3
Kiskəm kɨ́ sigɨ kɨ̀ Kristɨ
Plp 3:18-21; 1Ja̰ 3:1-3; Epɛ 5:3-20; 4:17-21
Beɓa kinə sə̰i ꞌtɔsi ꞌndəli natɨ kɨ̀ Kristɨ rəmə, ꞌsangi né-je kɨ́ taá, lo-tɨ kɨ́ Kristɨ isɨ-tɨ dɔ jikɔl Lubə-tɨ. ꞌGɨri ta dɔ né-je-tɨ kɨ́ taá ɓɨ gɨri ta dɔ né-je-tɨ kɨ́ dɔnangɨ-tɨ nè al. Kdɔtalə sə̰i ꞌtoi kɨ dow-je kɨ́ dꞌoy bè ə kiskəm lə-si tokɨ ɓɔyɔ natɨ kɨ̀ Kristɨ rɔ Lubə-tɨ. Lokɨ Kristɨ kɨ́ to kiskəm lə-si à tḛḛ kɔy lé, sə̰i kàrè a tḛḛi siə natɨ dan riɓa-tɨ tɔ. Ə́n ə́ né-je kɨ́ dɔnangɨ-tɨ nè kɨ́ to kaya-je, kɨ̀ né ra kɨ́ tò n̰ḛ-je, kɨ̀ ɓo né-je kɨ́ majɨ al-je kɨ̀ ka̰y ngɔdɨ go-tɨ-je, kɨ̀ kəmnda kɨ́ to pole magɨ-je kinlé, ꞌtɔri kɔgɨ rɔ-si-tɨ. Né-é-je kinlé ɓá wɔngɨ lə Lubə isɨ ree-né dɔ njédɔnga̰-je-tɨ. Né kin ɓá to panjiyə-si kɨ́ kete, lokɨ isi-né dan majal-tɨ. Ngà kɨ́ ngɔsnè-tɨ kinlé, sə̰i kàrè, ɔri né-je kinlé kɔgɨ rɔ-si-tɨ: adɨ to wɔngɨ, kɨ̀ rɔkatɨ kana̰na̰, kɨ̀ mḛḛndul, kɨ̀ kulə ta ndil dow-tɨ, kɨ̀ ta-je kɨ́ tò rɔsɔl kɨ́ tḛḛ ta-si-tɨ.* Sə̰i kɨ́ ꞌtɔri panjiyə kɨ́ low kɨ̀ kullə ra-é-je kɔgɨ rɔ-si-tɨ lé, ədi-na̰ al. 10  Sə̰i ꞌtəli dow-je kɨ́ sigɨ kɨ́ Lubə isɨ mbəl-si ndɔ-é ndɔ-é kadɨ ꞌtoi takəm-é ḛ kɨ́ Njèra-si kdɔ kadɨ ꞌgəi-é-né majɨ. 11 Grɛkɨ kɨ̀ Jipɨ goto, dow kɨ́ dꞌijə-é ganjangɨ kɨ̀ dow kɨ́ dꞌijə-é ganjangɨ al goto, mba kɨ̀ njèkəmtḛḛ al goto, dow kɨ́ to ɓə kɨ̀ ɓə al goto; ngà Kristɨ ya to né-je lay rəm, a̰ mḛḛ né-je-tɨ lay rəm. 12  Beɓa titɨ kɨ́ Lubə mbətɨ-si-né adɨ-si aai njay rəm, ində-si-né dan kəm-é-tɨ rəm kinlé, adi ta ɔ̰̀ mḛḛ-si kdɔ dow-je rəm, adi ramajɨ, kɨ̀ sɔldɔ, kɨ̀ sɔl lɔm-lɔm, kɨ̀ mḛḛ kɨ́ kilə dɔ madɨ-é-tɨ tò rɔ-si-tɨ tɔ. 13  Isi dɔ-tɨ kɨ̀ na̰, ꞌrai majɨ kɨ̀ na̰; kinə dow ɔw kɨ̀ ta kɨ̀ madɨ-é rəmə, in̰əi go kɔgɨ adi-na̰, titɨ kɨ́ Kristɨ ra sə-si majɨ ɓá in̰ə-né go kɔgɨ adɨ-si kin bè tɔ. 14 Ngà né kɨ́ boy n̰a̰ lé, adi ndigɨ dow-je uwə mḛḛ-si. Ndigɨ dow-je kinlé ɓá to kulə kɨ́ à tɔ́-si natɨ kadɨ ꞌmaji ɔri njutɨ. 