3
Ndukun-je kɨ̀ kadmḛḛ
Rɔm 4; 8:14-17
Kɔbɨ! Kɔbɨ! Sə̰i dow-je kɨ́ dɔnangɨ Galatɨ-tɨ lé ꞌmbəi bè! Ná̰ ɓá təl dɔ-si wa? Sə̰i kɨ́ ta lə Jeju Kristɨ kɨ́ ꞌɓə-é kagdəsɨ-tɨ kin kɨ́ dꞌɔr gin-é ngə́rə́rə́-ngə́rə́rə́ dꞌadɨ ꞌgəi lé ya ɓan wa? Mꞌa dəjɨ-si ta káre-rè kadɨ iləi-mi-tɨ: Ndil kɨ́ aa njay kɨ́ Lubə adɨ-si lé, adɨ-si kdɔ təl kɨ́ ꞌtəli rɔ-si go ndukun-je-tɨ əse kdɔ kadɨ kɨ́ adi Poyta kɨ́ Majɨ to ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ wa? Kin to mbə́ kɨ́ ban ə́ ꞌmbəi n̰a̰ bè wa? Ndɔkɨ uləi gin-é kɨ́ Ndil kɨ́ aa njay lé ngɔsnè ꞌndigi tɔli ta-é kɨ́ go tɔ́gɨ dow-tɨ ngá wa? Né-je kɨ́ tḛḛ dɔ-si-tɨ asɨ bè kinlé, kadɨ tò kɔgɨ kare wa? ꞌDé! Ə́ kadɨ tò kɔgɨ kare ma̰! – Lubə kɨ́ adɨ-si Ndil kɨ́ aa njay rəm, ɓá ra nékɔjɨ-je dan-si-tɨ rəm lé, ra kdɔ təl kɨ́ ꞌtəli rɔ-si go ndukun-je-tɨ əse kdɔ kadɨ kɨ́ adi Poyta kɨ́ Majɨ to ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ wa?
Abrakam kàrè, ndɔkɨ adɨ mḛḛ-é Lubə, ɓá Lubə ɔr-né ta dɔ-é-tɨ.* Ə́n ə́ kadɨ ꞌgəi majɨ kɨ́ dow-je kɨ́ dꞌadɨ mḛḛ-dé ɓá ꞌto ngan lə Abrakam. Rəm ɓá, mbete kɨ́ aa njay ɔjɨ kete kɨ́ Lubə à kɔr ta dɔ dow-je-tɨ kɨ́ ꞌto jipɨ-je al kɨ̀ takul kadmḛḛ, adɨ pa ta lə Poyta kɨ́ Majɨ kinlé adɨ Abrakam kete panè: Gin dow-je kɨ́ dɔnangɨ-tɨ nè lay ya dꞌa kingə tɔrndi dɔ-tɨ kɨ̀ takul-i. Beɓa dḛ kɨ́ dꞌadɨ mḛḛ-dé lé, dꞌingə tɔrndi dɔ-tɨ natɨ kɨ̀ Abrakam kɨ́ to njèkadmḛḛ tɔ. 10 Ə dow-je lay kɨ́ dꞌubə kul təl rɔ go ndukun-tɨ lé, ndɔl tò dɔ-dé-tɨ. Kdɔtalə ꞌndàngɨ mḛḛ mbete-tɨ kɨ́ aa njay ꞌpanè: Ta-je lay kɨ́ ꞌndàngɨ mḛḛ mbete ndukun-je-tɨ lé, dow kɨ́ rá-rá kɨ́ təl rɔ-é go-tɨ lay uwə njarara al lé, ndɔl tò dɔ-é-tɨ. 11 Adɨ tò ndaa-tɨ rəsɨ kɨ́ Lubə ɔr ta dɔ dow-tɨ kɨ̀ takul təl rɔ go ndukun-je-tɨ al, kdɔ ꞌndàngɨ mḛḛ mbete-tɨ kɨ́ aa njay ꞌpanè: Dow kɨ́ njururu à kisɨ kəm kɨ̀ takul kadmḛḛ. 12 Kdɔtalə kadmḛḛ-je kɨ̀ ndukun ɔw natɨ al; ngà ndukun panè: Dow kɨ́ təl rɔ-é go ndukun-je-tɨ rəmə, à kisɨ kəm kɨ̀ takul ndukun.§
13 Kristɨ gangɨ dɔ-ji ɔr ndɔl lə ndukun dɔ-ji-tɨ ə ḛ ɓá adɨ ndɔl kɨ́ tò kdɔ-ji nà̰y dɔ-é-tɨ – kdɔtalə ꞌndàngɨ mḛḛ mbete-tɨ kɨ́ aa njay ꞌpanè: Dow kɨ́ rá-rá kɨ́ ꞌɓə-é kagɨ-tɨ lé, to dow kɨ́ ndɔl tò dɔ-é-tɨ* 14 Gin-é kin ɓá tɔrndi kɨ́ sɔbɨ dɔ Abrakam lé, dow-je kɨ́ ꞌto jipɨ-je al dꞌingə-né kɨ̀ takul Jeju Kristɨ rəm, ɓá jə̰i kàrè Ndil kɨ́ aa njay kɨ́ Lubə un mindɨ-é kdɔ kadɨ nꞌadɨ-ji lé jꞌingəi-né kɨ̀ takul kadmḛḛ tɔ.
