Mbete kɨ́ Pol ndàngɨ adɨ
Kolosɨ-je
Ta-je kɨ́ dɔ mbete-tɨ kɨ́ Pol ndàngɨ adɨ Kolosɨ-je
Pol a̰ dangay-tɨ, ə à to ɓebo Rɔm-tɨ je bè, ɓá ḛ ndàngɨ-né mbete kin. Ḛ ndàngɨ mbete kinlé adɨ njékadmḛḛ-je kɨ́ ɓebo Kolosɨ-tɨ ə idə-dé kadɨ dꞌulə-né dꞌadɨ njékadmḛḛ-je kɨ́ ɓebo Laodise-tɨ kɨ́ to ɓebo kɨ́ tò mbɔ́-dé-tɨ kin tɔ. Pol ndàngɨ mbete kinlé kdɔ rɔ-né kɨ̀ néndó kɨ́ ngɔm kɨ́ isɨ ɔ̰̀ ɓe dɔ njékadmḛḛ-je-tɨ kinlé, adɨ to néndó kɨ́ njirə-é tò dɔ nékoɓe-je-tɨ lə jipɨ-je, kɨ̀ dɔ tagɨr-je-tɨ lə grɛkɨ-je. Jḛ jꞌgə né-je kɨ́ mḛḛ néndó-tɨ kinlé káre-káre lay al, ngà né kɨ́ boy n̰a̰ lé, lokɨ Pol isɨ rɔ kɨ̀ néndó kinlé, ḛ ndàngɨ mbete kin tɔ́y-né Jeju Kristɨ rəm, tɔjɨ-né kɨ́ kulə dɔ gin tɔ́gɨ Kristɨ-tɨ to né kɨ́ majɨ.
Kḭ lo kɔr-é-tɨ kɨ́ 1-2 lé, Pol tɔjɨ kɨ́ Kristɨ itə né-je lay rəm, taa njékadmḛḛ-je ilə-dé taá rəm. Beɓa Pol tɔjɨ njéndó mbete-je liə né kɨ́ to tó-é al kɨ́ tò mḛḛ néndó-tɨ kɨ́ isɨ ɔ̰̀ ɓe dɔ-dé kinlé. Kḭ lo kɔr-é-tɨ kɨ́ 3-4 lé, Pol ulə dingəm mḛḛ njéndó mbete-je-tɨ liə kadɨ panjiyə-dé ɔw natɨ kɨ̀ ta-je kɨ́ tɔgrɔ-tɨ kɨ́ sɔbɨ dɔ Kristɨ, dow kɨ́ Lubə mbətɨ-é. Kdɔ Kristɨ oy kdɔ ta lə-dé, adɨ dḛ dꞌa kin̰ə panjiyə-dé kɨ́ low kɔgɨ; ə Kristɨ tɔsɨ ndəl ində lo tḛḛ, adɨ dḛ dꞌa kisɨ kəm kɨ̀ takul-é rəm, kɨ̀ kdɔ ta liə rəm.
Pol lé, ḛ ya kɨ̀ dɔ-é ɔw oo ɓebo Kolosɨ al. Dɔmajɨ ə à to Epaprasɨ kɨ́ ində gin njékəwna̰-je kɨ́ Kolosɨ kin ɓá ɔr poy gangɨ kisɨ-dé adɨ Pol. Tokɨ né kɨ́ Pol ndàngɨ mbete kin dɔkaglo-tɨ kɨ́ káre-rè kɨ́ ḛ ndàngɨ-né mbete lə Epɛjɨ-je, kɨ̀ ꞌlə Pilemɔ̰ ɓá ulə-né Tisikɨ ɓá Onejim dan-é-né kin bè (4:7-9).
