14
Yesu wenogale yowa hefeibong
Mat 26:1-5; Luk 22:1-2; Yoa 11:45-53
Ewalicebaicnele hombang, aime bret yis mikac nocaigaing, yogolec hombangte hadeng yaeckang fawec. Faemewa depec-baba ngic micne, nga Wapongte yefe-yowale wewedu ngic, yenge Yesu sangke-sangke balu webong homanale yefe basackeibong. Basackelu yanguc miibong, “Ngic-ngigac yenge ngaba nga hendolong sugucne aidaingkale ailu, ye hombang damengka mi badabeleng.”
Sanda hoineholecti sotiyeme Yesu hodocina wawec
Mat 26:6-13; Yoa 12:1-8
Aime Yesu ye Betani macka gawec, iwa ngic monic esecne waic-sanangkolec, wacine Saimon, yele macka nosing nolu ngiyewec. Nolu ngiyeme, ngigac monicti alabastros kilung* monic sanda hoine madicneholec yogo bawelewec. Daling wacine narda yogolec misainedi baicne, ailu fuline feicnebenang. Ngigac ye yogo hocne kilungkolec bawelelu kilung ubeine balockelu Yesu hodocina sotiyewec.+ Sotiyeme ngic gocne iwa ngiyeibong, yengi yogo nganilu miwa-heduc ailu yanguc minaguibong, “Ye omale wiyac fuline feicne inguc kwondongkegac? Sanda hoine madicne ingucnedi hifa moniyangte bole-fuli, yogodi salelu moneng sugucnehac balu ngic-ngigac waweweine yelebeng madickedec.” Inguc milu ngigac yowa dacineholec aicnoibong.
Inguc aibong Yesudi yowangineng ngagelu yanguc edocebawec, “Ngenge omale ngigac yele inguc milu kwele-umac bafuwagaing? Ngenge aibaba yogo hegilening. Ye aibaba madicnebenang ainelegac. Ngic waweweine yenge damengsoc ngengeholec gabong, ngengi yenge baficebanogale aingeleme nalic baficebalu gadaing. Nga nanibac ngengeholec damengsoc mi gadacte.+ Ngigac yagodi socne sanda hoineholecti sotingkeneleme, kponggbongne longkedaingte. Ilec ailu ye molickelu baefecnugac. Ye bole banale ngagewec, yogo bagac.+ Foinac, ngic-ngigac yenge Siduc Madicne himongsoc ngic-ngigac edocebalu weduyeledaingte, dameng iwa ngigac yagodi aibaba aigac, yogolec siduc inguchac milu ngagebong fadaicte, yogo noine edocngebagabac.”
Yesu mudockenogale ngagewec
Mat 26:14-16; Luk 22:3-6
10 Aime mic-tengtengfocine 12 yengelacni monic wacine Yudas Iskariot, yedi Yesu baningte milu depec-baba ngic micne yengela hikewec. 11 Hikeme yenge beliyelu moneng lacnoningte mipangkeibong. Inguc mibong Yudas ye dameng madicne monicka Yesu mudockelu balu yengele molewa lonale, yogolec donge hilalu wangec gawec.
Ewalicebaicnele nosing
Mat 26:17-25; Luk 22:7-14,21-23; Yoa 13:21-30
12 Bret yis mikacte hombang iwa molickelu Ewalicebaicnele hombangte lama madecine welu lobecaigaing. Dameng iwa Yesu mic-tengtengfocine yengi Yesu yanguc uwacnoibong, “Nonge mac wenuwa hikelu Ewalicebaicnele hombangte lama madecine bamockelu lobelu nonangte ngagegic?”+
13 Inguc uwacnobong yedi mic-tengteng yaeckang yanguc milu salecepawec, “Ngeke taonka felu ngic monic misa-hebecine tengkelu weledaicte. Weleme yeholec luwelu ye balaibedabiyec. 14  Balaibe hikelu ye mac fedaicte, ngeke mac yogowa fedabiyec. Felu mac fileine yanguc edodabiyec, ‘Wewedudi yanguc uwagelegac, “Mac kweline monic wenuwa mimoctoengka na mic-tengtengfocne yengeholec Ewalicebaicnele hombangte lama madecine nodabelengte?” ’ 15  Inguc miboc yedi mac sawawa kweline sugucne monic, iwa wiyac biyac bamockeicne fayackegac, yogo edalicngepame ngeke iwa wiyac sasawa yogo bamockedabiyec.”
16 Inguc mime mic-tengteng yeke mac hegilelu taonka feiboc. Felu Yesudi edocepawec, silic yogohac bafuwayackelu Ewalicebaicnele hombangte lama madecineholec nosing lobelu bamockeiboc.
