21
To Bag-u no Yangit dow Pasak
Tapus to sikan, impakita kanay to bag-u no yangit dow bag-u no pasak, su wadad on to diya una no yangit dow pasak. Wadad on isab dagat. Nasaepan ku isab sikan siyudad to Diyus no bag-u no Jerusalem no ogtuntunon likat to Diyus no diya to yangit. Madojow hilabi sikan no og-ahaon, angod to asawahon no nahinaat on para to banahon din. Na, pigdinog ku to mig-ikagi to maagbot duon to sikan trunu, “Oho, to ugpaanan to Diyus duon on to kaotawan. Ogpatilon on sikandin duon. Og-angkonon din sikandan no kaotawan din, aw og-angkonon dan isab sikandin no Diyus dan. Oggawangon din to tibo kaguul dan. Wadad on ogkamatoy, wadad ogkatiyahuan aw wadad on isab mgo kasakit, su to tahan tibo on migyaboy.”
Dajun ikagi sikan mig-ingkud duon to trunu, “Kuntoon ogbag-uhon kud to tibo.” Dajun a din ikagihi, “Isuyat to nangkadinog nu su matuud sikan no mgo kagi aw ogkatuman gajod. Na,” kagi din, “natuman on to tibo. Siakon to Alpa dow Omega, no ko ita pa, to sinugdanan dow katapusan to tibo. Inggad hintawa no og-uhawon ogpainomon ku to wada bajad to sikan og-ugwak no wohig no ogpakabogoy to kinabuhi no wada katapusan. Seini tibo ogkaangkon to mgo otow no kona ogkadaya to mgo pagtintal, su Diyus a dan aw mgo anak ku sikandan. Di madoot hilabi to ogkadeygan to mgo otow no ogkahaedok ogpasakup kanay, to wada pamanuu, to mayaw-oy to kalihokan, to oghimatoy to otow, to ogpanghonay, to mgo kumitanon, to mey mgo bobotang, to ogtuman to kona no matuud no Diyus hasta to tibo mgo malimbungon. Duon sikandan ogsangko to sikan ogyagabyab no asupri no og-ilingon to ikaduwa no kamatajon.”
To Bag-u no Jerusalem
Migduguk kanay to songo anghil no duma to diya namandae to pitu no mgo kalduhan no pigsedan to katapusan no mgo kasakitan. Kagi din, “Duma ka kanay su igpakita ku ikow to asawahon to sikan og-ilingon to Karneru.” 10 Na, paggahomi kanay to Ispiritu Santu, pigdae a dajun to sikan anghil diya to matikang no bubungan. Pigpasaepan din kanay sikan siyudad to Jerusalem no siyudad to Diyus no ogtuntunon likat kandin no diya to yangit. 11 Hilabi sikan masiga su duon man to kasiga to Diyus. Mailag sikan aw nanidlak-sidlak angod to mahalon yagboy no batu no og-ilingon to haspi. 12 Piglibongan sikan siyudad to madamey dow matikang no padir,* aw sikan sampuyu-tag-duwa no mgo yawanganan pigbantajan to sampuyu-tag-duwa no mgo anghil. Duon to sikan mgo yawanganan nakasuyat to mgo ngadan to sikan sampuyu-tag-duwa no grupu to mgo kaliwat ni Israel. 13 Kada kilid to sikan padir meyduon tatoyu no mgo yawanganan. 14 Sikan padir impasikad duon to sampuyu-tag-duwa no pasikadanan no pigsuyatan to mgo ngadan to sikan sampuyu-tag-duwa no mgo apustulis to sikan og-ilingon to Karneru.
15 Sikan anghil no mig-ikagi kanay migtagon to buyawan no susukuday su ogsukudon din sikan siyudad dow mgo yawanganan hasta padir. 16 Kuwadradu sikan siyudad su mig-aangod to kahaba dow kayow-ag. Pagsukud din to sikan siyudad, to kahaba 2,400 no ka kilumitru. Sikan isab to kayow-ag dow katikang. 17 Pagsukud din to sikan padir, 60 no mitrus. Sikan piggamit din to pagsukud iyan oggamiton to otow. 18 Sikan padir, mahalon no batu no og-ilingon to haspi, aw sikan siyudad, yunyun buyawan no og-iilag. 19 To pigpasikadan to sikan padir pigbuyak-buyakan to klasi-klasi no mahalon no mgo batu no yain-yain to kulur. Sikan una no batu og-ilingon to haspi, sikan ikaduwa sapiru, sikan ikatoyu agata, sikan ikaupat ismiralda, 20 sikan ikalima unisi dow sikan ikaonom kurnalina. Krisulitu sikan ikapitu, birilu sikan ikawayu, tupasyu sikan ikasiam, krisuprasu sikan ikasampuyu, hasintu sikan ikasampuyu-tag-isa aw amatista sikan ikasampuyu-tag-duwa. 21 Sikan sampuyu-tag-duwa no mgo yawanganan, mgo perlas. Kada sobuuk no yawanganan, sobuuk no perlas. Aw to karsada duon, yunyun buyawan no og-iilag.
22 Wada pigkita ku no simbahan duon to sikan siyudad su duon man ugpa sikan ogsimbahon dan no gamhanan no Diyus no Magboboot to tibo dow sikan og-ilingon to Karneru. 23 Konad isab ogkinahangyanon to buyan dow soga su to kasiga to Diyus dow to sikan Karneru iyan on man kaawang duon. 24 Ogkatang-awan to tibo kaotawan to tibo mgo nasyun to kaawang to sikan siyudad, aw to mgo panguyu to tibuuk kalibutan ogdaya to mgo kadatu dan duon. 25 To mgo yawanganan to sikan siyudad kona ogkasirahan su konad on man ogkadukilom duon. 26 To tibo no kadatu to mgo nasyun ogdaehon dan duon to sikan siyudad hasta to tibo no igkabantug dan. 27 Wada maligsom dow malimbungon no ogpasedon duon. Wada isab ogpakased no oghinang to makasisikow. Iyan da ogpasedon to diya mgo otow no nakalista to mgo ngadan duon to libru to sikan Nati no Karneru, mgo otow no nabogajan to kinabuhi no wada katapusan.
* 21:12 Ubin dingding