2
Mimiloc bole
Nongileng Wapongti ngic-ngigac sasawa baficebanale yengele ailu Wapong milockelu kwele-madic edolu gadabeleng. Yogodi bole sugucne aigac. Ilec yowa sanangne migabac. Ngic-ngigac ulucne nga kwele-efeckolec galu Wapongte ngage-ngage balaibelu aibaba dondonne aicaigaing, yengele gaga madicne. Aime ingucne ganangte ngictau nga damong sasawa yengele ailu milockedabiyeng. Mimilocnonggeng ingucne yogo madicne. Aime Wapongti bikicte ameine Asa bacnubawec, yedi mimiloc yogo ngageme madickegac. Ailu ye ngic-ngigac sasawa yenge wasecne ailu yowaine noine ngage-motoningte aicnolu gagac. I yangucte, Wapong moniyangti gagac. Aime Wapong nga ngic-ngigac nongileng hewacka ngaba fagacte ngic hewacine moniyangti sugu gagac, ngic yogo wacine Kristo Yesu. Ye yeuctihac ngic-ngigac sasawa amenonggeng banogale gagaine hegilewec. Yowa yogolec damengbenangine kwesiwec, yogo mime yegengkeme ngagegaing.+ Na yowa yogo mibe yegengkenale Wapongti naneicne bawosaecnulu salecebaicne locnuwec. Locnume Israel yengele alingkacni miyac, yenge yowa noine ngage-ngagesingkolec edocebalu weduyeleiba. Yogo noinebenang, kwesac mi aigabac.+
Ngic nga ngigac Yesule habuwa gagaing, yengele yowa
Ilec ailu nale ngage-ngage nga angac yogo ngic yengele yanguc migabac, ngic mac-aling neboc nga nebocka gagaing, yenge aalic nga yowangineng mife-miwa mikac molengineng gbagbacne bafangkelu milockedaing.
Na ngigac yengele inguchac yanguc migabac, ngigac yenge aibaba madicnele ngakpi-kpoluc wosaelu ngani-nganiine madicne holebong haudaic. Ailu yenge hibi keleng bafuwanogale kwanang fuline sugucnehac mi holedabiyeng, me hodocngineng mi mideckedabiyeng. Ailu yenge wiyac haicine monic-monic goldi baicne mi holedabiyeng. Ailu ngakpi fuline sugucnehac mi holedabiyeng.+ 10 Ngigac monic ye Wapongte ngage-ngage balaibecaigac, yogolec mime yegengkeme aibaba madicne aicaigac, aibaba yogodi hibi kelengngine aidaic.+ 11 Ailu ngigac yenge aibaba ulucne ailu wewedu-yowa yogo ngagelu yowa balaibelu gadabiyeng. 12 Ailu ngigac yengi ngic yengele damong ailu yowa edocebalu weduyeleningte mi mimoctogabac. Ngigac yenge hendolong hegilelu ulucne gadabiyeng.+ 13 I yangucte, Wapong ye molickelu Adam bafuwalu Ewa lobe bawec.+ 14 Aleng Sugucnenginengti Adam mi kwesackewec. Ye ngigac kwesackeme yefe-yowa hegilelu sowacne bafuwawec.+ 15 Ngigac monic ye Yesu ngagesingkelu gbagbacne galu ngic-ngigac yengele kweleinedi angackeme gagaine wosaedaictewa, ye kogoc babale ailu wasecne aidaicte.*
+ 2:6 Rom 3:29-30; Gal 1:4 + 2:7 Sale 9:15; Gal 2:7-8; 2Tim 1:11 + 2:9 1Pi 3:3-5 + 2:10 1Tim 5:10 + 2:12 1Kor 14:34 + 2:13 Fike 2:7,21-22; 1Kor 11:8-9 + 2:14 2Kor 11:3 * 2:15 Ye oma wiyac ngagesilu kogoc babale yowa kwelengkewec, Wapongte bole-ngic yenge yogolec funginele kwele-moniyang mi aigaing.