17 Aime mac deboleme, Yesu ye mic-tengtengfocine 12 yengeholec hikeibong. 18 Hike sulumelu nosing nongiyelu Yesudi yanguc miwec, “Foinac, ngengelacni monicti na ngaba yengele molewa locnudaicte, ye hocne naholec nosing nogac, yogo noine edocngebagabac.”+
19 Inguc mime mic-tengteng yenge ngagebong umaleme, filesoc filesoc yanguc uwacnoibong, “Ga yogo nale migic, me?”
20 Inguc mibong yedi yanguc miwec, “Yogo mic-tengtengfocne 12 ngengelacni monicti, ailu ye naholec pelewa bret kpomuluckelu ngiyegac. 21  Ngicte Madec ye hegilecngebalu hikedaicte, yogo nale ngagelu biyachac kwelengkeicne fagac. Ngic ye Ngicte Madec mudockeme badaingte, ye ameine baducnodaicte. Mee, ye medeckedaic. Ye nenggacinele gobe kwelinacni mi fikedec, yogodibac madicne aidec.”
Tiwa noibong
Mat 26:26-30; Luk 22:15-20; 1Kor 11:23-25
22 Aime nolu ngiyeebongka, Yesudi bret monic balu Wapong kwele-madic micnolu bret yogo bauckelu mic-tengtengfocine yanguc milu yelewec, “Ngenge yago balu noning, yogo soc-biucne.” 23 Inguc milu kap monic balu Wapong kwele-madic micnolu yeleme yenge sasawadi noibong. 24 Nobong yanguc edocebawec, “Nale sac yogodi dodofic gbolicne, yogo ngic-ngigac bocyac baficebanale ailu sotingkeicne.+ 25  Foinac, na waing noinele misaine hatacmac mi nolu gaebewa, Wapongte ngani-damongte kwelina waing gbolicne nodacte, yogo noine edocngebagabac.” 26 Aime yenge Wapongte gee holeibong. Holelu taon hegilelu Oliwa kupicka feibong.
Pitadi Yesu bisockedaicte
Mat 26:31-35; Luk 22:31-34; Yoa 13:36-38
27 Felu Yesudi yanguc edocebawec, “Ngenge sasawadi nale ngage-sowac ailu hegilecnudaingte, yogolec yanguc biyachac kwelengkeicne fagac,
‘Na lama-damong webe, lama yenge sasawadi singsalolong kwedaingte.’ (Sek 13:7)
28  Aime na homackacni gboliye fangkelubac molickengelelu Galili prowinswa hikedacte.”+
29 Inguc mime Pitadi yanguc miwec, “Ngic-ngigac sasawadi ngage-sowac ailu hegilecgudaingtewa, nanibac yogo nalic mi aidacte.”
30 Inguc mime Yesudi yanguc edowec, “Foinac, yakumac debocka kokolec ngicne hiyame alecine yaeckang mi aiyemewa, gagi na biyac bisocnung dameng habackang aidaicte, yogo noine edocgugabac.”
31 Inguc mime Pita ye sanangnehac yanguc miwec, “Na gaholec homadactewa, ga nalic mi bisocgudacte.” Inguc mime mic-tengtengfocine yenge sasawadi inguchac miibong.+
Getsemane bolewa
Mat 26:36-46; Luk 22:39-46
32 Yesu nga mic-tengtengfocine yenge bole himong monic wacine Getsemane, iwa hikeibong. Hike sulumelu, yedi mic-tengtengfocine yanguc edocebawec, “Ngenge yawa ngiyeebongka na milockedacte.”+ 33 Inguc milu ye Pita nga Yoane ailu Yakobos yenge sugu bacebame leibong. Lelu kweleine umalebenangkeme kwele-sowac ngagelu 34 yanguc edocebawec, “Kwele-ilucnedi umale-benangkeme homanogale ainelegac. Ilec ailu ngenge yagowa deboc-gboli galu nganidaing.”+ 35 Inguc milu lelu himongka wafalu yanguc milockewec, “Ga ngageng nalic aigacka dameng yogodi ewalicnudaic.” 36 Inguc milockelu yanguc miwec, “O Mamac, Mamacne, wiyac sasawa yogo nalic aidamecte. Ga doicte kap yago baickenong. Ailu nale angacti mi sanangkedaic, miyac. Gale angac nga ngage-ngage yogodi sanangkedaic.”+
37 Inguc milockeme motome, hefaliyelu mic-tengtengfocine yengela welelu nganicebame yenge gung faibong. Fabong Pita yeuckelu yanguc edowec, “Saimon, ga gung falu gagic. Ga nalic deboc-gboli kpisicnemac ngiyedengka, me? 38  Ailu lokwesacka felu wawedaingkale, ngenge deboc-gboli galu milockening. Asunginengti efeckegac. Nga socnginengtibac umalegac.”
