16
To Pagtabang to Oglisod no mgo Magtutuu
(Roma 15:22-29; 1 Corinto 8:13–9:5)
Na, bahin to sikan igtabang now to miglisod no mgo magtutuu diya to Jerusalem, iyan sunuda now to diya insugu ku to mgo magtutuu diya to Galacia. Kada Duminggu, kada sobuuk iyu muyain to saepi sibu to kinitaan din. Hipida now sikan agun kapagdawat ko makaandiyan a. Na, ko mutidow ad, ogsuguon ku diya to Jerusalem to ogkasaligan no mgo otow no ogpilion now to paghatod to sikan igbogoy now. Ogpadaehon ku sikandan to mgo suyat no ogpakiyaya kandan duon to mgo magtutuu diya to Jerusalem. Di ko kinahangyanon man no umandiya a isab, na, ogdumahan ku sikandan.
To Planu ni Pablo
(2 Corinto 1:15-24)
Iyan planu ku no og-unahon ku ogyoujon to mgo magtutuu diya to prubinsya to Macedonia ayha a og-andiyan iyu. Basi mayugoy-yugoy a duon iyu. Duon ad buwa ogpayaboy to tinghagsiy agun matabangan a now to ogkinahangyanon to panow ku inggad andei a mudeg. Kona a ogkaliyag no puli ku sikiyu oghapitan. Kaling ko itugut to Diyus, ogpakamonang a duon iyu to mahaba-haba no panahon.
Di kuntoon ogpakamonang a pad kani to siyudad to Efeso kotob to Pista to Pentecostes. Ogpangimpupuyus a pad to pagpang-anad to kagi to Diyus dini su pig-andam on to Ginuu seini no banwa aw basi mahan-in pad to ogkakabig ku. Mahan-in isab to ogsupak kanay.
10 Ko makatidow si Timoteo diyan, deyjawa now to pag-abi-abi agun kona sikandin mataha. Su angod sikandin kanay no suguonon to Ginuu. 11 Ajaw sikandin ogtamaja, di nasi no tabangi now agun maagkap to ginhawa din ko mupauli dini kanay. Su ogpaabuton ku sikandin dow to duma din no mgo suun to pagtuu.
12 Na si Apolos no suun ta, kapila kud sikandin hangyu-a to pagduma to sikan mgo suun ta no og-andiyan. Mig-iling sikandin to igpanginlugar din to pagyouy iyu, di pighona-hona din no kona pad no madojow ig-andiyan.
Katapusan no mgo Sambag
13 Na, bantoy kow. Pagamuta to pagtuu dow pagsalig now ki Cristo. Pakabuyut dow pakadoson kow. 14 Inggad nokoy to oghinangon now, dumahi to gugma.
15 Namaan kow no si Estefanas dow to pamilya din iyan una-una no migtuu ki Jesu-Cristo diyan to prubinsya to Grecia. Aw intibuyus to kaugalingon dan to pagtabang to angod dan no mgo magtutuu. Kaling mgo suun ku, oghangyuon ku sikiyu 16 no suguton now sikandan hasta to duma no ogpaomot to mgo hinangonon no kaning Diyus.
17 Migtukhow a no makatidow si Estefanas dow si Fortunato hasta si Acaico. Inggad wada kow tibo makaandini, ogkaminus-minusan to kamingaw ku iyu tongod to seini tatoyu. 18 Pigdasig a dan angod to pagdasig dan iyu. Angajan no tahudon now sikandan dow to duma no angod kandan.
Katapusan no Pangumusta
19 Tibo to mgo magtutuu no oghihimun duon to yain-yain no banwa kani to Asia nangumusta iyu. Si Aquila dow si Priscila hasta to duma no mgo magtutuu no oghihimun duon to bayoy dan kinasing-kasing no nangumusta iyu tongod to pagkabogkot tanow duon to Ginuu. 20 To tibo mgo suun ta kani nangumusta isab iyu. Kinumustahay kow to minagsuun no pangumusta.
21 Boyad ku yagboy to igsuyat to seini katapusan.* 22 Inggad hintawa no kona oghigugma to Ginuu ta, maagbot to igkastigu to Diyus kandin. Ginuu, ajaw ogyugaja to pagpauli nu! 23 Na, og-ampu a no ipakita ni Jesus no Ginuu ta to kadojow dow kayuuy din iyu. 24 Pighigugma ku sikiyu tibo no nabogkot on duon ki Cristo Jesus.
Sikan da.
* 16:21 Ko ogpasuyat si Pablo diya to mgo magtutuu, meyduon magsuyatay din. Di to katapusan ogpangunajan din to pagsuyat. Sikan to ogmatuud no sikandin yagboy to napuunan.