5
Dyadaug ta yang Kariko nang Maat disang Donya
Yaan yang anak nang Dios yang maski sini na yotoo na si Jesus yang pinili nang Dios na makagagaom sang kariko. Yang otaw na dakora sang ginawa naan yang Dios, yamarugun arag sang manga anak nang Dios. Aw dakora ta sang ginawa ta yang Dios kayan yangagad sang kanaan manga sogo, yamarugun arag kita sang manga anak nang Dios. Kinaanglan magatoman kita sang manga sogo nang Dios, kay aw dili, buku nang dakora sang ginawa ta yang Dios. Buku nang marisud pangagadan yang manga sogo nang Dios, kay madaug yang manga anak nang Dios sang maski nana na yapagkontara sang Dios. Yang makadaug sang yapagkontara sang Dios yang pagkanarig ta sang Dios. Way makadaug sang yapagkontara sang Dios, yang yotoo gaid na si Jesus yang tudtuud Anak nang Dios.
Yang Pyagamatood bain kang Jesu Kristo
Yatigam kita na si Jesus yang Anak nang Dios na yakani sang donya sikun sang Ama naan na Dios. Yatigam kita pinaagi sang pagbawtismo kanaan ni Juan disang tobig aw yang pagkarabo kanaan disang kyakamatayan naan na koros na yututud yang kanaan dogo. Buku gaid nang tobig na pyagabawtismo kanaan aw buku gaid nang dogo naan na yututud disang kyakamatayan naan na koros yang kyakatigaman na Anak yaan nang Dios. Yang Balaan na Espirito yang yagapakatigam disang ginawa ta na matungtung na si Jesus yang Anak nang Dios. Way kagaro nang Balaan na Espirito. Toro yang kyakatigaman ta na matungtung na Anak nang Dios si Jesu Kristo. Yang mona yang pagbawtismo kang Jesus. Yang kadwa yang dogo ni Jesu Kristo na yututud disang kyakamatayan naan na koros. Yang katlo yang Balaan na Espirito na yagapakatigam na matungtung na Anak nang Dios si Jesu Kristo. Yang pagmatood nining toro yanagoyon. Wakaw yotoo kita na kanang Dios Anak si Jesu Kristo kay yang Dios yang gapakatigam. Sana yang otaw aw gabatok, pyaninggan ta, aw di pa mo sa yang Dios. 10 Yang yamanarig sang Anak nang Dios, pyapakatigam nang Dios yang kanaan ginawa na matungtung yang batok nang Dios bain sang kanaan Anak. Awgaid yang wa otoo sang batok nang Dios maynang yagalaong yaan na yang Dios magaro, kay wa yaan otoo sang batok nang Dios bain sang kanaan Anak. 11 Yani yang pyagalaong nang Dios, na kita yatagan da nang kinaboi na way kataposan, yaan na kinaboi asang kanaan Anak na si Jesu Kristo. 12 Wakaw yang yamanarig sang Anak nang Dios, kyaaronan da nang kinaboi na way kataposan. Awgaid yang wa akanarig sang Anak nang Dios, way kinaboi na way kataposan.
Yang Kinaboi na Way Kataposan
13 Yani syosolat ko kamayo na yamanarig sang Anak nang Dios antak kamo matigam na kyaaronan da kamo nang kinaboi na way kataposan. 14 Wakaw di da kita amaarig mangayo sang Dios kay kyatigaman da ta na maningug yang Dios sang kariko nang pagpangayo ta na dili makalapas sang kanaan pagbuut. 15 Aw yatigam kita na yaningug yang Dios sang kanatu pagpangayo kanaan, yatigam kita arag na atagan kita naan nang yaayo ta kanaan.
16 Aw aon kitaun mayo na kailog mayo na yagaimo sang maat nang Dios toyo yang imo naan na maat dili makadara kanaan adto sang impirno, pagampowan mayo yaan adto sang Dios na antak pakaabaun yang kanaan kinaboi. Awgaid aon sara na makadara sang otaw adto sang impirno. Aw yaan yang sara naan dili ako magalaong na magaampo kamo sang Dios bain saan. 17 Maat sa agaw nang Dios yang kariko nang sara, toyo aon oman sara na dili makadara sang otaw adto sang impirno.
18 Yatigam kita na dili magimo sang maat nang Dios yang yaimo da manga anak naan kay yang Anak nang Dios na si Jesu Kristo yang yabay tomabang kanilan antak dili silan masapad ni Satanas na laban maropig.
19 Yatigam kita na yaimo da kita manga anak nang Dios awgaid yang kariko nang kadaygan na manga otaw, yaan yang yagabaya kanilan si Satanas na laban maropig.
20 Yatigam kita na dyomatung da yang tudtuud Anak nang Dios, yagapakatigam yaan kanatu sang tinuud na Dios. Yaimo da kita manga anak nang tinuud na Dios kay yaimo da kita manga lomon nang tudtuud Anak naan na si Jesu Kristo. Yaan yang tinuud na Dios, yaan yang pyagaponowan nang kinaboi na way kataposan.
21 Kay manga ompo, magdadayaw kamo daw kamo makasimba sang buku nang tinuud na Dios.