15 Lapiya lə Kristɨ, kɨ́ Lubə ɓa-si-né kdɔ kadɨ ꞌtəli-né dajɨ rɔ kɨ́ káre-rè kinlé, kadɨ ɔ̰̀ ɓé mḛḛ-si-tɨ. ꞌRai oiyo Lubə. 16  Kadɨ ta lə Kristɨ ra ɓe mḛḛ-si-tɨ kɨ̀ né-je kɨ́ majɨ-majɨ kɨ́ titɨ lay, ꞌndói-na̰ né ə ndəji-na̰ kɨ̀ gosɨ-é gosɨ-é, kɨ̀ pa-je, kɨ̀ pa kɔsgajɨ-je, kɨ̀ pa-je kɨ́ gay-gay kɨ́ Ndil kɨ́ aa njay ində ta-si-tɨ; ꞌtɔ́yi Lubə kɨ̀ mḛḛ-si kɨ̀ káre-rè kɨ̀ pa-je kɨ́ Ndil kɨ́ aa njay ində ta-si-tɨ ꞌrai-é-né oiyo. 17 Né-je lay ya kɨ́ a rai, adɨ tò ta əse kullə kàrè rəmə, ꞌrai kɨ̀ ri ꞌƁaɓe Jeju ə ꞌrai-né oiyo Bɔbɨ-ji Lubə kɨ̀ takul-é.
Kisɨ-na̰ lə njékadmḛḛ-je mḛḛ kəy-tɨ
Epɛ 5:22-33; 6:1-9; 1Pi 2:18-25; 3:1-7
18  Sə̰i dené-je, uləi dɔ-si gin tɔ́gɨ-tɨ lə ngɔbɨ-si-je; ḛ ɓá to né kɨ́ tuwə ra nɔ̰̀ ꞌƁaɓe-tɨ. 19  Sə̰i dingəm-je, ꞌndigi ne-si-je, ɓɨ adi rɔ-si atɨ-si dɔ-dé-tɨ al. 20  Sə̰i ngan-je, ꞌtəli rɔ-si go ta-tɨ lə njékojɨ-si-je mḛḛ né-je-tɨ lay, kdɔ ḛ ɓá to né kɨ́ nəl ꞌƁaɓe. 21  Sə̰i bɔbɨ ngan-je, ꞌrai ngan-si-je adɨ wɔngɨ ra-dé al, nè mḛḛ-dé à tujɨ. 22  Sə̰i ɓə-je, mḛḛ né-je-tɨ lay ya ꞌtəli rɔ-si go ta-tɨ lə dow-je kɨ́ ꞌto ꞌɓa-si-je. ꞌRai bè takəm-dé-tɨ par al rəm, ɓá kdɔ nəl-né dow-je par al rəm, ngà kadɨ ꞌrai kɨ̀ mḛḛnda ka̰y mḛḛ ɓəl ꞌƁaɓe-tɨ. 23 Kullə-je lay kɨ́ isi ꞌrai lé, ꞌrai kɨ̀ mḛḛnda ka̰y titɨ kullə lə ꞌƁaɓe bè ɓɨ titɨ kullə lə dow-je al 24 ə kadɨ ꞌgəi kɨ́ ꞌƁaɓe à kadɨ-si nékugə dɔji kɨ́ ḛ uwə dɔ-é kdɔ-si. ꞌRai kullə adi Kristɨ kɨ́ to ꞌƁaɓe. 25  Kdɔ njèra né kɨ́ njururu al lé, à tətɨ kandɨ né ra kɨ́ njururu al liə lé ya tɔ, kdɔ Lubə lé kɔrkəm dow goto rɔ-é-tɨ.
* 3:8 3:8 Epɛ 4:31 3:9 3:9 Epɛ 4:22 3:10 3:10 Epɛ 4:24 3:12 3:12 Epɛ 4:2 3:13 3:13 Epɛ 4:32 3:16 3:16 Epɛ 5:19,20 3:18 3:18 Epɛ 5:22; 1Pi 3:1 3:19 3:19 Epɛ 5:25; 1Pi 3:7 3:20 3:20 Epɛ 6:1 3:21 3:21 Epɛ 6:4 3:22 3:22 Epɛ 6:5-8 3:25 3:25 Epɛ 6:9