2
Kingə-na̰ lə njékɔwkulə-je ɓebo Jorijalḛm-tɨ
Knj 15:1-29
Lokɨ ra ɓal dɔgɨ gidɨ-é sɔ go-tɨ lé, jḛ kɨ̀ Barnabasɨ jꞌtəl jꞌɔw Jorijalḛm gogɨ ə mꞌadɨ Titɨ ɔw sə-m tɔ. Ə kɔw-m Jorijalḛm lé, to Lubə ya tḛḛ kɨ̀ dɔ-é adɨ mꞌgə. Poyta kɨ́ Majɨ kɨ́ mꞌilə mbḛ-é dan dow-je-tɨ kɨ́ ꞌto jipɨ-je al lé, ḛ ɓá mꞌɔw mꞌɔr go-é mꞌadɨ ꞌboy-je, nè kullə kɨ́ mꞌa ra əse ḛ kɨ́ mꞌra kete ngá kinlé à kḭ to kullə kɨ́ kɔgɨ kare. Mꞌɔr-dé gay ɓá mꞌɔr go-é mꞌadɨ-dé. Ngà Titɨ kɨ́ to grɛkɨ kɨ́ ɔw sə-m lé ya kàrè, dow uwə-é ijə-é ganjangɨ al. Bè ya kàrè, dow-je madɨ ꞌndigɨ kijə-é ganjangɨ. Dowbé-je lé, ꞌra rɔ-dé kɨ ngankɔ̰-ji-je kɨ́ njékadmḛḛ-je ə ꞌree njɔ̰y dꞌisɨ dan-ji-tɨ kdɔ kində manjɨ ta kɨ́ sɔbɨ dɔ taa kɨ́ Jeju Kristɨ taa-ji ilə-ji taá, kdɔ nam kɨ́ jꞌnam kàdɨ̀-é-tɨ kin ə ra-ji-né ɓə-tɨ lə ndukun. Dḛ kinlé, jḛ jꞌulə dɔ-ji gin tɔ́gɨ-tɨ lə-dé al rəm, ɓá tarəbɨ kɨ́ sḛ bè ya kàrè jꞌin̰ə jꞌadɨ-dé nja kàrè al rəm, kdɔ kadɨ ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ kɨ́ tò mḛḛ Poyta kɨ́ Majɨ-tɨ lé tò-né lo tò-é-tɨ dan-si-tɨ. Ə ta lə dḛ kɨ́ ndɔkɨ dow-je dꞌoo-dé kɨ ꞌboy-je lə-dé kin kàrè, to-dé ꞌboy-je kinlé usɨ-m né káre al. Kdɔ Lubə ɔr kəm dow al. Né kɨ́ rangɨ káre ya kàrè dꞌuwə-m dꞌadɨ mꞌra al. Ngà, koo ɓá dꞌoo kɨ́ Lubə adɨ-m kullə kilə mbḛ Poyta kɨ́ Majɨ dan dow-je-tɨ kɨ́ dꞌijə-dé ganjangɨ* al, titɨ kɨ́ adɨ-né Piyər kullə kilə mbḛ Poyta kɨ́ Majɨ dan dow-je-tɨ kɨ́ dꞌijə-dé ganjangɨ kinlé bè tɔ; kdɔtalə Lubə kɨ́ ra kullə mḛḛ Piyər-tɨ adɨ-é to njèkɔwkulə dan dow-je-tɨ kɨ́ dꞌijə-dé ganjangɨ kinlé, ḛ ya tɔ ɓá ra kullə mḛḛ-m-tɨ adɨ-m mꞌto njèkɔwkulə dan dow-je-tɨ kɨ́ dꞌijə-dé ganjangɨ al tɔ. Lokɨ Jakɨ-je, kɨ̀ Sepasɨ-je, kɨ̀ Ja̰-je kɨ́ dow-je dꞌoo-dé kɨ tɔ́gɨ njékəwna̰-je titɨ gajɨ kɨ́ ngɔwdan kəy-tɨ bè lé, ꞌree ꞌgə kɨ́ ramajɨ lə Lubə nà̰y sə-m rəmə, dꞌulə jikɔl-dé dꞌadɨ-ji jḛ kɨ̀ Barnabasɨ kadɨ tɔjɨ kində kɨ́ dꞌində rɔ-dé natɨ sə-ji. Beɓa ndi-ji usɨ go-na̰-tɨ kadɨ jḛ jꞌa kɔw dan dow-je-tɨ kɨ́ dꞌijə-dé ganjangɨ al ə dḛ dꞌa kɔw dan dow-je-tɨ kɨ́ dꞌijə-dé ganjangɨ tɔ. 10 Dəjɨ ya par ə ꞌdəjɨ-ji kadɨ jꞌadɨ mḛḛ-ji ole dɔ njéndoo-je-tɨ ə to né kɨ́ uwə mḛḛ-m adɨ mꞌra tɔ.
