2
Si Kristo yang Kanatu Tomatabang
Kamo na manga kaompowan ko, syosolat ko yani na manga pagindo kay antak dili kamo makaimo sang maat nang Dios. Awgaid aw aon yakaimo sang maat nang Dios, aon domadapit kanatu asang apit nang Ama na Dios. Yaning domadapit kanatu si Jesu Kristo na matarong. Si Jesus yang yagpakamatay da kanatu disang koros antak kita pasayloon nang Dios sang kariko nang maat. Buku gaid nang kanatu imo na maat nang Dios yang pyapasaylo naan, kariko nang kanang otaw imo na maat nang Dios pyapasaylo naan pinaagi kang Jesu Kristo.
Aw mangagad kita sang manga pagindo nang Dios kanatu, agaw maynaan yatigam kita sang Dios. Aw aon maglaong, “Yatigam ako sang Dios,” kayan wa mangagad sang pagindo nang Dios, magaro yaan na otaw. Wara asang ginawa naan yang kamatooran. Awgaid yang yabay mangagad sang pagindo nang Dios, dakora sang ginawa naan yang Dios. Aw maynaan kita, tinuud na yang Dios yang gabuut kanatu. Aw matungtung yang pyagalaong nang otaw na yang Dios yang gabuut kanaan, kinaanglan na yaan yang pagagaonan naan yang batasan ni Jesu Kristo nangaon nang aani pa yaan sang donya.
Yang Bago na Sogo
Kamo na manga karugnanan ko, yang syosolat ko kamayo adoon yang pagindo nang Dios na dadaan da mayo dyungug nangaon nang pagtoo mayo kang Jesu Kristo. Maski dadaan da yaning pagindo na syosolat ko kamayo na kinaanglan managilugun kita, oman ko kamayo paglaong kay yatigam ako na kamo, baya pa na yanagilugun na maynang pagkarugun ni Jesu Kristo kay yagkaipan da mawara yang kangitngit kay yagkaipan da mawara yang kanatu kaignorante kay maynang yallagan da kita nang tinuud na allag kay kyaindowan da kita ni Jesu Kristo na gyugual nang allag.
Yang otaw na yagalaong, “Si Jesu Kristo na gyugual nang allag yang gabuut kanak,” awgaid yapagkontara yaan sang arag tomotoo, iyan da yaan sang kangitngitan kay wa mangagad sang pagindo ni Jesu Kristo. 10 Awgaid yang marugun sang arag tomotoo, iyan da yaan sang kapawaan kay yangagad yaan sang pagbuut ni Jesu Kristo na gyugual nang allag. Wakaw way maat digkanaan na makapagsagad sang kadaygan pagimo sang sara. 11 Awgaid yang yapagkontara sang arag tomotoo, iyan da yaan sang kangitngitan kay wa yaan mangagad sang pagbuut ni Jesu Kristo na gyugual nang allag. Wakaw wa yaan akatigam daw isingain yaan dumurug kay mayn yaan nang bota na yabay mangindaran sang kangitngitan.
12 Kamo na manga kaompowan ko, yagasolat ako kamayo kay pinaagi kang Jesu Kristo pyasaylo ra kamo nang Dios sang kamayo manga maat na imo. 13 Kamo na mangkatadung, yagasolat ako kamayo kay kyatigaman da mayo yang Makagagaom na wa pa akaimo yang donya, dadaan iyan yaan. Kamo na manga bagong otaw, yagasolat ako kamayo kay kamo yang yadaug kang Satanas na pangoro nang mangkaraat.
14 Kamo na manga isu, yagasolat ako kamayo kay kyatigaman da mayo yang Ama ta na Dios. Kamo na manga mangkatadung, yagasolat ako kamayo kay kyatigaman da mayo yang Makagagaom na wa pa akaimo yang donya, dadaan iyan yaan. Kamo na manga bagong otaw, yagasolat ako kamayo kay madigun yang pagtoo mayo kay byubutang mayo sang ginawa mayo yang sorit nang Dios, wakaw yadaug kamo kang Satanas na yagabuut sang kariko nang imo na maat.
