4
Kwesac-yowa
Tili Asudi yowa yegena yanguc milu gagac, yakuc dameng moto-motoina* ngic gocne yenge ngage-ngagesingngineng wickebong wadaicte. Ailu yenge aleng yengele yowa ngagebong, asu haicine monic-monic yengi kwesac-yowa aiyelelu bacebadaingte. I yangucte, kwesac-ngic yenge kwele ngage-ngagengineng kundung kwelu sowaleicne, yenge ngic-ngigac kwesac aiyelelu yanguc micaigaing, “Ngic-ngigac mi banagunoga.” Nga “Nosing gocne mi nonoga.” Yenge inguc milu aka holeyelelu edocebagaing. Aimebac ngic-ngigac yenge Wapongte yowa noine ngagelu Yesu ngagesingkelu gagaing, yenge nosingngineng yogo kwele-madicka baningte Wapongti nosingngineng bafuwayelewec.+ Wapongti wiyac sasawa mime fikeyackewec, yogo madicne. Ilec wiyac yogo kwele-madicka balu gadaingtewa, yogo nalic nodaingte. Monic lobe nalic mi holecnodaingte. Yogo Wapongte yowa nga mimilocti bame gbagbacne aidaicte.
Wapongte wewedu-yowa
Ga ngic hae-gbafocnonggeng yowa yago edocebalu weduyelegic, dameng iwa Kristo Yesule mole-bafic ngic madicne aidamecte. Mole-bafic ngic ingucne gadamectewa, ngage-ngagesingte yowa madicne wedugelebong balaibeing, yogodi ngage-ngagegone basanangkedaicte. Ga himongte yowa-siduc haicine monic-monic gagaine nga babaficine mikac yogo lobe holecnolu geicne gagawa Wapongte pasi nga yefe yogo basanangkedamec.+ Ngic loling ainogale socngineng baefeckecaigaing, yogodi babaficine efecnemac aigac. Ngic-ngigac yenge Wapongte pasi nga yefe basanangkecaigaing, yogodi gagangineng bucbuchac bafuwadaicte. Yogo yakumacte gaga basanangkegac, ailu gaga lobewa kwesidaicte yogo inguchac basanangkedaicte. Wapongti inguc mipangkelu gagac. Yowa yogo nalic ngagepangkedabeleng. Ailu kwelenonggeng iwa nalic lobeng fame ngagesingkedabelengte. 10 Wapong gagaineholec, yeholec wetackelu wangec gagabeleng, yedi ngic-ngigac sasawa bikicte ameine Asa bacebalu gagac. Ailu ngagesingkegabeleng, ye nongelebenang hocne. Wapongti inguc aime boletowa doicineholec balu gagabeleng.+ 11 Aime ngic-ngigac yenge yowa yogo balaibeningte sanangne edocebalu weduyeledamec.
Timotile aibaba
12 Ga ngic soc-gboli gagicte gocne yengi gale ngagebong waicne mi aidaic. Aime yowa mimigone nga aibabagone, ailu ngic-ngigac kwelegonedi yengele angacgucaigac, nga ngage-ngagesinggone ailu aibabagone gbagbacne, ngic-ngigac ngage-ngagesingkolec yenge aibabagone yogo nganilu balaibedabiyeng.+ 13 Aime ngic-ngigac yengeholec Wapongte hibi wafe-ngagec ailu kwelengineng kwefangkelu edocebalu weduyelelu gaengka fudacte. 14 Aime Yesule habu yengele damong yenge molenginengti feigona lolu siduc-yowa mibong, Tili Asule kwele-madicte tapili monic baing, yogo mi ngigecgudaic. Ga tapili yogoholec bole balu gadamec.+ 15 Aime ga sugulelu sanangkegic, ngic-ngigac yenge yogo nganiningte ngage-ngagegone bolegona loengka sanangnehac fame yogo balaibelu balu gadamec. 16 Bagalu geicne damongnagulu yowa edocebalu weduyelecaigic, yogo inguchac damongkedamec. Inguc aidamectewa, ga nga ngic-ngigac yowagone ngagecaigaing, ngenge momochac wasecne aidaingte.
* 4:1 Hibi gocna “dameng moto-motoina” kwelengkelu yanguc ngageibong, Yesu homackacni gboliyelu fangkewec, dameng moto-motoine fungkewec. Ailu ye hatac kwesidaicte, dameng iwa dameng moto-motoine motodaicte. + 4:3 Fike 9:3; Rom 14:6; 1Kor 10:30-31 + 4:7 1Tim 1:4 + 4:10 1Tim 2:3-4 + 4:12 Tit 2:15 + 4:14 2Tim 1:6