4
Sə̰i ꞌɓa ɓə-je, ɓə-je lə-si lé, ꞌrai sə-dé né kɨ́ njururu rəm, ꞌrai kɨ̀ kɔrkəm-na̰ al rəm, ə kadɨ ꞌgəi kɨ́ sə̰i ya kàrè ꞌƁa-si isɨ dɔra̰-tɨ nɔ̰ɔ̰ tɔ.
Ndəjɨ-je kɨ̀ lapiya-je
Epɛ 6:18-20; 5:14-17
Uwəi rɔ-si nga̰ mḛḛ ta-tɨ kɨ́ pa kɨ̀ Lubə, isi kəm mḛḛ-é-tɨ ə ꞌrai-né oiyo Lubə. ꞌPai ta kɨ̀ Lubə kdɔ ta lə-ji tɔ; kadɨ Lubə tḛḛ tarəbɨ kilə mbḛ Poyta kɨ́ Majɨ nɔ̰̀-ji-tɨ, kdɔ kadɨ mꞌpa ta lə Kristɨ kɨ́ to ta kɨ́ tò lo ɓɔyɔ-é-tɨ, kɨ́ ta-é ɓá dꞌilə-m-né sil kinlé ə kadɨ mꞌpa ta-é aa yə́rə́rə́ titɨ kɨ́ tò kadɨ mꞌpa-né lé ya. Indəi kəmkaa dɔ panjiyə-si-tɨ kɨ rɔ njékadmḛḛ al-je-tɨ. In̰əi dɔkaglo adi dəə kɔgɨ kare al. Kadɨ ta-je lə-si lay ya to ta-je kɨ́ majɨ-majɨ tokɨ né kɨ́ katɨ tò-tɨ bè, kdɔ kadɨ dow kɨ́ rá-rá kɨ́ dəjɨ-si ta rəmə, ꞌgəi lo kiləi-é-tɨ. Tisikɨ kɨ́ to ngonkɔ̰-m kɨ́ mꞌində-é dan kəm-m-tɨ rəm, to ngonnjèkullə kɨ́ tɔgrɔ-tɨ lə ꞌƁaɓe rəm, ɓá to madkullə lə-m mḛḛ kullə-tɨ lə ꞌƁaɓe rəm kin ya à kɔr-si poy né-je lay kɨ́ sɔbɨ dɔ-m. Gin-é kin ɓá mꞌulə-é-né rɔ-si-tɨ bè, kdɔ kadɨ ꞌgəi-né ta kɨ́ sɔbɨ dɔ kisɨ-ji nè kin rəm, ɓá kadɨ ɔw sɔl mḛḛ-si rəm tɔ. Mꞌulə-é natɨ kɨ̀ Onejim kɨ́ to njèka̰ dɔ ndi-é-tɨ kɨ́ to ngonkɔ̰-m kɨ́ mꞌində-é dan kəm-m-tɨ, ḛ to kɨ́ dan-si-tɨ. Dḛ dꞌa kɔr-si poy né-je lay kɨ́ dəə nè. 10  Aristarkɨ kɨ́ to madɨ dangay lə-m ra-si lapiya, ɓá Markɨ kɨ́ to nojɨ Barnabasɨ ra-si lapiya tɔ. Ḛ lé mꞌun ndu mꞌadɨ-si kdɔ ta liə ngá; kinə tḛḛ rɔ-si-tɨ rəmə, uwəi-é rɔ-si-tɨ majɨ. 11 Jeju kɨ́ ꞌɓa-é Justusɨ kin ra-si lapiya tɔ. Dan jipɨ-je-tɨ kɨ́ nè lé, dḛ kin ya par ɓá ꞌra sə-m kullə kɨ́ sɔbɨ dɔ kɔ̰ɓe lə Lubə, dḛ ɓá ꞌto njésɔl mḛḛ-m-je. 12  Epaprasɨ kɨ́ to kɨ́ dan-si-tɨ, ra-si lapiya. Ḛ to ngonnjèkullə lə Jeju Kristɨ, kɨ́ in̰ə ta rɔ kdɔ ta lə-si al, mḛḛ ta-tɨ kɨ́ pa kɨ̀ Lubə, kdɔ kadɨ asi gakɨ rəm, kadɨ ꞌgəi-né né kɨ́ mḛḛ Lubə ndigɨ majɨ ə a̰i-né gərərə. 13 Mꞌpa ta kɨ́ dɔ-é-tɨ bè kdɔ ḛ adɨ rɔ-é kɔ̰̀ n̰a̰ kdɔ ta lə-si rəm, kdɔ dḛ kɨ́ Laodise rəm, ɓá kdɔ dḛ kɨ́ Iyerapolisɨ-tɨ rəm tɔ. 14  Dɔktur Lukɨ kɨ́ mꞌində-é dan kəm-m-tɨ ra-si lapiya, ɓá Demasɨ kàrè ra-si lapiya rəm tɔ. 15 ꞌRai lapiya ngankɔ̰-ji-je kɨ́ njékadmḛḛ-je kɨ́ dꞌisɨ Laodise rəm, ɓá ꞌrai lapiya Nimpa kɨ̀ njékəwna̰-je kɨ́ mḛḛ kəy-tɨ liə rəm tɔ. 16 Lokɨ sə̰i ꞌndói mbete kin dan-si-tɨ rəmə, ꞌrai lay kadɨ tokɨ ndó dan njékəwna̰-je-tɨ kɨ́ Laodise tɔ, ə sə̰i kàrè kadɨ ꞌndói mbete kɨ́ à kḭ Laodise ree rɔ-si-tɨ tɔ. 17  Idəi Arsipɨ kadɨ tɔsɨ kəm-é dɔ kullə-tɨ kɨ́ ingə rɔ ꞌƁaɓe-tɨ kin, kdɔ kadɨ ra kullə-é majɨ. 18 Ma̰ Pol ya mꞌndàngɨ kɨ̀ ji-m mꞌpanè lapiya lə-si. Adi mḛḛ-si ole dɔ sil-tɨ lə-m. Kadɨ ramajɨ lə Lubə nà̰y sə-si!
4:1 4:1 Epɛ 6:9 4:5 4:5 Epɛ 5:16 4:7 4:7 Knj 20:4; 2Ti 4:12 4:7 4:7 Epɛ 6:21,22 4:9 4:9 Plm 1:10-12 4:10 4:10 a Knj 19:29; 27:2; Plm 1:24; Knj 12:12,25; 13:13; 15:37-39 4:12 4:12 Kol 1:7; Plm 1:23 4:14 4:14 a 2Ti 4:11; Plm 1:24; 2Ti 4:10; Plm 1:24 4:17 4:17 Plm 1:2