Mbete kɨ́ ꞌndàngɨ dꞌadɨ
Əbrə-je
Ta-je kɨ́ dɔ mbete-tɨ kɨ́ ꞌndàngɨ dꞌadɨ Əbrə-je
Mbete lə Əbrə-je tɔjɨ kɨ́ Jeju Kristɨ itə ndukun rəm, itə négugɨ-je kɨ́ mḛḛ Kunmindɨ-tɨ kɨ́ Low ɓá adɨ-né rɔ-é nja káre ya tagangɨ ajɨ-né dow-je. Kristɨ ində ngangɨ nékoɓe-je kɨ́ mḛḛ Kunmindɨ-tɨ kɨ́ Low nangɨ. Kdɔ né-é-je lay kinlé tò bè kadɨ dow-je ꞌra-né go rɔ-dé kete kdɔ ree lə Kristɨ.
Néndó kɨ́ sɔbɨ dɔ kitə kɨ́ Kristɨ itə né-je lay kinlé, tò kdɔ kulə-né dingəm mḛḛ njéndó mbete-je-tɨ kin kdɔ kadɨ ꞌtɔgɨ-né mḛḛ kadmḛḛ-tɨ lə-dé ɓɨ kadɨ ꞌtusɨ Kristɨ dꞌin̰ə-é ə ꞌtəl kɨ ta nékoɓe-je-tɨ al. Mbete kinlé ná̰ ɓá ndàngɨ kàrè jꞌgə al. Tɔgrɔ-tɨ ya, njèndangɨ-é to jipɨ kɨ́ adɨ mḛḛ Kristɨ, adɨ ḛ gə ta lə Lubə majɨ dɔkaglo-tɨ liə, kɨ́ ɓone jḛ ɓa-é Kunmindɨ kɨ́ Low. Dow-je kɨ́ ḛ ndàngɨ mbete adɨ-dé lé ꞌto jipɨ-je kɨ́ kojɨ kəy tɔ, adɨ ꞌgə Kunmindɨ kɨ́ Low. Tɔgrɔ-tɨ, dḛ dꞌisɨ dɔnangɨ-tɨ lə Israyel-je al, dɔmajɨ ə dꞌisɨ dɔnangɨ Rɔm-tɨ. Əbrə-je lo kɔr-é 1–4 tɔjɨ kitə kɨ́ Kristɨ itə njépata-je kɨ́ ta Lubə-tɨ rəm, malayka-je rəm, ɓá Moyijɨ rəm. Əbrə-je lo kɔr-é 5:1–10:18 lé, njèndàngɨ mbete kin tɔjɨ Kristɨ kɨ njègugné rəm, ɓá kɨ́ négugɨ kɨ́ majɨ ɔr njutɨ rəm. Əbrə-je 10:19 sar tɔl ta-é lé, njèndàngɨ mbete kin tɔjɨ panjiyə njèkadmḛḛ Kristɨ. Əbrə-je 11 pa ta lə dow-je n̰a̰ kɨ́ kaglo Kunmindɨ-tɨ kɨ́ Low kɨ́ ꞌtɔjɨ panjiyə-dé kɨ́ majɨ kɨ̀ takul kadmḛḛ.
Kulənojɨ kɨ́ sigɨ itə kulənojɨ kɨ́ low
1
Kulə gin ta
Ja̰ 1:1-3; Kol 1:15-17; Əbr 10:12-14; Plp 2:6-11
Kete ndɔkɨ Lubə pa ta kɨ̀ ka-ji-je kɨ nja natɨ-natɨ kɨ̀ kəm rəbɨ-je kɨ́ gay-gay kɨ̀ takul njépata-je kɨ́ ta-é-tɨ ə mḛḛ ndɔ-je-tɨ kɨ́ nè kɨ́ to ndɔ-je kɨ́ dɔbəy-tɨ kinlé, ḛ pa sə-ji ta kɨ̀ takul Ngon-é kɨ́ ḛ ɓá ində-é dɔ né-je-tɨ lay rəm ə kəm rəbɨ kɨ́ rɔ-é-tɨ ɓá ḛ ra-né né-je lay rəm tɔ. Ngon kinlé, tɔjɨ riɓa lə Bɔbɨ-é takəm dow-je-tɨ rəsɨ rəm, ḛ ya to dajɨ rɔ Lubə rəm, to njègətɨ né-je lay taá kɨ̀ takul tɔ́gɨ ta kɨ́ ta-é-tɨ. Lokɨ ḛ bɔr majal-je lə dow-je kɔgɨ lé, ḛ isɨ dɔ jikɔl Lubə-tɨ mḛḛ lo-je-tɨ kɨ́ taá nṵ. Ḛ təl to kɨ́ boy itə malayka-je adɨ ingə ri kɨ́ itə ri-dé.
