Mbete kɨ́ Pol ndàngɨ adɨ
Galatɨ-je
Ta-je kɨ́ dɔ mbete-tɨ kɨ́ Pol ndàngɨ adɨ Galatɨ-je
Pol ndàngɨ mbete kin adɨ njékəwna̰-je kɨ́ gay-gay kɨ́ ꞌto njékadmḛḛ-je kɨ́ dɔnangɨ Galatɨ-tɨ. Dow gə al ə́ se to kəl dɔnangɨ-é kɨ́ ḛ ɔw-tɨ oo ngá kin (ꞌNdó Knj 16:6; 18:23) əse to kəl-é kɨ́ taá-tɨ wa? Ḛ ndàngɨ mbete kin kdɔ rɔ-né kɨ̀ néndó-je kɨ́ ngɔm kɨ́ gin joo kɨ́ ɔsɨ ta néndó liə: Adɨ to ta lə kadɨ dow təl rɔ-é go ndukun-tɨ, kɨ̀ nékoɓe-je-tɨ lə jipɨ-je əse kadɨ dow isɨ kɨ̀ dow dɔ rɔ-é ra né kɨ́ mḛḛ-é ndigɨ.
Njéndó dow-je né kɨ́ dan-tɨ-je kɨ́ ꞌto jipɨ-je kɨ́ kojɨ kəy ꞌpanè: Dow-je kɨ́ dɔnangɨ Galatɨ-tɨ kɨ́ ꞌto jipɨ-je kɨ́ kojɨ kəy al lé, kadɨ ꞌtəl rɔ-dé go ndukun-tɨ lə jipɨ-je ə kadɨ dꞌijə-dé ganjangɨ kdɔ kadɨ ꞌnəl-né Lubə. Lo kɔr-é kɨ́ 1-2 lé, Pol a̰ dɔ tɔ́gɨ-tɨ liə kɨ́ ḛ to-né njèkɔwkulə kdɔ kɔsɨ-né néndó kɨ́ ngɔm kinlé ngərəngɨ. Go-tɨ, kḭ lo kɔr-é kɨ́ 3-4 lé, ḛ ndó-dé né kɨ́ tɔgrɔ-tɨ kɨ́ to təl kɨ́ dow à təl dow kɨ́ njururu kɨ̀ takul kadmḛḛ Jeju Kristɨ ɓɨ kɨ̀ takul kullə ra-é kɨ́ sɔbɨ dɔ-é al. To ramajɨ lə Lubə ɓɨ to təl rɔ go ndukun-tɨ al. Tɔl ta-é-tɨ, kḭ lo kɔr-é kɨ́ 5-6 lé, ḛ pa ta kɨ́ sɔbɨ dɔ taa kɨ́ Lubə taa njékadmḛḛ-je ilə-dé taá kɨ̀ takul Jeju Kristɨ. Taa ɓá ḛ taa-dé ilə-dé taá kdɔ kadɨ ꞌra-né né-je kɨ́ majɨ al kɨ́ dajɨ rɔ-dé ndigɨ al, ngà mḛḛ kisɨ kɨ̀ dɔ taá-tɨ lə-dé lé, kadɨ ꞌndigɨ-na̰ kɨ̀ takul tɔ́gɨ lə Ndil kɨ́ aa njay. Pol tɔjɨ adɨ aa yə́rə́rə́ kɨ́ né-je kɨ́ majɨ al kɨ́ to kandɨ kullə ra dajɨ rɔ dow lé, ɔsɨ ta né-je kɨ́ to kandɨ kullə ra Ndil kɨ́ aa njay mḛḛ kisɨ kɨ̀ dɔ taá-tɨ lə njèkadmḛḛ.
