Poldi
Timotile
Molic-molic Hibi Kwelengkewec
Mimi-yegeng yowa
Timoti ye Asia prowins iwacni. Mamacine ye Grik ngic, nga nenggacine ye Yuda ngigac. Poldi Yesule siduc edocebawec. Edocebame Timoti ye ngagelu ngagesingkelu gawec. Dameng iwa Pol ye Timotile mamac ingucne fikelu damongkeme yeholec Yesule bole balu gaiboc.
Pol ye molickelu Roma iwa muc-macka ngiyegacgu hegile haulu hikewec. Yogolec lobeina Timoti ye Yesule habu Efesas iwa gaibong, yenge baficebanale saleme hikewec. Yesu homackacni gboliyelu honocmengka feme hifa 33 ngama ingucne motome, Poldi hibi yago Timotile kwelengkelu lome fuwec. Wewedu kwesacine gocne yengele sawang-yowa micnowec. Ailu Yesule habu yengele damong nga Timoti yeicne yengele aibaba madicne yogolec kwelengkeyelewec.
Yowa yago hibi nebocina fagac
1:1–2 Wenac-madic yowa
1:3–20 Wapongte yowa nga yowa noine sugu weduyeledaic
2:1–15 Yefe wenucka Wapong mitengkedaing
3:1–16 Yefe wenucka Yesule habu yengele damong bawosaedaic
4:1–16 Aibabaine nga wewedule yowaine damongkedaic
5:1—6:21 Yefe wenucka bole balu Yesule habu damongkedaic
1
Hibile molic-molic yowa
Kristo Yesule wangec gagabeleng, ye nga Asa-baba ngicnonggeng Wapong yeki na Pol yowa milu edocnuboc, Kristo Yesule salecebaicne aiiba. Ga ngage-ngagesinggonele ailu madecnebenang aigic, Timoti, gale hibi yago kwelengkegelegabac. Wapong Mamacnonggeng nga Sugucnenonggeng Kristo Yesu, yekele kwele-madic nga kwele-sowac ailu kwele-mogungtowadi gala fadaic.+
Sawang-yowa
3-4 Na Masedonia prowins iwa hikenogale ailu yowa sanangne miiba, yogo hatacmac edocgugabac, ga Efesas mi hegiledamec. I yangucte, ngic gocne yenge Yesule habu kwelina kwesac-yowa gocne silicine monic weduyelecaigaing. Ailu yenge siduc esecne nga ngesa-ngambo esecne gaofeibong, yengele fikesawecte fung kwenogale ailu yowanginengti fec-wac aicaigac. Inguc aime Wapongte yowa gocne balaibeningte ailu ngage-ngagesingnginengte yefe hegilecaigaing. Ilec yenge sanangnehac edocebalu kpatalayeledamec.+ Gagi yowa milockelu edocebaengka noine fikedaicte, yogo kweledi angac ngagenagudaingte. Fagung-fagung aiyeleme Wapongte haicka kwelengineng gbagbacne ailu game mikac ngage-ngagesing noine kwesac mikac kwelenginang wakeme iwacni kwele-angac fikeyeledaicte. Gocne yenge aibaba ingucne mi fikenale ngagesilu yowa kosa micaigaing. I yangucte, yenge Wapongte yefe-yowa edocebalu weduyeleningte bocyac aiyelecaigac. Aime sifu yenge yengungtihac yowa sanangne micaigaing, yowa yogolec fungine mi ngage-motogaing.
Wapongte yefe-yowale bole
Monicti Wapongte yefe-yowale yefe dondonne balu gadaictewa, yogodi noine madicne bafuwacnodaicte, yogo ngagegabeleng.+ Aime yanguc ngagedabeleng, yefe-yowa yogo ngic dondonne gagaing, yengele ngagelu mi loicne. Yogobac aling yangucne yengele ailu loicne, ngic-ngigac yefe-yowa welu mansanang ailu Wapong lobe holecnolu gagaing. Yenge bikic bafuwalu gbagbacne gaga mi ngagesilu angacngineng himongte wiyacte aicaigac. Ailu yenge nenggac-mamacfocngineng weyebic aiyelelu ngic-ngigac gocne wecebabong homacaigaing. 10 Ailu yenge selo-boic nga ngicti ngickolec selo-boic bole bacaigaing. Yenge ngic-ngigac hise bacebalu hatacmac salecebacaigaing. Ailu yenge yowawa domalu yowa noine mipangkelubac kwesac-yowa micaigaing. Ailu yenge ngic kwesacine gagaing. Aime ngage-ngage dondonne wedungeleibeng, yogo ngic-ngigac gocne yenge hegilecaigaing. Yefe-yowa yogo ngic-ngigac ingucne yengele ngagelu loicne fagac. 11 Wapong ye kwele-angacte fileine, ye tapili nga hibi-angocineholec. Yedi Siduc Madicne naneicne neleme yogo damongkelu wedungelelu gagabac.
Siduc Madicnele noine
12-13 Ailu na molickelu Yesu sulelu habufocine weyebic aiyelelu kindololo ngic gaiba. I yangucte, na aibaba noine mi ngage-motolu Yesu mi ngagesingkelu kosa gaiba. Ilec ailubac Sugucnenonggeng Kristo Yesudi kwele-sowac ainelewec. Ye nale ngageme yowaine balaibecaigabacte ailu, tapili nga boleine neleme balu gagabac. Ilec yele kwele-madic micaigabac.+ 14 Inguc gaebewa Sugucnenonggengte kwele-madic nga kwele-angac sugucnehacbenang, yogo ngage-ngagesingkolec Kristo Yesulacni nala kwesiwec. 15 Kristo Yesudi himongtowawa bikic-baba ngic bamadicnubame wasecne ainangte wawec. Yowa yogo nalic ngagepangkedabeleng. Ailu ngic-ngigac sasawadi yogo ngagelu sebilebong madickedaicte. Ailu naneicnebac bikic-baba sasawa ewalicebalu ngic sowacnebenang aiiba.+ 16 Inguc gaebewa, sifu Kristo Yesu ye tatakic mikac pasiine yogo yegena fikelu yegengkenale kwele-sowac ainelewec. Inguc aineleme ngic yenge ye ngagesingkelu gaga-sanang baningte naneuctihac sosocine ailu molickeyeleiba. 17  Ngictau homacine mikac gaginowagac ailu mi nganiicne ye moniyangti Wapong gagac. Yela alang-baba nga wac feicne moto-motoine mikac fafegidaic, yogo foinac.
Kwele-ngage-ngage gbagbacne
18 Madecne Timoti, ga hudu-baba ngic ingucne ailu Wapongte bole balu gadamec. Inguc ainogale yenge Wapongte siduc-yowa gala mibong ngageing, yogo balaibecte edocgugabac. 19 Ga ngage-ngagesingkolec galu kwele ngage-ngagegone madicne damongkelu gadamec. Ngic gocne yenge aibaba yogo hegilelu ngage-ngagesingngineng wickebong wawelu sowaleicne. 20 Aime yengelacni Himenaus nga Aleksanda, yeke Satangte molewa locepaiba. Inguc locepabe yeke Wapongte wac hatacmac misulec mi ainicte umacka felu ngage-motodabiyecte.+
+ 1:2 Sale 16:1-3; Tit 1:4 + 1:3-4 1Tim 4:7; Tit 1:14 + 1:8 Rom 7:12,16 + 1:12-13 Sale 8:3; 9:1-5,15; Gal 1:15-16; 1Kor 15:9-10 + 1:15 Luk 19:10 + 1:20 2Tim 4:14-15; 1Kor 5:5