4
Yang Espirito na Tinuud na Sikun sang Dios aw yang Buku
Kay manga karugnanan ko, ayaw kamo magtoo sang kariko nang yagalaong na silan yang pyagabayaan nang Balaan na Espirito. Pagsait kamo kanilan antak katigaman mayo daw sikun agaw sang Dios yang yagabaya kanilan. Kay maski diin madaig yang pyagabayaan nang manga magaro na espirito na yakaon kanilan. Yang otaw na yagalaong na si Jesu Kristo na makagagaom sang kariko yamaimo otaw, yang gabaya saan yang Balaan na Espirito. Yaan yang ikilaraan mayo sang Balaan na Espirito na yagabaya kamayo. Toyo yang kariko nang otaw na yagalaong na buku ni Jesu Kristo yang makagagaom sang kariko na yamaimo otaw, yang yagabaya saan buku nang sikun sang Dios, sikun kang Satanas na pangoro nang manga magaro na espirito na yapagkontara kang Jesu Kristo. Dyungug da mayo nangaon na makani yang yapagkontara kang Jesu Kristo, iyan da yaan adoon disining donya.
Awgaid kamo na manga ompo ko, kamo yang manga anak nang Dios. Dyadaug mayo yang manga magaro na espirito kay dakora yang gaom nang Balaan na Espirito na gabaya kamayo, dakora pa sang gaom nang yagabaya sang kadaygan na manga otaw disining donya. Silan yang yapagkontara sang Dios, yang kanilan pagindo yosopak sang Dios. Wakaw yang manga otaw na dili magoyon sang Dios yabay maningug sang kanilan kagaro na pagindo. Awgaid kita yang manga sakop nang Dios. Wakaw yang yaningug sang kanatu pagindo arag sakop nang Dios, yatigam silan sang Dios. Awgaid yang wa maningug sang kanatu pagindo, buku nang kanang Dios sakop, wa silan akatigam sang Dios. Tungud saan, kikilara ta yang pyagabayaan nang Balaan na Espirito kay yabay magindo sang matungtung. Kikilara ta arag yang pyagabayaan ni Satanas kay yabay magindo sang kagaro.
Yang Dios yang Yamarugun Kanatu
Kay manga karugnanan ko, kinaanglan managilugun kita kay yang Dios yang pyagaponowan nang lugun. Yang marugun sang arag otaw yaan yang anak nang Dios. Yaan yang yatigam sang Dios. Awgaid yang wa akarugun sang arag otaw, yaan yang wa akatigam sang Dios kay yang Dios yang yapagilugun. Pyakita da nang Dios yang karugun naan kanatu, agaw syosogo da naan yang bogtong na Anak naan ani sang donya antak atagan kita naan nang kinaboi na way kataposan. 10 Yang tinuud na lugun, buku nang kanatu karugun sang Dios, awgaid yang tinuud na lugun yaan yang karugun nang Dios kanatu, na syosogo naan yang kanaan Anak na yagapakamatay antak kita mapasaylo naan sang kanatu sara.
11 Kay manga karugnanan ko na tomotoo, kay maynaan yang kadakora nang lugun nang Dios kanatu, wakaw kinaanglan managilugun kita. 12 Way otaw na yikita sang Dios, toyo aw managilugun kita, iyan da agkanatu yang Dios. Aw managilugun kita, tinuud na dakora sang ginawa ta yang Dios, kayan dyogangan naan yang kanatu karugun.
13 Tinuud na dakora sang ginawa ta yang Dios tungud kay yang Espirito nang Dios na yaatag naan kanatu yang yagabaya kanatu, amanarig arag kita na yang Dios na iyan agkanatu dili morowat kanatu. 14 Kay yikita kami nangaon sang Anak nang Dios, wakaw yagarimpud kami magbatok na yang Dios na Ama ta yang gasogo sang kanaan Anak antak maglowas sang tibook kawtawan. 15 Yang maski sini na otaw na yagalaong na si Jesus yang tudtuud Anak nang Dios, iyan agkanaan yang Dios na gabaya kanaan, dakora sang ginawa naan yang Dios. 16 Kyatigaman da ta yang karugun nang Dios kanatu, wakaw yotoo kita na yaan yamarugun kanatu.
Yang Dios yang yapagilugun, yaan yang pyagaponowan nang lugun, wakaw yang otaw na yamarugun sang arag otaw, dakora sang ginawa naan yang Dios, yang Dios yang yagabaya kanaan. 17 Wakaw kinaanglan na pagadakoraun ta sang ginawa ta yang Dios antak dili kita malluk aw domatung da yang allaw na pagaokom da naan. Dili kita amaarig naan na allaw matobang sang Dios kay yagagaon kita kang Jesu Kristo na yagatoman sang pagbuut nang Ama naan na Dios. 18 Kay aw laban dakora sang ginawa ta yang Dios, dili kita amalluk sang Dios. Kay aw malluk kita sang Dios, agaw maynaan, buku nang dakora sang ginawa ta yang Dios. Dili kita amalluk sang kyakarugunan ta. Toyo yang otaw, yaan yang kyakalluk yang barus nang Dios sang imo naan na maat.
19 Yang Dios yang yamaona kanatu marugun, wakaw yamarugun kita. 20 Aw aon yagalaong, “Dakora sang ginawa ko yang Dios,” toyo yapagkontara yaan sang arag otaw, yaan yang otaw na laban magaro. Kay yang buku nang marugun sang arag otaw na kikita naan, buku nang dakora sang ginawa naan yang Dios na wa naan ikitaa. 21 Yang otaw na dakora sang ginawa naan yang Dios, kinaanglan na arag marugun yaan sang arag otaw, kay yaan yang sogo kanatu ni Jesu Kristo.