5
Taa kilə taá lə njèkadmḛḛ
Kristɨ taa-ji ilə-ji taá kdɔ kadɨ jꞌtoi ɓə-je al ngá. Ə́n ə́ a̰i lo ka̰-si-tɨ njángɨ ɓɨ ꞌtəli iləi jugɨ ra ɓə mindɨ-si-tɨ gogɨ al ngá. Ooi! Ma̰ Pol mꞌa kidə-si rəsɨ; kinə adi dꞌijə-si ganjangɨ rəmə, Kristɨ to né kɨ́ kɔgɨ káre rɔ-si-tɨ. Mꞌtəl mꞌɔsɨ kagɨ dɔ-tɨ rangɨ ya ɓəy mꞌpanè: Dow kɨ́ rá-rá kɨ́ sangɨ kadɨ dꞌijə-é ganjangɨ rəmə, tò kadɨ təl rɔ-é go ndukun-je-tɨ lay tɔ ɓane. Sə̰i kɨ́ ꞌsangi kadɨ ta ɔr dɔ-si-tɨ kɨ̀ takul təl rɔ go ndukun-tɨ lé, sə̰i ya ɔri rɔ-si kɔgɨ rɔ Kristɨ-tɨ, adɨ ꞌgoti mḛḛ ramajɨ-tɨ liə. Kɨ́ sɔbɨ dɔ-ji jḛ rəmə, jꞌisɨ ꞌngəbɨ kadɨ ta ɔr dɔ-ji-tɨ kɨ̀ takul kadmḛḛ; ḛ ɓá to né kɨ́ jḛ jꞌində mḛḛ-ji dɔ-tɨ kadɨ Ndil kɨ́ aa njay ra adɨ-ji. Kdɔ kɨ́ sɔbɨ dɔ nam kàdɨ̀ Jeju Kristɨ-tɨ lé, kijə ganjangɨ-je, kɨ̀ kijə ganjangɨ al-je kin, to né kɨ́ ꞌngay al. Ngà kadmḛḛ kɨ́ ra kullə kadɨ ndigna̰ tò-né kin ya par to né kɨ́ tɔgrɔ-tɨ. Ndɔkɨ ɔwi majɨ-majɨ ngà to ná̰ ɓá ree ilə-si kagɨ ɔgɨ-si təl rɔ-si go ta-tɨ kɨ́ tɔgrɔ-tɨ lé tɔ ɓəy wa? Takɔjɨ kinlé, to takɔjɨ kɨ́ ḭ rɔ njèɓa-si-tɨ lé al. Əm kɨ́ sḛ bè ya à ra kadɨ ndujɨ kɨ́ lɔ̰y lay ya ḭ. 10 Ma̰ rəmə, nam kɨ́ mꞌnam kàdɨ̀ ꞌƁaɓe-tɨ lé, ra adɨ mḛḛ-m nda ka̰y dɔ-si-tɨ, to kɨ́ a tɔɔi kuri rangɨ al. Ngà dow kɨ́ təl dɔ-si kinlé, lé to ná̰-ná̰ ya kàrè ta-é à kusɨ dɔ-é-tɨ. 11 Ə kɨ́ sɔbɨ dɔ-m ma̰ lé, ngankɔ̰-m-je kɨ́ njékadmḛḛ, kinə mꞌisɨ mꞌilə mbḛ kijə ganjangɨ ɓəy ngà dꞌulə kəm-m ndoo kdɔ ri wa? Kinə mꞌilə mbḛ kijə ganjangɨ ɓəy lé, koy Kristɨ kagdəsɨ-tɨ à to jigɨ tugə dow ɓəy wa? 12 Ə dḛ njétəl dɔ-si-je kinlé, kijə ya dꞌijə rɔ-dé lé gɨrɨm ꞌgangɨ ə ri ra!
Ra ndigɨ lə-ji al, ngà ra ndigɨ lə Ndil kɨ́ aa njay
Rɔm 8:1-14; 13:12-14
13 Ngankɔ̰-m-je kɨ́ njékadmḛḛ, sə̰i lé, ꞌɓa-si ꞌtaa-si dꞌilə-si taá. Ngà kḛ ɓá kadɨ iləi jirə dɔ taa kilə taá-tɨ lə-si kin kadɨ ꞌrai-né né kɨ́ nəl dajɨ rɔ-si kin al, ngà kɨ̀ takul ndigna̰ rəmə, kadɨ ꞌtəli ngannjékullə-je lə-na̰. 14 Kdɔtalə ndukun ɓikti lay ya to kɨ́ ꞌkəw dɔ-é mḛḛ ta-tɨ kɨ́ káre-rè kin: ꞌA ndigɨ dow madɨ-i tokɨ rɔ-i bè*. 15 Ə kinə isi ꞌtɔ̰i-na̰, ꞌgangi-na̰ batɨ-batɨ rəmə, kadɨ ooi majɨ; sə̰i a tuji-na̰.
