To Ikaduwa no Suyat ni Pablo diya to mgo Taga-
Corinto
1
Siak si Pablo no tag-suyat to seini pigbogajan ni Cristo Jesus to katongdanan to pagka-apustul su sikan man to pagboot to Diyus. Duma ku si Timoteo no suun ta duon ki Cristo.
Suyat ku seini iyu no kaotawan to Diyus no oghihimun duon to siyudad to Corinto hasta to tibo mgo inabin din diyan to prubinsya to Grecia.
Og-ampu a no ipakita iyu to kadojow dow kayuuy to Diyus no Amoy ta dow ni Jesu-Cristo no Ginuu aw palinawon to ginhawa now.
To Pagtabang to Diyus to mgo Kalisod Ta
Sajaon ta yagboy to Diyus no Amoy ni Jesu-Cristo no Ginuu ta aw Diyus din isab. Makawkae-aton sikandin no Amoy ta aw magdasigay ita. Inggad nokoy to mgo kalisod ta, ogdasigon ki din yagboy agun ogpakadasig ki isab to duma no ogkalisodan. Su to pagdasig to Diyus ita iyan isab igkadasig ta kandan. Inggad man-u to antusonon no ogkabajaan ta no angod to diya nabajaan ni Cristo, ogsibuan sikan to tabang to Diyus ita pinaagi ki Cristo. Kaling iyan ing-antusa noy to mgo pagpakulii kanami agun no madasig kow aw mayuwas. To tabang to Diyus no imbogoy kanami, kadojawan now isab su ogkadasig kow to pagpailub to mgo kakuli no angod to sikan nabajaan noy. Kaling hogot to pag-iman noy no ogkayakip kow kanami to tabang to Diyus su namaan koy no pig-abut kow isab to mgo kalisod.
Mgo suun, ogkaliyag koy no mamaan kow to nabajaan noy no mgo kakuli no diya koy pad to prubinsya to Asia. Nalisodan koy yagboy hangtod wada noy on kaantus. Wada koy on iman no ogkabuhi koy pad. Nailing to boot noy no igkamatoy noy on to diya. Di iyan ing-abuta noy to diya no mgo kalisod agun kona koy musalig to kaugalingon noy, di nasi no iyan da saligan noy to Diyus no ogpakabanhaw ngani to mgo patoy. 10 Pigyuwas koy din to kamatajon to diya no panahon, aw ogpakaiman koy no ogpadajunon din to pagyuwas kanami 11 basta mutabang kow pinaagi to pag-ampu. Su ko mahan-in kow no og-ampu bahin kanami, mahan-in isab to ogpakapasalamat to Diyus tongod to pagtabak din to sikan ing-ampu now.
To Pagkaisab to Planu ni Pablo
(1 Corinto 16:5-9)
12 Ogpakapanghimantug koy su namaan koy no matarong to tibo pamatasan noy diya to mgo otow, yabi duon iyu, aw tininood to ginhawa noy. Nakahinang koy to madojow tongod to tabang to Diyus, kona no tongod to pig-otawan no kaalam. 13-14 Wada lipod-lipod to pagsuyat noy iyu agun ogpakasabut kow yagboy. Hinuun, kona kow pad yagboy ogpakasabut to tuud noy, di og-iman a no mey aedow no ogpakasabut kow da. Na, ko mupauli si Jesu-Cristo no Ginuu ta, igkapanghimantug koy now aw igkapanghimantug noy isab sikiyu.
15 Na, su masaligon a man no angod to sikan to ginhawa now kanay, pighona-hona ku no kadaduwa ku sikiyu ogyoujon agun ogkayupi-yupi to kalipay now. 16 Su migplanu a no oghapit a podom iyu to diya pag-andini ku to Macedonia, aw ko mupauli a, ogyouy a manda iyu. Mighona-hona a isab no ogpatabang a iyu ko mupadajun a diya to prubinsya to Judea. 17 Di manno wada katood to diya no planu ku, basi mailing to boot now no ogkaisab-isab to kagi ku. Di kona. Kona a no angod to duma no otow no iyan da og-apason to kaugalingon dan no kadojawan no og-iling to meyduon oghinangon dan, di kona ogtumanon. 18 Su sikami, tininood to kagi noy iyu angod to pagkamatinod-anon to Diyus. 19 Matinod-anon isab si Jesu-Cristo no Anak to Diyus no iyan ingnawnangon noy dow ni Silas hasta ni Timoteo no diyan koy iyu. Kona ogkaisab-isab to kagi din. 20 Su pinaagi kandin, ogkatuman to tibo insaad to Diyus. Kaling ogpakakistigus ki no ogkasaligan yagboy si Cristo, aw ogkasaja to Diyus tongod to sikan. 21 To Diyus iyan ogdigon itanow duon ki Cristo. Pigpili ki din to pagtuman kandin, 22 aw to Ispiritu Santu iyan indan ita pagpakiyaya no inabin ki din on. Sikan Ispiritu din kani to ginhawa ta kibali patinga agun mahogot yagboy to pag-iman ta to tibo insaad din.
23 Na, ogkaliyag a no mamaan kow dow nokoy no wada a pad pauli diyan to Corinto. Su ko mig-andiyan a pa to diya no panahon, meyduon yagboy igkapanagda ku. Kistigus to Diyus no tinood seini pig-ikagi ku. 24 Kona monang no pig-ikagi ku sikan su sikami to ogboot to pagtuu now, su namaanan noy no madigon kow on. Iyan da gustu noy no matabangan kow agun mudugang to kalipay now.