu-madec kpisicne monicti na ngagesingnulu game, ngic yogodi adu-madec ingucne aicnome bikic bafuwadaictewa, Wapongti ye ameine baducnodaicte, yogo umactowaineholec. 43  Aime molegone monicti sowacne aigeleme bikic bafuwadamectewa, ga yogo helockelu wickeengka hikedaic. Molegone yaeckangkolec galu dac-sanang pisic-pisicine mikac, iwa haudameckale, ga mole-sofong galu gaga-sanangka feengka madickedaicte.+
44  [‘Dacka haulu umbengngineng mi homadaicte. Ailu dac yogo mi pisickedaicte.’]
45  Ailu higegone monicti sowacne aigeleme bikic bafuwadamectewa, yogo welockelu wickeengka hikedaic. Higegone yaeckangkolec galu dac-sanangka haudameckale, hige-sofong galu gaga-sanangka feengka madickedaicte.
46  [‘Dacka haulu umbengngineng mi homadaicte. Ailu dac yogo mi pisickedaicte.’]
47  Me dongegone monicti sowacne aigeleme bikic bafuwadamectewa, ga yogo bamoctolu wickeengka hikedaic. Gacgu dongegone yaeckangkolec galu dac-sanangka haudameckale, dongegone moniyang sugu galu Wapongte ngani-damongte kwelina feengka madickedaicte.+
48  ‘Dacka haulu umbengngineng mi homadaicte. Ailu dac yogo mi pisickedaicte.’ (Yes 66:24)
49  “Ngic-ngigac kiwec holelu nocaigaing, ingucnehac ngic-ngigac sasawa lokwesacka felu dac ingucne sowacnengineng lobeyackeme noinengineng sugu gadaingte. 50  Kiwec yogo wiyac madicne. Aime yogodi angacine miyac aidaictewa, ngenge wenuc aibong hatacmac angacineholec nalic aidaicte? Yogo nalic mi aidaicte. Ngenge kiwec angacine ingucne ngage-ngage madicne kwelenginang fame kwele-moniyang ainagudabiyeng.”+
+ 9:1 Mrk 13:30 + 9:2 Sale 3:22; 2Pi 1:17-18 + 9:12 Mige 22:1-18; Yes 53:3; Mal 4:5 * 9:13 Yesudi Yoane misa-lowacte ngagelu yowa yogo miwec. + 9:13 Mat 11:14 + 9:23 Mat 21:21; Mrk 11:23 + 9:26 Mrk 1:26 + 9:30-31 Mrk 8:31; 10:32-34; Yoa 7:1 + 9:32 Luk 9:45 + 9:35 Mat 20:25-27; Mrk 10:43-44; Luk 22:24 + 9:37 Mat 10:40 + 9:40 Mat 12:30; Luk 11:23 + 9:41 Mat 10:42 + 9:43 Mat 5:30 9:44 Hibi esecne Mareko kwelengkewec, yogo yakuc mi fagac. Aime esecne hibi yogo nganilu iwacni kwelengkebong kwelengkebong ofewec, yengelacni gocne 9:44 nga 9:46 iwa mi fagac. Ilec ngic-ngigac yenge hibi kwelengkeicne yogo wosaelu nganibong Marekodi 9:48 iwa sugu kwelengkewec, 9:44 nga 9:46 yogo miyac mecne. + 9:47 Mat 5:29 + 9:50 Mat 5:13; Luk 14:34