Pol kɔl kɨ̀ Piyər
11 Ngà lokɨ Sepasɨ ree ɓebo Antiosɨ-tɨ lé, ra né kɨ́ majɨ al adɨ mꞌidə-é kəm-é-tɨ rəsɨ. 12 Kdɔtalə kete ɓəy ɓá kadɨ dow-je madɨ dꞌḭ rɔ Jakɨ-tɨ ꞌree lé, Piyər uso né natɨ kɨ̀ dow-je kɨ́ ꞌto jipɨ-je al; ngà lokɨ dḛ ꞌree rəmə, ḛ ɓəl jipɨ-je adɨ ra gosɨ ɔr rɔ-é a̰ ngərəngɨ. 13 Jipɨ-je madɨ ꞌndajɨ kəm Piyər adɨ dꞌisɨ ꞌtulə rɔ-dé natɨ tɔ; sar ya Barnabasɨ kàrè ꞌra-é dꞌadɨ isɨ tulə rɔ-é natɨ tɔ. 14 Lokɨ mꞌoo kɨ́ panjiyə-dé kin tò njururu al, adɨ ɔw natɨ kɨ̀ ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ kɨ́ tò mḛḛ Poyta kɨ́ Majɨ-tɨ al lé, mꞌidə Sepasɨ takəm dow-je-tɨ lay mꞌpanè: «I kɨ́ ꞌto jipɨ ya mbatɨ panjiyə jipɨ-je ə un panjiyə dow-je kɨ́ ꞌto jipɨ-je al kɨ́ dꞌadɨ mḛḛ-dé lé, ra ban ɓá ꞌndigɨ kadɨ dḛ kɨ́ ꞌto jipɨ-je al kɨ́ dꞌadɨ mḛḛ-dé lé, ꞌtəl dꞌun panjiyə jipɨ-je ɓəy wa?»
15 «Jḛ lé, jꞌto jipɨ-je kɨ́ kojɨ kəy ɓɨ jꞌto kɨ́ dan gin dow-je-tɨ kɨ́ jipɨ-je dꞌoo-dé kɨ njéramajal-je kin al. 16  Ngà gə kɨ́ jꞌgə kɨ́ to təl rɔ go ndukun-tɨ ɓá ta ɔr-né dɔ dow-tɨ al, ngà ta ɔr dɔ dow-tɨ kɨ̀ takul kadmḛḛ Jeju Kristɨ kinlé, jḛ kàrè jꞌadɨ mḛḛ-ji Jeju Kristɨ tɔ; kdɔ kadɨ ta ɔr-né dɔ-ji-tɨ kɨ̀ takul kadmḛḛ Kristɨ, ɓɨ kɨ̀ takul təl rɔ go ndukun-tɨ al; kdɔtalə dow kɨ́ ta à kɔr dɔ-é-tɨ kɨ̀ takul təl rɔ go ndukun-tɨ ya goto. 17 Ngà kinə sangɨ kɨ́ jꞌsangɨ kadɨ ta ɔr dɔ-ji-tɨ kɨ̀ takul nam kàdɨ̀ Kristɨ-tɨ kinlé, tɔjɨ kɨ́ jḛ jꞌto njéramajal-je tɔ lé, se kadɨ Kristɨ to njèkɔsɨ kutɨ majal wa? Nda̰ bè al! 18 Kdɔtalə né-je kɨ́ mꞌtusɨ mꞌin̰ə kinlé, kinə mꞌtəl mꞌisɨ mꞌra gogɨ ɓəy rəmə, ma̰ ya mꞌtəl njèkal dɔ ta. 19 Kdɔtalə ma̰ ya mꞌtokɨ dow kɨ́ oy kɨ̀ kəm rəbɨ lə ndukun bè, adɨ kɨ́ sɔbɨ dɔ ndukun rəmə, ma̰ mꞌoy kdɔ kadɨ mꞌisɨ kəm kdɔ Lubə. 20 Ma̰ lé, mꞌɓə-m kagdəsɨ-tɨ natɨ kɨ̀ Kristɨ, adɨ to ma̰ ɓá mꞌisɨ kɨ̀ dɔ-m taá al ngá, ngà to Kristɨ ɓá isɨ kəm mḛḛ-m-tɨ; kisɨ-m kɨ̀ dɔ-m taá kɨ́ ɓone bè kinlé, mꞌisɨ kɨ̀ takul kadmḛḛ Ngon lə Lubə. Ḛ lé ndigɨ-m, ə oy gangɨ-né dɔ-m. 21 Mꞌmbatɨ ramajɨ lə Lubə al; kdɔtalə kinə kɔrtadɔ-tɨ tò kɨ̀ takul təl rɔ go ndukun-je-tɨ rəmə, Kristɨ oy kɨ̀ ndangɨ kare.»
2:1 2:1 Knj 11:30; 15:2 * 2:7 2:7 Dow-je kɨ́ dꞌijə-dé ganjangɨ al to dḛ kɨ́ ꞌto jipɨ-je al. Ngà dḛ kɨ́ dꞌijə-dé ganjangɨ lé ɓá ꞌto jipɨ-je tɔ. 2:10 2:10 ꞌNdó Knj 11:29-30 2:16 2:16 a Rɔm 3:20; Rɔm 3:22 2:16 2:16 Pa 143:2