20
To Songo Libu no Tuig
Tapus to sikan, migkita a to anghil no migkonsad likat to yangit no migdae to liyabi to sikan yugi* no wada ogkapanggadan to kadayom. Migdae isab sikandin to maaslag no kadina. Dajun din dakopa sikan dragun no migpahayas-hayas to diya una no si Satanas aw kadinahi su oggapuson din sed to songo libu no tuig. Pig-uyug din duon to sikan yugi no wada ogkapanggadan to kadayom aw digona to pagsira agun konad makapanlimbung to kaotawan sed to songo libu no tuig. Ko matapus on sikan, kinahangyan no ogsabukan sikandin, di madali da.
Tapus to sikan, migkita a to mgo trunu no pig-ingkudan to sikan pigpamogajan to katongod to paghukum. Pigkita ku isab to mgo umagad to diya mgo otow no pigpanampodan to liog tongod to pagnawnangon dan to kagi to Diyus no iyan isab impang-anad ni Jesus. Wada sikandan simba to diya mananap dow sikan inotow-otow no impasidongog kandin aw wada isab pamarka to marka to sikan mananap duon to goja ubin boyad dan. Nabanhaw on sikandan aw migmandu duma ki Cristo sed to songo libu no tuig. Sikan to og-ilingon to una no pagbanhaw to mgo patoy. (To duma no nangkamatoy ogkabanhaw da ko matapus on sikan songo libu no tuig.) Madojow to ogkangkayakip to sikan una no pagbanhaw, su kaotawan sikandan to Diyus. Kona ogpakayakip duon to sikan og-ilingon to ikaduwa no kamatajon. Nasi no ogkaangod sikandan to diya mgo magdudumaya to tinuuhan to mgo Hibru su ogbogajan sikandan to katongdanan to pagtuman to Diyus dow ki Cristo, aw ogmandu duma kandin sed to songo libu no tuig.
To Pagdaogad ki Satanas dow to Pagkastiguhad Kandin
Ko matapus on sikan songo libu no tuig, ogsabukan si Satanas to pagprisuha kandin. Na, nokoy to oghinangon din, ogpadajunon din sikan tahan no trabahu din to pagpanglimbung to kaotawan duon to Gog dow Magog, no ko ita pa, tibo mgo nasyun. Oghimunon din sikandan su ogpaggera. Ogkaangod sikandan to kahan-in to danggoy diya to higad to dagat. Duon sikandan ogkapuun to kayow-agan to pasak, aw oglibongan dan sikan siyudad no pigmahal to Diyus no pig-ugpaan to kaotawan din. Di ogkauyugan sikandan to kaeju no ogkapuun to yangit, aw tibo sikandan ogkaabu. 10 Tapus to sikan, si Satanas no miglimbung kandan igbegbog duon to sikan ogyagabyab no asupri no iyan pigbegbogan to diya mananap dow to diya gayuon no kibali ba-ba din. Duon sikandan ogpaantuson to wada katapusan aedow dow madukilom.
To Aedow no Oghukuman to Kona no mgo Sakup to Diyus
11 Tapus to sikan, meyduon impakita kanay no maputi no trunu no maaslag§ hilabi dow sikan mig-ingkud duon. To yangit dow pasak pigboyong duon to atubangan din angod to namanyaguy, aw wadad on kitaa. 12-13 Pigkita ku isab to mgo patoy, mgo bantugan dow mgo obos no namanindog duon to atubangan to sikan trunu. Su nabanhaw on to tibo nangkamatoy no likat to banwa to mgo umagad yakip sikan nangkamatoy diya to dagat. Pigbukyad to mgo libru yakip sikan libru no piglistahan to mgo ngadan to diya nangkabogajan to kinabuhi no wada katapusan. Na, pighukuman sikandan pinasikad to nangkahinang dan no buhi pad sikandan su tibo man sikan nalista duon. 14 To kamatajon dow sikan banwa to mgo umagad imbegbog duon to sikan ogyagabyab no asupri no og-ilingon to ikaduwa no kamatajon. 15 Aw to tibo mgo otow no wada kakita-i to ngadan duon to sikan listahan to nangkabogajan to kinabuhi no wada katapusan imbegbog isab duon to sikan kaeju.
* 20:1 To Surigao no Minanubu: yungag 20:1 To Surigao no Minanubu: madogi 20:2 Ogkabasa seini duon to Genesis 3. § 20:11 To Surigao no Minanubu: madogi