12
Waing bolele damong
Mat 21:33-46; Luk 20:9-19
Yesudi hatacmac nangeng yowa holelu yanguc edocebawec, “Ngic monicti waing bole gbolicne monic duwelu oda hefewec. Hefelu waing hesoc-hesocte long faliwec. Falilu damong yengele donge hila-hilale mac-dale monic bawec. Inguc bame motome waing bole damongkeningte ngic gocne bafuwacebalu, yengeholec yowa milu hefewec. Ailu yeicnebac himong dalicka hikewec.+ Hikelu gaemewa waing noine babale dameng aiwec. Aime noine nebocine banogale kwelec kwekwe ngic monic saleme bole-damong yengela hikewec. Hikeme bole-damong yengi kwelec kwekwe ngic yogo nganilu balu dobo welu mocbenang salebong hikewec. Hikeme bole fileinedi kwelec kwekwe ngic monic hatacmac yengela saleme hikeme, yengi ye hodocina welu misofoc aicnoibong.
“Inguc aicnobong, bole fileine ye sanangkelu hatacmac kwelec kwekwe ngic monic saleme yengela hikeme, ye wehomaibong. Wehomabong, bole fileine ye kwelec kwekwe ngic bocyac salecebame hikeibong. Hikebong bole-damong yengi kwelec kwekwe gocne dobo wecebaibong, nga gocnebac wehomacebaibong.
“Motome, bole fileine ye madecine moniyang gawecte, kweleinedi yele angac ngagewec, ye yanguc ngagelu salewec, ‘Yenge madecnebenangbac alang bacnodaingte.’
“Inguc ngagelu saleme bole-damong yengi madecine nganilu mingagec ailu yanguc miibong, ‘Yedi gacgu bole yago bame yeicne bingec aidaicte. Ilec ngenge kwesibong wehomabeng, yele himong nga mole-damoc yago nongileng aidaic.’ Yenge inguc milu bole fileinele madecbenang yogo balu wehomalu, kponggbongine yogo waing bole lobina wickebong haulu fawec.+
“Aime bole fileine ye wenuc aidaicte? Ye kwesilu waing bolele damong yogo wehomacebadaicte. Ailu waing boleine yogo bole-damong aling gocne yengele molewa lodaicte.
10  “Wapongte hibiwa yowa yanguc kwelengkeicne fagac,
‘Mac-baba ngic yengi posa monic sowacne milu wickeibong. Aime posa yogodi macte posa-bosing sanangne ailu domadaicte. 11  Aime pasi yogo Sugucne yeuctihac bame ngicti ngani-angac aigabeleng.’ (Mige 118:22-23)
Ngenge yowa yogo wafe-ngagec mi aicaigaing, me?”
12 Aime Yesu ye micne yengele ngagelu nangeng yowa yogo holelu miwec, yenge yogo biyac ngage-motoibong. Ailu yenge ye banogale yefe basackeibong. I yangucte, yenge ngic-ngigac yengele hangocebawecte ailu hegilelu hikeibong.
Takesle yowa
Mat 22:15-22; Luk 20:20-26
13 Ngic micne yengi Yesu kwesackebong yowa lilome balu yowawa lonogale ngagelu yanguc aiibong. Yenge Farisaio nga Herodele alingkacni ngic gocne salecebabong yela hikeibong. 14 Hikelu yengi Yesu yanguc uwacnoibong, “Wewedu, ga yowa noine milu ngic feicne me waicne yengele mi ngagesicaigic. Ga ngic-ngigac aling wiyac sockahac aiyelecaigic, yogo ngagegabeleng. Aime ga Wapongte yefe noina ngic-ngigac edocebalu weduyelelu gagic. Inguc aime nongileng ngictau Sisa takes lacnodabelengte, me mi lacnodabelengte, yogolec yefe dondonne wenuc fagac? Nongileng ngictau Sisa takes nalic lacnodabelengte, me miyac?”
15 Inguc mibong Yesudi kwesac-aibabangineng ngage-motolu yanguc edocebawec, “Ngenge omale lokwesacka locnugabiyeng? Ngenge moneng monic bafuwalu edalicnubong nganibe.” 16 Inguc mime yenge moneng monic lacnobong ye yogo nganilu yanguc uwayelewec, “Iluc nga hibi yago male?”
Uwayeleme miibong, “Yogo Sisale.”
