22
Impakita isab kanay to sikan anghil sikan wohig no ogpakabogoy to kinabuhi no wada katapusan. Mating-ow hilabi inggad tabugan to dagum. Duon sikan og-ugwak to trunu to Diyus dow to sikan Karneru aw og-awas duon to kabaknaan to karsada to sikan siyudad. Duon to magdihipag to sikan wohig ogkakita sikan mgo kaju no ogpakabogoy to kinabuhi. Binuyan ko ogbogas, aw to mgo dohun igkadojow to kaotawan su wadad ogkasakit. Wadad on to diya mgo kalisod no ingkastigu to Diyus to kaotawan.* Igpahimotang to trunu to Diyus dow to sikan Karneru duon to sikan siyudad, aw to Diyus ogtumanon to kaotawan din. Ogkitaon dan to bayhu din, aw to ngadan din igsuyat duon to goja dan. Konad ogkadukilom duon. Konad isab ogkinahangyanon to lamparahan dow kaawang to soga diya to yangit su to Diyus no Magboboot to tibo iyan on man kaawang to kaotawan din. Ogmandu isab sikandan duma kandin to wada katapusan.
To Pagtidow ni Jesus
Pig-ikagihan a to sikan anghil, “Sikan mgo kagi no nangkadinog nu matuud yagboy aw ogkatuman tibo. Su to Diyus no Magboboot to tibo no migbogoy to Ispiritu din to mgo otow to diya una no kibali ba-ba din iyan migsugu to anghil din kuntoon to pagpakita to mgo sakup din to sikan madani on ogkangkahitabu.”
“Indani seini,” kagi ni Jesus, “madani ad ogtidow. Madojow to otow no ogtuman to impanag-an kani to seini libru.”
Siak si Juan iyan migkita dow migdinog to sikan tibo. Pagdinog dow pagkita ku to sikan, migyuhud a duon to atubangan to anghil no migpakita kanay to sikan su ogsimbahon ku podom. Di pig-ikagihan a din, “Eh, kona ka to sikan su mig-aangod ki da no mgo suguonon to Diyus dow to diya mgo angod nu no kibali ba-ba din hasta tibo mgo otow no ogtuman to mgo kagi no nasuyat kani to seini libru. Diyus da to simbaha.” 10 Kagi din manda, “Kona nu oghipidan to impanag-an kani to seini libru su madani on ogkangkatuman. 11 Di ko meyduon otow no oghinang gihapun to madoot dow mayaw-oy, na hala, papadajuna. To mgo otow isab no oghinang to madojow no iyan igkalipay to Diyus, papadajuna.”
12 “Indani seini,” kagi ni Jesus, “madani ad ogtidow, aw ogdaehon ku to igbayos to kada sobuuk sibu to nangkahinang din. 13 Siakon to Alpa dow Omega, no ko ita pa, una dow hudi. Siakon to sinugdanan dow katapusan to tibo.”
14 Madojow to diya oglaba to mgo kabo dan, no ko ita pa, nahugas on to mgo sae, su ogpasedon sikandan duon to sikan siyudad aw ogpakoonon to bogas to sikan kaju no ogpakabogoy to kinabuhi. 15 Di to mgo otow no mayaw-oy dow makasisikow to mgo hinang kona ogpasedon duon, yakip to mgo kumitanon dow to mey mgo bobotang, to ogpanghonay, to oghimatoy to otow, to ogtuman to kona no tinood no diyus dow to mgo malimbungon. Kona sikandan ogpasedon duon to sikan siyudad.
16 Kagi ni Jesus, “Siak to migsugu to anghil ku to pagbatbat to seini kagi ku iyu no mgo magtutuu no oghihimun diya to yain-yain no mgo banwa. Siakon sikan liwat ni Hari David no intag-an to diya una. Siakon sikan og-ilingon no Masiga no Kabugwason.”
17 To Ispiritu Santu dow to asawahon to sikan Karneru, no ko ita pa, kaotawan ni Jesus, ogpanawag no og-iling, “Andini kow.”
To mgo otow no ogpakadinog manawag isab no og-iling, “Andini kow.”
Sikiyu no pig-uhaw, andini kow. Dawata seini wohig no ogpakabogoy to kinabuhi. Su inggad hintawa no ogkaliyag to seini ogbogajan to wada bajad.
Katapusan no mgo Patahan
18 Siak si Juan, ogpatahanan ku sikiyu no ogpakadinog to impanag-an kani to seini libru. Ko meyduon ogdugang to seini, igdugang kandin to Diyus to mgo kasakitan no nasuyat kani. 19 Ko meyduon isab oggawang to inggad nokoy no impanag-an kani, oggawangon to Diyus to katongod din to pagsed duon to sikan siyudad din dow to pagkoon to bogas to sikan kaju no nasuyat kani no ogpakabogoy to kinabuhi.
20 Si Jesus no iyan migmatuud to tibo nasuyat kani mig-iling, “Tinood yagboy no madani ad ogtidow.” Sikan iyan. Jesus no Ginuu noy, andini kad. 21 Og-ampu a no igpakita ni Jesus no Ginuu ta to kadojow dow kayuuy din iyu tibo no kaotawan to Diyus.
* 22:3 Ogkabasa seini duon to Genesis 3:17-19. 22:4 To Surigao no Minanubu: goja