15 Ngankɔ̰-m-je kɨ́ njékadmḛḛ, mꞌa kun né kɨ́ dow-je dꞌisɨ ꞌra kdɔ pa-né ta kadɨ-si ooi: Dow ɓəy ə́, kinə ndàngɨ mbete néndubə kɨ̀ gangɨ-é kɨ́ tuwə ra-né lé, dow kɨ́ rangɨ à bujuru kɔgɨ al rəm, ɓá dow à təl ra rangɨ al rəm. 16 Ə Lubə un mindɨ-é adɨ Abrakam-je kɨ̀ ngonka-é. Adɨ to ta kɨ́ sɔbɨ dɔ dow káre-rè ə ngonka-é lé to Kristɨ. ꞌNdàngɨ mḛḛ mbete-tɨ kɨ́ aa njay lé, ꞌpanè: Nganka-é-je al, adɨ to ta kɨ́ sɔbɨ dɔ dow-je n̰a̰ al. 17 Ooi ta kɨ́ mꞌndigɨ pa ɓan: Mbete néndubə kɨ́ Lubə ra kɨ̀ gangɨ-é kɨ́ tuwə ra-né kinlé, ndukun kɨ́ ɓal ɓusɔ kɨ̀ kɔrmutə go-tɨ ɓəy ɓá ree lé, à kasɨ bujuru kɔgɨ kdɔ kadɨ kunmindɨ lə Lubə təl tò kɔgɨ kare al. – 18  Kdɔtalə, kinə dow à kingə néndubə kɨ̀ takul təl rɔ go ndukun-tɨ rəmə, lé à tò kɨ̀ takul kunmindɨ al ngá. Ə to takul kunmindɨ lé ɓá Lubə ra-né majɨ kɨ̀ Abrakam tin.
19 Ə kinə tò bè rəmə ndukun tò kdɔ ri wa? Ndukun ree go-tɨ, kdɔ kadɨ kaldɔta-je tò-né ndaa-tɨ rəsɨ, sar ya kadɨ ngonka Abrakam kɨ́ Lubə un mindɨ-é adɨ-é lé ree-né; malayka-je dꞌadɨ dow-je ꞌgə ndukun lé, kɨ̀ takul njètaa ta kadɨ dow-je. 20 Ə dow-je joo ɓá dow à taa ta ta ḛ kɨ káre-tɨ kadɨ madɨ-é, ngà kunmindɨ lé, Lubə ya kɨ̀ kár-é dɔ-tɨ.
21 Ndukun lé, se ɔsɨ ta kunmindɨ lə Lubə wa? Bè al! Kinə ndukun to kɨ́ kadɨ kdɔ kadɨ dow-je dꞌisɨ-né kəm rəmə, lé ta kɨ́ kɔr dɔ-tɨ à ree kɨ̀ takul ndukun ya tɔgrɔ-tɨ. 22 Ngà mbete kɨ́ aa njay panè: Dow-je lay ya majal ɔ̰̀ ɓe dɔ-dé-tɨ, kdɔ kadɨ né kɨ́ Lubə un mindɨ-é kadɨ nꞌadɨ njékadmḛḛ-je lé, ḛ adɨ kɨ̀ takul kadmḛḛ Jeju Kristɨ.
23 Kete ɓəy ɓá kadɨ kadmḛḛ ree lé, ndukun uwə-ji dangay-tɨ ngəbɨ-né dɔkaglo kɨ́ kadmḛḛ à tɔjɨ-né rɔ-é ndaa-tɨ rəsɨ. 24 Bè ya tɔ ə́ ndukun lé, to njèkində kəm-é go-ji-tɨ kdɔ kɔr nɔ̰̀-ji sar kadɨ Kristɨ ree-né, kdɔ kadɨ ta ɔr-né dɔ-ji-tɨ kɨ̀ takul kadmḛḛ. 25 Lokɨ dɔkaglo kadmḛḛ ree lé, jə̰i jꞌisi gin tɔ́gɨ-tɨ lə njèkində kəm-é go-ji-tɨ kinlé al ngá. 26 Kdɔtalə sə̰i lay ya ꞌtoi ngan lə Lubə kɨ̀ takul kadɨ kɨ́ adi mḛḛ-si Jeju Kristɨ; 27 adɨ sə̰i lay kɨ́ ꞌra-si batḛm kdɔ nam kɨ́ ꞌnami kàdɨ̀ Kristɨ-tɨ lé, panjiyə Kristɨ ya ɓikti tò rɔ-si-tɨ. 28 Sə̰i lay ya ꞌtoi dow-je kɨ́ káre-rè kɨ̀ takul nam kàdɨ̀ Jeju Kristɨ-tɨ, adɨ to jipɨ əse to jipɨ al kàrè to né kɨ́ ngay al rəm, ɓá to ɓə əse to ɓə al kàrè to né kɨ́ ngay al rəm, ɓá to dené əse to dingəm kàrè to né kɨ́ ngay al rəm. 29  Ə to kɨ́ ꞌtoi dow-je lə Kristɨ ya kin rəmə, ꞌtoi nganka Abrakam tɔ, adɨ néndubə kɨ́ Lubə un mindɨ-é kdɔ kadɨ nꞌadɨ-é lé, sə̰i a kingəi tɔ.
3:6 3:6 Rɔm 4:3 * 3:6 3:6 Kgn 15:6 3:7 3:7 Rɔm 4:16 3:8 3:8 Kgn 12:3 3:11 3:11 Aba 2:4 § 3:12 3:12 Mbl 18:5 * 3:13 3:13 Det 21:23 3:16 3:16 Kgn 12:7 3:18 3:18 Rɔm 4:14 3:29 3:29 Rɔm 4:13