13
Wapongte Ibu-mac sowaledaicte
Mat 24:1-2; Luk 21:5-6
Aime Yesu ye Wapongte Ibu-mackacni walu leemewa, mic-tengtengfocine yengelacni monicti yanguc edowec, “Wewedu, Ibu-macte posa madicne madicne nga macine madicne madicne falegac, yogo nganic.”
Inguc mime Yesudi yanguc edowec, “Mac sugucne sugucne ngiyegaing yogo nganicebagic, yogo gacgu dameng monic kwesidaicte, yogowa ngic yengi yogo sasawa hembalackebong hikeyackedaicte. Hikeyackeme posa monicti monicte feiwa mi hegilebong ngiyedaicte.”+
Umac haicine monic-monic
Mat 24:3-14; Luk 21:7-19
Yesu ye Oliwa kupicka ngiyelu dongeine Wapongte Ibu-macka nganilu ngiyewec. Ngiyeme Pita nga Yakobos ailu Yoane nga Endru, yengi sugu yeholec galu yanguc uwacnoibong, “Ga Ibu-macte yowa migic, yogo ma damengka fikedaicte? Ailu dameng iwa maaine wenuc fikemebac, yowa sasawa yogolec noine yegengkedaicte? Ilec edocnubanong.”
Inguc mibong Yesudi yanguc edocebawec, “Monicti kwesacngebadaickale, ngenge ngani-motolu gadabiyeng. I yangucte, ngic bocyac yengi kwesilu nale wac wackelu yanguc midaingte, ‘Na Mesia.’ Inguc milu ngic-ngigac bocyac kwele basifuc aiyeledaingte.
“Hudu sugucnele siducti himong bangkacka, nga himong dalickacni kwesime ngenge yogo ngagelu mi kwatackedaing. Foinac, aibaba ingucne fikedaicte. Aime dameng moto-motoinebac yogowahac biyac mi kwesidaicte. Himong gocne yengi himong monickacni gocne yengeholec hudu wenagulu gadaingte. Ailu ngictau monicte alingti ngictau monicte aling yengeholec ngaba ainagudaingte. Aime memeya yenge himongne himongne badaingte. Ailu nosingte loloc-dameng fikelu hikedaingte. Aime aibaba ingucne, yogo wiyac gbolicne fikenogale aiyemewa, ngigac molickelu gado hicaigac, ingucnehac aidaicte. Ilec ngenge ngengungtihac damongnagulu gadabiyeng. Ngic yengi yowawa locngebadaingte. Ailu kpakpaduc macka muc-hududi wecngebadaingte. Ailu yenge nale ailu ngictau nga gawana yengela yowawa locngebabong, ngenge iwa domalu nale Siduc Madicne mibong yegengkelu hikedaicte.+
10  “Molickelu ngenge Siduc Madicne edocebalu weduyelebong himongne himongne sasawa hikeme ngic-ngigac ngageyackedaingte. 11  Aime ngenge bacngebalu ngic gocne yengele molewa locngebabong yowawa domadaingte, ngenge dameng iwa, ‘Yowa wenuc minoga?’ milu ngageboc monic mi aidabiyeng. Tili Asudi dameng yogowahac yowa micnginang lodaicte yogo midaing. Ngenge dameng iwa ngengung-yowa mi midaingte, miyac. Yogo Tili Asulacni midaingte.+ 12  Aime haedi gbaine ngic micne yengele molewa lome yengi homacka lodaingte. Aime mamac monicti madecinele ingucnehac aidaicte. Aime adu-madec yengi nenggac-mamacfocngineng yowa kwekwe aiyelelu ngic gocne yengele molewa locebabong homacka locebadaingte.+ 13  Aime ngic-ngigac sasawa yenge nale wacte ailu ngenge kweledi wicngebadaingte. Aime monic ye sanangnehac gacgume damengine motodaicte, ye wasecne aidaicte.”+
Wiyac sowacnebenang
Mat 24:15-28; Luk 21:20-24
14 Aime monic ye yowa yago wafedaicte, ye yogo ngage-motodaic. “Wiyac monic sowacnebenang memenguine aigac, yogodi ngiyelu wiyac gbagbacne*basowaleme wonongkolec ailu mac-bala ingucne aidaicte. Wiyac sowacne yogodi Ibu-mac kweline gbagbacne iwa domalu Ibu-mac basowaleme ngenge nganidaingte. Aibaba yogo fikeme ngic-ngigac Yudeya himongka gagaing, ngenge hangoc hikelu tikiwa fedaing. 15  Aime monic ye mac feina ngiyedaictewa, ye haulu wiyac monic banogale mac kwelina mi fedaic. Ye momoc hangoc hikedaic.+ 16  Nga monic ye nosing-bolewa domadaictewa, ye ngakpi dalicne banogale macka mi hefaliyelu hikedaic. Ye momoc hangoc hikedaic. 17  Ailu dameng iwa ngigac gobeholec gagaing, nga nenggac kogoc amuc gumecebalu gagaing, mee, yenge medecebadaic.+
18-19  “Dameng iwa doic sugucnehac silicine monicbenang fikedaicte. Wapongti molickelu himong sasawa bafuwawec, yogowacnihac ofecgu yakumac gagabeleng, dameng yogolec kwelina doic sugucnehac ingucne monic mi fikewec. Ailu lobewa hatacmac nalic mi fikedaicte. Ilec ailu ngenge wiyac yogo tilo-gbelong damengka mi fikenale milockedaing.+ 20  Sugucnedi dameng yogo mi bangkalenale mideckabac, monicti wasecne nalic mi aidec. Ngic-ngigac bawosaecebaicne, yengele ailu dameng yogo biyac welockeme bangkalelu fagac.
