2
Ta ɔ̰̀ mḛḛ Pol kdɔ kadmḛḛ lə njékəwna̰-je kɨ́ Kolosɨ
Kdɔ, mꞌndigɨ kadɨ ꞌgəi rɔ kɨ́ nga̰ kɨ́ mꞌisɨ mꞌrɔ kdɔ ta lə-si rəm, kdɔ ta lə dḛ kɨ́ ɓebo Laodise-tɨ rəm, ɓá kdɔ ta lə dḛ lay kɨ́ dꞌoo dajɨ rɔ-m nja káre al rəm, kdɔ kadɨ mḛḛ-dé sɔl, kadɨ dꞌində rɔ-dé natɨ kɨ̀ takul ndigna̰ ə kadɨ négə kɨ́ tɔgrɔ-tɨ asɨ-dé nakɨ-nakɨ kadɨ mḛḛ-dé ndaka̰y, kdɔ kadɨ ꞌgə-né né kɨ́ Lubə ɓɔyɔ ɓá tḛḛ kɨ̀ dɔ-é, adɨ to Kristɨ, kɨ́ gosɨ kɨ̀ négə kɨ́ to né-je kɨ́ gatɨ-é n̰a̰ kinlé lay ya tokɨ ɓɔyɔ rɔ-é-tɨ*.
Ndəjɨ kɨ́ sɔbɨ dɔ njéndó dow-je né-je kɨ́ ngɔm
Mꞌidə-si ta-je kin bè kdɔ kadɨ dow ədɨ-si kɨ̀ ta-je kɨ́ nəl-nəl al. Kdɔ lé dajɨ rɔ-m goto sə-si kàrè, mḛḛ-m tò dɔ-si-tɨ. Lokɨ mꞌoo né-je kɨ́ isɨ njiyə kɨ̀ gangɨ-é gangɨ-é dan-si-tɨ rəm, mꞌoo poy kuwə rɔ nga̰ lə-si mḛḛ kadmḛḛ Kristɨ-tɨ rəm lé, rɔ-m nəl-m. Ə́n ə́, titɨ kɨ́ adi-né mḛḛ-si ꞌƁaɓe Jeju Kristɨ lé, adi panjiyə-si ɔw natɨ kɨ̀ panjiyə-é; uləi njirə-si rɔ-é-tɨ ə ꞌtɔgi-né kɨ kete-kete rəm, a̰i lo ka̰-si-tɨ gərərə dɔ nam-tɨ kɨ́ ꞌnami kàdɨ̀-é-tɨ ə a̰i dɔ kadmḛḛ-tɨ gangɨ-é-tɨ kɨ́ ꞌndó-si-né ə ꞌrai Lubə oiyo n̰a̰. Ooi go rɔ-si majɨ kadɨ dow ədɨ-si kɨ̀ négə lə dow-je al rəm, ɓá takədɨ-je kɨ́ mḛḛ wəy kare kɨ́ go néndó-je-tɨ lə dow-je, kɨ́ to ngan néndó-je kɨ́ dɔnangɨ-tɨ ɓɨ to néndó-je lə Kristɨ al kinlé, adi dow ədɨ-si-né al rəm tɔ. Kdɔtalə Kristɨ lé, né kɨ́ rɔ Lubə-tɨ ya tò rɔ-é-tɨ ɓikti lay. 10 Ə sə̰i lé, nam kɨ́ ꞌnami kàdɨ̀ Kristɨ-tɨ kɨ́ to kɨ́ ꞌboy dɔ kɔ̰ɓe-je-tɨ lay rəm, dɔ tɔ́gɨ-je-tɨ lay rəm lé, né-je kɨ́ rɔ-é-tɨ lay ya tò rɔ-si-tɨ tɔ. 11 Nam kɨ́ ꞌnami kàdɨ̀-é-tɨ lé, dꞌijə-si ganjangɨ kɨ́ to ganjangɨ kɨ́ dow ijə kɨ̀ ji-é al; adɨ to kɔr né-je lay kɨ́ dajɨ rɔ dow ndigɨ kin kɔgɨ; ḛ ɓá to ganjangɨ lə Kristɨ lé. 12  ꞌDubɨ-si natɨ kɨ̀ Kristɨ kɨ̀ takul batḛm, ə nam kɨ́ ꞌnami kàdɨ̀-é-tɨ lé, sə̰i ꞌtɔsi ndəli natɨ siə kɨ̀ takul kadɨ kɨ́ adi mḛḛ-si kɨ́ tɔ́gɨ lə Lubə ɓá adɨ-é tɔsɨ ndəl ində lo tḛḛ dan dow-je-tɨ kɨ́ dꞌoy