3
Yesule habu damong
Ngic monic ye Yesule habu yengele damong bole banogale aigacka ye bole yogo madicnele aicnogac, yowa yogo nalic ngagepangkedabeleng.+ Ilec ailu Yesule habu yengele damong ye kpokpolic mikac gadaic. I yangucte, ye ngigacine moniyang sugu gadaic. Ailu ye damongnagulu gagaine madicne damongkedaic. Ye alang bacnobong galu ngic-ngigac macina hefolecebadaic. Ailu wewedu bole yogolec silicine ngagedaic.+ Ye waing misa nolu kwele-sifuc ngic mi gadaic. Ailu ye ngic-ngigac weyebic mi aiyeledaic. Ye ngic ulucne ailu kwele-mogungkolec gadaic. Ailu ngage-ngageine hiye-monengte angacine sugucnehac mi fadaic. Ye yeicne golowacfocine madicne damongebadaic. Ailu yeicne adu-madecfocine yenge yowaine balaibelu alang bacnoningte damongebadaic. I yangucte, ngic monic ye golowacfocine damongebanale yefe mi ngagegacka, ye Wapongte habu damongebanogale yefe wenucka damongebadaicte? Aleng Sugucnengineng ye soc bafefele ailu yowawa wawelu ameine bawec. Aime damong ye silicine ingucnehac soc bafefele ailu yowawa wawelu ameine badaickale, ye kwele-hefaliyec gbolicnedi Yesule habu yengele damong mi aidaic. Ailu ngic-ngigac yengele haicka gameedaickale, nga Aleng Sugucnenginengte subadi wedaickale ailu, ngic-ngigac lobeina gagaing, yenge inguchac ye alang bacnobong madickedaicte.+
Mole-bafic ngic-ngigac
Yesule habu yengele mole-bafic ngic yenge inguchac aibabangineng silicine madicne aidabiyeng. Yenge belungineng yaeckangkolec mi gadaing. Ailu waing misale angac sugucnehac mi ngagedaing. Ailu hasowacka hiye-moneng banogale mi gadabiyeng. Yenge kwelenginengti ngage-wosaec ainagulu gbagbacne galu ngage-ngagesingte yowa sangke-sangke fawecti yegengkegac, yogo balu gadabiyeng. 10 Ngic habu yengele mole-bafic ngic ainogale aiyeleme, ngenge ngic ingucne yengele funginengineng ngani-wosaec aidaing. Inguc aibong yenge kpokpolic mikac aime, ibac Yesule habu yengele mole-baficte bole yogo nalic badabiyeng. 11 Ailu mole-bafic ngic yengele ngigacfocngineng yenge inguchac aibabangineng silicine madicne balu gadaing. Yenge ngic me ngigac monicte kwesac-yowa mi midaing. Yenge damongnagulu yowa sasawa madicne milu yogo balaibedaing.+ 12 Ailu mole-bafic ngic ye ngigacine moniyang sugu gadaic. Ye yeicne adu-madecfocine nga golowacfocine yenge madicne damongebadaic. 13 I yangucte, mole-bafic ngic yenge bole madicne balu gabong, habu yengi alang bayelebong, yenge Kristo Yesu ngagesingkegaing, yefe yogowa sanangne domadaingte.
Kristole fungine
14 Na gale ngagesilu hibi yago kwelengkelu gala biyac funogale ainelegac. 15 Aimebac boledi hefecnume biyac mi fudactewa, Yesule habu yenge yefe wenuc gadabiyengte, yogo ngagedamec. Ilec ailu hibi yago kwelengkegabac. Yesule habu yenge Wapong gagaineholec, yele golowac nga yowa noinele bosing sanangne ingucne. 16 Wapongte ngage-ngage fungine yogo sangke-sangke fawec, yogo sugucnehac ailu feicnebenang. I yangucte,
Ye socka fikelu yegengkewec.
Aime Asudi fungineine dondonne yogo yegena bame angolewec.
Aime angelo yenge ye nganiibong.
Ngic-ngigac yenge yele siduc Israel yengele alingkacni miyac, yenge edocebalu weduyelebong
Himongtowa neboc nga nebocka hikeme ngagesingkeibong.
Ye Wapongti tapili nga hibi-angocka hatacmac bame fewec iwa gagac.+
+ 3:1 Sale 20:28 + 3:2 Tit 1:6-9 + 3:7 2Kor 8:21 + 3:11 Tit 2:3 + 3:16 Yoa 1:14