11
Donggi feina ngiyewec
Mat 21:1-11; Luk 19:28-40; Yoa 12:12-19
Aime yenge hikegacgu Yerusalem taon bangkalelu Oliwa kupicka Betfage nga Betani mac-himong ngiyeibocka iwa hikelu sulumeibong. Hike sulumelu Yesudi mic-tengtengkecine yaeckang salecepalu yanguc miwec, “Ngeke dondonne hikelu mac-aling yefe molic-molicka ngiyegac, iwa felu donggi madecine monic ngicti feina mi ngiyeicne. Donggi yogo witickebong domagac, ngeke yogo bafuwalu mucine lukelu balu kwesinic. Lukeboc entacka monicti yanguc uwangetedaicte, ‘Ngeke wenuc ainicte aigaic?’ Inguc uwame yanguc edodabiyec, ‘Sugucne ye yagodi bole banogale migac. Bole motome yenge donggi yogo biyac balu kwesidaingte.’ ”
Inguc mime yeke hikelu donggi madecine yefewa mac nuina mucti witickeicne domawec, yogo nganilu lukeiboc. Lukeboc ngic gocne iwa domaibong, yengi nganicepalu yanguc miibong, “Ngeke donggi madecine wenuc ainicte lukegaic?” Inguc mibong yeke Yesudi yowa edocepawec, yogo edocebaboc, yenge yowa yogo ngagelu yeke hegilecepabong hikeiboc. Hikelu donggi Yesula balelu ngakpinginec dalicne hemoctolu donggi madecinele feiwa lumackeboc Yesu ye yogolec feina ngiyewec. Ngiyeme ngic-ngigac bocyacti ngakpingineng dalicne hemoctolu yefewa lumackeibong. Nga gocnedi bole mecinacni yoc mangngine welockelu yefewa lumackeibong.
Aime ngic-ngigac molickelu hikeibong nga lobeina balaibeibong, yengi aukwelu yanguc miibong,
“Asec, ngic Sugucnele wacka welegac, ye mimi-madicineholec. (Mige 118:26)
10 Ngambononggeng Dawidile ngani-damong welegac, yogo mimi-madicineholec. Sawawa wilini wacine feicne mitengkegaing, asec.”
11 Yesu ye Yerusalem inguc felu, Wapongte Ibu-macka fewec. Felu ngani-ngagec aiyackeme motome mac aweleme, mic-tengtengfocine 12 bacebame Betani macka hikeibong.
Fik yoc saweckewec
Mat 21:18-19
12 Mac saeme yenge Betani mac hegile walu Yesu nosingte homawec. 13 Homalu dalicka hilalu fik yoc monic hekengngine sabaineholec nganiwec. Nganilu ngageme noineholec ingucne aime yoc fungina hikelu hekengngine sugu nganiwec. Fik noinele dameng mi aiwecte inguc aiwec.+ 14 Aime ye noine basackelu yoc yanguc edowec, “Monicti gale noinegone hatacmac mi nodaic.” Inguc mime mic-tengtengfocine yenge yowa yogo ngageibong.
Woc-wiyac salelu gabong yebicebawec
Mat 21:12-17; Luk 19:45-48; Yoa 2:13-22
15 Yesu ye Yerusalem hike sulumelu Wapongte Ibu-macte oda kwelina fewec. Felu ngic wiyac salelu gaibong, yenge yogowacni yebicebawec. Ye ngic monengngineng lanac-ganac aiibong, yengele tebo bafaliyewec. Ailu tudiling nango saleibong, yengele mac ngiye-ngiye bafaliyewec. 16 Ailu Wapongte Ibu-mac kwelina wiyac ingucne mi bafeningte kpatalayelewec. 17 Kpatalayelelu weduyelelu yanguc edocebawec, “Yowa yanguc kwelengkeicne fagac,
‘Nale Ibu-mac yogo himongne himongne ngic-ngigac sasawa yengele mimilocte mac, wacine inguc wackenoga.’ (Yes 56:7)
Aime ngengibac yogo bafaliyebong,
‘Hise-baba ngic yengele sangke-sangke mac aigac.’ ” (Yer 7:11) +
18 Inguc mime habu sasawadi yele weweduinele ngagebong wiyac feicne aiwec. Ilec ailu depec-baba ngic micne, nga Wapongte yefe-yowale wewedu ngic yengi yele hangocebawec. Aime yele yowa yogo ngagelu ye wehomanogale yefe basackeibong.+ 19 Aime mac aweleme Yesu nga mic-tengtengfocine yenge taon hegilelu hikeibong.
