6
Kwelec aling
Wapongte wac nga yowaine weduyeleibeng, yogo ngic-ngigac yengi milu suledaingkale, kwelec kwekwe ngic gagaingti sugucnefocngineng alang bayelebong madickedaicte. Inguc ngagesilu aidaing.+ Aime kwelec kwekwe aling gocne yengele sugucnefocngineng ngage-ngagesingkolec gagaing. Yenge ngic hae-gbafocnonggeng aigaingte ailu ngageyelebong waicne mi aidaic. Sugucnefocngineng yenge Yesu ngagesingkebong kwelec kwekwefocngineng yenge kweledi angac ngageyelelu gagaing. Ilec ailu angacka kwelec kwekwe alingte silicka taockelu sugucnefocngineng kwelec kweyeledabiyeng. Ga aibaba yogo weduyelelu kwelengineng kwefangkedamec.+
Wewedu kwesacine
Sugucnenonggeng Yesu Kristole yowa ngagebeng dondonne aime Wapongte pasi nga yefe wedungeleibeng. Aime monic ye yowa yogo lobe holecnolu yefe monic wedungelelu gacaigac,+ ngic ingucne ye kweleina soc bafefe aibaba yogo fagac. Ailu ye wiyac monic mi ngage-motogac. Yele angac yogo sowacneholec gagac. Nga ngic yengeholec yowanginengti yowa nebocinele fungine mibong fena wana, nga ngage-ngage haicine monic-monic edocebacaigac. Yowa ingucnedi hasowac nga ngaba silic ailu misulec-yowa nga ngageung bafuwadaicte. Ngic-ngigac ingucne yenge ngage-ngagengineng fongkeme ngaba moto-motoine mikac aiyelecaigaing. Yowa noine yogo kwelenginang mi fagac, biyac baickeicne. Yenge Wapongte pasi nga yefe balaibelu moneng-mafa bafuwaningte ngagesicaigaing.+
Aimebac monic ye woc-wiyacine balu gagac, yogo andoine ngagelu Wapongte pasi nga yefe balaibecaigac, ye yefe yogowa kwelele wiyac madicne bocyac bafuwadaicte.+ I yangucte, himongtowa yagowa mocbenang fikeibeng. Aime himong yago hegilelu hikenogale inguchac mocbenang hikedabelengte.+ Nosing nga ngakpi-kpolucnonggeng fanoledaictewa, yogo andoine gadabeleng.
Ngic-ngigac moneng-mafatowaholec ainingte ngagelu gacaigaing, yenge lokwesacka febong socte angac yogodi suba ingucne bacebame aibabangineng kapaine aime gagangineng basowaledaingte. Aibaba ingucnedi basowalecebame miyac aidaingte. 10 I yangucte, hiye-monengte angac, yogodi sowacne sasawa yengele fungine. Ngic-ngigac gocne yenge hiye-monengte angac sugucnehac ngagelu gacaigaing, yogodi ngage-ngagesingngineng madicnele yefe lilolu kwele-umac sugucnehac bafuwayelewec.+
Timotile ung-yowa
11 Aimebac Wapongte ngic, ga aibaba yogo nganilu lobe holecnolu hikedamec. Gaga dondonne balaibelu Wapongte pasi nga yefe yogodi gagagona sanangkenale mamang hidudamec. Ailu Yesu ngagesingkelu Wapong nga ngic-ngigac yengele kwelegonedi angac ngageyeledamec. Ailu tatakic mikac galu gaga ulucne balu gadamec.+ 12 Ngage-ngagesingte ailu hudu madicne welu gasackedamec. Ailu bole sugucnehac balu gasackelu gaga-sanangka hike sulumedamecte. Yogo banogale Wapongti wacguwec. Ailu yefe madicne yogo balaibenogale aigic, yogo molickelu ngic-ngigac yengele haicka miyengka yegengkeme basanangguwec.+
13 Aime Wapongti wiyac sasawa gaganginengkolec lowec. Ailu Kristo Yesu yedi Pontius Pailatle haicka fungine madicne mime yegengkewec. Na Wapong nga Yesu yekele haicka yanguc sanangne edocgugabac.+ 14 Ung-yowa ngagegic, yogo balaibelu bikic mikac gala kpokpolic mi aicaigaing, yogo balu gaengka Sugucnenonggeng Yesu Kristole kwesi-kwesi dameng yogo fikelu yegengkedaic. 15 Aime Wapong yeuctihac damengngine ngagegac, yogo fikedaicte. Wapong ye kwele-angackolec, yedi sugu damong yengele Damong, ailu ye ngictau yengele Ngictau nga sugucne yengele Sugucne.+ 16 Ye moniyangti sugu dongke-dongkeine mikacti angocine kwelina gagac. Aime angoc yogolec kwelina monicti nalic mi fedaicte, miyac. Ailu ye monicti mi nganiwec ailu nalic mi nganidaicte. Yela alang-baba nga tapili moto-motoine mikac fafeginowagac. Yogo foinac.
Ngic moneng-mafatowanginengkolec
17 Ngic-ngigac dameng yagowa moneng-mafanginengkolec gagaing, yenge soc bafefe mi ainingte yowa sanangne edocebadamec. Moneng yogo miyac aidaicte mecne. Ilec yogo mi ngagepangkedaing. Wapongtibac wiyacnonggeng haicine monic-monic angacka banangte bafuwanolelu gagac, yeicne sugu ngagepangkedaing, inguc edocebadamec.+ 18 Yenge bole madicne balu gabong aibabangineng madicnedi moneng-mafangineng aidaic. Ailu yenge woc-wiyacngineng balu gagaing, yogo kwelengineng efeckeme yogo botoc balu ngic-ngigac waweweine yeleningte yowa milu edocebalu basanangebadamec. 19 Yenge inguc bagacgu gagangineng lobewa kwesidaicte, iwa wiyacngineng madicnele luwangka mac ngiye-ngiye madicne bamadickedaingte. Bamadickelu gaga noina fedaingte.+
Yowa moto-motoine
20 Oc, Timoti, Wapongti wiyac damongkecte gelewec, yogo madicne damongkelu gadamec. Ailu himongte siduc nga yowa kosa haicine monic-monic, yogo lobe holeyeledamec. Ngic gocne yengi yanguc micaigaing, “Nonge yowa ngage-ngage-motockolec balu gagabeleng.” Aime yowangineng yogodi yowa kwesacine aigac. Ga yogo ngagelu hegiledamec. 21 Aime ngic gocne yenge ngage-ngage iwa wetackelu ngage-ngagesingte yefe liloibong.
Wapongte kwele-madictowadi ngengeholec fadaic. Yogo foinac.+
+ 6:1 Efs 6:5 + 6:2 Film 16 + 6:3 Gal 1:6-9 + 6:5 2Tim 3:8; 4:4; Tit 1:14 + 6:6 1Tim 4:8; Filp 4:11-12; Hib 13:5 + 6:7 Yop 1:21 + 6:10 Efs 5:5 + 6:11 2Tim 2:22 + 6:12 1Kor 9:25-26; 2Tim 4:7 + 6:13 Yoa 18:36-37 + 6:15 Miye 17:14 + 6:17 Luk 12:20 + 6:19 Mat 6:20 + 6:21 1Tim 1:6; 2Tim 2:18