17 Inguc mibong Yesudi yanguc edocebawec, “Ilec ngenge Sisale wiyac, yogo Sisa lacnodaing. Nga Wapongte wiyac, yogo Wapong lacnodaing!” Inguc edocebame ngagelu kwatackeibong.+
Homackacni gboliyelu fangke-fangke
Mat 22:23-33; Luk 20:27-40
18  Sadyusi aling yenge homackacni gboliyelu fangke-fangke yogo mi fagac, inguc micaigaing. Aime yengelacni ngic gocne yengi Yesula kwesilu yanguc uwacnoibong,+ 19 “Wewedu, Mosesdi yefe-yowa monic yanguc kwelengkenolewec. ‘Ngic monic ye ngigac balu gboli monic mi kwefickelu moc gacgu homadaictewa, ngigac ye gaemewa gbainedi haeinele hosec yogo balu gboli kwefickeme haeinele wac bafangkedaic.’+
20 “Dameng monicka hae-gba 7 yenge gaibong. Aime haengineng molic-molicti ngigac monic balu gboli mikac moc gacgu homawec. 21 Homame gbainedi ngigac yogohac balu ye inguchac gboli mikac gacgu homawec. Homame gbaine monicti aibaba yogohac aiwec. 22 Aime ngic hae-gba 7 yenge ngigac yogohac balu gbolifocngineng mikac gacgu homayackeibong. Homayackebong lobebac hosecngineng ye galu homawec. 23 Homame ngic 7 yenge ngigac yogohac baibongte ailu, gacgu homackacni gboliyelu fangkedaingte, dameng iwa ngigac yogo ye male ngigacbenang aidaicte?”
24 Inguc mibong Yesudi bafaliyelu yanguc edocebawec, “Ngenge yowa Wapongte hibiwa fagac, nga Wapongte tapili, yogo mi ngage-motogaing. Ilec ailu yowa mibong lilogac. 25  Gacgu homaibong yenge homackacni gboliyelu fangkedaingte, dameng iwa ngic-ngigac yenge mi banagudaingte. Aime mamac monicti ‘Na adune ngic lacnodacte,’ yogo nalic mi midaicte. Honocmengte angelo yenge ngawe-ngigac mi banagucaigaing, yenge ingucnehac ngawe-ngigac mi banagudaingte. 26  Aime homackacni gboliyelu fangke-fangke migabac, ngenge yowa yogo Mosesle hibiwa wafe-ngagec mi aicaigaing, me? Mosesdi yoc kpisicna dac-ubilang fikeme nganilu iwa leme Wapongti yanguc edowec,
‘Na Abraham nga Aisak ailu Yakobo, yengele Wapong gagabachac.’ (Wah 3:6)
27  Ailu ye ngic homaicne yengele Wapong miyac. Ye ngic gbolicne gagaing, yengele Wapong.* Ngenge yefe bocyacbenang lilolu gagaing.”
Ung-yowa feicne
Mat 22:34-40; Luk 10:25-28
28 Aime Yesu yowa milu uwacnobong yedi ameine madicne bafaliyeyelewec. Aime Wapongte yefe-yowale wewedu ngic yengelacni monicti yogo nganilu Yesula welelu yanguc uwacnowec, “Ung-yowa weni yogodi molic-molicine aigac?”+
29 Inguc uwacnome Yesudi yanguc miwec, “Ung-yowale molic-molic yogo yanguc fagac,
‘Israel ngic-ngigac, ngenge ngagening, Sugucne Wapongnonggeng ye moniyangti sugu Sugucne gagac. 30  Aime ga kwelegone, nga ilucgone, ailu ngage-ngagegone, nga tapiligone sasawa, yogo bucbuchac Sugucne Waponggonele kwelegonedi angac ngagecnolu gadamec.’ (Yef 6:4-5)
31  Ailu monic yanguc,
‘Gageicne aigelecaigac, silicine ingucnehac ngic-ngigac gale emewa gagaing, yengele kwelegonedi ago aiyelelu angac ngageyelelu gadamec.’ (Dep 19:18)
Ung-yowa monicti yogo yeke mi ewalicepagac.”
