5
Wapongte habuwa gaga
Ga ngic sugucne monic yowa edonogale milu tapiliholec ailu dacineholec mi aicnodamec, ga kweleine yeuckelu mamacgone yowa edocaigic, silicine ingucnehac ye yowa edodamec. Ailu ngic hae-gbafocgone yengele kwele yeuckenogale aicaigic, silicine ingucnehac ngic soc-gboli aiyeledamec. Ailu nenggacgone aicnocaigic, silicine ingucnehac ngigac sugucne yenge aiyeledamec. Nga sengfocgone yengele aicaigic, silicine ingucnehac ngigac soc-gboli yengele kwelegone gbagbacne faemewa aiyeledamec.
Ngigac-hosec
Ngigac-hosec babaficngineng mikac gagaing, Yesule habu ngenge yenge alang bayelelu baficebadabiyeng. Aimebac ngigac-hosec monic ye adu-madecfocine me ata-ngesafocine yengeholec gadaictewa, yengungtihac molickelu hosecngineng ngani-damong aicnoningte bole badabiyeng. Yogo Yesule habu yengele bole miyac. Yenge inguc ailu nenggac-mamacfocngineng yengele ame baduyeledabiyeng. Aibaba yogodi Wapongte haicka madickedaicte. Aime ngigac-hosec monic ye ngaweine homadaicte, aime yeicnac babaficine mikac galu Wapongti bafickenale ngagepangkelu deboc hadeng milockecaigac. Aime ngigac-hosec monic ye socte angac balaibecaigac, ye sockapecte sugu gacaigac. Nga kwelewapeckabac ye homaicne gacaigac. Ngigac-hosec yengele yowa yogo ngic-ngigac sanangnehac edocebadamectewa, gocne yengi yengela kpokpolic nalic mi aidaingte. Monic ye sac-tofafocine ngani-damong mi aiyeledaicte. Ailu yeicne golowac inguchac mi damongebadaictewa, ye ngage-ngagesingngine biyac hegilelu aibaba sowacne aidaicte. Ailu yele sowacnedi ngic-ngigac Wapong mi ngagesingkegaing, yengele sowacne ewalidaicte.
Hosec yengele bole aling
9-10 Aime ngigac-hosec monic ye hifaine 60 inguc biyachac ewaliwec, ailu ngic moniyangte ngigac sugu gawec. Ailu aibabaine madicne fawec nga fagac, yogo ngic-ngigac sasawadi biyachac ngani-ngagec aicnolu gaibong. I yanguc, ye adu-madecfocine madicne ngani-damong aiyelelu gawec. Nga ngic-ngigac hefolecebalu gawec. Ailu Wapongte bingec higengineng suweyelelu gawec.* Ailu ye ngic-ngigac umacka gaibong yenge basanangebalu gawec. Ailu ngic-ngigac baficebanale dameng monic mi wickelu gawec. Ngigac-hosec ingucne yele wac sugu ngigac-hosec yengele babaficte wac-alingka kwelengkenoga.
11 Ngigac-hosec hifangineng waicne gagaing, ga yengele wac-alingbac iwa mi kwelengkedamec. Yenge Kristole bolele takicebame ngicte angac hatacmac ngagelu ngickolec ganingte aidaingte. 12 Yogo yenge molickelu Kristole bolele yowa hefeibong, yogo hegilelu yowawa felu ameine umac bafuwadaingte. 13 Ailu yenge oyong galu mac-boneng lolickecaigaing. Ailu yogo sugu miyac, yenge gube yowa milu monicte bole fengka haucaigaing. Ailu gocne yengele wiyacte yowa nongilengti mimilesoc miyac, yogo sifu midaingte. 14 Ilec ailu ngigac-hosec hifangineng waicne gagainghac yengele ngagelu yanguc lobe balaibedabiyeng. Yenge ngic hatacmac balu kogoc bafuwalu macngineng damongkedabiyeng. Yenge inguc aibong ngabanonggeng gagac, yedi yengele misulec-yowa nalic mi midaicte.+
15 Ngigac-hosec gocne yenge yefe biyachac lilolu Satang balaibeibong. 16 Aime ngage-ngagesingkolec ngigac gagaing, yengele macka ngigac-hosec gocne gagaingka, yenge ngani-bafic aiyelebong Yesule habu yengela umac mi fikedaic. Inguc ailu habu yenge ngigac-hosec waweweine babaficngineng mikacbenang gagaing, yenge sugu ngani-bafic nalic aiyeledabiyeng.
Bolele fuli yelenoga
17 Yesule habu damong yenge habu madicne ngani-damong aiyelelu bolengineng bacaigaing, yenge alang bayelelu bolele fuli yelenoga. Yengelacni gocnedi yowa mibong yegengkeme edocebalu weduyelelu bole sugucnehac balu gagaing, yenge alang sugucnehac bayeledaing. 18 Yogolec Wapongte hibidi yanguc migac,
“Ngicti wit socine litonogale ngagelu bulumaka bole sugucnehac lacnome wit feina edelu lolickecaigac. Ilec mesuine mi hefebong ye bole bagacte fuline nodaic.” (Yef 25:4)
Aime
“Bole-ngic yenge bolenginengte bole-fulingineng bafuwadaingte, yogodi madickedaicte.” (Luk 10:7) +
19 Aime ngic moniyangti sugu Yesule habu damong monic yowawa lonogale mime, ngenge yowa yogo mi ngagedaing. Ngic yaeckang me habackangti yowa yogo milu edocngebabong, iwabac ngenge yowa yogo ngagedaing.+ 20 Damong gocne yenge bikic bafuwacaigaingka, gagi ngic-ngigac yengele haicka mibating aiyeleengka, ngic-ngigac yenge inguc nganilu yengungtihac hangocebame gagangineng wosaedaingte.+ 21 Aime na Wapong nga Kristo Yesu ailu angelo bawosaecebaicne, yengele haicka mibatingte yowa yogo balaibecte sanangne edocgugabac. Ga inguchac moc ngageung ailu nebeyang sugu domalu yowa kosa mi midamec, ngage-wosaec ailu midamec. 22 Aime ga damong bawosaenogale molegone yengele feiwa biyac mi lodamec. Ga inguc aidamectewa, yengele bikicka taockedamecte. Ga gbagbacne gadamec.
23 Gobe hii-hii nga huc bocyac aigelecaigac. Ilec misabenang sugu mi nodamec. Ga gobegonele ailu waing kpisicnemac inguchac nodamec.
Ngic-ngigac aibabanginengti balaibecebadaicte
24 Ngic gocne yengele bikic biyac fikelu yegengkelu fagac, yenge yowawa biyac fedaingte. Nga gocne yengele bikic sangke-sangke fagac, yenge lobewa yowawa fedaingte hocne. 25 Silicine ingucnehac aibaba madicne gocne yakumac yegena fagac. Aime aibaba madicne gocne yakumac yegena mi fagac, yogo gacgu nalic mi sangkelu fadaicte.
* 5:9-10 Yengele damengka kwelec kwekwe yenge bole yogo balu gaibong. Yoane 13:1-17 iwa Yesudi aibaba ingucne balu bawacnagulu silicine ingucne balaibenangte aiwec. + 5:14 1Kor 7:9 5:18 Ilucngineng yogo 1 Korin 9:9 iwa fagac. + 5:18 1Kor 9:9; Mat 10:10 + 5:19 2Kor 13:1 + 5:20 Efs 5:11