Jeju Kristɨ to kɨ́ boy itə malayka-je
Dan malayka-je-tɨ lé, ḛ kɨ́ rá ə́ Lubə idə-é panè: ꞌTo Ngon-m, ɓone Ma̰ ya mꞌto Bɔbɨ-i* wa? Ɓá təl panè: Ma̰ mꞌa to Bɔbɨ-é, ə ḛ à to Ngon-m wa? Ə lokɨ Lubə ɔw kadɨ Ngon dər-é ree dɔnangɨ-tɨ lé təl pa ɓəy panè: «Kadɨ malayka-je lə-m lay ya dꞌɔsɨ dɔ-dé nangɨ nɔ̰̀-é-tɨ Ə təl pa ta sɔbɨ dɔ malayka-je panè: Lubə adɨ malayka-je liə ꞌto kɨ́ yə́l bè; tɔgrɔ-tɨ, ḛ adɨ ngannjékullə-je liə ꞌto kɨ́ ndɔ̰ pər bè§. Ngà kɨ́ sɔbɨ dɔ Ngon-é rəmə ḛ panè: Lubə, kalikɔ̰ɓe lə-i tò kɨ̀ dɔ ɓal-ɓal ə gɔl ngar lə-i to gɔl ra né kɨ́ njururu*. I ꞌndigɨ né ra kɨ́ njururu ə ɔsɨ ta né ra kɨ́ majɨ al. Gin-é kin ɓá i Lubə lé, Lubə lə-i mbətɨ-i dan madkullə-je-tɨ lə-i ur-né ubɨ rɔnəl dɔ-i-tɨ. 10 Lubə təl pa ɓəy panè: I ꞌƁaɓe, lo kulə gin né-je-tɨ lé, i ꞌra dɔnangɨ ə dɔra̰ to kullə ra ji-i; 11 dɔra̰ kɨ̀ dɔnangɨ à goto, ngà i ꞌisɨ lo kisɨ-i-tɨ. Né-je kin à ndisɨ tokɨ kubɨ bè§; 12 i ꞌa ɓɨr-dé tokɨ kubɨ kul bè, ə dꞌa mbəl rɔ-dé tokɨ kubɨ bè, ngà i rəmə, gangɨ kisɨ-i kin ya à kisɨ-né rəm, ɓá ɓal kisɨ-i kɨ̀ dɔ-i taá à goto al rəm tɔ*. 13 Dan malayka-je-tɨ lé, ḛ kɨ́ rá ə́ Lubə idə-é panè: ꞌIsɨ dɔ jikɔl-m-tɨ nè ya sar kadɨ mꞌadɨ njéba-je lə-i ꞌtəl-né lo kungɨ nja-i wa? 14 Malayka-je lé, dḛ lay ya ꞌto ndil-je kɨ́ dꞌisɨ ꞌra kullə dꞌadɨ Lubə; dḛ ɓá Lubə ulə-dé adɨ ꞌra kullə kdɔ majɨ lə dḛ kɨ́ tò kadɨ dꞌingə kajɨ lé al wa?
* 1:5 1:5 Pa 2:7 1:5 1:5 2Sa 7:14; 1Poy 17:13 1:6 1:6 Det 32:43; Pa 97:7 § 1:7 1:7 Pa 104:4 * 1:8 1:8 Pa 45:7 1:9 1:9 Pa 45:8 1:10 1:10 Pa 102:26 § 1:11 1:11 Pa 102:27 * 1:12 1:12 Pa 102:28 1:13 1:13 Pa 110:1