32 Inguc mime Wapongte yefe-yowale wewedu ngic yedi bafaliyelu yanguc edowec, “Wewedu, ga noinebenang migic. Wapong ye moniyang sugu, monicti ye ingucne mi gagac.+ 33 Aime kwelegone sasawa, nga ngage-ngagegone bucbuchac, ailu tapiligone sasawa yele kwelegonedi angac ngagecnodamec. Ailu geicne aigelecaigac, silicine ingucnehac ngic-ngigac gaholec emegona gagaing, yengele kwelegonedi ago aiyelelu angac ngageyelelu gadamec. Wiyac yogodi hocne Wapongte hasoc hole-hole, nga depec haicine monic-monic yogo ewaligac.”+
34 Ngic yogo ye madicnebenang bafaliyeme, Yesudi ngagelu yanguc edowec, “Ga Wapongte ngani-damong yogo emeina gagamec.” Inguc mime yenge Yesu hatacmac uwacnoningte hangocebame hegileibong.
Yesudi Mesiale uwayelewec
Mat 22:41-46; Luk 20:41-44
35 Yesudi Wapongte Ibu-macka yowa weduyelelu yanguc uwayelewec, “Wapongte yefe-yowale wewedu ngic yenge Mesia ye Dawidile fikesaweckacni inguc omale micaigaing? 36  Dawidi ye Tili Asudi baefeckeme yeuctihac yanguc miwec,
‘Sugucnedi nale Sugucne yanguc edowec, “Ga folenapec ngiyeengka ngabafocgone yenge higegone bageina locebadacte.” ’ (Mige 110:1)
37  Dawidi yeuctihac Mesia ‘Nale Sugucne’ wackewec. Aime Mesia ye wenucka Dawidile fikesaweckacni aigac? Ye Dawidile Sugucne.”
Inguc mime ngic-ngigac habutowa yenge yowaine ngage-angac aiibong.
Wapongte yefe-yowale wewedu ngic yengele miwec
Mat 23:1-36; Luk 11:37-54; 20:45-47
38 Inguc aibong Yesu ye taockelu yowa yanguc edocebalu weduyelewec, “Ngenge Wapongte yefe-yowale wewedu ngic yengele ngani-motolu gadabiyeng. Yenge angacnginengte ngakpi dalicne holelu gabong, ngic-ngigac yengi wenac-madic edocebaningte, sobeng sugucna hike-kwesic aicaigaing. 39  Ailu kpakpaduc macka nga noba-nosing nonole damengka molic-molic ngiye-ngiyewa ngiyenogale angacebacaigac. 40  Ailu yenge ngigac-hosec yengele mac ewalicebacaigaing. Ailu ngage-madicebaningte mimiloc dalicnehac milockecaigaing. Yenge kwesac-aibaba ingucne aicaigabiyengte ameine sugucnehac badaingte.”
Ngigac-hosecte ibu
Luk 21:1-4
41 Aime Yesu ye Ibu-macte ibu katapa nebocina ngiyelu nganime, ngic-ngigac bocyacti moneng iwa lobong haume, ngic-ngigac bocyacti moneng woc-wiyackolec kwesilu moneng bocyac lobong hauwec. 42 Haume ngigac-hosec monic waweweine ye inguchac kwesilu moneng hakic kpisicne sasacnehac yaeckang lome hauwec.
43 Lome Yesudi mic-tengtengfocine wacebame welebong yanguc edocebawec, “Foinac, ngigac-hosec waweweine yagodi moneng logac, yogodi ngic-ngigac sasawa ibu logabiyeng, yenge ewalicebagac, yogo noine edocngebagabac.+ 44  I yangucte, ngic-ngigac sasawa, yenge woc-wiyactowangineng wakelu fagac, yogowacni ibungineng logabiyeng. Nga ngigac yebac wiyac facnogac, yogo hocne sasawa loyackelu mocbenang gagac.”
+ 12:1 Yes 5:1-2 + 12:8 Mrk 3:6; Hib 13:12 + 12:17 Rom 13:7 + 12:18 Sale 23:8 + 12:19 Yef 25:5-10 * 12:27 Abraham, Aisak, nga Yakobo homabong dameng dalicne leemewa Moses fikewec. Ilec ailu Yesule yowa yago yegena edalicnubagac, Mosesle damengka ngic yenge biyac gboliyelu gagaing. + 12:28 Luk 10:25-28 + 12:32 Yes 45:21 + 12:33 Yef 4:35; 1Sm 15:22; Hos 6:6 12:36 Miti Geewa Hibru yowawa Sugucnele wac yaeckangti fagaic. Molic-molic Hibru yowawa wacine yogo “Yawe” fagac. Nga yogolec lobeina, “Sugucne” inguc fagac. Mareko iwa Grik yowawa Sugucnele wac moniyang sugu bafaliyeicne fagac. “Nale Sugucne” yogo Mesia. + 12:43 2Kor 8:12