4
Wapongte yowa balaibenoga
Kristo ye sockolec doicka loibong. Aime ye doic ngagewec, silicine ingucnehac ngenge nalic ngagedaingte, ngage-ngage yogodi malekungineng ingucne aidaic. Monic ye sockolec game doicka loibongka, ye bikicte yefe biyachac hegilewec.+ Ilec ailu yanguctihac sockapec domalu ye ngic-ngigac yengele angac haicine monic-monic hatacmac mi balaibedaicte. Yebac Wapongte ngage-ngage nga angac sugu balaibedaicte. Ngic-ngigac Wapong mi ngagegaing, yengele socte gagale angac yogolec aibaba yanguc fagac. Selo-boic aibaba nga ngani-angac aicaigaing. Ailu misa sanangne alingfocngineng yengeholec nolu kwelengineng sifuweme gee wecaigabiyeng. Ailu yefe lilolu siduc-gbong haicine monic-monic balaibecebalu alang bacebacaigaing. Ngenge esecne aibaba ingucne ailu gaibong, aibaba yogolec dameng biyac miyac aigac.+ Yenge aibabangineng silicine haicine monic-monic kosabenang homacnehac aibong, ngenge yengeholec hatacmac mi taockelu gagaing. Aime yenge yogo nganilu ngagebong silicine monic aime misulec aingelegaing. Aime Wapong ye ngic gbolicne nga homaicne aibabangineng mimoctonale efeckelu gagac, yenge yela funginengineng midaing.+ Ngic-ngigac yenge Siduc Madicne mime yegengkeme ngagelu homaibong, yenge esecne sockapec gaga gaibong, yogolec ameine homaibong. Ailu sifu asuwabac Wapong gagac ingucnehac nalic gadaingte.
Bole haicine monic-monic ngelewec
Wiyac sasawa yogo miyac ainingte dameng biyac bangkalegac. Ilec ngenge mimiloc bole baningte kwele basifuc mi ailu damongnagulu gadabiyeng.+ Kweledi angac ngagelu ainagulu gaga yogodi yengele bikic haicine monic-monic bocyac someckeyackegac. Ilec ngenge mamang hidulu kweledi angac ngagelu ainagulu gadabiyeng, yogodi wiyac feicne aigac.+ Ngenge tatakic nga lobe-yowa mikac galu kwele-madicka hefolecnagulu macka lonagulu damongnagudabiyeng.+ 10 Wapongti ngageboc mikac kwele-madicinele tapili haicine monic-monic botoc balu ngelewec. Ilec ngenge Wapongte kwele-madicka galu filesoc filesoc baficnagulu wiyac yogo madicne damongkelu gadabiyeng.+ 11 Monic ye yowa noine ngic-ngigac yengela mime yegengkegacka, ye Wapongte yowa balaibelu fungine mime yegengkedaic. Nga monic ye baficebalu gacaigacka, ye Wapongti tapili lacnocaigac, yogolec silicina babafic bole badaic. Inguc aibong ngic-ngigac yenge aibaba sasawa yogo nganilu, Yesu Kristole ngagelu Wapong wacine bafedaingte. Yela wac feicne nga tapili moto-motoine mikac fafeginowagac, yogo foinac.
Doicka galu beliyedabiyeng
12 Agofocne kwelenedi ngengele angac ngagegabac, lokwesac doickolec fikengeledaicte, yogolec mi kwatackedaing. Aime yogo fikengeledaicte, yogodi aibaba fulune mi aigac. 13 Aime inguc fikengeledaicte iwa, ngenge Kristoholec taockelu doic ngagelu yogolec silicina beliyedaing. Inguc aibong ye gacgu wac feicne fikelu yegengkedaicte, dameng iwa ngengele belic-belic sugucnehac fikedaicte.+ 14 Aime ngic-ngigac yengi Kristole wacte ailu yowa kwelu midelec aingeledaingtewa, ngenge kwele-angackolec. I yangucte, yenge inguc aingelebong, Wapongte Asu wac feicneholec, ye ngengele kwelewa gagac.+ 15-16 Aime monic ye wacine, “Kristole aling,” inguc miningte doic ngagedaictewa, ye yogolec mi gameedaic. Ye wac yogolec ailu Wapong wacine bafedaic. Aime ngengelacni monicti ngic-wewe, me woc-wiyac hise-baba, me kindololo ngic gacaigac, me ngic-ngigac gocne yengele wiyacte andac ailu kwelina haucaigac, ye aibabaine ingucnele ailu doic ngagelu gameedaicte. Ilec ngenge aibaba ingucne mi ailu gadaing.
17 I yangucte, Wapong ye molickelu yeicne golowacfocine yengela aibabangineng wosaelu mimoctonale damengngine bangkalegac. Aime ye nongilang boleine yogo molickelu badaictewa, aling gocne yenge Siduc Madicnele yowa kwecaigaing, yogo yengela boleine ingucnehac taockelu aibabanginengte ameine umacnehac yeledaicte. 18 Aime,
“Ngic-ngigac dondonne gacaigaing, yenge wasecne aidaingte, yogo efecne miyac, umacineholec. Aibaba ingucne fikeyeledaictewa, bikic-baba ngic nga Wapong lobe holecnocaigaing, yengela wenuc fikedaicte? Wapongti amengineng umacnebenang yeleme doictowa ngagedaingte.” (Ynn 11:31)
19 Ilec ailu ngic-ngigac gocne Wapongti ngageyelewecte doic ngagecaigaing, yenge aibabangineng madicne aidaing. Ailu kwele-asungineng bucbuchac Wapongti himong nga sawa bafuwawec, yele molewa lodaing. I yangucte, ye mic-yowaine balaibelu gagac.
+ 4:1 Rom 6:2,7 + 4:3 Efs 2:2-3 + 4:5 Sale 10:42 + 4:7 Rom 13:11-12 + 4:8 1Pi 1:22 + 4:9 Hib 13:2 + 4:10 Rom 12:6-8 + 4:13 Sale 5:41; Yak 1:2; 1Pi 1:6-7 + 4:14 1Pi 2:20