Yang Mona na Solat ni
JUAN
1
Yang Makagagaom na Tingug
Kay manga karomonan nami, yaning syosolat ko kamayo yang pagindo bain sang makagagaom na tingug na makaatag nang kinaboi na way kataposan. Anay da nang wa pa yang kariko nang inimo dadaan iyan da yaan. Yaan yang pyagalaong nami kamayo na kikita nami na pyaninggan nami. Yabay kami magsait kanaan, pyopoti nami yaan. Yaan yang pyagponowan nang kinaboi na way kataposan, anay da inagad yaan nang Ama ta na Dios. Pyapakatigam yaan nang Dios kanami pagdatung naan ani kanami wakaw kami yang yikita kanaan. Wakaw byabatok nami kamayo yang kikita nami aw yang dyudungug nami kay antak kita magsipakaambit sang panalangin nang Dios aw yang Anak naan na si Jesu Kristo. Wakaw syosolat ko yani kamayo antak kita managsipaguma laban.
Yang Dios yang Allag
Pagalaong ko kamayo yang pagindo kanami ni Jesu Kristo na yang Dios yang gyugual nang allag, way kangitngit agkanaan, maski tatagbi. Aw maglaong kita na yang Dios yang gabuut kanatu, kayan aw dili kita mangagad kanaan, manga magaro kita. Yakagaon kita nang otaw na dili magagi disang kapawaan kay wa mangagad sang matungtung na pagindo. Toyo aw abay kita magi disang kapawaan, magaimo kita sang madyaw nang Dios kay yang Dios gyugual nang allag. Kayan aw maynaan yang imo ta, managidarag kita, kayan yang dogo ni Jesu Kristo na Anak nang Dios yang magaogas sang kariko nang kanatu sara.
Aw aon digkanatu magalaong surud nang kanaan ginawa, “Ako yang way sara,” yamasayup yang dumdum naan kay wa pa yaan akatigam sang matungtung na pagindo na sikun sang Dios. Awgaid aw paglaong natu sang Dios yang kariko nang manga imo ta na maat, apasayloon kita naan sang kariko nang maat, aw ogasi kita naan pinaagi sang pagkamang naan sang kariko nang kanatu sara. Makasarig kita na yaan yang imoon nang Dios kay matinomanun yaan, podo matarong yang kanaan imo. 10 Aw aon digkanatu magalaong, “Wa ak magaimo sang maat nang Dios,” maynang yagalaong yaan na yang Dios magaro kay wa yaan otoo sang pyagalaong nang Dios na kariko nang otaw yakaimo nang maat.