1
Tɔjɨ rɔ kɨ̀ lapiya kɨ́ ra
Rɔm 1:1-7
Ma̰ Pol, njèkɔwkulə lə Jeju Kristɨ, ə to dow-je ɓá dꞌadɨ-m mꞌto njèkɔwkulə lé al rəm, ɓá to takul dow madɨ al rəm; ngà mꞌto njèkɔwkulə kɨ̀ takul Jeju Kristɨ rəm, kɨ̀ takul Bɔbɨ-ji Lubə kɨ́ adɨ-é tɔsɨ ndəl ində lo tḛḛ dan dow-je-tɨ kɨ́ dꞌoy rəm. Jꞌisɨ natɨ kɨ̀ ngankɔ̰-m-je lay kɨ́ njékadmḛḛ ɓá mꞌndàngɨ mbete kin mꞌadɨ-si sə̰i njékəwna̰-je kɨ́ gay-gay kɨ́ dɔnangɨ Galatɨ-tɨ. Kadɨ Bɔbɨ-ji Lubə dḛ kɨ̀ ꞌƁaɓe Jeju Kristɨ dꞌadɨ ramajɨ kɨ̀ lapiya lə-dé nà̰y sə-si. Jeju Kristɨ lé, ḛ ya ree oy kdɔ majal-je lə-ji, kdɔ kɔr-ji-né kɔgɨ mḛḛ né-je-tɨ kɨ́ majal kɨ́ dɔkaglo-tɨ kɨ́ ngɔsnè kin, ə to né kɨ́ mḛḛ Bɔbɨ-ji Lubə ndigɨ. Kɔsgajɨ tò kɨ dɔ Lubə-tɨ kɨ̀ dɔ ɓal-ɓal! Amḛn!
Yay lə dow-je kɨ́ Galatɨ
Gal 3:1-5; 4:9-20; 5:1-12
Lubə kɨ́ njèɓa-si kɨ̀ takul ramajɨ lə Kristɨ ɓá kalangɨ bè ya isi ꞌtusi-é in̰əi-é ə isi uni go Poyta kɨ́ Majɨ kɨ́ rangɨ kinlé to né kɨ́ ra-m ɓəl n̰a̰. Tɔgrɔ-tɨ, Poyta kɨ́ Majɨ kɨ́ rangɨ ya kàrè goto, ngà dow-je kɨ́ njétəl dɔ-si ɓá dꞌɔw nɔ̰ɔ̰; dḛ ꞌndigɨ təl dɔ Poyta kɨ́ Majɨ lə Kristɨ kɨ nangɨ.
Ngà kinə, lé to jḛ ya əse to malayka madɨ kɨ́ dɔra̰-tɨ ɓá ilə mbḛ Poyta kɨ́ Majɨ kɨ́ tò gay kɨ̀ ḛ kɨ́ jḛ jꞌilə mbḛ-é jꞌadɨ-si kete kin rəmə, kadɨ ndɔl tò dɔ dowbé-tɨ! Ndɔkɨ jꞌidə-si kete ya, ngà kɨ́ ngɔsnè-tɨ kin mꞌtəl mꞌidə-si ya ɓəy mꞌpanè: Kinə dow ilə mbḛ Poyta kɨ́ Majɨ adɨ-si ɓá tò gay kɨ̀ ḛ kɨ́ ooi kete kin rəmə, kadɨ ndɔl tò dɔ dowbé-tɨ!
10 Ə kɨ́ ɓone bè kinlé se to dow-je ɓá mꞌsangɨ kadɨ ꞌpitɨ-m əse Lubə ɓá mꞌsangɨ kadɨ-é pitɨ-m wa? Se mꞌsangɨ kadɨ mꞌnəl dow-je wa? Kinə mꞌisɨ mꞌsangɨ kadɨ mꞌnəl dow-je ɓəy lé, mꞌa to ngonnjèkullə lə Kristɨ al.
Kəm rəbɨ kɨ́ Pol ingə-né Poyta kɨ́ Majɨ
11 Ngankɔ̰-m-je kɨ́ njékadmḛḛ, adi mꞌidə-si rəsɨ mꞌadɨ ooi, Poyta kɨ́ Majɨ kɨ́ ndɔkɨ mꞌilə mbḛ-é lé, to ta lə dow al. 12 Kdɔ mꞌoo ta dow-tɨ al rəm, mꞌndó rɔ dow-tɨ al rəm, ngà to Jeju Kristɨ ɓá tḛḛ kɨ̀ dɔ-é adɨ-m mꞌgə.