39 Ye inguc milu hatacmac lelu mimiloc yogohac milockewec. 40 Milockelu wele nganicebame yenge hatacmac gung faibong. I yangucte, yenge dongenginengti gungte aime gung faibong. Aime ye yowa mime yenge ameine bafaliyenogale kpungkeibong.
41 Aime ye hefaliye weleme alecine habackang aime nganicebalu yanguc miwec, “Ngenge gung falu gagainghac, me? Yakumac motogac, aime dameng biyac welegac. Ngagegaing, ngic yenge Ngicte Madec mudockelu bikic-baba yengele molewa lodaingte. 42  Ngagegaing, mudoc ngic welegacte ailu ngenge fangkebong yengela hikenang!”
Yesu baibong
Mat 26:47-56; Luk 22:47-53; Yoa 18:3-12
43 Aime Yesu ye inguc milu domaemewa, mic-tengtengfocine 12 yengelacni monic, wacine Yudas, ye kwesime habu sugucnedi hudu-babale fitec nga gbalucnginengkolec ye balaibeibong. Ailu yenge depec-baba ngic micne, nga Wapongte yefe-yowale wewedu ngic, ailu Yuda ngic-ngigac yengele damongfocngineng salecebabong, yengela kwesiibong.
44 Aime mudoc ngicti maaine yanguc biyac milu edocebawec, “Na ngic muduckedacte, ngenge ye hocne hobalu badabiyeng. Balu damongkelu hikedaing.” 45 Kwesibong Yudas ye kwesilu Yesula biyac lewec. Lelu “Wewedu” milu muduckewec. 46 Muduckeme yenge Yesu moleine neboc nga neboc sanangnehac baibong. 47 Babong mic-tengteng yengelacni monictibac hudu-babale fitec fuluckelu kwelec kwekwe ngic monic hedecine neboc wekwackeme wawec. Ngic yogo ye depec-baba ngic yengele damong sugucne, yele kwelec kwekwe ngic.
48-49 Welockeme Yesudi yanguc edocebawec, “Na hadengsoc ngengeholec galu Ibu-macka yowa edocngebalu wedungeleiba. Aime ngenge dameng yogowabac mi bacnuibong. Aime yakumacbac kindololo ngic bacebacaigaing, ngenge silicine ingucnehac hudu-babale fitec, nga gbaluc balu bacnuningte kwesigaing. Aimebac Wapongte hibiwa yowa kwelengkeicne fagac, yogo sasawa noine fikeyackedaic. I yangucte, ngenge kindololo ngic ingucne bacnugaing.”+
50 Yesu ye inguc mime yeicne alingfocine yenge sasawadi ye hegilelu hangoc hikeibong.
51 Aime soc-gboli madec monic ye kpoluc madicnebenang monic, yogo sugu kwelu ye momoc Yesu balaibelu hikeme baibong. 52 Babong, ye kpolucine gbelengkelu wame senggangti hangoc hikewec.
Yesu ngic sugucnele macka balu hikeibong
Mat 26:57-68; Luk 22:54-55,63-71; Yoa 18:13-14,19-24
53 Aime yenge Yesu balu depec-baba ngic yengele damong sugucne yela balu hikeibong. Balu hikebong depec-baba ngic micne sasawa nga damongfocngineng, ailu Wapongte yefe-yowale wewedu ngic, yenge kpatulelu kwesiibong. 54 Aime Pita ye lobenginang dadalisuchac Yesu balaibelu hikewec. Hikelu depec-baba ngic yengele damong sugucne yele macte oda kwelina fewec. Felu iwa mac-damong yengeholec dac folalu ngiyewec.
55 Aime depec-baba ngic micne, nga Yuda ngic-ngigac yengele Tutumangtowale memba sasawa yenge yowa mingagec ailu hefeibong. Ailu Yesudi pasi sowacne wenuc aiwec, yogolec yowa milu hefeibong. Ailu yowa noine mikac aime wehomanogale ngagebong kpungkewec. 56 Aime ngic bocyacti yele socka kwesac ailu yowa miibong. Aime kwesac-yowanginengti moniyanghac mi aiwec.