kin. 13  Sə̰i lé, ndɔkɨ oyi koy kullə ra-si-je kɨ́ majɨ al rəm, koy kijə kɨ́ dꞌijə-si ganjangɨ al rəm, ya Lubə təl-si adɨ isi kəm natɨ kɨ̀ Kristɨ kɨ̀ kəm rəbɨ kin̰ə kɨ́ in̰ə go majal-je lə-ji lay kɔgɨ; 14  mbete kɨ́ ꞌndàngɨ ꞌgangɨ-né ta dɔ-ji-tɨ lé, Lubə bujuru kɔgɨ; ḛ ɓá to mbete kɨ́ njèkɔr gin kaldɔta-je lə-ji; mbete-é kinlé ɓá Lubə ɓə-é kagdəsɨ-tɨ bujuru-é kɔgɨ; 15 Lubə taa tɔ́gɨ ndil-je kɨ́ majɨ al kɨ̀ njétɔ́gɨ-je, tətɨ-dé rɔ kɨ̀ takul koy Ngon-é kagdəsɨ-tɨ, ulə rɔsɔl dɔ-dé-tɨ takəm kosɨ dow-je-tɨ. 16  Ə́n ə́, adi dow gangta dɔ-si-tɨ kdɔtalə né kɨ́ usoi əse né kɨ́ a̰yi al rəm, ɓá kdɔtalə ra na̰y əse na̰y kɨ́ ubə sigɨ al rəm, ɓá kdɔtalə ndɔ taakoo lə jipɨ-je al rəm. 17 Né-je lay kinlé to ndil né-je kɨ́ à ree kɨ ree ɓəy, ngà ḛ kɨ́ tɔgrɔ-tɨ lé, to kɨ́ ꞌlə Kristɨ. 18 Adi dow kɨ́ njèpole malayka-je ə ra rɔ-é kɨ njèsɔl dɔ-é taa nédɔji ngɔdɨ kɨ́ a̰yi kin al. Dow kɨ́ bè kinlé, to dow kɨ́ njèkində kəm-é go nḭ-je-tɨ; tagɨr-je liə kɨ́ to tagɨr lə dow adɨ-é ində kàdɨ̀-é kində kɨ́ go tagɨr-tɨ lə dow-je. 19  Dowbé-je lé, ꞌnam kàdɨ̀ Kristɨ-tɨ al. Kristɨ lé to dɔ, ə njékəwna̰-je ꞌto kuburu rɔ-é; kɨ̀ takul-é ɓá singə-je ꞌtur-né ta-na̰-tɨ ə njirə-je ꞌtɔ́-dé-né natɨ majɨ kin, ə ꞌtɔgɨ tɔgɨ kɨ́ ḭ rɔ Lubə-tɨ. 20 Kinə sə̰i oyi kɨ̀ Kristɨ natɨ mḛḛ ngan néndó-je-tɨ kɨ́ dɔnangɨ-tɨ nè rəmə, kdɔ ri ɓá sə̰i rai titɨ né kɨ́ isi dɔnangɨ-tɨ nè bè ɓəy, adɨ adi dꞌində ndukun-je dɔ-si-tɨ ꞌpane: 21 ꞌUn al! ꞌNa̰ al! Ɔdɨ rɔ ji-i-tɨ al! 22 Né-je lay kinlé tò kdɔ kadɨ kullə ya tokɨ ra-né ə tujɨ kɔgɨ ya al wa? To ta kɨ́ sɔbɨ dɔ ndukun-je, kɨ̀ néndó lə dow-je. 23 Tɔgrɔ ya, néndó-je kinlé, kinə ꞌoo majɨ rəmə, ra rɔ-é kɨ gosɨ bè; kdɔ tɔjɨ pole Lubə kɨ̀ mḛḛndigɨ rəm, kɨ̀ sɔl dɔ rəm, kɨ̀ kində dɔ rɔ-tɨ rəm, ngà néndó-je kinlé riɓa-é goto, tò kdɔ rɔnəl lə dow ya par.
* 2:3 2:3 1Kɔ 1:24-31 2:12 2:12 Rɔm 6:4 2:13 2:13 Epɛ 2:1-5 2:14 2:14 Epɛ 2:15 2:16 2:16 Rɔm 14:1-6 2:19 2:19 Epɛ 4:16