6
Ta kɨ́ sɔbɨ dɔ gətɨ-na̰ rəm, ra majɨ rəm
Rɔm 2:3-11; Əbr 6:10-12
Ngankɔ̰-m-je kɨ́ njékadmḛḛ, kinə dow madɨ usɨ mḛḛ majal-tɨ ɓá ooi rəmə, sə̰i kɨ́ Ndil kɨ́ aa njay isɨ ɔr nɔ̰̀-si lé, ꞌgɔli-é kɨ̀ ta kɨ́ sɔl lɔm-lɔm iləi-é rəbəə gogɨ. Ə i ya kàrè, ꞌoo go rɔ-i majɨ, nè ꞌa kḭ kusɨ mḛḛ néna̰-tɨ tɔ. ꞌGəti sə-na̰ nékotɨ-je kɨ́ ɔy, rəmə to təl ya ɓá ꞌtəli rɔ-si go ndukun-tɨ lə Kristɨ tin. Ə dow kɨ́ to né al ya ɓá oo rɔ-é kɨ dow kɨ́ ngay rəmə, dowbé ya kɨ̀ dɔ-é isɨ ədɨ rɔ-é. Kadɨ ná̰-ná̰ ya tən kullə ra-é kɨ́ sɔbɨ dɔ-é oo, ə́ kinə majɨ rəmə, kadɨ-é ɔsɨ-né gajɨ rɔ-é ta kɨ́ ꞌliə-tɨ ya, ɓɨ kadɨ ɔjɨ-né rɔ-é rɔ dow-je-tɨ kɨ́ rangɨ al. Kdɔtalə ná̰-ná̰ ya à kotɨ né liə kɨ́ ɔy kɨ́ sɔbɨ dɔ-é.
Dow kɨ́ ꞌndó-é né rəmə, kadɨ adɨ njèndó-é né kinlé, ubə siə majɨ né-je liə lay.
Ədi rɔ-si al, kdɔ dow sɔkɨ Lubə al. Né kɨ́ dow dubɨ lé, né-é ya dowbé à kijə tɔ. Dow kɨ́ dubɨ né kɨ́ majɨ al kɨ́ nəl dajɨ rɔ-é rəmə, né kɨ́ dowbé à kijə mḛḛ né-tɨ kɨ́ nəl dajɨ rɔ-é kinlé, to tujɨ kɨ́ à tujɨ; ngà dow kɨ́ dubɨ né kɨ́ nəl Ndil kɨ́ aa njay rəmə, né kɨ́ dowbé à kijə rɔ Ndil kɨ́ aa njay-tɨ lé, to kiskəm kɨ́ sartagangɨ. Jꞌadi dabɨ ra-ji dɔ majɨ kɨ́ ra-tɨ al; kdɔtalə majɨ kɨ́ ra lé kinə jꞌin̰əi ta-é al rəmə, ndɔ kijə ko-tɨ ə jꞌa kijəi né-é. 10 Ə́n ə́ kəm rəbɨ ya jꞌingəi rəmə, adɨ jꞌrai-né majɨ kɨ̀ dow-je lay, ə kɨ́ boy n̰a̰ lé, adɨ jꞌrai majɨ kɨ̀ ngankɔ̰-ji-je kɨ́ njékadmḛḛ.
Lo tɔl dɔ ta
Plp 3:2-11
11 Yən, ma̰ ya ngá ə́ mꞌndàngɨ né kin kɨ̀ ji-m boy gururu-gururu mꞌadɨ-si tin. 12 Njéndigɨ ra né kadɨ dꞌoo-dé-né kɨ ꞌngay-je kɨ́ sɔbɨ dɔ né kɨ́ tò rɔ-dé-tɨ lé, ꞌndigɨ kuwə-si kadɨ ijəi ganjangɨ. ꞌRa bè kdɔ kadɨ ta kɨ́ sɔbɨ dɔ koy Kristɨ dɔ kagdəsɨ-tɨ lé dow-je dꞌulə-né kəm-dé ndoo kdɔ al ya ɗo bè. 13 Kdɔtalə dḛ kɨ́ dꞌijə-dé ganjangɨ kinlé, dḛ ya kàrè ꞌtəl rɔ-dé go ndukun-tɨ al, ngà dḛ ꞌndigɨ kadɨ ijəi ganjangɨ kadɨ né kɨ́ tò rɔ-si-tɨ ɓá to né kɔsɨ gajɨ rɔ lə-dé. 14 Kɨ́ sɔbɨ dɔ-m ma̰ lé, mꞌa kɔsɨ gajɨ rɔ-m kɨ̀ né kɨ́ rangɨ nda̰ al; koy lə ꞌƁaɓe lə-ji Jeju Kristɨ dɔ kagdəsɨ ya par ə́ mꞌa kɔsɨ-né gajɨ rɔ-m. Kɨ̀ takul Kristɨ lé mꞌoo né-je kɨ́ dɔnangɨ-tɨ kɨ né-je kɨ́ ꞌɓə-dé kagdəsɨ-tɨ kɔgɨ bè ə kɨ rɔ né-je kɨ́ dɔnangɨ-tɨ kàrè, mꞌnà̰y kɨ dow kɨ́ ꞌɓə-é kagdəsɨ-tɨ kɔgɨ bè tɔ. 15 Kijə ganjangɨ to né kɨ́ ꞌngay al rəm, ɓá kijə ganjangɨ al kàrè to né kɨ́ ꞌngay al rəm; ngà kadɨ dow to nékində kɨ́ sigɨ ɓá to né kɨ́ boy. 16 Kadɨ lapiya, kɨ̀ koo kəmtondoo nà̰y kɨ̀ dow-je lay kɨ́ ꞌtəl rɔ-dé go ta-je-tɨ kɨ́ mꞌpa kin rəm, kadɨ nà̰y kɨ̀ Israyel-je* kɨ́ ꞌto dow-je lə Lubə rəm tɔ.
17 Kḭ nè kɔw kɨ kete kinlé, kadɨ dow adɨ-m kɔ̰̀ al ngá, kdɔ ndunə̰ dò-je kɨ́ mꞌingə kdɔ ta kɨ́ sɔbɨ dɔ Jeju lé, tò rɔ-m-tɨ ngá. 18 Ngankɔ̰-m-je kɨ́ njékadmḛḛ, kadɨ ramajɨ lə ꞌƁaɓe lə-ji Jeju Kristɨ nà̰y sə-si! Amḛn!
* 6:16 6:16 Israyel-je kɨ́ ꞌto dow-je lə Lubə kɨ́ ta lə-dé tò nè kinlé dow-je kɨ́ ná̰-je ꞌpanè to Israyel-je kɨ́ ngan lə Jakobɨ ya par, ngà dow-je kɨ́ dan-tɨ-je ꞌpanè to dow-je lay kɨ́ dꞌadɨ mḛḛ-dé Jeju Kristɨ tɔ.