5
Ngic micne
Kristo ye doic ngagewec, yogo dongenedi nganiiba. Aime yogolec mibasanang ailu gagabac. Ailu yele wac feicne fikedaicte, iwa nongileng momochac gadabelengte. Yesule habu damong, na ngengeholec inguchac bole yogo balu gagabac. Ilec ailu sanangne milu yanguc edocngebagabac, Lama-damong ye lamafocine madicne damongebacaigac, silicine ingucnehac ngenge Wapongte habudi ngengele hewacka gagaing, yenge madicne damongebadabiyeng. Bole yogo kwele-umacka mi badabiyeng, ngenge kwele-madicka bole yogo babong Wapongti ngageme madickedaicte. Ailu ngenge ngage-ngagenginang hiye-monengkolec ainingte bole yogo mi badabiyeng. Ngenge bolengineng yogo mamang hidulu badabiyeng.+ Wapongti habu ngelewec, yogo ngengi yengele feicne ingucne mi gadabiyeng. Ngenge aibaba madicne ngic-ngigac habu yogo edalicebabong, yenge yogo nganilu balaibedaing.+ Inguc gaebongka Damong Sugucnedi lama-damong ingucne fikelu yegengkedaicte, dameng iwa yedi wac feicne dangke-dangkeine mikac ngeledaicte.
Ulucne gaga
Soc-gboli ngenge inguchac damongfocngineng yengele bagewa galu yowangineng ngagelu gadabiyeng. Ailu ngenge sasawadi bawacnagudabiyeng, yogodi ngakpi-kpoluc ingucne holebong haudaic. I yangucte,
“Wapongti ngic soc bafefe gagaing, yengele takickeme ngaba aigac. Nga soc-kwelengineng bawalu gagaing, yenge kwele-madic aiyelelu gagac.” (Ynn 3:34) +
Ilec ngenge Wapongte mole sanangne yogolec bagewa bawacnagudaing. Inguc gaebongka Wapongti yeicne damengka wacngineng bafedaicte.+ Ye yeuctihac ngani-damong aingelelu gagacte, ngenge kwele-umacngineng sasawa yela lodabiyeng.+
Sanangne domadaing
Ngabangineng Aleng Sugucnengineng, ye laion ingucne aukwelu lolickelu ngic-ngigac gbocebanale basacebalu boletowa balu gagac. Ilec ngenge sanangne domalu deboc-gboli galu damongnagulu+ ngage-ngagesingnginengti Aleng Sugucnenginengte yowa wepackedaing. Wepackelu yanguc ngagedaing, ngage-ngagesingkolec ngic hae-gbafocngineng himongne himongne gagaing, yenge doic ingucnehac ngagelu gagaing.+
10 Wapong kwele-madic fileine, yele wac feicnedi fafa-sanang fagac, iwa ngengi Yesu Kristoholec ganingte yedi wacngebawec. Ailu ngenge doicka dameng bangkacnemac gaebongka, Wapong yeuctihac bamadicngebalu nenggac ngiyengeleme sanangkelu domadaingte. 11 Ye Tapili fileinedi gaga-sanang gaginowagac, yogo foinac.
Wenac-madic yowa
12 Sailas ye ngage-ngagesingkolec ngic hae-gbanonggeng yele yanguc ngagelu migabac, ye bolewa sanangne domalu baficnume hibi bangkacne yago kwelengkengelegabac. Na Wapongte kwele-madic noine yogolec mibasanang ailu mibe yegengkegac, ngenge yogolec hewacka sanangne gadabiyeng.+ 13 Aime Babilon* taonka Yesule habu gagaing, Wapongti yenge nga ngenge momochac bawosaecngebawec, yenge nga madecne Mareko, yenge wenac-madic yowa ngengela lobong fugac.+ 14 Ngenge wenac-madic milu kwele-angacka molewa babac ainagudaing. Ngic-ngigac sasawa Kristoholec wetackelu gagaing, kwele-mogungti ngengela fadaic.
+ 5:2 Yoa 21:15-17; Sale 20:28 + 5:3 2Kor 1:24; Filp 3:17; Tit 2:7 + 5:5 Efs 5:21; Yak 4:6 + 5:6 Mat 23:12; Luk 14:11; Yak 4:10 + 5:7 Mat 6:25-30 + 5:8 1Tim 5:6 + 5:9 Efs 6:11-13; Yak 4:7 + 5:12 Sale 15:22,37-40; 12:2,25; 13:13 * 5:13 Babilon, yogo Roma taonte nangeng yowa monic, yedi kwelengkewec. + 5:13 2Tim 4:11 5:14 Pitale damengka yenge aibabanginengte ailu yanguc kwelengkewec, “kwele-angackolec muducnagudaing.”