15 Ayaw pagbutangan sang ginawa mayo yang maat na paagi nang manga otaw disining donya. Ayaw kamo magsiling sang batasan nilan. Kay aw madyaw mayo yang maat nang Dios, buku nang Ama ta na Dios yang dakora sang ginawa mayo. 16 Kay yang maat na paagi nang manga otaw disining donya aw yang batasan nilan buku nang sikun sang Ama ta na Dios, paagi yaan nang manga otaw na pyagabuutan ni Satanas. Pananglit, yang kariko nang maat na pagbuut nang manga otaw, aw yang kariko nang maat na kikita nilan na gosto nilan, aw yang kariko nang pyagabantog nang otaw disining donya, ampan way isa sini na sikun sang Dios, sikun yaan sang manga otaw na sakop ni Satanas. 17 Yaning donya aw yang kariko nang maat na gosto nang manga otaw yagakaipan da mawara, toyo yang yangagad sang pagbuut nang Dios yang akaaronan nang kinaboi na way kataposan.
Yang Kontara ni Kristo
18 Kay manga ompo, ani la yang kataposan nining timpo. Dyungug da mayo na aon madatung na pagabuutan ni Satanas na mapagkontara kang Jesu Kristo. Maski adoon, madaig da yang dyomatung na yapagkontara kang Kristo, wakaw kyatigaman da ta na ani la yang kataposan. 19 Nangaon yamagadagad natu yaning manga otaw na adoon yapagkontara kang Kristo, awgaid lyomowat da silan kanatu kay buku silan nang tinuud na inagad ta. Aw tinuud na silan kanatu manga inagad, abay silan magadagad natu. Awgaid yolowat silan kanatu, wakaw yatigam kita na silan buku nang tinuud na manga inagad ta, buku silan nang sakop ni Jesu Kristo.
20 Awgaid kamo, kariko mayo yatigam sang matungtung na pagindo kay yatag da kamayo ni Jesu Kristo yang Balaan na Espirito. 21 Wakaw yagasolat ako kamayo kay yatigam kamo sang matungtung na pagindo. Arag mayo kyakatigaman na yang kagaro buku nang sikun sang pyagaponowan nang matungtung na pagindo.
22 Sini yang yagakagaro? Yang magaro yang otaw na yagalaong na si Jesus buku nang Ginoo na pinili nang Dios na magaari disining donya. Yang yagalaong nang maynaan, yaan yang yapagkontara kang Jesu Kristo kay way gosto naan otoowan yang Ama na Dios aw yang Anak naan na si Jesu Kristo. 23 Kay yang way gosto tomoo sang Anak nang Dios arag wa otoo sang Ama na Dios. Awgaid yang yagalaong na si Jesu Kristo yang tudtuud Anak nang Dios yaan yang otaw na yotoo sang Ama naan na Dios.
24 Kamo, butangan mayo sang ginawa mayo yang pagindo bain kang Jesu Kristo na dyudungug mayo anay da sang pagpono. Kay aw abay mayo dumdumun yang dyungug da mayo di kamo amaawat sang Dios na Ama aw sang Anak naan. 25 Yani kay yang saad kanatu ni Jesu Kristo, na kita na manga tomotoo naan akaaronan nang kinaboi na way kataposan.
26 Kyakarag ko kamo pinaagi sining solat na aon day yapagkontara kang Jesu Kristo na magaindo kamayo nang kanilan pagindo na buku nang matungtung. 27 Awgaid kamo, yatagan da ni Jesu Kristo nang Balaan na Espirito, na yagaindo kamayo sang kariko nang matungtung na pagindo, kayan nanga kamo yaningug pa sang tobok na pagindo? Abaya mayo pangagadi yang pagindo nang Balaan na Espirito kay buku nang kagaro yang kanaan pagindo. Kayan abaya mayo pakadakoraa sang ginawa mayo si Jesu Kristo.
28 Kay manga ompo, pakadakoraa mayo sang ginawa mayo si Jesu Kristo antak dili kamo malluk, aw antak dili kamo maarig nang allaw na makani yaan oman. 29 Yatigam kamo na matarong si Jesu Kristo kay yaan yang tudtuud Anak nang Dios, wakaw yatigam kamo na yang kariko nang otaw na yagaimo sang madyaw nang Dios, podo kanang Dios manga anak.