16 Beɓa mꞌa kidə-si rəsɨ; adi Ndil kɨ́ aa njay ɔr nɔ̰̀-si rəmə, né-je kɨ́ dajɨ rɔ-si ndigɨ kinlé a rai al. 17  Kdɔtalə né-je kɨ́ dajɨ rɔ dow ndigɨ lé, ɔsɨ ta né-je kɨ́ Ndil kɨ́ aa njay ndigɨ; ə né-je kɨ́ Ndil kɨ́ aa njay ndigɨ kàrè, ɔsɨ ta né-je kɨ́ dajɨ rɔ dow ndigɨ tɔ. Né-je lé dꞌɔsɨ-na̰ ta ya dɔrɔ; bè kdɔ kadɨ sə̰i ꞌrai né kɨ́ mḛḛ-si ndigɨ al. 18 Ngà kinə to Ndil kɨ́ aa njay ɓá ɔr nɔ̰̀-si rəmə, sə̰i isi gin tɔ́gɨ-tɨ lə ndukun al. 19 Né-je kɨ́ dajɨ rɔ dow ndigɨ lé tò ndaa-tɨ rəsɨ. Né-é-je lé to kaya kɨ́ ra, kɨ̀ ra né-je kɨ́ tò n̰ḛ-n̰ḛ, kɨ̀ néra kɨ́ jugɨ-jugɨ, 20 kɨ̀ pole magɨ, kɨ̀ ra kugə, kɨ̀ koo kəm-na̰ al, kɨ̀ gakɨ-na̰, kɨ̀ kim-na̰, kɨ̀ kəm kɨ́ tidɨ tir-tir dɔ-na̰-tɨ, kɨ̀ jangɨ kɨ̀ nḭ̀, kɨ̀ kumə̰-na̰ dɔ-na̰-tɨ, kɨ̀ gangɨ-na̰, 21 kɨ̀ kəmnda, kɨ̀ ra gɔ̰yibɨ, kɨ̀ ra gɔ̰nékuso, kɨ̀ ra né-je kɨ́ titɨ-na̰ kɨ̀ né-je kɨ́ bè kin. Titɨ kɨ́ ndɔkɨ mꞌpa-né kete lé, mꞌtəl mꞌpa ya ɓəy mꞌpanè: Dow-je kɨ́ njékisɨ ká ra né-je-tɨ kɨ́ bè kinlé, dꞌa to dow-je kɨ́ kɔ̰ɓe-tɨ lə Lubə al. 22 Ngà kandɨ kullə lə Ndil kɨ́ aa njay kɨ́ mḛḛ dow-tɨ lé to ndigɨ dow-je, rɔnəl, lapiya, kilə mḛḛ dɔ madɨ-é-tɨ, ramajɨ, mḛḛmajɨ, ka̰dɔndi-tɨ, sɔl lɔm-lɔm, koremḛḛ; 23 ndukun ɔsɨ ta né-je kɨ́ bè kinlé al. 24 Dow-je kɨ́ ꞌto ꞌlə Jeju Kristɨ lé, ꞌɓə dajɨ rɔ-dé kagdəsɨ-tɨ natɨ kɨ̀ ɓo né-je kɨ́ uwə-é ɓə-tɨ kɨ̀ ndəgɨ ɓo né-je liə kɨ́ majal. 25 Jꞌisi kɨ̀ dɔ-ji taá kɨ̀ takul Ndil kɨ́ aa njay, ə́n ə́ jꞌadi Ndil kɨ́ aa njay lé ya tɔ ɓá ɔr nɔ̰̀-ji. 26 Adi jꞌɔsi gajɨ rɔ-ji jꞌsangi-né ta-na̰ al rəm, ɓá jꞌimi-né-na̰ al rəm tɔ.
5:9 5:9 1Kɔ 5:6 * 5:14 5:14 Mbl 19:18 5:17 5:17 Rɔm 7:15-23