1
Lapiya kɨ̀ oiyo kɨ́ ra-na̰
Epɛ 1:15-19; Plp 1:3-6; 1Te 1:2-4
Ma̰ Pol kɨ́ mꞌto njèkɔwkulə lə Jeju Kristɨ kɨ̀ mḛḛndigɨ lə Lubə, jḛ kɨ̀ Timote kɨ́ to ngonkɔ̰-ji kɨ́ njèkadmḛḛ jꞌisɨ natɨ ɓá mꞌndàngɨ mbete kin, mꞌadɨ-si sə̰i ngankɔ̰-ji-je kɨ́ isi ɓebo Kolosɨ-tɨ kɨ́ ꞌtoi njékaa njay-je, kɨ̀ njéka̰ dɔ ndi-si-tɨ mḛḛ nam-tɨ kɨ́ ꞌnami kàdɨ̀ Kristɨ-tɨ. Kadɨ ramajɨ kɨ̀ lapiya lə Bɔbɨ-ji Lubə nà̰y sə-si. Ndɔ-je lay ya jꞌpa ta kɨ̀ Lubə kɨ́ Bɔbɨ ꞌƁaɓe lə-ji Jeju Kristɨ kdɔ ta lə-si ə jꞌra-é-né oiyo. Kdɔ jꞌoo poy kadɨ kɨ́ adi mḛḛ-si Jeju Kristɨ rəm, ndigɨ kɨ́ ꞌndigi njékaa njay-je lay rəm. Sə̰i ꞌrai bè kdɔ nékində mḛḛ dɔ-tɨ kɨ́ tò ngəbɨ-si dɔra̰-tɨ, kɨ́ sə̰i ꞌgəi kete kɨ̀ takul ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ kɨ́ to Poyta kɨ́ Majɨ kin. Poyta kɨ́ Majɨ kɨ́ tḛḛ rɔ-si-tɨ kinlé, lo lay kɨ́ dɔnangɨ-tɨ nè kɨ́ tḛḛ-tɨ lé kandɨ-é tò rəm, ɔw kɨ kete-kete rəm; bè ya tɔ ə́ tò-né rɔ-si-tɨ ndɔ-é-tɨ nṵ kɨ́ sə̰i ꞌtaai-né ta-é rəm, ꞌgəi-né ramajɨ lə Lubə gə kɨ́ tɔgrɔ-tɨ, kɨ̀ takul néndó-je kɨ́ ingəi rɔ madkullə-tɨ lə-ji Epaprasɨ kɨ́ jꞌində-é dan kəm-ji-tɨ; ḛ to ngonnjèkullə lə Kristɨ ə to njèka̰ dɔ ndi-é-tɨ kɨ́ isɨ ra kullə dan-si-tɨ; ḛ ɓá idə-ji ta lə ndigɨ dow-je kɨ́ Ndil kɨ́ aa njay adɨ tò mḛḛ-si-tɨ.
Kasɨ gakɨ lə Kristɨ
Plp 1:9-11
Gin-é kin ɓá jḛ kàrè, mḛḛ ndɔ-é-tɨ nṵ kɨ́ jꞌoo-né ta lə-si lé, jꞌin̰ə ta pa ta kɨ̀ Lubə kdɔ ta lə-si al. Jḛ ꞌdəjɨ-é kadɨ adɨ Ndil kɨ́ aa njay adɨ-si gosɨ kɨ̀ négə kɨ́ asɨ gakɨ kadɨ ꞌgəi-né mḛḛndigɨ liə gə kɨ́ tɔgrɔ-tɨ. 10 Kadɨ panjiyə-si tuwə panjiyə dow-je lə ꞌƁaɓe ə kadɨ nəl-é mḛḛ né-je-tɨ lay rəm, kadɨ kullə-je lay kɨ́ majɨ-majɨ ɓá to kandɨ-si rəm, ɓá kadɨ ɔwi kɨ kete-kete mḛḛ gə Lubə-tɨ rəm tɔ. 11 Kadɨ ꞌtəli dow-je kɨ́ tɔ́gɨ-si tò mḛḛ né-je-tɨ lay kɨ̀ takul tɔ́gɨ-é kɨ́ riɓa-é n̰a̰ kin, kdɔ kadɨ mḛḛ né-je-tɨ lay ya uwəi rɔ-si nga̰ rəm, iləi mḛḛ-si dɔ madɨ-é-tɨ rəm. 12 Bɔbɨ-ji Lubə kɨ́ adɨ asi gakɨ kadɨ ingəi nékugə dɔji kɨ́ lo kɨ́ ndógɨ-tɨ natɨ kɨ̀ njékaa njay-je lé, kadɨ ꞌrai-é oiyo kɨ̀ rɔnəl. 13 Ḛ ɔr-ji gin tɔ́gɨ-tɨ lə londul* ə ɔw sə-ji kɔ̰ɓe-tɨ lə Ngon-é kɨ́ ində-é dan kəm-é-tɨ. 14  Ngon-é lé ɓá to njètaa-ji kilə-ji taá rəm, njèkin̰ə go majal-je lə-ji kɔgɨ rəm. 15 Ḛ to takəm Lubə kɨ́ dow oo-é kɨ̀ kəm-é al rəm, to ngon dɔdər dan nékində-je-tɨ lay rəm. 16 Kdɔ kəm rəbɨ kɨ́ rɔ-é-tɨ ɓá Lubə ində-né né-je lay kɨ́ dɔra̰-tɨ kɨ̀ dɔnangɨ-tɨ, né-je kɨ́ jꞌoo kɨ̀ kəm-ji kɨ̀ né-je kɨ́ jꞌoo kɨ̀ kəm-ji al, kalikɔ̰ɓe-je, kɨ̀ kɔ̰ɓe-je, kɨ̀ njékɔ̰ɓe-je, kɨ̀ njétɔ́gɨ-je. Né-je lay ya Lubə ində kɨ̀ kəm rəbɨ kɨ́ rɔ-é-tɨ ə ḛ ində adɨ-é. 17 Ḛ isɨ kete nɔ̰̀ né-je-tɨ lay ə né-je lay tò kɨ̀ takul-é. 18  Ḛ to dɔ ə njékəwna̰-je ꞌto kubru rɔ-é. To kulə gin né rəm, to kɨ́ dɔsa̰y kɨ́ tɔsɨ ndəl ində lo tḛḛ dan dow-je-tɨ kɨ́ dꞌoy rəm, kdɔ kadɨ ḛ ya to kɨ́ dɔsa̰y mḛḛ né-je-tɨ lay. 19 Kdɔtalə nəl Lubə kadɨ nꞌisɨ mḛḛ-é-tɨ nꞌtaa mḛḛ-é pəl-pəl 20  ə kadɨ kɨ̀ takul-é ɓá nꞌḛ̀ Lubə nꞌulə-né nojɨ natɨ kɨ̀ né-je kɨ́ dɔnangɨ-tɨ rəm, kɨ̀ né-je kɨ́ dɔra̰-tɨ rəm, kdɔ kadɨ lapiya tò kɨ̀ takul-é rəm, kɨ̀ takul məsɨ-é kɨ́ a̰y dɔ kagdəsɨ-tɨ rəm. 21 Ə sə̰i kɨ́ kete tagɨr-je lə-si kɨ̀ kullə ra-si-je kɨ́ majal ra adɨ ꞌtoi mba-je rəm, ꞌtoi njéba-je lə Lubə rəm lé, 22 ngɔsnè ḛ ulə nojɨ natɨ sə-si kɨ̀ takul Ngon-é kɨ́ təl rɔ-é dow-tɨ ree oy, kdɔ kadɨ ꞌtḛḛi-né nɔ̰̀-é-tɨ kɨ̀ rɔ-si kɨ́ aa njay kɨ́ né kɨ́ majɨ al goto-tɨ rəm, ɓá kadɨ ta goto-né dɔ-si-tɨ rəm tɔ. 23 Ngà ka̰ ɓá a̰i njángɨ dɔ kadmḛḛ-tɨ ə adi njirə-si nga̰ nangɨ, a̰i lo ka̰-si-tɨ gərərə kadɨ dow ɔr-si ɔw sə-si sa̰y kɨ̀ nékində mḛḛ dɔ-tɨ kɨ́ ta-é tò mḛḛ Poyta kɨ́ Majɨ-tɨ kɨ́ ooi kin al. Poyta kɨ́ Majɨ kɨ́ dꞌilə mbḛ-é dꞌadɨ dow-je lay dɔnangɨ-tɨ nè kinlé ɓá, ma̰ Pol mꞌtəl ngonnjèkullə-é.
Kullə-je kɨ̀ rɔ-je lə Pol
Epɛ 3:1-13; 1Kɔ 2:7-13
24 Kɨ́ ɓone bè kinlé, mꞌra rɔnəl kdɔ kɔ̰̀-je kɨ́ mꞌingə kdɔ ta lə-si ə kɔ̰̀-je kɨ́ kingə kdɔ Kristɨ lé, ma̰ mꞌtɔl ta ḛ kɨ́ sɔbɨ dɔ-m kdɔ ta lə njékəwna̰-je kɨ́ ꞌto kubru rɔ Kristɨ. 25 Njékəwna̰-je lé ɓá ma̰ mꞌtəl ngonnjèkullə lə-dé. Lubə ində-m kdɔ kadɨ mꞌidə-si ta liə lay tingə. 26 Beɓa né kɨ́ tò lo ɓɔyɔ-é-tɨ kaglo-je-tɨ lay kɨ́ kete, adɨ dow-je lay kɨ́ kete ꞌgə al lé, ngɔsnè kin Lubə tḛḛ kɨ̀ dɔ-é adɨ njékaa njay-je liə, 27 kɨ́ ḛ ndigɨ kadɨ ꞌgə kɨ́ né kɨ́ tò lo ɓɔyɔ-é-tɨ ɓá nꞌtḛḛ kɨ̀ dɔ-é dan dow-je-tɨ kɨ́ ꞌto jipɨ-je al kinlé, to né kɨ́ riɓa-é n̰a̰; né-é kinlé to kisɨ kɨ́ Kristɨ isɨ mḛḛ-si-tɨ, adɨ to riɓa kɨ́ to nékində mḛḛ dɔ-tɨ. 28 Ḛ ɓá jḛ jꞌilə mbḛ ta liə jꞌndəjɨ-né dow-je lay rəm, jꞌndó-né né dow-je lay rəm kɨ̀ gosɨ ya lay, kdɔ kadɨ jꞌadɨ dow-je lay ꞌmajɨ dꞌɔr njutɨ mḛḛ nam-tɨ kɨ́ ꞌnam kàdɨ̀ Kristɨ-tɨ. 29 Gin-é kin ɓá mꞌra-né kullə mꞌɔɔ rɔgɨ-rɔgɨ ə mꞌrɔ-né kɨ̀ takul tɔ́gɨ-é kɨ́ isɨ ra kullə mḛḛ-m-tɨ n̰a̰.
1:7 1:7 Kol 4:12; Plm 1:23 * 1:13 1:13 Ta kinlé kɔr mḛḛ-é to: Ḛ ɔr-ji kɔgɨ gin tɔ́gɨ-tɨ lə Sú kɨ́ njèkɔ̰ɓe lo kɨ́ ndul-tɨ. 1:14 1:14 Epɛ 1:7 1:18 1:18 Epɛ 1:22,23 1:20 1:20 Epɛ 2:16