13  Panjiyə-m kɨ́ kete kɨ́ ndɔkɨ mꞌisɨ mꞌpole-né Lubə kɨ̀ jipɨ-je ɓəy lé, sə̰i ooi ta-é majɨ. Ndɔkɨ mꞌulə kəm njékəwna̰-je lə Lubə ndoo n̰a̰ rəm, ɓá mꞌsangɨ kadɨ mꞌtɔɔ ko-dé rəm. 14  Mḛḛ kújɨ ra Lubə-tɨ lə-ji jḛ jipɨ-je lé, dow-je n̰a̰ ya dan gin dow-je-tɨ lə-m kɨ́ ꞌto dɔkasɨ-na̰-je lə-m lé, ma̰ ya mꞌitə-dé lay; kdɔtalə nékoɓe lə bɔbɨ-m-je lé, mꞌra kullə-é kɨ̀ rɔ tungə-m n̰a̰. 15-16  Ngà kḛ ɓá lokɨ mꞌnà̰y mḛḛ kɔ̰-m-tɨ ɓəy ya Lubə ində-m tagay ə ɓa-m kɨ̀ takul ramajɨ liə; lokɨ oo majɨ kadɨ nꞌadɨ kəm-m ijə dɔ Ngon-é-tɨ kadɨ mꞌgə-é, kdɔ kadɨ mꞌilə mbḛ ta liə dan dow-je-tɨ kɨ́ ꞌto jipɨ-je al lé, mꞌində ta-é nɔ̰̀ dow-tɨ al rəm, 17 ɓá mꞌɔw ɓebo Jorijalḛm-tɨ rɔ dow-je-tɨ kɨ́ ꞌto njékɔwkulə-je kete nɔ̰̀-m-tɨ kin al rəm, ngà tajinatɨ nè ya mꞌɔw dɔnangɨ Arabi-tɨ. Go-tɨ, mꞌtəl mꞌree ɓebo Damasɨ-tɨ gogɨ.
18  Ɓal mutə go-tɨ ɓá mꞌɔw ɓebo Jorijalḛm-tɨ rɔ Sepasɨ-tɨ* kadɨ mꞌgə-é. Lokɨ mꞌɔw rəmə, mꞌisɨ ɓe liə ndɔ dɔgɨ gidɨ-é mḭ. 19 Dow kɨ́ rangɨ kɨ́ dan njékɔwkulə-je-tɨ kɨ́ mꞌoo-é goto, ngà Jakɨ kɨ́ ngonkɔ̰ ꞌƁaɓe ya kɨ̀ kár-é mꞌoo-é. 20 Ta kɨ́ mꞌndàngɨ mꞌadɨ-si kinlé, kɨ́ nɔ̰̀ Lubə-tɨ, mꞌədɨ ta al.
21 Go-tɨ, mꞌɔw go lo-je-tɨ kɨ́ dɔnangɨ Siri-tɨ rəm, ɓá dɔnangɨ Silisi-tɨ rəm tɔ. 22 Ngà kɨ́ sɔbɨ dɔ njékəwna̰-je kɨ́ gay-gay kɨ́ ꞌnam kàdɨ̀ Kristɨ-tɨ kɨ́ dꞌisɨ dɔnangɨ Jude-tɨ lé, dḛ dꞌoo-m kəm-dé-tɨ al. 23 Ngà koo ya par ɓá dꞌoo ta-é ꞌpanè: Ḛ kɨ́ ndɔkɨ ulə kəm-ji ndoo lé, ɓone bè isɨ ilə mbḛ Poyta kɨ́ Majɨ kɨ́ sɔbɨ dɔ kadmḛḛ kɨ́ ndɔkɨ ḛ ndigɨ rutɨ dɔ-é lé. 24 Lokɨ dꞌoo ta kɨ́ sɔbɨ dɔ-m kin bè rəmə, dꞌɔsɨ gajɨ Lubə.
1:13 1:13 Knj 8:3; 22:4,5; 26:9-11 1:14 1:14 Knj 22:3 1:15-16 1:15-16 Knj 9:3-6; 22:6-10; 26:13-18 1:18 1:18 Knj 9:26-30 * 1:18 1:18 Piyər ɓá ꞌɓa-é Sepasɨ tin.