57 Aime ngic gocne yengi yengele haicka felu domalu kwesac-yowa yanguc milu kpolickeibong, 58 “Ye yowa monic yanguc mime ngageibeng. ‘Na Ibu-mac yago ngicti moledi baicne, yogo hembalackelu hadeng habackangte kwelina, ngicti moledi mi baicne yogo badacte.’ ”+ 59 Aime kpokpolic yowangineng yogo inguchac silicine moniyanghac mi aiwec.
60 Aime depec-baba ngic yengele damong sugucnedi fangkelu hewacnginang domalu Yesu yanguc uwacnowec, “Ga yowa migaing, yogolec nebocine monic mi bafaliyedamecte, me?” 61 Inguc mime Yesu ye waickelu domawec, ailu yowa ameine monic mi bafaliyewec.
Aime depec-baba ngic yengele damong sugucnedi hatacmac uwacnowec, “Ga Mesia, Wapong mimitengineholecte madec, me?”
62 Inguc mime Yesudi yanguc miwec, “Na gagabachac.Aime ngenge Ngicte Madec ye Tapilitowa fileine, yele mole-foleinapec ngiyelu honocmengte kaguwa kwelina kwesime nganidaingte.”+
63-64 Inguc mime depec-baba ngic yengele damong sugucne ye ngageme Wapong fecnowecte aalickeme ngakpi daleine basulackelu yanguc miwec, “Ye Wapong fecnolu mime biyac ngagegaing. Ilec wenuc ainoga? Ye inguc mime monicti sowacneine nganiwec, nongileng ngic ingucne hatac mi basackedabelengte.” Inguc mime yenge sasawadi ye bikickolec milu homanale mimoctoibong.+
65 Inguc mimoctobong ngic gocne yengi sofockelu dongeine kpolucti ebeckelu moledi kingkpung holelu yanguc miibong, “Madi wecgugac, ga siduc-yowa yogo minong!” Mibong damong yengi balu weibong.
Yesu bisockewec
Mat 26:69-75; Luk 22:56-62; Yoa 18:15-18,25-27
66 Aime Pita ye oda kwelina mac-sobengka ngiyeme, depec-baba ngic yengele damong sugucnele kwelec-adu monic ye iwa welewec. 67 Welelu nganime Pita ye dac folalu ngiyeme, dongeine yela hilalu yanguc miwec, “Ga inguchac Yesu Nasaret-hocni, yeholec gaing.”
68 Inguc mime Pita ye bisockelu miwec, “Ye mi ngagegabac. Ailu yowa migic, yogo mi ngage-motogabac.” Inguc milu oda nuinele mecina leme kokolec ngicne hiyawec.
69 Hiyame kwelec-adu ye Pita nganilu hatacmac ngic emeina domaibong, yenge edocebalu miwec, “Yengelacni ngic monic yago.” 70 Inguc mime Pita ye hatacmac bisockewec.
Aime dameng mi daliweme ngic iwa domaibong, yengi hatacmac yanguc miibong, “Foinac, monicngineng ga hocne. Ga Galili prowinswacni.”
71 Inguc mibong ye yeuctihac sanangkelu yowa yanguc miwec, “Ngenge ngic migaing, ye mi ngagegabac. Na yowa kwesacngebagabacka Wapongte aalicte bagewa gadac.”
72 Inguc mime yogowahac kokolec ngicne hiyame yaeckang aiwec. Aime Pita ye Yesudi yowa biyachac edowec, yogo ngagesiwec, “Kokolec ngicne hiyame alecine yaeckang mi aiyemewa, gagi biyac na bisocnung alecine habackang aidaicte.” Pita ye yowa yogo ngagesilu kwele-sowac sugucnehac ailu hiyawec.
* 14:3 Alabastros kilung yogo posadi baicne, ailu ubeine dalicne nga tapaine mikac. + 14:3 Luk 7:37-38 14:5 Ye 300 denarius miwec. + 14:7 Yef 15:11 + 14:8 Yoa 19:40 + 14:12 Wah 12:6 + 14:18 Mige 41:9 + 14:24 Wah 24:8; Sek 9:11; 1Kor 10:16; Hib 9:20 + 14:28 Mat 28:16; Mrk 16:7 + 14:31 Yoa 11:16 + 14:32 Yoa 18:1 + 14:34 Yoa 12:27 + 14:36 Mrk 10:38; Yoa 6:38 + 14:48-49 Luk 19:47; 21:37; Yoa 18:20 + 14:58 Yoa 2:19-21 14:62 “Na gagabachac,” yogo Wapongte wac monic, Wahikeicne 3:14 iwa Moses edowec. + 14:62 Mige 110:1; Dan 7:13 + 14:63-64 Dep 24:16; Yoa 19:7