Mesia kwesacine
21  “Dameng iwa yowa yanguc fikedaicte, ‘Nganining, Mesia yawa fikegac,’ me, ‘Ye ediwa fikegac.’ Ngic-ngigac inguc mibong ngenge mi ngagesingkedaing. 22  I yangucte, ngic fikelu kwesac ailu midaingte, ‘Na Mesia.’ Yenge nga siduc-mimi ngic kwesacine yenge fikelu ngic-ngigac kwele basifuc aiyeledaingte. Ailu ngic-ngigac kwesacebalu pasile maa nga pasi mi ngani-nganiine badaingte. Ailu yenge yefe monic bafuwadaingtewa, ngic-ngigac bawosaecebaicne inguchac kwesacka bacebadaingte, aime yefe ingucne monic mi fagac.+ 23  Aibaba sasawa yogo mi fikeemewa yogo biyac edocngebagabac. Ngenge yogo ngagelu ngani-motolu gadabiyeng.
Ngicte Madec yegengkedaicte
Mat 24:29-31; Luk 21:25-28
24  “Aime doic yogo motodaicte, dameng iwa
‘Wenac-dongeine kundung kweme, tamacne angocine mi angoledaicte.+ 25  Aime asocmeng yenge sawawacni motolu wabong sawawa wiyac sasawa yengele tapili yogo teng-teng kwedaingte.’ (Yes 13:10; 34:4)
26  Dameng iwa yenge Ngicte Madec nganibong ye tapili nga hibi-angoctowaineholecti kaguwa kwelina kwesidaicte.+ 27  Kwesilu angelofocine salecebame himong nga honocmeng mecine neboc nga neboc motogac, iwa hikelu yeuctihac ngic-ngigac bawosaecebawec, yenge kpaducebadaingte.+
Fik yoc nganilu ngage-ngage banoga
Mat 24:32-35; Luk 21:29-33
28  “Fik yocte fungine nganilu ngenge yogo ngage-motodaing. Mangngina gidecine ofeme hekengngine foseme ngic ngenge yanguc ngagecaigaing, wenac dameng aigac. 29  Aime ngenge wiyac migabac, yogo fikeme nganilu inguchac yanguc ngagedaing, Ngicte Madec damengngine biyac bangkale kwesilu nu lobina domagac. 30  Foinac, ngic-ngigac aling yanguctihac gagaing, ngenge mi homaebongkahac, wiyac sasawa yogo fikedaicte, yogo noine edocngebagabac. 31  Foinac, himong nga sawa yeke gacgu miyac aidabiyecte. Nga nale yowabac mi miyac aidaicte.
Yesule kwesi-kwesi dameng
Mat 24:36-44
32  “Aime aibaba yogo ma damengka ailu hadeng edomengka fikedaicte, yogo monicti nalic mi ngagedaicte. Honocmengte angelo yenge yogo mi ngagedaingte. Ailu Madec ye inguchac mi ngagedaicte. Mamacti sugu dameng yogo ngagegac. 33  Ngenge dameng mi ngagegaingte damong balu deboc-gboli gadabiyeng.
34  “Yogowa aibaba ingucne fikedaicte, ngic monic ye macine hegilelu himong monicka hikenale ngagewec. Inguc ailu ye kwelec kwekwefocine macka wiyac damongkeningte bole-yowa heuckelu edocebawec. Ailu nu damong ye nuwa donge hilalu deboc-gboli domanale edowec. 35  Mac fileine ye deboleme me deboc hewacina, me mac sae-saele, me ubiyacte hefaliyelu kwesidaicte, yogo ngenge mi ngagegaing. Ilec ailu ngenge deboc-gboli gadabiyeng.+ 36  Ngenge gung faebongka kwesilu nganicngebadaickale, 37  yowa yago ngenge nga ngic-ngigac sasawa edocngebagabac. Ngenge yogo ngagelu deboc-gboli gadabiyeng.”
+ 13:2 Luk 19:44 + 13:9 Mat 10:17-20 + 13:11 Luk 12:11-12 + 13:12 Mat 10:21 + 13:13 Mat 10:22; Yoa 15:21 * 13:14 Yogo mac gbagbacne. (Daniel 9:27; 11:31; 12:11-13) + 13:15 Luk 17:31 + 13:17 Luk 23:29 + 13:18-19 Dan 12:1; Miye 7:14 + 13:22 Miye 13:13 + 13:24 Yol 2:10,31; 3:15; Miye 6:12-13 + 13:26 Dan 7:13; Miye 1:7 + 13:27 Mat 13:41; Mrk 13:32 + 13:35 Luk 12:38