Fik yoc yowa edowec
Mat 21:20-22
20 Mac saeme yenge yefewa hikelu nganibong, fik yoc hekengngine nga godocine yogo ululuwelu domawec. 21 Domame Pita ye yogo nganilu ngagesilu Yesu yanguc edowec, “Wewedu ga nganic, ga fik yoc saweckemec, yogo biyac homanogale ululuwelu domagac.”
22 Inguc mime Yesudi yanguc edowec, “Ngenge Wapong ngagesingkedaing. 23  Foinac, monic ye kweleina ngageboc mikac galu wiyac monicte me monicte milu yogolec noine fikenale ngagesingkedaictewa, ye kupic edi fangkelu kiwecka haunale mime yogo fikedaicte, yogo noine edocngebagabac.+ 24  Na ilec ailu yanguc edocngebabe, ngenge wiyac yogolec me yogolec ngagesilu badabelengte, inguc ngagelu ngagesingkelu milockebong, wiyac yogo fikengeledaicte.+
25  “Aime ngenge domalu milockecaigaing, dameng iwa monicte ngaba me wiyac ingucne balu gagaingka bikicine yogo hegiledaing. Inguc aibong honocmeng Mamacnginengti ngengele bikic inguchac hegiledaicte.+ 26  [Nga ngenge ngic yengele bikic mi hegiledaingtewabac, honocmeng Mamacnginengti ngengele bikic inguchac mi hegiledaicte.]”*
Wapongti Yesu bole-yowa micnowec
Mat 21:23-27; Luk 20:1-8
27 Yesu mic-tengtengfocine yengeholec hefaliyelu Yerusalem feibong. Felu Yesu ye Wapongte Ibu-mac kwelina lolickeemewa, depec-baba ngic micne, nga Wapongte yefe-yowale wewedu ngic, ailu Yuda ngic-ngigac yengele damongfocngineng, yenge yela kwesilu yanguc uwacnoibong, 28 “Ga oma bole-yowa tapiliineholec yago bagamec? Ailu madi bole yogo banogale bole-yowa tapiliineholec gelewec?”
29 Inguc mibong Yesudi yanguc edocebawec, “Na yowa monic uwangelebe ameine edocnubong, na inguchac bole-yowa tapiliineholecte fungine yogo edocngebadacte. 30  Yoanedi misa-lowac bole balu gawec, bole-yowa tapiliineholec yogo honocmengkacni me ngickacni, ngenge yogo edocnubong ngagebe.”
31 Inguc mime yenge yengilangkac mingagec ailu yanguc miibong, “Nongileng wenuc midabelengte? ‘Yogo honocmengkacni’ inguc midabelengtewa, ye yanguc uwanoledaicte, ‘Inguc ngagelubac ngenge omale ye mi ngagesingkeibong?’ 32 Me ‘ngickacni’ midabelengtewabac wenuc aidabelengte?” I yangucte, ngic-ngigac sasawa yenge Yoane ye Wapongte siduc-mimi ngic noine, inguc ngagegaing. Aime ngic micne yenge ngic-ngigac habu yengele ailu hangocebawec.
33 Ilec yengi bafaliyelu Yesu yanguc edoibong, “Yogo mi ngagegabeleng.”
Inguc mibong Yesudi yanguc edocebawec, “Inguc migaingte, na inguchac male bole-yowa tapiliineholec balu gagabac, yogo nalic mi edocngebadacte.”
+ 11:13 Luk 13:6 + 11:17 Yes 56:7; Yer 7:11 + 11:18 Mrk 14:1 + 11:23 Mat 17:20 + 11:24 Mat 7:7 + 11:25 Mat 6:14-15 * 11:26 Hibi esecne Mareko kwelengkewec, yogo nganilu iwacni kwelengkebong kwelengkebong ofewec, yengelacni gocne 11:26 iwa mi fagac. Ngic-ngigac yenge hibi kwelengkeicne yogo wosaelu nganibong Marekodi mi kwelengkewec mecne.